รายชื่อสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์

ชื่อ ชื่อ - สกุล หมายเลขสมาชิก อ.บ.รุ่น ปีที่เข้า หมายเหตุ
กนกพร กระจ่างมล (รัตนมงคล) น.ท.หญิง กนกพร กระจ่างมล (รัตนมงคล) (3038) 45 2520
กนกพร จิราธิวัฒน์ (เตชะอำไพ) กนกพร จิราธิวัฒน์ (เตชะอำไพ) (0001) 45 2520
กนกพร เพ็ญนารถ กนกพร เพ็ญนารถ (1415) 55 2530
กนกพร รอดรุ่งเรือง กนกพร รอดรุ่งเรือง (3061) 51 2526
กนกลักษณ์ (ลักษณหญิง) รัตรสาร กนกลักษณ์ (ลักษณหญิง) รัตรสาร (0582) 35 2510
กนกวรรณ คะตะกิริ (เลาหะบูรณกิจ) รศ.ดร. กนกวรรณ คะตะกิริ (เลาหะบูรณกิจ) (3161) 53 2528
กนกวรรณ หงษ์หยก (ศุภศรี) กนกวรรณ หงษ์หยก (ศุภศรี) (1812) 31 2506 ถึงแก่กรรม
กนกวรรณ อัษฎมงคล กนกวรรณ อัษฎมงคล (1202) 53 2528
กนิษฐา ไกรฤกษ์ กนิษฐา ไกรฤกษ์ (2873) 46 2521
กนิษฐา นาวารัตน์ ดร. กนิษฐา นาวารัตน์ (2660) 42 2517
กนิษฐา เริงพิทยา (กรรณสูต) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐา เริงพิทยา (กรรณสูต) (0002) 25 2500
กมลกานต์ ปรปักษ์ขาม กมลกานต์ ปรปักษ์ขาม (2291) 63 2538
กมลณัฐ โชคเฉลิมวัฒน์ กมลณัฐ โชคเฉลิมวัฒน์ (2720) 48 2523
กมลทิพย์ กุลยดุลย์ กมลทิพย์ กุลยดุลย์ (2147) 58 2533
กมลเนตร ทรัพย์สมบูรณ์ กมลเนตร ทรัพย์สมบูรณ์ (2134) 51 2526
กมลรัตน์ ชยามฤต กมลรัตน์ ชยามฤต (2495) 65 2540
กมลรัตน์ พงศ์ไพโรจน์ กมลรัตน์ พงศ์ไพโรจน์ (1180) 53 2528
กมลลักษณ์ (สมลักษณ์) โตสกุล กมลลักษณ์ (สมลักษณ์) โตสกุล (0003) 30 2505
กมลวัน บุณยัษฐิติ กมลวัน บุณยัษฐิติ (0004) 28 2503
กมลาโสภิษฐ์ ศรีรัตนา กมลาโสภิษฐ์ ศรีรัตนา (1179) 53 2528
กมลินี สุวศรีวงศ์ (กมลนาวิน) กมลินี สุวศรีวงศ์ (กมลนาวิน) (1728) 54 2529
กรกนก บุญมรกต กรกนก บุญมรกต (3235) 83 2558
กรแก้ว วิริยะวัฒนา (กอแก้ว) กรแก้ว วิริยะวัฒนา (กอแก้ว) (3204) 31 2506
กรชนก วงศ์สิรสวัสดิ์ กรชนก วงศ์สิรสวัสดิ์ (1987) 59 2534
กรทอง ศรีสุโข (การุณพันธุ์) กรทอง ศรีสุโข (การุณพันธุ์) (2480) 29 2504
กรทิพย์ เหมปราชญ์ กรทิพย์ เหมปราชญ์ (2723) 40 2515
กรรณาภรณ์ วรรุตม์ กรรณาภรณ์ วรรุตม์ (2528) 66 2541
กรรณิกา วงศ์สารเสริฐ (สุธีธร) กรรณิกา วงศ์สารเสริฐ (สุธีธร) (1008) 32 2507
กรรณิการ์ กิตติศักดิ์ (นิรันดร) กรรณิการ์ กิตติศักดิ์ (นิรันดร) (0006) 23 2498
กรรณิการ์ ฉัตรพลรักษ์ (แก้วโกมุท) กรรณิการ์ ฉัตรพลรักษ์ (แก้วโกมุท) (1553) 34 2509
กรรณิการ์ ช่วยสุข กรรณิการ์ ช่วยสุข () 32 2507
กรรณิการ์ ติยายน กรรณิการ์ ติยายน (1463) 28 2503
กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ (1023) 41 2516
กรรณิการ์ บัญชากลยุทธ กรรณิการ์ บัญชากลยุทธ (0007)
กรรณิการ์ บุญตานนท์ กรรณิการ์ บุญตานนท์ (0008) 28 2503
กรรณิการ์ มหาวัจน์ กรรณิการ์ มหาวัจน์ (0428) 28 2503
กรรณิการ์ รุ่งสุวนิจฉัย กรรณิการ์ รุ่งสุวนิจฉัย (2425) 64 2539
กรรณิการ์ เลียงพิบูลย์ กรรณิการ์ เลียงพิบูลย์ (1625) 29 2504
กรรณิการ์ ศิริเขต (หาญนุสรณ์) กรรณิการ์ ศิริเขต (หาญนุสรณ์) (0009) 35 2510
กรรติกา ณ สงขลา (หัพนานนท์) รองศาสตราจารย์ กรรติกา ณ สงขลา (หัพนานนท์) (0057) 17 2492 ถึงแก่กรรม
กรรัตน์ (พรทิพย์) เมธะวัฒน์ กรรัตน์ (พรทิพย์) เมธะวัฒน์ (1841) 40 2515
กรวลัย ศรีตระกูลช่าง กรวลัย ศรีตระกูลช่าง (1164) 53 2528
กรวิกา หาสิตะพันธุ์ กรวิกา หาสิตะพันธุ์ (2740) 54 2529
กรองกมล บุญรอด กรองกมล บุญรอด (1209) 53 2528
กรองกาญจน์ เศรษฐพานิช (ปัตตะพงศ์) กรองกาญจน์ เศรษฐพานิช (ปัตตะพงศ์) (0010) 39 2514
กรองกาญจน์ สรรค์ศุภกิจ (ทวีสิน) กรองกาญจน์ สรรค์ศุภกิจ (ทวีสิน) (0011) 32 2507
กรองแก้ว ปทุมานนท์ (วณิกนันท์) คุณหญิง กรองแก้ว ปทุมานนท์ (วณิกนันท์) (0012) 2 2474
กรองแก้ว ภุมราพันธ์ (รัตนประดิษฐ์) น.อ.หญิง กรองแก้ว ภุมราพันธ์ (รัตนประดิษฐ์) (0478) 19 2494
กรองทอง ชวลิตธำรง (วิจิตรา) กรองทอง ชวลิตธำรง (วิจิตรา) (1568) 22 2497
กรองทอง สู่สุข กรองทอง สู่สุข (0013) 26 2501
กรองอร ขำปัญญา (สุนทรส) กรองอร ขำปัญญา (สุนทรส) (1531) 39 2514
กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ (หงสเวส) คุณหญิง กระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ (หงสเวส) (0014) 2 2476 ถึงแก่กรรม
กระยาทิพย์ ประภาวัต กระยาทิพย์ ประภาวัต (0015) 28 2503
กรีสุดา เฑียรทอง กรีสุดา เฑียรทอง (2610)
กรุณา นาคพัฒน์ (ดีฤกษ์) กรุณา นาคพัฒน์ (ดีฤกษ์) (1652) 31 2506
กรุณา สายชุ่มอินทร์ กรุณา สายชุ่มอินทร์ (2170)
กฤคกา (สุทิน) สมประกิจ กฤคกา (สุทิน) สมประกิจ (0819) 45 2520
กฤดาการ พันธ์บูรณะ กฤดาการ พันธ์บูรณะ (1580) 48 2523
กฤดาธร เครือวรรณ์ กฤดาธร เครือวรรณ์ (1323) 48 2523
กฤตกา (สุทิน) สมประกิจ กฤตกา (สุทิน) สมประกิจ (0819) 45 2520
กฤติยา ชินางกูรภิวัฒน์ กฤติยา ชินางกูรภิวัฒน์ (2274) 63 2538
กฤติยา อัตถากร กฤติยา อัตถากร (1438) 41 2516
กฤศ สุวรรณพงษ์ กฤศ สุวรรณพงษ์ (3239) 88 2563
กฤษณา กรดนิยมชัย กฤษณา กรดนิยมชัย (1925)
กฤษณา กัมปนาท กฤษณา กัมปนาท (1191) 53 2528
กฤษณา ดิสนีเวทย์ (จิตต์อารี) นาง กฤษณา ดิสนีเวทย์ (จิตต์อารี) (3254) ป.โท การแปล 2547
กฤษณา ธรรมปาโล (ผลชีวิน) นาง กฤษณา ธรรมปาโล (ผลชีวิน) (1284) 39 2514
กฤษณา เพ็ชรรัตน์ (โพธิ์เจริญ) กฤษณา เพ็ชรรัตน์ (โพธิ์เจริญ) (1600) 27 2502
กฤษณา มูลานนท์ กฤษณา มูลานนท์ (2448) ป.โท 2539
กฤษณา สว่างโสภากุล (วรเนตร) กฤษณา สว่างโสภากุล (วรเนตร) (0016) 30 2505
กฤษณา สุวรรณภัค (ไชยนาพงศ์) กฤษณา สุวรรณภัค (ไชยนาพงศ์) (3192) 45 2520
กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา (เวศยาภรณ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษรา (ซูไรมาน) วริศราภูริชา (เวศยาภรณ์) (1160) 40 2515
กล่อมจิต จิวาลัย กล่อมจิต จิวาลัย (1948) 30 2505
กล่อมจิตต์ พลายเวช (วัฏฏะสิงห์) รองศาสตราจารย์ กล่อมจิตต์ พลายเวช (วัฏฏะสิงห์) (1305) 23 2498 ถึงแก่กรรม
กลอยตา ณ ถลาง (ตุลยาทร) กลอยตา ณ ถลาง (ตุลยาทร) (3008) 52 2527
กลิกา สมบัติศิริ กลิกา สมบัติศิริ (0753) 15 2490
กวิสรา (อรปิยา) พัฒนเจริญ เหรียญไพศาล กวิสรา (อรปิยา) พัฒนเจริญ เหรียญไพศาล (2264) 63 2538
กษมา กู้ตลาด (สุวรรณกุล) กษมา กู้ตลาด (สุวรรณกุล) (1916) 43 2518
กษมา มหาวัจน์ กษมา มหาวัจน์ (2537) 59 2534
ก่อ สวัสดิพานิชย์ ศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิพานิชย์ (0017) 9 2483 ถึงแก่กรรม
กองกาญจน์ ตะเวทีกุล ผศ.ม.ร.ว. กองกาญจน์ ตะเวทีกุล (0454) อาจารย์
กอบกุล ยะมาลี กอบกุล ยะมาลี (2621) 33 2508
กอบกุล รังสิยะโรจน์ กอบกุล รังสิยะโรจน์ (2827) 41 2516
กอบแก้ว โชติกุญชร กอบแก้ว โชติกุญชร (2218)
กอบพร จันทนาคร กอบพร จันทนาคร (1903) 43 2518
กอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ (สุกขะ) กอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ (สุกขะ) (1176) 53 2528
กอบลาภ ฉันทพงศ์ กอบลาภ ฉันทพงศ์ (3080) 51 2526
กัญจน์วิภา (พิมพ์มาศ) ฤทธิประศาสน์ (วัชรพุกก์) กัญจน์วิภา (พิมพ์มาศ) ฤทธิประศาสน์ (วัชรพุกก์) (2481) 37 2512
กัญชลัช (ศุลีรัตน์) เทศะภู พ.อ.หญิง กัญชลัช (ศุลีรัตน์) เทศะภู (2831) 41 2516
กัญญกา โกวิทวานิช กัญญกา โกวิทวานิช (2739) 54 2529
กัญญณัฐ สัคคะนายก กัญญณัฐ สัคคะนายก (2842) 76 2551
กัญญรัตนา สุทธิบุตร (นิ่มรัตน์) กัญญรัตนา สุทธิบุตร (นิ่มรัตน์) (0018) 23 2498 ถึงแก่กรรม
กัญญา ทองลงยา กัญญา ทองลงยา (0019) 17 2492
กัญญา ปัณฑรวงศ์ กัญญา ปัณฑรวงศ์ (0020) 33 2508
กัญญา วรเนตร กัญญา วรเนตร (0024) 33 2508
กัญญาภัค ทรงกิตติภักดี กัญญาภัค ทรงกิตติภักดี (1675) 57 2532
กัญดา ธรรมมงคล ดร.คุณ กัญดา ธรรมมงคล (2646) 21 2496
กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง (2751) 52 2527
กัณณิกา พิชิตานนท์ กัณณิกา พิชิตานนท์ (0022) 46 2521
กัณวีย์ สันติกูล กัณวีย์ สันติกูล (2038) 60 2535
กัณหา กาฬแก้ว กัณหา กาฬแก้ว (0776)
กัทลี สมบัติศิริ กัทลี สมบัติศิริ (0023) 9 2483
กันย์ ทองเรืองกิตติ กันย์ ทองเรืองกิตติ (3137) 65 2540
กันยรัตน์ สายสุวรรณ กันยรัตน์ สายสุวรรณ (1460) 56 2531
กันยา สุริยะพันธุ์พงศ์ กันยา สุริยะพันธุ์พงศ์ (2333) 63 2538
กันยามาส น่าวรพรรณ กันยามาส น่าวรพรรณ (2009) 60 2535
กันยารัตน์ จีระแพทย์ กันยารัตน์ จีระแพทย์ (2392)
กันยารัตน์ อุดาการ กันยารัตน์ อุดาการ (2947) 51 2526
กัลป์กฤษณ์ (วิศิษฎ์) ธนพรสกุลวัฒน์ (ธีรวัฒนเศรษฐ์) กัลป์กฤษณ์ (วิศิษฎ์) ธนพรสกุลวัฒน์ (ธีรวัฒนเศรษฐ์) (3236) 69 2545
กัลยภรณ์ (พรสวรรค์) วินิจฉายะจินดา กัลยภรณ์ (พรสวรรค์) วินิจฉายะจินดา (2355) 63 2538
กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ (1742)
กัลยา กล่อมวิทย์ กัลยา กล่อมวิทย์ (1734) 39 2514
กัลยา ติงศภัทิย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ (2118) ลาออกไป ตปท 2509
กัลยา เรืองธนสาร กัลยา เรืองธนสาร (2618) 41 2516
กัลยาณี กรสุธาทิพย์กุล กัลยาณี กรสุธาทิพย์กุล (3068) 51 2526
กัลยาณี สีตสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี สีตสุวรรณ (0025) 32 2507
กัลยาลักษณ์ รุ้งดนัย (บูรณเกียรติศักดิ์) กัลยาลักษณ์ รุ้งดนัย (บูรณเกียรติศักดิ์) (0026) 34 2509
กาญจนา โกศลตระกูล (วัฒนโยธิน) กาญจนา โกศลตระกูล (วัฒนโยธิน) (0027) 21 2496
กาญจนา นาคสกุล (สำนองสุข) ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา นาคสกุล (สำนองสุข) (0028) 22 2497
กาญจนา บุญประพันธ์ (มั่นธำร์) กาญจนา บุญประพันธ์ (มั่นธำร์) (1650) 31 2506
กาญจนา ปราบพาล ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ปราบพาล (2135) 34 2509
กาญจนา วิภูษิฑิมากูล กาญจนา วิภูษิฑิมากูล (1547) 32 2507
กาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (พันธรังษี) กาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (พันธรังษี) (0029) 28 2503
กาญจนา แสงศร (จงรักษ์) กาญจนา แสงศร (จงรักษ์) (1706) 30 2505
กาญจนา อ่องอุสาหะ กาญจนา อ่องอุสาหะ (2438) 63 2538
กาญจนา อาจองค์ (วิลาวรรณ) นท. หญิง กาญจนา อาจองค์ (วิลาวรรณ) (1720) 38 2513
กาญจนาภรณ์ พัฒนกุล กาญจนาภรณ์ พัฒนกุล (2940) 45 2520
กาญจพรรษ กอศรีพร กาญจพรรษ กอศรีพร (2718) 41 2516
กาญดา อนุมานราชธน (แต้ไมตรี) นาง กาญดา อนุมานราชธน (แต้ไมตรี) (3036) 45 2520
กานดา โกษะโยธิน กานดา โกษะโยธิน (0031) 15 2490
กานดา ดาระสวัสดิ์ กานดา ดาระสวัสดิ์ (1752) 21 2496
กานดา เลขะกุล (กันตวนิช) กานดา เลขะกุล (กันตวนิช) () 30 2505
กานต์ (นรีนุช) ลิ่วเฉลิมวงศ์ กานต์ (นรีนุช) ลิ่วเฉลิมวงศ์ (1931) 43 2518
กานต์ชนก วรรธนะสิน กานต์ชนก วรรธนะสิน (2019) 60 2535
กานต์สิรี (วรัญญู) จกะวัฒนากุล กานต์สิรี (วรัญญู) จกะวัฒนากุล (2784) 54 2529
กาพย์แก้ว สื่ออยู่ยง (บุญเชย) กาพย์แก้ว สื่ออยู่ยง (บุญเชย) (1321) 30 2505
กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา ศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา (2977) 45 2520
กิ่งเพชร วรพิพัฒน์ (กีรติกร เอี่ยมสกุล) กิ่งเพชร วรพิพัฒน์ (กีรติกร เอี่ยมสกุล) (0032) 29 2504
กิตติมา จงจิตสำราญ กิตติมา จงจิตสำราญ (1163) 53 2528
กิติมา อินทรัมพรรย์ รองศาสตราจารย์ ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ (3089) 51 2526
กิติยวดี บุญซื่อ (ณ ถลาง) กิติยวดี บุญซื่อ (ณ ถลาง) (0033) 23 2498
กิติยาวดี นิลวรรณ กิติยาวดี นิลวรรณ (1579) 48 2523
กีรติ บุญเจือ ศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจือ (0034) 31 2506
กุณฑลี แก้วจินดา กุณฑลี แก้วจินดา (2531)
กุณฑลี พรพิบูลย์ กุณฑลี พรพิบูลย์ (2060) 34 2509
กุณฑีรา สถิตยุทธการ กุณฑีรา สถิตยุทธการ (1603) 44 2519
กุมารี โกมารกุล ณ นคร กุมารี โกมารกุล ณ นคร (2557) 37 2511
กุลกนก กนกศีขริน กุลกนก กนกศีขริน (1423) 56 2531
กุลชรี ตัณศุภผล กุลชรี ตัณศุภผล (1517) 54 2529
กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (ชื่นรุ่งโรจน์) คุณหญิง กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (ชื่นรุ่งโรจน์) (0035) 16 2491
กุลธิดา เอื้อเกษม (สุอาชาวรัตน์) (ส.3184) นาง กุลธิดา เอื้อเกษม (สุอาชาวรัตน์) (ส.3184) (3184) 50 2525
กุลนที เวชศิลป์ กุลนที เวชศิลป์ (2157) 61 2536
กุลยา คัมภีรานนท์ กุลยา คัมภีรานนท์ (0036) 34 2509
กุลวดี เฉลิมวุฒานนท์ กุลวดี เฉลิมวุฒานนท์ (3208) 83 2558
กุลวรา สีตะสิทธิ์ กุลวรา สีตะสิทธิ์ (2010) 60 2535
กุลวาร บุณยัษฐิติ นาย กุลวาร บุณยัษฐิติ (0037) 26 2501
กุลวิมล วสันติวงศ์ (สิงหะ) กุลวิมล วสันติวงศ์ (สิงหะ) (3105) 42 2517
กุลสวัสดิ์ ประจวบเหมาะ กุลสวัสดิ์ ประจวบเหมาะ (1940) 44 2519
กุลสุรางค์ สุวรรณ กุลสุรางค์ สุวรรณ (1221) 54 2529
กุศล กมลสิงห์ กุศล กมลสิงห์ (1714) 33 2508
กุสุมา กูใหญ่ กุสุมา กูใหญ่ (2063) 59 2534
กุสุมา ไชยพร (เตชานันท์) กุสุมา ไชยพร (เตชานันท์) (0857) 44 2519
กุสุมา รักษมณี (หะซะนี) ศาสตราจารย์ ดร. กุสุมา รักษมณี (หะซะนี) (2548) 30 2505
กุสุมาลย์ รชตะนันทน์ กุสุมาลย์ รชตะนันทน์ (2685) 37 2512
กุหลาบ ณ นคร กุหลาบ ณ นคร (1521) 39 2514
เก็จกาญจน์ อ่อนเปี่ยม เก็จกาญจน์ อ่อนเปี่ยม (0038) 45 2520
เกร็ดแก้ว ศุกระจันทร์ (สินทวี) เกร็ดแก้ว ศุกระจันทร์ (สินทวี) (3119) 44 2519
เกริก เจษฎา​นุวัฒน์​ (สิงห์​ป้อง) เกริก เจษฎา​นุวัฒน์​ (สิงห์​ป้อง) (3234) 70 2545
เกรียง กีรติกร เกรียง กีรติกร (0041) ปม.3 2473 ถึงแก่กรรม
เกวลิน สุขมนัส เกวลิน สุขมนัส (2914) 43 2518
เกวลี ศรีทองกุล เกวลี ศรีทองกุล (2259) 62 2537
เกศณีย์ สายเชื้อ (ผลานุวงษ์) เกศณีย์ สายเชื้อ (ผลานุวงษ์) (1703) 44 2519
เกศนี จิรวัฒน์วงศ์ (ปัณฑวังกูร) เกศนี จิรวัฒน์วงศ์ (ปัณฑวังกูร) (1909) 43 2518
เกศรา ชนินทร์ธร เกศรา ชนินทร์ธร (1955) 40 2515
เกศรา บูรพาเดชะ เกศรา บูรพาเดชะ (2321) 63 2538
เกศริน พนารังสรรค์ เกศริน พนารังสรรค์ (2299) 63 2538
เกศิณี บำรุงไทย (ไทยกล้า) เกศิณี บำรุงไทย (ไทยกล้า) (1399) 39 2514
เกศินี คหะแก้ว (ศรีทรานนท์) เกศินี คหะแก้ว (ศรีทรานนท์) (1635) 36 2511
เกศินี วัฒนสมบัติ เกศินี วัฒนสมบัติ (2760) 59 2534
เกษร จิตรรถเวช (ตรีพูนผล) เกษร จิตรรถเวช (ตรีพูนผล) (2664) 41 2516
เกสร เพิ่มวัฒนะกุล เกสร เพิ่มวัฒนะกุล (1680) 57 2532
เกหลง ปภาวสิทธิ เกหลง ปภาวสิทธิ (0040) 4 2479
เกียรติ เทพช่วยสุข นาย เกียรติ เทพช่วยสุข (3164) 78 2553
เกียรติสุดา ภิรมย์ (พานิชการ) เกียรติสุดา ภิรมย์ (พานิชการ) (2671) 41 2516
เกื้อกูล วิชชจุฑากุล เกื้อกูล วิชชจุฑากุล (0042) 35 2510
เกื้อกูล เสถียรไทย (สวัสดิ-ชูโต) คุณหญิง เกื้อกูล เสถียรไทย (สวัสดิ-ชูโต) (0043) 14 2489 ถึงแก่กรรม
แกมกาญจน์ สุวรรณทรรภ (ธีระโกเมน) แกมกาญจน์ สุวรรณทรรภ (ธีระโกเมน) (1126) 38 2513
โกวิท บุณยัษฐิติ โกวิท บุณยัษฐิติ (0044) 23 2498 ถึงแก่กรรม
โกวิท สีตลายัน โกวิท สีตลายัน (0045) 25 2500 ถึงแก่กรรม
โกสุม สิทธิศิริ (จันทมาศ) โกสุม สิทธิศิริ (จันทมาศ) (1609) 20 2495
ใกล้รุ่ง อามระดิษ อาจารย์ ดร. ใกล้รุ่ง อามระดิษ (1025) 49 2524
ไกรวิณี หงษ์บุญไตร (ม่วงไทย) ไกรวิณี หงษ์บุญไตร (ม่วงไทย) (2948) 51 2526
ขจร สุขพานิช ศาสตราจารย์พิเศษ ขจร สุขพานิช (0220) 2 2477 ถึงแก่กรรม
ขจรพร นุตยะสกุล พล ต.หญิง ขจรพร นุตยะสกุล (2856) 36 2511
ขจิตรา ภังคานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร. ขจิตรา ภังคานนท์ (1373) 37 2512
ขจีนุช ทีฆาทรัพย์ (คมสัน) ขจีนุช ทีฆาทรัพย์ (คมสัน) (1026) 31 2506
ขนิษฐ์ ตัณฑวิรัตน์ (แพทย์ดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษฐ์ ตัณฑวิรัตน์ (แพทย์ดี) (0046) 25 2500
ขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน ขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน (1190) 53 2528
ขนิษฐา โพบุตร ขนิษฐา โพบุตร (2292) 63 2538
ขนิษฐา ศรีนาคาร์ ขนิษฐา ศรีนาคาร์ (2364) 44 2519
ขนิษฐา สิมะกุลธร (ศิริวัจนางกูร) ขนิษฐา สิมะกุลธร (ศิริวัจนางกูร) (0047) 35 2510
ขนิษฐา หาญอุตสาหะ ขนิษฐา หาญอุตสาหะ (2507)
ขวัญใจ วาณิชย์พัฒน์ (นิยมเซียม) ขวัญใจ วาณิชย์พัฒน์ (นิยมเซียม) (1707) 39 2514
ขวัญชนก ศิริพรนันทนา ขวัญชนก ศิริพรนันทนา (1722) 54 2529
ขวัญเรือน ลิ้มวิริยะเลิศ ขวัญเรือน ลิ้มวิริยะเลิศ (1165) 53 2528
ขวัญฤดี อินทุนน์ ขวัญฤดี อินทุนน์ (0048) 18 2493
ขวัญหทัย ป้องประภา ขวัญหทัย ป้องประภา (2504) 46 2521
ขำลักษณ์ สันตะกุล ขำลักษณ์ สันตะกุล (1096) 28 2503
เข็บ พฤกษ์พิทักษ์ เข็บ พฤกษ์พิทักษ์ (0049) 36 2511
เขมิกา หวังสุข เขมิกา หวังสุข (2016) 60 2535
แขไข สีมากุล (จิตรกร) แขไข สีมากุล (จิตรกร) (0050) 21 2496
ไขศรี ศรีอรุณ (บุญปาน) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ (บุญปาน) (1582) 24 2499
ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (0051) 35 2510
ไขแสง จาติกวนิช (ณ นคร) ไขแสง จาติกวนิช (ณ นคร) (0899) 28 2503
คนธ์ฑาทิพย์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ คนธ์ฑาทิพย์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ (2002) 60 2535
คนึงนิจ ศีลรักษ์ คนึงนิจ ศีลรักษ์ (1417) 55 2530
คนึงสุข ศรีรัตนานันท์ (ศรีหิรัญ) คนึงสุข ศรีรัตนานันท์ (ศรีหิรัญ) (1027) 24 2499
คมคาย กิตติสันต์ คมคาย กิตติสันต์ (1168) 53 2528
คมคาย นิลประภัสสร รองศาสตราจารย์ ดร. คมคาย นิลประภัสสร (0052) 17 2492
คมคาย สุวรรณนาคร คมคาย สุวรรณนาคร (1132) 26 2501
คมสัน วิเศษธร คมสัน วิเศษธร (1999) 60 2535
ครองขนิษฐ์ รักษ์เจริญ ครองขนิษฐ์ รักษ์เจริญ (2735) 52 2527
ครองขวัญ ไตรทองอยู่ ครองขวัญ ไตรทองอยู่ (2432) 64 2539
คะเน สันธนะสุข คะเน สันธนะสุข (0053) 28 2503
คัทริยา แจ้งเดชา คัทริยา แจ้งเดชา (2106) 60 2535
คัทลียา ลิ้มทอง คัทลียา ลิ้มทอง (3249) 79 2554
คัธรินทร์ พร้อมถกล (สุรบถโสภณ) คัธรินทร์ พร้อมถกล (สุรบถโสภณ) (1518) 39 2514
คัมภิรา ปัจเจก (จิตรา ทับแสง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คัมภิรา ปัจเจก (จิตรา ทับแสง) (0093) 36 2511
คารีน่า โชติรวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คารีน่า โชติรวี (0054) 47 2522
เครือจิต เหมินทร (คเนจร) ม.ล. เครือจิต เหมินทร (คเนจร) (0056) 12 2487
เครือมาศ พลประทีป เครือมาศ พลประทีป (1529) 45 2520
เครือวรรณ กาญจนสุวรรณ Larsimont เครือวรรณ กาญจนสุวรรณ Larsimont (2407) 27 2502
เครือวรรณ ขจรพันธุ์ (สุทธานินทร์) เครือวรรณ ขจรพันธุ์ (สุทธานินทร์) (0058) 17 2492 ถึงแก่กรรม
เครือวัลย์ ลิ้มปิยะศรีสกุล (ลิ้มประวัติงาม) เครือวัลย์ ลิ้มปิยะศรีสกุล (ลิ้มประวัติงาม) (0059) 38 2513
เคลียลี่ เสมา นาวาเอกพิเศษหญิง เคลียลี่ เสมา (0055) 18 2493
งด สุวรรณทัต งด สุวรรณทัต (0060) 2 2477
งามตา กาญจนวสุนธรา งามตา กาญจนวสุนธรา (2303) 63 2538
จงกล สุภเวชย์ (พิทักษ์ธรรม) ดร. จงกล สุภเวชย์ (พิทักษ์ธรรม) (0061) 28 2503
จงกลณี แซ่อุ่ย จงกลณี แซ่อุ่ย (1904) 43 2518
จงจิต ปลั่งประยูร นาง จงจิต ปลั่งประยูร (0062) 18 2493
จงจิต อรรถยุกติ (วิมุกตายน) นาง จงจิต อรรถยุกติ (วิมุกตายน) (0063) 25 2500
จงดี เนตรถนอมศักดิ์ จงดี เนตรถนอมศักดิ์ (2353) 63 2538
จตุพร เบ็ญจนิรัตน์ จตุพร เบ็ญจนิรัตน์ (2857) 47 2522
จนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล จนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล (1998) 60 2535
จรรจา สุวรรณทัต จรรจา สุวรรณทัต (2561) 17 2492
จรรยา ถิ่นพังงา (มุตตาหารัช) นาง จรรยา ถิ่นพังงา (มุตตาหารัช) (1007) 26 2501
จรรยา เศรษฐบุตร (สมบูรณ์ทรัพย์) จรรยา เศรษฐบุตร (สมบูรณ์ทรัพย์) (2703) 34 2509
จรวย เสมาทอง นาย จรวย เสมาทอง (0064) 27 2502 ถึงแก่กรรม
จรัญญา จักกะพาก จรัญญา จักกะพาก (0065) 25 2500 ถึงแก่กรรม
จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ น.ส. จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ (3047) 45 2520
จรัมพร สุริยคำ (ปุญโสนี) จรัมพร สุริยคำ (ปุญโสนี) (1234) 23 2498
จรัมพร หาญพล จรัมพร หาญพล (1784) 58 2533
จรัลวิไล จรูญโรจน์ ม.ล. จรัลวิไล จรูญโรจน์ (1782) 58 2533
จรัสพรรณ จารุดล จรัสพรรณ จารุดล (2139) 36 2511
จรัสศรี สำราญเวทย์ (พันธุ์พิริยะ) จรัสศรี สำราญเวทย์ (พันธุ์พิริยะ) (0066) 20 2495
จริธร ทิพยพัฒน์ (ชยัมภร) จริธร ทิพยพัฒน์ (ชยัมภร) (0067) 35 2510
จรินทร์ เลิศจีระประเสริฐ จรินทร์ เลิศจีระประเสริฐ (2373) 42 2517
จริยา เปรมปราณีรัชต์ จริยา เปรมปราณีรัชต์ (1554)
จริยา หีบจันทร์ตรี จริยา หีบจันทร์ตรี (1811) 58 2533
จริยากร มีเมศกุล จริยากร มีเมศกุล (1639) 30 2505
จรีพร เกียรติสัมพันธ์ (จิรารารยะพงศ์) นาง จรีพร เกียรติสัมพันธ์ (จิรารารยะพงศ์) (1363) 37 2512
จรีย์ สุวัตถี (จุ่นพิจารณ์) นาง จรีย์ สุวัตถี (จุ่นพิจารณ์) (0068) 18 2493
จรุง จุลพุ์ปสาสน์ นาย จรุง จุลพุ์ปสาสน์ (1388) 38 2513 ถึงแก่กรรม
จรุงกุล บูรพวงศ์ (จูฑะเตมีย์) จรุงกุล บูรพวงศ์ (จูฑะเตมีย์) (2638) 41 2516
จรูญศรี มาดิลกโกวิท (ศรีสัญญาพานิชย์) รองศาสตราจารย์ จรูญศรี มาดิลกโกวิท (ศรีสัญญาพานิชย์) (2872) 46 2521
จลาศรี โพธิวิหก จลาศรี โพธิวิหก (0069) 45 2520
จอมขวัญ สุวรรณานนท์ จอมขวัญ สุวรรณานนท์ (3194) 82 2557
จ้อย นันทิวัชรินทร์ (งอนรถ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล. จ้อย นันทิวัชรินทร์ (งอนรถ) (0070) 21 2496 ถึงแก่กรรม
จักรกฤต โยมพยอม นาย จักรกฤต โยมพยอม (2845) 73 2548
จันจิรา จันทร์เจริญสุข (จิตตะวิริยะพงษ์) นาง จันจิรา จันทร์เจริญสุข (จิตตะวิริยะพงษ์) (3241) 58 2533
จันทนา โพธิแพทย์ (สงวนโภคัย) นาง จันทนา โพธิแพทย์ (สงวนโภคัย) (0071) 27 2502
จันทนา อารยสมบูรณ์ น.ส. จันทนา อารยสมบูรณ์ (0072) 45 2520
จันทนี อินทรสูต จันทนี อินทรสูต (2533) 28 2503
จันทนีย์ พงศ์ประยูร (อูนากูล) จันทนีย์ พงศ์ประยูร (อูนากูล) (1913) 43 2518
จันทร์จิรา เอื้ออารีธรรม จันทร์จิรา เอื้ออารีธรรม (2344) 63 2538
จันทร์ฉาย เคหสุขเจริญ (ตระกูลคูศรี) จันทร์ฉาย เคหสุขเจริญ (ตระกูลคูศรี) (3086) 51 2526
จันทร์เพ็ญ ฉันทอภิชัย จันทร์เพ็ญ ฉันทอภิชัย (2297) 63 2538
จันทร์เพ็ญ ดิษยเดช (จิตรกร) จันทร์เพ็ญ ดิษยเดช (จิตรกร) (0073) 18 2493
จันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ (หาญสกุลบรรเทิง) จันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ (หาญสกุลบรรเทิง) (1028) 42 2517
จันทร์เพ็ญ วิจินรสุนทรการ นาง จันทร์เพ็ญ วิจินรสุนทรการ (0074) 29 2504
จันทรรัตน์ เดียว ประวาลปัทม์ น.ส. จันทรรัตน์ เดียว ประวาลปัทม์ (1464) 36 2511
จันทรา โซแทเซอเวส (สัตยบุษยากร) จันทรา โซแทเซอเวส (สัตยบุษยากร) (2925) 49 2524
จันทรา ศานต์ตระกูล (สินธวณรงค์) จันทรา ศานต์ตระกูล (สินธวณรงค์) (2809) 41 2516
จันทรา สัตยบุษยากร จันทรา สัตยบุษยากร (2518) 49 2524
จันทราวดี ผดุงธรรม จันทราวดี ผดุงธรรม (2117)
จันทราวดี สงกรานต์ (ชยางกูล) ม.ล. จันทราวดี สงกรานต์ (ชยางกูล) (0075) 31 2506
จันทวันต์ ชาญวิเศษ น.ส. จันทวันต์ ชาญวิเศษ (1172) 53 2528
จันทสาณี ชูทอง (ด้วงมหาสอน ) จันทสาณี ชูทอง (ด้วงมหาสอน ) (1929) 43 2518
จันทิกา ตรังคฤหัสถ์ (จิตรกุล) นาง จันทิกา ตรังคฤหัสถ์ (จิตรกุล) (0077) 29 2504
จันทิมา ไชยนันท์ (จุณทะสุต) จันทิมา ไชยนันท์ (จุณทะสุต) (0076)
จันทิมา นียะพันธ์ จันทิมา นียะพันธ์ (1942)
จาติกาญจน์ ลี้อิสสระนุกูล (สง่าศรี) นาง จาติกาญจน์ ลี้อิสสระนุกูล (สง่าศรี) (2922) 49 2524
จามรี ผลชีวิน จามรี ผลชีวิน (0078)
จามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) คุณหญิง จามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) (2530) 26 2501
จามรี อากาศ ยุวนะเตมีย์ จามรี อากาศ ยุวนะเตมีย์ (0079) 41 2516
จารึก ราชสมบัติ จารึก ราชสมบัติ (2622) 51 2526
จารุจิต นวพันธุ์ จารุจิต นวพันธุ์ (3010) 52 2527
จารุณี จันทร์จิระ จารุณี จันทร์จิระ (1520) 39 2514
จารุณี นฤภัทร จารุณี นฤภัทร (1834) 43 2518
จารุณี เพชรเกษม (จารุจินดา) จารุณี เพชรเกษม (จารุจินดา) (1428) 30 2505
จารุณี รุจาคม (ฟูสวัสดิ์สถาพร) จารุณี รุจาคม (ฟูสวัสดิ์สถาพร) (0080) 33 2508
จารุดา อุดมศรีวัฒนา จารุดา อุดมศรีวัฒนา (2567) 68 2543
จารุดี ผโลประการ (บุนนาค) นาง จารุดี ผโลประการ (บุนนาค) (1157) 26 2501
จารุพรรณ เพ็งศรีทอง จารุพรรณ เพ็งศรีทอง (1214) 32 2507
จารุภา พงษ์ตราชู (ปุญโสนี) จารุภา พงษ์ตราชู (ปุญโสนี) (1009) 32 2507
จารุรัช ตันตราภรณ์ อาจารย์ จารุรัช ตันตราภรณ์ (0081) 32 2507
จารุรัตน์ เกียรติชูศักดิ์ จารุรัตน์ เกียรติชูศักดิ์ (1687)
จารุวรรณ ชลประเสริฐ (จันทร) จารุวรรณ ชลประเสริฐ (จันทร) (0082) 37 2512
จารุวรรณ โซเลนทาเลอร์ (สีบุญเรือง) จารุวรรณ โซเลนทาเลอร์ (สีบุญเรือง) (1833) 29 2504
จารุวรรณ ตั้งโสภณ จารุวรรณ ตั้งโสภณ (2930) 40 2515
จารุวรรณ โล่ห์วีระ ลูแล็ง จารุวรรณ โล่ห์วีระ ลูแล็ง (2705) 41 2516
จารุวรรณ ศรียาภัย (อัศวนนท์) นาง จารุวรรณ ศรียาภัย (อัศวนนท์) (0083) 30 2505
จารุวรรณ สินธุโสภณ (ชาลิโต) ศาสตราจารย์ จารุวรรณ สินธุโสภณ (ชาลิโต) (0084) 19 2494
จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา นาย จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา (0085) 5 2479 ถึงแก่กรรม
จำนงค์ ภควรวุฒิ จำนงค์ ภควรวุฒิ (1236) 39 2514
จำนรรค์ ศิริตัน นาง จำนรรค์ ศิริตัน (2378) 37 2512
จำนวน คล่องการเขียน (หมวกละมัย) นาง จำนวน คล่องการเขียน (หมวกละมัย) (0086) 18 2493 ถึงแก่กรรม
จำนวย วิมะลิน (กาวิละ) นาง จำนวย วิมะลิน (กาวิละ) (0087) 24 2499
จำเนียร ณ ลำพูน จำเนียร ณ ลำพูน (1458)
จำรัส สินธ์ศิริมานะ จำรัส สินธ์ศิริมานะ (1917) 43 2518
จำเริญ แม่นธนู จำเริญ แม่นธนู (0088) 24 2499
จำเรียง ภาวิจิตร รองศาสตราจารย์ จำเรียง ภาวิจิตร (0089) 11 2486
จิณดา ดวงจินดา พล ต.ต. จิณดา ดวงจินดา (2056) 17 2492 ถึงแก่กรรม
จิตติพร มัททวางกูร จิตติพร มัททวางกูร (1994) 60 2535
จิตติมา ศิวะดิตถ์ จิตติมา ศิวะดิตถ์ (0090)
จิตติมา อมรพิเชษ์ฐกูล ดร. จิตติมา อมรพิเชษ์ฐกูล (1735) 38 2513
จิตปรานี จิตรใจ (รัตนากาญจน์) นาง จิตปรานี จิตรใจ (รัตนากาญจน์) (0091) 25 2500
จิตร โพธิ์แก้ว จิตร โพธิ์แก้ว (1971) 59 2534
จิตรมณี จิรานันตรัตน์ จิตรมณี จิรานันตรัตน์ (2997) 51 2526
จิตรลดา หาญลิ่วลมวิบูลย์ จิตรลดา หาญลิ่วลมวิบูลย์ (1741) 57 2532
จิตรสาร ชุมสาย ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย (0092) 2 2476
จิตรา ธรรมสระ จิตรา ธรรมสระ (0094)
จิตรา นรินทรางกูร ณ อยุธยา จิตรา นรินทรางกูร ณ อยุธยา (2626) 27 2502
จิตรา หิรัญบูรณะ พ.ต.อ.หญิง จิตรา หิรัญบูรณะ (2854) 27 2502
จิตรี ยาเภา จิตรี ยาเภา (2579) 68 2543
จิตวิภา ชนวิริยะ (นาคสวัสดิ์) จิตวิภา ชนวิริยะ (นาคสวัสดิ์) (0095) 33 2508
จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ (ศรีชลาลัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ (ศรีชลาลัย) (0096) 18 2493
จิติยา พฤกษาเมธานันท์ จิติยา พฤกษาเมธานันท์ (2253) 63 2538
จินดา นันทเสนีย์ (บุญปวสาน) จินดา นันทเสนีย์ (บุญปวสาน) (1442) 28 2503
จินดา โพธิ์เมือง จินดา โพธิ์เมือง (0097) 19 2494
จินดา ศิลป์กนก (ศรีสุขวัฒนา) นาวาเอกหญิง จินดา ศิลป์กนก (ศรีสุขวัฒนา) (0098) 15 2490
จินดา สิงหปรีชา จินดา สิงหปรีชา (0099)
จินดาพร ชาร์ทิ่ง จินดาพร ชาร์ทิ่ง (2780) 54 2529
จินดาพร พินพงทรัพย์ จินดาพร พินพงทรัพย์ (2328) 63 2538
จินดาพรรณ ชาครียรัตน์ จินดาพรรณ ชาครียรัตน์ (1237) 55 2530
จินดารัตน์ จรัสกำจรกูล จินดารัตน์ จรัสกำจรกูล (1682) ป.โท 2532
จินดารัตน์ เบอร์พันธ์ (โกสุวรรณ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดารัตน์ เบอร์พันธ์ (โกสุวรรณ) (1340) 49 2524
จินต์ รัตนสิน นาย จินต์ รัตนสิน (0100) 6 2480 ถึงแก่กรรม
จินตนา กิจการ (พึ่งสุนทร) จินตนา กิจการ (พึ่งสุนทร) (1695) 29 2504
จินตนา ดำรงค์เลิศ (จารุชาต) ศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ดำรงค์เลิศ (จารุชาต) (1397) 35 2510
จินตนา ตันติเวชกุล คุณหญิง จินตนา ตันติเวชกุล (1158)
จินตนา นพวงศ์ ม.ล. จินตนา นพวงศ์ (0102) 12 2487
จินตนา ใบกาซูยี จินตนา ใบกาซูยี (1430) 31 2506
จินตนา พนาวร (เลิศกิตศิริ) นาง จินตนา พนาวร (เลิศกิตศิริ) (3013) 53 2528
จินตนา พันธุฟัก (ควรนิยม) จินตนา พันธุฟัก (ควรนิยม) (0101) 32 2507
จินตนา ภิรมย์ (วัจนพุกกะ) จินตนา ภิรมย์ (วัจนพุกกะ) (3181) 33 2508
จินตนา โรจน์ขจรนภาลัย จินตนา โรจน์ขจรนภาลัย (2129)
จินตนา วีระเสถียร (ปาริชาติจรุง) จินตนา วีระเสถียร (ปาริชาติจรุง) (1131) 29 2504
จินตนา สุขมาก (ศุภวณิช) คุณหญิง จินตนา สุขมาก (ศุภวณิช) (0103) 24 2499
จินตนา สุนทรวิภาต จินตนา สุนทรวิภาต (1559)
จินานันท์ สุวรรณโณ จินานันท์ สุวรรณโณ (1995) 60 2535
จิรดา เพชรล้ำ จิรดา เพชรล้ำ (3193) 82 2557
จิรพงษ์ ประดิษฐ์เวียงคำ จิรพงษ์ ประดิษฐ์เวียงคำ (3220) 83 2558
จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ (2219)
จิรภา พูลศิริ จิรภา พูลศิริ (2040) 60 2535
จิรวรรณ ธีรปรีชาชาญ จิรวรรณ ธีรปรีชาชาญ (2790) 52 2527
จิรวรรณ พานิชการ จิรวรรณ พานิชการ (1629) 32 2507
จิรวรรณ ภักดีบุตร ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร (0104) 30 2505
จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ (0105) 30 2505
จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร (1238) 54 2529
จิรา สาครพันธ์ จิรา สาครพันธ์ (0106) 14 2489
จิราธร ทรัพย์มณีอนันต์ จิราธร ทรัพย์มณีอนันต์ (2443) 64 2539
จิราพร รอยศิริกุล จิราพร รอยศิริกุล (2915) 43 2518
จิราพร ศิริเกียรติกำจร จิราพร ศิริเกียรติกำจร (1664) 57 2532
จิราพร สุวินทวงศ์ (วงศ์รัตน) จิราพร สุวินทวงศ์ (วงศ์รัตน) (1029) 30 2505
จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร (ลิ้มพฤฒิธรรม) อาจารย์ จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร (ลิ้มพฤฒิธรรม) (2899) 37 2512
จิราภรณ์ มาตังคะ จิราภรณ์ มาตังคะ (1610)
จิราภรณ์ สุนทรธรรม (ไชยศรี) นาง จิราภรณ์ สุนทรธรรม (ไชยศรี) (3131) 43 2518
จิราภา เสมอวงศ์ จิราภา เสมอวงศ์ (2923) 49 2524
จิรายุ โชติช่วง (ปาณินท์) จิรายุ โชติช่วง (ปาณินท์) (0107) 25 2500
จิรายุ นพวงศ์ ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์ (0108) 3 2477 ถึงแก่กรรม
จิรายุ สุวรรณภักดี จิรายุ สุวรรณภักดี (2594) 41 2516
จิราวดี วีรบุตร จิราวดี วีรบุตร (2512) 49 2524
จิโรจน์ เมฆยงค์ (ระเบียบโลก) จิโรจน์ เมฆยงค์ (ระเบียบโลก) (0109) 24 2499
จิฤดี ปึงตระกูล จิฤดี ปึงตระกูล (2404) ป.โท 2520
จีรวรรณ ชุ่มอินทรจักร จีรวรรณ ชุ่มอินทรจักร (0110) 33 2508
จีระ อินทโกสุม (เทพภักดี) จีระ อินทโกสุม (เทพภักดี) (0111) 24 2499
จีระนันท์ (ขวัญฤทัย) สุริยจันทร จีระนันท์ (ขวัญฤทัย) สุริยจันทร (2789) 54 2529
จีระพร จีระนันทกิจ จีระพร จีระนันทกิจ (2412) 64 2539
จุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์ (ลิมานนท์) จุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์ (ลิมานนท์) (2799) 38 2513
จุฑาทิพย์ ไชยแจ่มจันทร์ จุฑาทิพย์ ไชยแจ่มจันทร์ (2379) 60 2535
จุฑาพร กุมุทพงษ์พานิช น.ส. จุฑาพร กุมุทพงษ์พานิช (3152) 57 2532
จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต รศ.ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต (2982) 53 2528
จุฑามาศ นามสูงเนิน จุฑามาศ นามสูงเนิน (1684) 43 2518
จุฑามาศ สุวรรณโครธ จุฑามาศ สุวรรณโครธ (0112) 34 2509
จุนทิกา สวัสดิ์อธิคม (ประสงค์ทรัพย์) จุนทิกา สวัสดิ์อธิคม (ประสงค์ทรัพย์) (3073) 54 2529
จุมพฏ อาชวนิกุล จุมพฏ อาชวนิกุล (0113) 33 2508
จุรี แซ่เฮีย จุรี แซ่เฮีย (2296) 62 2537
จุไรภัทร ยาทิพย์ (ปุญโสนี) พลตรีหญิง จุไรภัทร ยาทิพย์ (ปุญโสนี) (1030) 35 2510
จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง (0114) 30 2505
จุไรรัตน์ แสงบุญนำ จุไรรัตน์ แสงบุญนำ (1400) 39 2514
จุฬา สุดบรรทัด จุฬา สุดบรรทัด (0115) 31 2506
เจตยา วรปัญญาสกุล เจตยา วรปัญญาสกุล (1683) 57 2532
เจริญศรี การสุทธิ์ (เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เจริญศรี การสุทธิ์ (เทพหัสดิน ณ อยุธยา) (0116) 30 2505
เจิดกัญญา (รัตนพร) คงวัฒนานนท์ (อริยภิญโญ) เจิดกัญญา (รัตนพร) คงวัฒนานนท์ (อริยภิญโญ) (2110) 60 2535
เจิดจันทร์ เอกโพธิ (เมนะรุจิ) เจิดจันทร์ เอกโพธิ (เมนะรุจิ) (2678) 37 2512
เจิมขวัญ พนอมกาญจน์ เจิมขวัญ พนอมกาญจน์ (1239) 37 2512
เจิมพันธ์ ปันเขื่อนขัติย์ (กอวัฒนสกุล) เจิมพันธ์ ปันเขื่อนขัติย์ (กอวัฒนสกุล) (1434) 31 2506
เจียรไน ตันติเวสส (ชุณหชาติ) เจียรไน ตันติเวสส (ชุณหชาติ) (1240) 32 2507
เจือ สตะเวทิน ศาสตราจารย์ เจือ สตะเวทิน (0117) 1 2475 ถึงแก่กรรม
แจ่มจันทร์ ทองเสริม (วงศ์วิเศษ) แจ่มจันทร์ ทองเสริม (วงศ์วิเศษ) (0118) 24 2499
แจ่มจิตต์ ดวงรัตน์ แจ่มจิตต์ ดวงรัตน์ (2602)
ใจทิพย์ สุทธิชาติ ใจทิพย์ สุทธิชาติ (2804) 51 2526
ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์ ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์ (0119) 32 2507
ฉลบชลัยย์ พลางกูร ฉลบชลัยย์ พลางกูร (0120) 2 2476
ฉลวย วุธาทิตย์ (กาญจนาคม) ศาสตราจารย์ ฉลวย วุธาทิตย์ (กาญจนาคม) (0121) 1 2475 ถึงแก่กรรม
ฉลอง ปึงตระกูล ฉลอง ปึงตระกูล (2395) 5 2479 ถึงแก่กรรม
ฉวีพันธุ์ ฮันตระกูล ฉวีพันธุ์ ฮันตระกูล (2125) 33 2508
ฉวีวรรณ กีรติกร (อ้นอารี) ฉวีวรรณ กีรติกร (อ้นอารี) (0122) 18 2493
ฉวีวรรณ จึงเจริญ (อาจองค์) ฉวีวรรณ จึงเจริญ (อาจองค์) (0123) 18 2493
ฉวีวรรณ เจริญสุข ฉวีวรรณ เจริญสุข (0124) 30 2505
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (0125) 30 2505
ฉวีวรรณ สวัสดี ฉวีวรรณ สวัสดี (1331) 38 2513
ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม (อังสุธร) ฉวีวรรณ สุขพันธ์โพธาราม (อังสุธร) (1427) 30 2505
ฉวีวรรณ อาชวนิยุต (บุญวานิช) ฉวีวรรณ อาชวนิยุต (บุญวานิช) (1334) 30 2505
ฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์ (วิชชุลดาโกมล) ฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์ (วิชชุลดาโกมล) (1109) 42 2517
ฉอ้อน วิสุทธิมรรค ฉอ้อน วิสุทธิมรรค (0127) 13 2488
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (0128) 23 2498 ถึงแก่กรรม
ฉัตรรวี ขอนดอก (วีระโสภณ) ฉัตรรวี ขอนดอก (วีระโสภณ) (0129) 40 2515
ฉัตรวดี จินดาวงษ์ ฉัตรวดี จินดาวงษ์ (2953) 63 2538
ฉัตรสุดา อาชวะสมิต ฉัตรสุดา อาชวะสมิต (2304) 63 2538
ฉันทนา ไชยชิต (โกศัยดิลก) รองศาสตราจารย์ ฉันทนา ไชยชิต (โกศัยดิลก) (0130) 29 2504
ฉันทนา ถนอมศักดิ์ชัย ฉันทนา ถนอมศักดิ์ชัย (1873) 59 2534
ฉันทนา วีระพาณิชย์ (บุญวานิช) ฉันทนา วีระพาณิชย์ (บุญวานิช) (0131) 23 2498
ฉันทนา หินแก้ว ฉันทนา หินแก้ว (2648) 55 2530
ฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง (ไชยชลอ) ฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง (ไชยชลอ) (2871) 48 2523
ฉันทวรรณ เสถียรวันทนีย์ ฉันทวรรณ เสถียรวันทนีย์ (2349) 63 2538
ฉายแสง บุนนาค ฉายแสง บุนนาค (0132) 21 2496
เฉลา ศุภะกะลิน (ชลศึกษ์) นาวาเอกหญิง เฉลา ศุภะกะลิน (ชลศึกษ์) (0133) 18 2493
เฉลิม ประจวบเหมาะ (อยู่เวียงไชย ) นาง เฉลิม ประจวบเหมาะ (อยู่เวียงไชย ) (0134) 6 2480 ถึงแก่กรรม
เฉลิมศรี จันทร์อ่อน (นันทเสนีย์) ดร. เฉลิมศรี จันทร์อ่อน (นันทเสนีย์) (1560) 28 2503
เฉลิมศรี ธรรมบุตร เฉลิมศรี ธรรมบุตร (0135) 13 2488
เฉลิมศรี มโนมัยอุดม (อนันตกูล) เฉลิมศรี มโนมัยอุดม (อนันตกูล) (0136) 29 2504
เฉลิมศรี เศวตจินดา (เมืองมั่น) เฉลิมศรี เศวตจินดา (เมืองมั่น) (2454) 26 2501
เฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ เฉียดฉัตรโฉม ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ (2879) 38 2513
แฉล้ม หลิมวาณิชย์ แฉล้ม หลิมวาณิชย์ (0138) 3 2477 ถึงแก่กรรม
โฉมตรู กัณฑะพงษ์ (ชูเกษ) โฉมตรู กัณฑะพงษ์ (ชูเกษ) (0139) 18 2493
ชญานิศ (เจิดจรรย์) นิ่มนวล (สว่างยิ่ง) ชญานิศ (เจิดจรรย์) นิ่มนวล (สว่างยิ่ง) (2357) 44 2519
ชฎารัตน์ คนรู้ ชฎารัตน์ คนรู้ (2043) 60 2535
ชนะจิตต์ อิสมันยี ศาสนาจารย์ ชนะจิตต์ อิสมันยี (1516)
ชนัดดา (ปนัดดา) ไกรณรงค์ (พุกกะมาน) ชนัดดา (ปนัดดา) ไกรณรงค์ (พุกกะมาน) (0303) 24 2499
ชนันเนตร์ ปาณะ ชนันเนตร์ ปาณะ (3206) 83 2558
ชนาเนา วรัญญู ชนาเนา วรัญญู (1922)
ชนิกา วิสุทธิสิน ชนิกา วิสุทธิสิน (1693) 34 2509
ชนิตา ดวงยิหวา อาจารย์ ชนิตา ดวงยิหวา (2811) 70 2545
ชนินทร แย้มสอาด ชนินทร แย้มสอาด (2237)
ชนินทร รัตนโรม (วงศ์ทองดี) ชนินทร รัตนโรม (วงศ์ทองดี) (1106) 38 2513
ชมนาฏ แสงศศิ (ใยบัว) นาง ชมนาฏ แสงศศิ (ใยบัว) (3037) 45 2520
ชมนาถ ภักดี ชมนาถ ภักดี (1526)
ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา (ศรทัตต์) รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา (ศรทัตต์) (0140) 22 2497
ชมพูนุช นุปิยะ น.ส. ชมพูนุช นุปิยะ (1241) 55 2530
ชมพูนุช ศรีภา ชมพูนุช ศรีภา (2715) 74 2549
ชมพูนุช อิศรเสนา ณ อยุธยา ชมพูนุช อิศรเสนา ณ อยุธยา (1031) 46 2521
ชมัยภร (ชมัยพร) บางคมบาง (วิทูธีรศานต์) ชมัยภร (ชมัยพร) บางคมบาง (วิทูธีรศานต์) (1332) 36 2511
ชไมพร จิระพงษา ชไมพร จิระพงษา (1193) 53 2528
ชไมพร ตันติเวสส น.ส. ชไมพร ตันติเวสส (3245) 48 2523
ชไมมาศ สงวนเกียรติ (คุณาลัย) นาง ชไมมาศ สงวนเกียรติ (คุณาลัย) (0142) 45 2520
ชรภิญญ์ พงศ์ธรพิพัฒน์ ชรภิญญ์ พงศ์ธรพิพัฒน์ (3081) 43 2518
ชรัตน์ อรุณโรจน์ ชรัตน์ อรุณโรจน์ (0143) 12 2487
ชรัลชิดา (ชูขวัญ) บัวทอง ชรัลชิดา (ชูขวัญ) บัวทอง (3003) 58 2533
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (ศิริวิทยเจริญ) ศาสตราจารย์ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (ศิริวิทยเจริญ) (1421) 38 2513
ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล (ธุวานนท์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล (ธุวานนท์) (0144) 37 2512
ชลทิพา วิญญุนาวรรณ ชลทิพา วิญญุนาวรรณ (1986) 60 2535
ชลธิชา สุขประเสริฐ ชลธิชา สุขประเสริฐ (2068) 60 2535
ชลธิรศน์ พุ่มหิรัญ (ชูศรี) ชลธิรศน์ พุ่มหิรัญ (ชูศรี) (3002) 55 2530
ชลลดา พิศาลสงคราม ชลลดา พิศาลสงคราม (1242) 44 2519
ชลลดา สุวรรณมงคล ชลลดา สุวรรณมงคล (1910)
ชลัท กิจธรรม พ.ต.อ. ชลัท กิจธรรม (0145) 30 2505
ชลัมพร พิมลเสถียร ชลัมพร พิมลเสถียร (1186) 53 2528
ชลัยพร (วลัยพร) เหมะรัชตะ (กำจัดแจ่ม) รองศาสตราจารย์ ชลัยพร (วลัยพร) เหมะรัชตะ (กำจัดแจ่ม) (0627) 36 2511
ชลาทิพย์ พุกผาสุข ชลาทิพย์ พุกผาสุข (2576) 68 2543
ชลาธร ฤทธิชัยสำราญ ชลาธร ฤทธิชัยสำราญ (1436) 37 2512
ชลาลัย บุญเลิศเจริญศักดิ์ (มไหศิริโยศม) ชลาลัย บุญเลิศเจริญศักดิ์ (มไหศิริโยศม) (1032) 41 2516
ชลาใส แสงแก้ว (ชลัษเฐียร) นาง ชลาใส แสงแก้ว (ชลัษเฐียร) (0146) 25 2500
ชลิดา ชาญสุรีย์ ชลิดา ชาญสุรีย์ (2996) 51 2526
ชลิดา ศิรามพุช (เปรมเจริญ) ชลิดา ศิรามพุช (เปรมเจริญ) (1086) 37 2510
ชลิน สุวัตถี นาย ชลิน สุวัตถี (0147) 22 2497
ชลิยา อนุสสรนิติสาร ชลิยา อนุสสรนิติสาร (1796) 58 2533
ชลิสา พุกผาสุข ชลิสา พุกผาสุข (2682) 70 2545
ชวนชม ศรีชัย ชวนชม ศรีชัย (1412) 55 2530
ชวนพิศ สุศันสนีย์ (พรรัมย์) นาง ชวนพิศ สุศันสนีย์ (พรรัมย์) (1328) 37 2512 ถึงแก่กรรม
ชวนพิศ อิฐรัตน์ น.ส. ชวนพิศ อิฐรัตน์ (0148) 34 2509
ชวนเพลิน เลขนาวิน ชวนเพลิน เลขนาวิน (1243)
ชวนา ภัทรนาวิก ชวนา ภัทรนาวิก (2377) 40 2515
ชวลี ไชยธีระพันธ์ ชวลี ไชยธีระพันธ์ (1364) 37 2512
ช่อพิภพ โอสถานุเคราะห์ (ขาวสอาด) นาง ช่อพิภพ โอสถานุเคราะห์ (ขาวสอาด) (1534) 39 2514
ช่อเพชร เอื้ออาภรณ์ (จิตรสกุล) ช่อเพชร เอื้ออาภรณ์ (จิตรสกุล) (2791) 54 2529
ช่อลัดดา วิมลวิทยา ช่อลัดดา วิมลวิทยา (2262) 63 2538
ช่อสวาสดิ์ นพจินดา (ขาวสอาด) ช่อสวาสดิ์ นพจินดา (ขาวสอาด) (2654) 43 2518
ชอุ่ม แย้มงาม (ปัญจพรรค์) ชอุ่ม แย้มงาม (ปัญจพรรค์) (0149) 11 2486 ถึงแก่กรรม
ชัชนี ชำนิบรรณการ ชัชนี ชำนิบรรณการ (0150) 24 2499
ชัชวาลย์ จันทร์อดิศรชัย ชัชวาลย์ จันทร์อดิศรชัย (3224) 82 2557
ชัณษา ช่างสมบัติ ชัณษา ช่างสมบัติ (1244) 41 2516
ชัดฉวี นิติธรรม ชัดฉวี นิติธรรม (2508)
ชัตสุณี สินธุสิงห์ (วิลัยทอง) รองศาสตราจารย์ ชัตสุณี สินธุสิงห์ (วิลัยทอง) (0151) 33 2508
ชัยโชค จุลศิริวงศ์ ชัยโชค จุลศิริวงศ์ (1616)
ชัยยนต์ เวียงวิเศษ พันเอก ชัยยนต์ เวียงวิเศษ (0994) 18 2493
ชัยวัฒน์ โล่โชตินันท์ ชัยวัฒน์ โล่โชตินันท์ (1194) 53 2528
ชาคริต ชุ่มวัฒนะ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ชุ่มวัฒนะ (2832) 41 2516
ชาญวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ชาญวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร (1512) 48 2523
ชาดา (ชลลดา) เพี้ยนภักตร์ ชาดา (ชลลดา) เพี้ยนภักตร์ (1185) 53 2528
ชาตยา ชูพจน์เจริญ ชาตยา ชูพจน์เจริญ (2426) 64 2539
ชารียา รัตตกุล (ปิณฑานนท์) ชารียา รัตตกุล (ปิณฑานนท์) (2674) 32 2507
ชาลินี วารเสถียร ชาลินี วารเสถียร (3122) 44 2519
ชิดชนก สูญสิ้นภัย ชิดชนก สูญสิ้นภัย (2823) 56 2531
ชื่นจิตต์ อำไพพรรณ (เปาโรหิตย์) ชื่นจิตต์ อำไพพรรณ (เปาโรหิตย์) (0152) 20 2495
ชื่นรัตน์ เม้งตระกูล ชื่นรัตน์ เม้งตระกูล (1597) 52 2527
ชื่นสุข ธาราภูมิ (สุทธินนท์) ชื่นสุข ธาราภูมิ (สุทธินนท์) (0153) 31 2506
ชุดาภา นันทประสาธน์ ชุดาภา นันทประสาธน์ (1932) 43 2518
ชุติพร จงมั่นคงชีพ (นาวารัตน์) ชุติพร จงมั่นคงชีพ (นาวารัตน์) (2971) 43 2518
ชุติมา กัณฐกมาลากุล ชุติมา กัณฐกมาลากุล (1528)
ชุติมา จิตตปาลพงศ์ ชุติมา จิตตปาลพงศ์ (2933) 40 2515
ชุติมา มณีวัฒนา ชุติมา มณีวัฒนา (2006) 60 2535
ชุติมา สัจจานันท์ ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ (0154) 36 2511
ชุบ บุษปวนิช (อรุณลักษณ์) ชุบ บุษปวนิช (อรุณลักษณ์) (0155) 9 2483
ชุมศรี คณาติยานนท์ (กีรติเรขา) ชุมศรี คณาติยานนท์ (กีรติเรขา) (2917) 37 2512
ชุมศรี มหาสันทนะ (เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา) พ.อ.หญิง ชุมศรี มหาสันทนะ (เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา) (0156) 19 2494
ชุลีกร ภูริพัฒนายน ชุลีกร ภูริพัฒนายน (2477)
ชุษณา พิตรสาธร ชุษณา พิตรสาธร (2810) 41 2516
ชูจิต รัตนสาร (ไชยบุรณะ) ชูจิต รัตนสาร (ไชยบุรณะ) (0157) 13 2488
ชูจิตต์ สุวงศ์ (เศวตรุนทร์) ชูจิตต์ สุวงศ์ (เศวตรุนทร์) (0158) 13 2488
ชูชีพ วัฒนศิริโรจน์ (โปษะกฤษณะ) ชูชีพ วัฒนศิริโรจน์ (โปษะกฤษณะ) (0159) 9 2483
ชูทิพย์ ทิพยบุญทอง นาวาเอก(พิเศษ)หญิง ชูทิพย์ ทิพยบุญทอง (0160) 40 2515
ชูพล เอื้อชูวงศ์ ชูพล เอื้อชูวงศ์ (2154) 60 2535
ชูศรี โลหะวิจารณ์ (ศาสตร์ยังกุล) นาง ชูศรี โลหะวิจารณ์ (ศาสตร์ยังกุล) (1335) 30 2505
ชูศรี สวัสดิสงคราม ชูศรี สวัสดิสงคราม (0161) 15 2490 ถึงแก่กรรม
ชูศรี เสถียรไทย (ประนิธ) ชูศรี เสถียรไทย (ประนิธ) (0162) 18 2493
ชูศิริ (ชูศรี) เสนาณรงค์ (สุพงษ์ธร) นาง ชูศิริ (ชูศรี) เสนาณรงค์ (สุพงษ์ธร) (0163) 20 2495
ชูสิริ จามรมาน ชูสิริ จามรมาน (0164) 13 2488
เชวง จันทรเขตต์ เชวง จันทรเขตต์ (0165) 22 2497
เชาว์ ทองมา เชาว์ ทองมา (0166) 18 2493
เชาวพร นำธวัช เชาวพร นำธวัช (2051)
เชาวลี จงประเสริฐ (คำตัน) เชาวลี จงประเสริฐ (คำตัน) (1701) 34 2509
โชคชัย ส่งเจริญ พ.ต.อ. โชคชัย ส่งเจริญ (1245)
โชติรส โกวิทวัฒนพงศ์ ศาสตราจารย์ ดร. โชติรส โกวิทวัฒนพงศ์ (1835) 35 2510 ถึงแก่กรรม
โชติรัตน์ โกมารทัต โชติรัตน์ โกมารทัต (2025) 60 2535
ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ (1544) 56 2531
ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ (2246)
ซาฟีนา โกมลตะเมธี ซาฟีนา โกมลตะเมธี (2841) 43 2518 ถึงแก่กรรม
ซาเล็ม อุสตัส ซาเล็ม อุสตัส (2238) 40 2515
ญาดา ศรีสังข์ ญาดา ศรีสังข์ (2542)
ญาดา สกุลรัตนะ (สถลสุต) ญาดา สกุลรัตนะ (สถลสุต) (1123) 30 2505
ญาดา อรุณเวช อารัมภีร ผศ.ดร. ญาดา อรุณเวช อารัมภีร (1763) 44 2519
ฐณัฏ จีนะวานิช น.ส. ฐณัฏ จีนะวานิช (3153) 44 2519
ฐนิตา ศิริทรัพย์ ฐนิตา ศิริทรัพย์ (1879) 59 2534
ฐมพร (เพ็ชธนรัตน์) เลขยานนท์ ฐมพร (เพ็ชธนรัตน์) เลขยานนท์ (0321) 40 2515
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (ณ ถลาง) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (ณ ถลาง) (0167) 8 2482 ถึงแก่กรรม
ฐานันทิยา ไชยเศรษฐ์ ฐานันทิยา ไชยเศรษฐ์ (1677) 56 2531
ฐานิตย์ เจริญจิตต์ พลอากาศโท ฐานิตย์ เจริญจิตต์ (0168) 32 2507
ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ (0169) อาจารย์
ฐิติพร สุทธาโรจน์ (ลี้ตระกูล) ฐิติพร สุทธาโรจน์ (ลี้ตระกูล) (1465) 41 2516
ฐิติพร อุนรัตน์ ฐิติพร อุนรัตน์ (2091) 58 2533
ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ (2061) 60 2535
ฐิติมา ซับซ้อน ฐิติมา ซับซ้อน (2251) 62 2537
ฐิติมา ลี้ตระกูล ฐิติมา ลี้ตระกูล (0170)
ฐิติมา อนุกูลวรรธกะ (บุญสมบัติ) ฐิติมา อนุกูลวรรธกะ (บุญสมบัติ) (1218) 34 2509
ฐิติรัตน์ ธีรธวัชกุล ฐิติรัตน์ ธีรธวัชกุล (2869) 48 2523
ฐิติวดี ชมะนันทน์ ฐิติวดี ชมะนันทน์ (1188) 53 2528
ฐิติวัลคุ์ (วัลภา) ชัยวนนท์ (วงศ์สัจจา) นาง ฐิติวัลคุ์ (วัลภา) ชัยวนนท์ (วงศ์สัจจา) (3051) 45 2520
ฐิรกานต์ หลิน ฐิรกานต์ หลิน (3182) 79 2555
ฑิฆัมพร ศรีศิลป์วงศ์ ฑิฆัมพร ศรีศิลป์วงศ์ (2541) 67 2542
ณฐิณี เจนสวัสดิชัย (สิทธิมงคล) ณฐิณี เจนสวัสดิชัย (สิทธิมงคล) (1877) 59 2534
ณพิศร กฤตติกากุล รองศาสตราจารย์ ณพิศร กฤตติกากุล (0171) 24 2499
ณยา สุมังคะโยธิน ณยา สุมังคะโยธิน (2131)
ณรงค์ พรพิริยะกุลชัย ณรงค์ พรพิริยะกุลชัย (2562) 37 2512 ถึงแก่กรรม
ณรงค์ รุ่งวัฒนา ณรงค์ รุ่งวัฒนา (0172) 31 2506
ณัชนันท์ (ศิริวรรณ) เศรษฐศิริสุขโชติ ณัชนันท์ (ศิริวรรณ) เศรษฐศิริสุขโชติ (3253) 55 2530
ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ณัชพล ศิริสวัสดิ์ (2710) 74 2549
ณัฎฐ์ ไตรภูมิ ณัฎฐ์ ไตรภูมิ (3213) 82 2557
ณัฎฐกา เพ็ญชาติ ณัฎฐกา เพ็ญชาติ (2368) 50 2525
ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย (2843) 76 2551
ณัฏฐ์นารา ศิริรัตนบวร (ลาภ) ณัฏฐ์นารา ศิริรัตนบวร (ลาภ) (1713) 45 2520
ณัฏฐิกา เอื้อประยูรวงศ์ ณัฏฐิกา เอื้อประยูรวงศ์ (2073) 60 2535
ณัฏฐิณี อังสกุลอาภรณ์ ณัฏฐิณี อังสกุลอาภรณ์ (2212)
ณัฏฐินี ภาสะพงศ์ ณัฏฐินี ภาสะพงศ์ (2920) 49 2524
ณัฐกฤตา หงสเวส ณัฐกฤตา หงสเวส (1459) 29 2504
ณัฐกิตติ์ (สุมาลี) ตรรกเรืองทิพย์ (รุ่งศรีสุทธิวงศ์) ณัฐกิตติ์ (สุมาลี) ตรรกเรืองทิพย์ (รุ่งศรีสุทธิวงศ์) (1492) 54 2529
ณัฐจิตต์ วงศ์เสนา (กุลชล) ณัฐจิตต์ วงศ์เสนา (กุลชล) (0173) 35 2510
ณัฐณี เกษมรัฐกุล ณัฐณี เกษมรัฐกุล (2372) 62 2537
ณัฐเนตร ตรีเทพวิจิตร ณัฐเนตร ตรีเทพวิจิตร (2414) 64 2539
ณัฐพรรณ ภูมิฐาน ณัฐพรรณ ภูมิฐาน (2415) 64 2539
ณัฐพรวดี ศรีเสาวชาติ ณัฐพรวดี ศรีเสาวชาติ (2570) 68 2543
ณัฐพัชญ์ (สาวิศ) วงษ์เหรียญทอง นาย ณัฐพัชญ์ (สาวิศ) วงษ์เหรียญทอง (3242) 67 2542
ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ รศ.ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ (3243) 47 2522
ณัฐวดี จิตรใจ ณัฐวดี จิตรใจ (3076) 51 2526
ณัฐวรรณ (แก้วตา) จันทรวราภา ณัฐวรรณ (แก้วตา) จันทรวราภา (1024) 42 2517
ณัฐวรรณ เลิศโกวิทย์ ณัฐวรรณ เลิศโกวิทย์ (1991) 60 2535
ณัฐวุฒิ พิมพา นาย ณัฐวุฒิ พิมพา (3156) 59 2534
ณัฐสรัญ (ประมาณ) ลี้ศิริเสริญ ณัฐสรัญ (ประมาณ) ลี้ศิริเสริญ (0330) 36 2511
ณันทนา อ่องรุ่งเรือง ณันทนา อ่องรุ่งเรือง (1632) 39 2514
ณิชา เวชพานิช ณิชา เวชพานิช (3214) 83 2558
ณิดา ดรงค์สุวรรณ ณิดา ดรงค์สุวรรณ (2342) 63 2538
ณิยะดา จ่างตระกูล ณิยะดา จ่างตระกูล (0174) 45 2520
ณิลุบล พิมพ์ใจชน ณิลุบล พิมพ์ใจชน (2800) 51 2526
ณิศรา สิทธาธิการเวชช์ ณิศรา สิทธาธิการเวชช์ (3199) 78 2553
ณุวีร์ ชมพูชาติ (ชุ่มเจริญสุข) รองศาสตราจารย์ ดร. ณุวีร์ ชมพูชาติ (ชุ่มเจริญสุข) (3237) 59 2534
ดนยา หงสกุล ดนยา หงสกุล (2400) 31 2506
ดนัย รังษิยาภา นาย ดนัย รังษิยาภา (0175) 28 2503
ดรุณ ศิวะศริยานนท์ (วรดิลก) นาง ดรุณ ศิวะศริยานนท์ (วรดิลก) (0176) 11 2486
ดรุณา สมบูรณกุล ดรุณา สมบูรณกุล (0177) 20 2495
ดรุณี ธีระกิตติพงษ์ ดรุณี ธีระกิตติพงษ์ (2714) 57 2532
ดรุณี บุญสิงห์ ดรุณี บุญสิงห์ (1078) 30 2505
ดรุณี สวัสรังศรี ดรุณี สวัสรังศรี (1174) 53 2528
ดวงกมล ชาติประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ (1298) 48 2523
ดวงกมล พิทักษ์ดำรงกิจ ดวงกมล พิทักษ์ดำรงกิจ (1247)
ดวงกมล เสรีโยธิน ดวงกมล เสรีโยธิน (2111) 60 2535
ดวงกมล อิศรพันธุ์ ดวงกมล อิศรพันธุ์ (1599) 52 2527
ดวงจันทร์ พิชยนันท์ ดวงจันทร์ พิชยนันท์ (1592)
ดวงจิตต์ บุรานนท์ ดวงจิตต์ บุรานนท์ (0178) 11 2486
ดวงใจ จิตวิวัฒนา ดวงใจ จิตวิวัฒนา (2028) 59 2534
ดวงใจ ชุมพล (จิตรพงศ์) ม.ร.ว. ดวงใจ ชุมพล (จิตรพงศ์) (0179) 20 2495
ดวงใจ ชูติกมลธรรม (ภู่สุนทรศิลป์) นาง ดวงใจ ชูติกมลธรรม (ภู่สุนทรศิลป์) (1033) 42 2517
ดวงใจ พงศ์ประเทืองสุข ดวงใจ พงศ์ประเทืองสุข (2421) 64 2539
ดวงใจ พฤกษยาชีวะ ดวงใจ พฤกษยาชีวะ (1729) 28 2503
ดวงใจ มัณฑนาพงศ์ ดวงใจ มัณฑนาพงศ์ (2464)
ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ (3000) 48 2523
ดวงชีวัน ฉายากุล ดวงชีวัน ฉายากุล (1660)
ดวงดาว กีรติกานนท์ ดวงดาว กีรติกานนท์ (2769)
ดวงดาว สุโกสิ (อัทธเสรี) ดวงดาว สุโกสิ (อัทธเสรี) (1103) 29 2504
ดวงเดือน พิศาลบุตร ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณ ดวงเดือน พิศาลบุตร (0180) 13 2488 ถึงแก่กรรม
ดวงเดือน แสงชัย (ยุทธสารประสิทธิ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงเดือน แสงชัย (ยุทธสารประสิทธิ์) (0181) 29 2504
ดวงตา ชาญณรงค์ (เดชา) ดวงตา ชาญณรงค์ (เดชา) (0182) 25 2500
ดวงตา ลักคุณะประสิทธิ์ ดวงตา ลักคุณะประสิทธิ์ (2231)
ดวงทิพย์ สุรินทาธิป (โสมนะพันธุ์) ดร. ดวงทิพย์ สุรินทาธิป (โสมนะพันธุ์) (0183) 32 2507
ดวงเนตร ประเสริฐยิ่ง (สังขพงษ์) ดวงเนตร ประเสริฐยิ่ง (สังขพงษ์) (0184) 18 2493
ดวงประทีป เจริญชาติ นาย ดวงประทีป เจริญชาติ (0185) 29 2504
ดวงพร สุริยพฤกษ์ ดวงพร สุริยพฤกษ์ (2281) 63 2538
ดวงพร อังศุภูติพันธ์ (บุนนาค) ดวงพร อังศุภูติพันธ์ (บุนนาค) (0186) 37 2512
ดวงรัตน์ เภกะนันทน์ ดวงรัตน์ เภกะนันทน์ (2818) 41 2516 ถึงแก่กรรม
ดวงรัตน์ เลาหบุตร ดวงรัตน์ เลาหบุตร (2143) 51 2526
ดวงฤดี เตชะอินทราวงศ์ ดวงฤดี เตชะอินทราวงศ์ (2337) 62 2537
ดวงฤทัย ถนอมศักดิ์ ดวงฤทัย ถนอมศักดิ์ (1688) 57 2532
ดวงฤทัย พูนพิพัฒน์ผล ดวงฤทัย พูนพิพัฒน์ผล (1863) 58 2533
ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชร (3083) 55 2530
ดารณี ปรียาพันธุ์ ดารณี ปรียาพันธุ์ (3088) 51 2526
ดารณี เมฆกวี (โภคศิริ) ดารณี เมฆกวี (โภคศิริ) (1372) 37 2512
ดารณี รัตนนุกรม (ศิริไพศาลเกียรติ) ดารณี รัตนนุกรม (ศิริไพศาลเกียรติ) (2805) 49 2524
ดารณี ลิมปอมร ดารณี ลิมปอมร (2766) 36 2511
ดารา เกตกะโกมล (จันทรเกตุ) ดารา เกตกะโกมล (จันทรเกตุ) (1010) 28 2503
ดารา ศรีสังคม ดารา ศรีสังคม (2659) 42 2517
ดาราณีย์ ตันชัยสวัสดิ์ ดาราณีย์ ตันชัยสวัสดิ์ (1083) 35 2510
ดารามาส มณฑลวิทย์ ดารามาส มณฑลวิทย์ (2577) 68 2543
ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน (1736) 39 2514
ดาราวรรณ เด่นอุดม ดาราวรรณ เด่นอุดม (1365) 37 2512
ดาราวรรณ นาคะนคร (วาศนา) ดาราวรรณ นาคะนคร (วาศนา) (1445) 29 2504
ดาริน ทองไทย ดาริน ทองไทย (2343) 63 2538
ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ (1223) 54 2529
ดาเรศ โรจนวิสุทธิ์ ดาเรศ โรจนวิสุทธิ์ (1034) 35 2510
ดาวอำไพ สุวัฒนศิลป์ ดาวอำไพ สุวัฒนศิลป์ (2307) 63 2538
ดำรงลักษณ์ เอื้อ-นครินทร์ ดร. ดำรงลักษณ์ เอื้อ-นครินทร์ (1225)
ดำรงศักดิ์ หลวงไกร ดำรงศักดิ์ หลวงไกร (3211) 83 2558
ดำริรัตน์ (ดำริห์) รัตนรังสี (รุหานนท์) น.ส. ดำริรัตน์ (ดำริห์) รัตนรังสี (รุหานนท์) (2242) 25 2500 ถึงแก่กรรม
ดิว อินทปัญญา น.ส. ดิว อินทปัญญา (3252) 59 2534
ดิษยา อาชาสุวรรณ ดิษยา อาชาสุวรรณ (2033) 60 2535
ดีจริง อมรพัชระ ดีจริง อมรพัชระ (1619)
ดีเลิศ โปตระนันทน์ ดีเลิศ โปตระนันทน์ (0187) 7 2481
ดุจดาว ฤชุตระกูล ดุจดาว ฤชุตระกูล (1814) 50 2525
ดุษฎี ชุนงาม (นามวงศ์) ดุษฎี ชุนงาม (นามวงศ์) (0188) 13 2488
ดุษฎี นิลวรรณ (อินทะกนก) ดุษฎี นิลวรรณ (อินทะกนก) (0189) 22 2497
ดุษฎี ห์ลีละเมียร ดุษฎี ห์ลีละเมียร (2623) 41 2516
ดุษฎีพร ชำนิโรคศานติ์ รองศาสตราจารย์ ดุษฎีพร ชำนิโรคศานติ์ (0190) 31 2506
เดโช อุตตรนที รองศาสตราจารย์ เดโช อุตตรนที (0191) 20 2495 ถึงแก่กรรม
เดือนงาม ยิ่งไพบูลย์ ร.ท.หญิง เดือนงาม ยิ่งไพบูลย์ (0192) 36 2511
เดือนฉาย คอมันตร์ (บุนนาค) เดือนฉาย คอมันตร์ (บุนนาค) (1395) 28 2503
เดือนเด่น สีหาวงษ์ เดือนเด่น สีหาวงษ์ (1205) 53 2528
เดือนเพ็ญ ชินประหัษฐ์ (พุกกะณะสุต) เดือนเพ็ญ ชินประหัษฐ์ (พุกกะณะสุต) (0193) 30 2505
เดือนเพ็ญ ไชยวิเศษ เดือนเพ็ญ ไชยวิเศษ (2603) 46 2521
ตปนีย์ พรหมภัทร ตปนีย์ พรหมภัทร (1248)
ตระการ วิจิตรยุทธศาสตร์ ตระการ วิจิตรยุทธศาสตร์ (1354) 12 2487
ตรีทิพย์ รัตนไพศาล ตรีทิพย์ รัตนไพศาล (0194) 34 2509
ตรีนุช หงษ์สุรกุล ตรีนุช หงษ์สุรกุล (2288) 63 2538
ตวงพร พรประสิทธิ์ ตวงพร พรประสิทธิ์ (2323) 63 2538
ตวิษา บุนนาค ตวิษา บุนนาค (2927 สมทบ) 80 2555
ต่อ ศรลัมพ์ ต่อ ศรลัมพ์ (2074) 60 2535
เต็มสิริ บุณยสิงห์ (ศิลปี) คุณหญิง เต็มสิริ บุณยสิงห์ (ศิลปี) (0195) 7 2481 ถึงแก่กรรม
เตมีย์ ภิรมย์สวัสดิ์ (โตฟาฟรอส) รองศาสตราจารย์ ดร. เตมีย์ ภิรมย์สวัสดิ์ (โตฟาฟรอส) (0196) 26 2501
เตือนใจ แก้วโอภาส (ไว้ใจ) เตือนใจ แก้วโอภาส (ไว้ใจ) (0197) 23 2498
เตือนใจ ตันงามตรง (ศาตมัย) เตือนใจ ตันงามตรง (ศาตมัย) (1035) 23 2498
เตือนตรอง (ตรอง) วิเชียรภักดี (บุนนาค) นาง เตือนตรอง (ตรอง) วิเชียรภักดี (บุนนาค) (1231) ป.ม.4 2474
เตือนตา เลาสุขศรี เตือนตา เลาสุขศรี (2605)
แต้ว กุญชร แต้ว กุญชร (0198) 13 2488
ถนอมจิต จันทรประทิน ถนอมจิต จันทรประทิน (2142) 37 2512
ถนอมนวล ณ ป้อมเพชร (เพ็ชรเกษม) ถนอมนวล ณ ป้อมเพชร (เพ็ชรเกษม) (2505) 28 2503
ถนอมนวล โอเจริญ (ธีระประภา) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ถนอมนวล โอเจริญ (ธีระประภา) (2226) 34 2509
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (ตันพิพัฒน์) ถนอมพร เลาหจรัสแสง (ตันพิพัฒน์) (1183) 53 2528
ถนอมศรี จ่างตระกูล (ตันติเฉลิม) ถนอมศรี จ่างตระกูล (ตันติเฉลิม) (0199) 18 2493
ถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นาย ถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ (0200) 24 2499
ถาวร ชนะภัย นาวาอากาศตรี ถาวร ชนะภัย (0201) 16 2491
ถาวร แซ่อึง ถาวร แซ่อึง (2245) 55 2530
ถาวร สุขพอดี ถาวร สุขพอดี (1011) 38 2513
แถมสุข นุ่มนนท์ (รัตนพันธุ์) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. แถมสุข นุ่มนนท์ (รัตนพันธุ์) (1352) 21 2496
ทยาวี วงศาริยวานิช ทยาวี วงศาริยวานิช (2332) 63 2538
ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ (1514) 36 2511
ทรงพรรณ มณีวรรณ (พิพิธภักดี) อาจารย์ ทรงพรรณ มณีวรรณ (พิพิธภักดี) (0202) 25 2500 ถึงแก่กรรม
ทรรศนียา กัลยาณมิตร (ศีลธรวิสุทธิ์) รองศาสตราจารย์ ทรรศนียา กัลยาณมิตร (ศีลธรวิสุทธิ์) (0203) 18 2493
ทรัพย์ ประกอบสุข นาย ทรัพย์ ประกอบสุข (1348) 41 2516 ถึงแก่กรรม
ทรายทอง สุนทราวาณิชย์ (ชูทรัพย์) ทรายทอง สุนทราวาณิชย์ (ชูทรัพย์) (1640) 48 2523
ทวิวรรณ วรรณพฤกษ์ (นพวงศ์ ณ อยุธยา) ทวิวรรณ วรรณพฤกษ์ (นพวงศ์ ณ อยุธยา) (0204) 33 2508
ทวีพร เชลตัน (เอมะรุจิ) ทวีพร เชลตัน (เอมะรุจิ) (2795) 36 2511
ทวีวรรณ บุญญานุสาสน์ (กุลละวณิชย์) ทวีวรรณ บุญญานุสาสน์ (กุลละวณิชย์) (1121) 30 2505
ทวีสันต์ (วีสันต์) เลียงชเยศ ทวีสันต์ (วีสันต์) เลียงชเยศ (0688) 30 2505
ทศพร กสิกรรม ทศพร กสิกรรม (1466) 38 2513
ทองทิพย์ พูลลาภ (ฉลาดสุนทรวาที) ทองทิพย์ พูลลาภ (ฉลาดสุนทรวาที) (2276) 63 2538
ทองใบ จิตตมงคล ทองใบ จิตตมงคล (0205) 13 2488 ถึงแก่กรรม
ทองพูนศรี ศรหิรัญ ทองพูนศรี ศรหิรัญ (0206) 3 2477 ถึงแก่กรรม
ทองมาก ดิษสุข ทองมาก ดิษสุข (0207) 19 2494
ทองสนธ์ พยุงเวช (สมวงษ์อินทร์) ทองสนธ์ พยุงเวช (สมวงษ์อินทร์) (0208) 15 2490
ทองสุก เกตุโรจน์ นาย ทองสุก เกตุโรจน์ (0209) 18 2493
ทองสุก เพ็ญชาติ ทองสุก เพ็ญชาติ (0210) 9 2483
ทองอินทร์ วงศ์อำมาตย์ ทองอินทร์ วงศ์อำมาตย์ (1169) 53 2528
ทักษิณา ศรีประชา ทักษิณา ศรีประชา (2306) 63 2538
ทักษิณา สวนานนท์ (อัตถากร) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ทักษิณา สวนานนท์ (อัตถากร) (1643) 21 2496
ทับทิม วิเศษสุมน น.ส. ทับทิม วิเศษสุมน (2931) 78 2553
ทัศนา หาญพล ทัศนา หาญพล (1614) 36 2511
ทัศนาวดี (ทัศนัย) เมี้ยนเจริญ น.ส. ทัศนาวดี (ทัศนัย) เมี้ยนเจริญ (2979) 39 2514
ทัศนี บุณย์เพิ่ม (กนิษฐะสุนทร) ทัศนี บุณย์เพิ่ม (กนิษฐะสุนทร) (0212) 13 2488 ถึงแก่กรรม
ทัศนีย์ นาควัชระ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทัศนีย์ นาควัชระ (0213)
ทัศนีย์ บุณยคุปต์ (อิศรเสนา ณ อยุธยา) ท่านผู้หญิง ทัศนีย์ บุณยคุปต์ (อิศรเสนา ณ อยุธยา) (0214) 10 2484
ทัศนีย์ บุนนาค (อยู่สุข) ฯพณฯ ทัศนีย์ บุนนาค (อยู่สุข) (1645) 21 2496
ทัศนีย์ พานิชศุภผล (เตวิทย์) ทัศนีย์ พานิชศุภผล (เตวิทย์) (0995) 20 2495
ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ (สวัสดิสงคราม) ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ (สวัสดิสงคราม) (1036) 32 2507
ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์ (สุจีนะพงษ์) พล อ.ต.หญิง ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์ (สุจีนะพงษ์) (2969) 32 2507
ทัศนีย์ สวัสดิโกศล (อ่องไพบูลย์) นาวาเอกพิเศษหญิง ทัศนีย์ สวัสดิโกศล (อ่องไพบูลย์) (0215) 20 2495
ทัศนีย์ สินสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สินสกุล (2360) 30 2505
ทัศนีย์ อติยุทธกุล (วรจรัสรังสี) ทัศนีย์ อติยุทธกุล (วรจรัสรังสี) (3097) 42 2517
ทัศนีย์ อนะมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ อนะมาน (2093) 24 2499 ถึงแก่กรรม
ทัศนีย์ อินทรประสิทธิ์ (ณ บ้านเบิก) ทัศนีย์ อินทรประสิทธิ์ (ณ บ้านเบิก) (1326) 27 2502
ทัศนีย์บูล ศุกรีเขตร (สีตกะลิน) ทัศนีย์บูล ศุกรีเขตร (สีตกะลิน) (1731) 37 2512 ถึงแก่กรรม
ทัศรา กุลจิตติสุธีพร (ไมตรีเวช) ทัศรา กุลจิตติสุธีพร (ไมตรีเวช) (3070) 48 2523
ทิพย์ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร น.ส. ทิพย์ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร (2086) 60 2535
ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (2986) 47 2522
ทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย์ (เชื้อเหรียญทอง) ทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย์ (เชื้อเหรียญทอง) (0216) 39 2514
ทิพยรัตน์ วานิชชา ทิพยรัตน์ วานิชชา (2683) 38 2513
ทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ (มากวงศ์นาค) คุณหญิง ทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ (มากวงศ์นาค) (2371) 34 2509
ทิพยวรรณ นาถนิติธาดา น.อ.หญิง ทิพยวรรณ นาถนิติธาดา (2193)
ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ (ศิลปาจารย์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์ (ศิลปาจารย์) (0217) 27 2502
ทิพย์สุภา สุนทรวารี ทิพย์สุภา สุนทรวารี (1992) 60 2535
ทิพวรรณ แซ่ตั้ง (กาลกฤษณ์) ทิพวรรณ แซ่ตั้ง (กาลกฤษณ์) (1467) 44 2519
ทิพวรรณ สุวรรณวิทู ทิพวรรณ สุวรรณวิทู (1037) 42 2517
ทิพวัน บุญวีระ (ทวีวรรธนะ) ทิพวัน บุญวีระ (ทวีวรรธนะ) (1038) 30 2505
ทิพวัน เวศกาวี ทิพวัน เวศกาวี (0218) 28 2503
ทิพวัลย์ ชินะพงศ์ประเสริฐ ทิพวัลย์ ชินะพงศ์ประเสริฐ (1087) 44 2519
ทิพอุษา (อุษา) ศรีเพริศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพอุษา (อุษา) ศรีเพริศ (2094) 58 2533
ทิพา เทพอัครพงศ์ ทิพา เทพอัครพงศ์ (1468) 36 2511
ทิพาพรรณ กุสุมา ณ อยุธยา ทิพาพรรณ กุสุมา ณ อยุธยา (1251) 46 2521
ทิพาภรณ์ นิปกากร ทิพาภรณ์ นิปกากร (1659) 53 2528
ทิพารัตน์ แซ่ตั้ง ทิพารัตน์ แซ่ตั้ง (2812) 75 2550
เทพฤดี เทวกุล ม.ล. เทพฤดี เทวกุล (2000) 60 2535
เทพินทร์ โศภิษฐ์พงศธร (สหวัธนะ) เทพินทร์ โศภิษฐ์พงศธร (สหวัธนะ) (1039) 38 2513
เทพี ศรีถาพร (ศรีสุข) เทพี ศรีถาพร (ศรีสุข) (1040) 38 2513
เทวี กสิวัฒน์ เทวี กสิวัฒน์ (2587)
เทียน สุขะโหตุ เทียน สุขะโหตุ (0222) 7 2481
เทียน อัชกุล เทียน อัชกุล (0223) 3 2477 ถึงแก่กรรม
เทียมจันทร์ บุญเนาว์ (กฤดากร) ม.ล. เทียมจันทร์ บุญเนาว์ (กฤดากร) (1961) 19 2494
เทียมใจ ยอร์เกนเซน (สุยะนันทน์) เทียมใจ ยอร์เกนเซน (สุยะนันทน์) (0224) 27 2502
ธนพร มานะทัต (เจษฎาฉัตร) ธนพร มานะทัต (เจษฎาฉัตร) (2612) 41 2516
ธนวดี บุญลือ ธนวดี บุญลือ (2629)
ธนวรรณ (กุลนารี) ธารธนาภรณ์ ธนวรรณ (กุลนารี) ธารธนาภรณ์ (2665) 48 2523
ธนวรรณ (อรสา) ถาวรเลิศรัตน์ ธนวรรณ (อรสา) ถาวรเลิศรัตน์ (3042) 45 2520
ธนัญญา แจ้งศิริ ธนัญญา แจ้งศิริ (3225) 81 2556
ธนัฏฐา (ณัฏฐา) ม้ามณีแดง ธนัฏฐา (ณัฏฐา) ม้ามณีแดง (2778) 52 2527
ธนัตติยา โพธิมู ธนัตติยา โพธิมู (2574) 68 2543
ธนากาญจน์ แซ่เจี่ย ธนากาญจน์ แซ่เจี่ย (3217) 83 2558
ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ (3111) 43 2518
ธนาลัย ลิมปรัตนคีรี (สุขพัฒน์ธี) ธนาลัย ลิมปรัตนคีรี (สุขพัฒน์ธี) (0225) 35 2510
ธนิดา ปาณิกวงษ์ ธนิดา ปาณิกวงษ์ (2423) 64 2539
ธนิดา ฤทธาคนี ธนิดา ฤทธาคนี (2668) 43 2518
ธนิยดา สัตยานุเศรษฐ์ ธนิยดา สัตยานุเศรษฐ์ (1920) 43 2518
ธนิศรา สวัสดิ์พาณิชย์ ธนิศรา สวัสดิ์พาณิชย์ (2330) 63 2538
ธนู อาจารีย์ นาย ธนู อาจารีย์ (0226) 18 2493
ธรธิดา อินทรปาลิต ธรธิดา อินทรปาลิต (1041) 38 2513
ธฤษวรรณ ภารพบ ธฤษวรรณ ภารพบ (1596) 52 2527
ธวัช ไตรพิพัฒน์ ธวัช ไตรพิพัฒน์ (2241) 47 2522
ธัญพร (ฤดี) ทนงธนะชัย ธัญพร (ฤดี) ทนงธนะชัย (2806) 67 2542
ธัญลักษณ์ เกตุนุติ ธัญลักษณ์ เกตุนุติ (2082) 60 2535
ธัญลักษณ์ หวังวรวิทย์ ธัญลักษณ์ หวังวรวิทย์ (2540) 67 2542
ธันธิกา (ทัณฑิกา) ทรรภดิษ ธันธิกา (ทัณฑิกา) ทรรภดิษ (0211) 45 2520
ธันย์ชนก (กองกาญจน์) สัตตบงกช ธันย์ชนก (กองกาญจน์) สัตตบงกช (2904) 63 2538
ธันยมัย (กาญจนา) เตชะเลิศไพศาล (กาญจนวรรธนะ) ธันยมัย (กาญจนา) เตชะเลิศไพศาล (กาญจนวรรธนะ) (2936) 40 2515
ธานินทร์ วีระเดช ธานินทร์ วีระเดช (1539) 54 2529
ธารทิพย์ แก้วทิพย์ ธารทิพย์ แก้วทิพย์ (1398) 44 2519
ธารา กนกมณี (ธรรมเกษม) ธารา กนกมณี (ธรรมเกษม) (1148) 24 2499
ธาริณี นามศิริชัย (โชติกเสถียร) ธาริณี นามศิริชัย (โชติกเสถียร) (2656) 41 2516
ธาริน ปริญญาคณิต นาย ธาริน ปริญญาคณิต (2928 สมทบ) 79 2554
ธารินี โกมุทแดง ธารินี โกมุทแดง (1419) 56 2531
ธารียา เมธิกุลชนันทร์ ธารียา เมธิกุลชนันทร์ (1740) 57 2532
ธารีรัตน์ ประชาสันติ์ ธารีรัตน์ ประชาสันติ์ (3018) 45 2520
ธิดา บุญธรรม (พรหมมาณพ) รองศาสตราจารย์ ธิดา บุญธรรม (พรหมมาณพ) (0227) 25 2500
ธิดารัตน์ ศรีวงศ์ทอง ธิดารัตน์ ศรีวงศ์ทอง (2316) 63 2538
ธิดารัตน์ สุรบรรเจิดพร (รักประยูร) ธิดารัตน์ สุรบรรเจิดพร (รักประยูร) (2322) 63 2538
ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน รองศาสตราจารย์ ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน (0228) 20 2495 ถึงแก่กรรม
ธิษณา เดือนดาว ธิษณา เดือนดาว (1197) 53 2528
ธีรดา พิชัยศรทัต ธีรดา พิชัยศรทัต (1855) 56 2531
ธีรนง เกิดสุคนธ์ (เสถียรปกิรณกร) ธีรนง เกิดสุคนธ์ (เสถียรปกิรณกร) (1155) 32 2507
ธีรพร ทับมณี (ธีโครธานนท์) ธีรพร ทับมณี (ธีโครธานนท์) (0229) 27 2502
ธีรยศ ทรัพย์สมบูรณ์ ธีรยศ ทรัพย์สมบูรณ์ (2354) 63 2538
ธีรยุทธ์ พนมยงค์ ธีรยุทธ์ พนมยงค์ (2410) 49 2524
ธีรวรรณ (ลักษณา) ตันติศิริคุณ ธีรวรรณ (ลักษณา) ตันติศิริคุณ (2712) 41 2516
ธีระ นุชเปี่ยม ธีระ นุชเปี่ยม (2700) 36 2511
ธีระพงศ์ สันติภพ ธีระพงศ์ สันติภพ (1424) 55 2530
ธีระพงศ์ สุทธินนท์ ธีระพงศ์ สุทธินนท์ (1577) 31 2506
ธีระพร หมายมั่นสมสุข ธีระพร หมายมั่นสมสุข (2493) 64 2539
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ (วงศ์ไทย) ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ (วงศ์ไทย) (1159) 32 2507
ธีรา จงวัฒนา (อนันตศิริ) ธีรา จงวัฒนา (อนันตศิริ) (2898) 37 2512
ธีราภรณ์ รติธรรมกุล ธีราภรณ์ รติธรรมกุล (2315) 63 2538
นงคราญ เจนพาณิชย์ (สุวรรณาคร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงคราญ เจนพาณิชย์ (สุวรรณาคร) (1557) 21 2496
นงนุช โชติกเสถียร (จาติกวนิช) นงนุช โชติกเสถียร (จาติกวนิช) (1252) 34 2509
นงนุช โมกขะสมิต (วีระพงษ์) นงนุช โมกขะสมิต (วีระพงษ์) (1709) 34 2509
นงพงา สุวัฒนานันท์ (ปัทมะสุคนธ์) นงพงา สุวัฒนานันท์ (ปัทมะสุคนธ์) (2502) 34 2509
นงเยาว์ กอสนาน นงเยาว์ กอสนาน (1969) 30 2505
นงเยาว์ กาญจนจารี (ศักดาพลรักษ์) นงเยาว์ กาญจนจารี (ศักดาพลรักษ์) (0230) 20 2495 ถึงแก่กรรม
นงเยาว์ ตั้นพันธุ์ (กุลสมบูรณ์) นงเยาว์ ตั้นพันธุ์ (กุลสมบูรณ์) (1012) 28 2503
นงเยาว์ มหัทธโนภาค นงเยาว์ มหัทธโนภาค (0231)
นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ (0232) 25 2500 ถึงแก่กรรม
นงลักษณ์ รมยานนท์ นงลักษณ์ รมยานนท์ (0233) 6 2480
นงลักษณ์ สุวรรณกิจ (หิรัญวรชาติ) นงลักษณ์ สุวรรณกิจ (หิรัญวรชาติ) (0234) 28 2503
นพเก้า พิรุฬห์รัชต์ นพเก้า พิรุฬห์รัชต์ (2298) 63 2538
นพพร บวรรัตนารักษ์ (ศรีสอ้าน) นพพร บวรรัตนารักษ์ (ศรีสอ้าน) (0236) 45 2520
นพพร พวงสุวรรณ (ถีติปริวัตร์) นพพร พวงสุวรรณ (ถีติปริวัตร์) (0235) 27 2502
นพภา สุวรรณเตมีย์ (วิจิตรานนท์) นพภา สุวรรณเตมีย์ (วิจิตรานนท์) (0237) 30 2505
นพมาศ Cagnat นพมาศ Cagnat (1661)
นพมาส วินิจฉัยกุล (ทัศนปรีดา) นพมาส วินิจฉัยกุล (ทัศนปรีดา) (0238) 27 2502
นพมาส แววหงส์ รองศาสตราจารย์ นพมาส แววหงส์ (2225) 35 2510
นพวรรณ บุษหมั่น นพวรรณ บุษหมั่น (2420) 64 2539
นภัทร (สุธีรา) พุกกะณะสุต (ช่วยจุลจิตร์) นภัทร (สุธีรา) พุกกะณะสุต (ช่วยจุลจิตร์) (0239) 28 2503
นภา โพธิปักษ์ นภา โพธิปักษ์ (0240) 27 2502
นภาพร วัฒนาดิลกกุล นภาพร วัฒนาดิลกกุล (2024) 59 2534
นภาพร วิชัยดิษฐ์ นภาพร วิชัยดิษฐ์ (2770) 36 2511
นภาพร แสงแก้ว (เตชางาม) นภาพร แสงแก้ว (เตชางาม) (2721) 49 2524
นภาพรรณ โอวัฒนากิจ นภาพรรณ โอวัฒนากิจ (1343) 44 2519
นรัสถ์ สกนธวุฒิ นรัสถ์ สกนธวุฒิ (2077) 60 2535
นริศรา พูลลาภ นริศรา พูลลาภ (2350) 63 2538
นริศรา เวศย์วรุตม์ นริศรา เวศย์วรุตม์ (3079) 51 2526
นริสา ดำรงวารี นริสา ดำรงวารี (2362) 63 2538
นฤมล กิจไพศาลรัตนา (ชินะกุลวัฒนา) นฤมล กิจไพศาลรัตนา (ชินะกุลวัฒนา) (2101) 42 2517
นฤมล จิรพนากร พญ. นฤมล จิรพนากร (2813) ป.โท 2552
นฤมล ธีรโยธิน (อุปถัมภานนท์) พันเอกหญิง นฤมล ธีรโยธิน (อุปถัมภานนท์) (0241) 18 2493
นฤมล สมบัติธนสุข นฤมล สมบัติธนสุข (1385) 37 2512
นลิน ศิริวิชัย นลิน ศิริวิชัย (0242) 40 2515
นลินี ฉันทนะสานนท์ นลินี ฉันทนะสานนท์ (2949) 51 2526
นลินี ทองศรีพงศ์ นลินี ทองศรีพงศ์ (0243) 23 2498
นลินี เลขะกุล นลินี เลขะกุล (1676) 30 2505
นลินี สีตะสุวรรณ นลินี สีตะสุวรรณ (2233) 39 2514
นวพร (นภพร) เรืองสกุล นวพร (นภพร) เรืองสกุล (1320) 30 2505
นวพัท อภิชยมนท์ นวพัท อภิชยมนท์ (2859) 60 2535
นวรัตน์ สุนทรวิภาต นวรัตน์ สุนทรวิภาต (2781) 54 2529
นวลฉวี สุ่มสวัสดิ์ (ผาติเสน) นวลฉวี สุ่มสวัสดิ์ (ผาติเสน) (1732) 25 2500
นวลน้อย นิ่มสมบุญ (จตุรพรชัย) นวลน้อย นิ่มสมบุญ (จตุรพรชัย) (0244) 26 2501
นวลนาถ ทังสุบุตร นาวาเอกหญิง นวลนาถ ทังสุบุตร (0245) 16 2491
นวลผจง ธีรานุวรรตน์ นวลผจง ธีรานุวรรตน์ (1859) 59 2534
นวลผจง เศวตเวช นวลผจง เศวตเวช (0246) 20 2495
นวลพรรณ พงศ์สุเสนีย์ นวลพรรณ พงศ์สุเสนีย์ (1876) 59 2534
นวลพรรณ สุบรรณรัตน์ นวลพรรณ สุบรรณรัตน์ (2023) 60 2535
นวลพรรณ อเนกวณิช นวลพรรณ อเนกวณิช (2185) 59 2534
นวลเพ็ญ วิเชียรโชติ (โกศลเสรฐ) นวลเพ็ญ วิเชียรโชติ (โกศลเสรฐ) (0247) 18 2493
นวลศรี ว่องไวทยากรกุล (รัตนสมบัติกุล) นาง นวลศรี ว่องไวทยากรกุล (รัตนสมบัติกุล) (3197) 48 2523
นวลศรี วิทยานันท์ (เฉลิมรัตน์) นวลศรี วิทยานันท์ (เฉลิมรัตน์) (1733) 25 2500
นวลอนงค์ พันธ์มณี ดร. นวลอนงค์ พันธ์มณี (1378) 37 2512
นววรรณ (วรรณา) วุฒฑะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นววรรณ (วรรณา) วุฒฑะกุล (1589) 47 2522
นววรรณ พันธุเมธา รองศาสตราจารย์ ดร. นววรรณ พันธุเมธา (1446) 29 2504
นัจรีย์ เขียวมีส่วน นัจรีย์ เขียวมีส่วน (2943) 51 2526
นัชชา ภวสัจจานันท์ นัชชา ภวสัจจานันท์ (2489) 62 2537
นัทธมน สุนย์วีระ นัทธมน สุนย์วีระ (3017)
นัทนี รัตนพัฒน์ นัทนี รัตนพัฒน์ (1405) 46 2521
นันทกร พรหมาสา นันทกร พรหมาสา (2580) 68 2543
นันทนา กปิลกาญจน์ (มุขวิชิต) นันทนา กปิลกาญจน์ (มุขวิชิต) (0248) 30 2505
นันทนา ตุงคะเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทนา ตุงคะเสน (2625) 27 2502
นันทนา บูรณารมย์ (ยูนิพันธ์) นันทนา บูรณารมย์ (ยูนิพันธ์) (0249) 33 2508
นันทนา มุ่งวิชา (นกยูงทอง) นันทนา มุ่งวิชา (นกยูงทอง) (0250) 15 2493
นันทนา สัตยวณิช นันทนา สัตยวณิช (1943)
นันทนิตย์ ศาสตรวาหา นันทนิตย์ ศาสตรวาหา (2389)
นันทนีย์ ไชยสุต นันทนีย์ ไชยสุต (0251) 17 2492
นันทพร พวงแก้ว นันทพร พวงแก้ว (3106) 42 2517
นันทพร โพธารามิก (ปีเลย์) นันทพร โพธารามิก (ปีเลย์) (1978) 60 2535
นันทภรณ์ (มัทนา) นาคพงษ์ นันทภรณ์ (มัทนา) นาคพงษ์ (0519) 30 2505 ถึงแก่กรรม
นันทรัตน์ จีรพัฒนากุล นันทรัตน์ จีรพัฒนากุล (2294) 63 2538
นันทรัตน์ เจริญกุล นันทรัตน์ เจริญกุล (2100) 60 2535
นันทวดี ภัทรมัย นันทวดี ภัทรมัย (2461) 33 2508
นันทวดี สารพานิช (แก้วจินดา) นันทวดี สารพานิช (แก้วจินดา) (1042) 38 2513
นันทา ไกรวิทย์ นันทา ไกรวิทย์ (1105) 29 2504
นันทา วิศิษฏ์โสภา นันทา วิศิษฏ์โสภา (2197) 29 2504
นันทิกา ชมพูทวีป นันทิกา ชมพูทวีป (0252) 38 2513
นันทิยา พิทักษ์ชาติวงศ์ นันทิยา พิทักษ์ชาติวงศ์ (1827) 57 2532
นันทิยา วัฒนวิทูกูร นันทิยา วัฒนวิทูกูร (2128)
นันทิยา สว่างวุฒิธรรม นันทิยา สว่างวุฒิธรรม (1402) 41 2516
นันธนา อุดมชัยพัฒนากิจ นันธนา อุดมชัยพัฒนากิจ (2191) 62 2537
นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ (2076) 60 2535
นัยนา ไพทีกุล (เนตรสุขำ) นัยนา ไพทีกุล (เนตรสุขำ) (1124) 30 2505
นัยเนตร องค์เนกนันต์ (ติวุตานนท์) นัยเนตร องค์เนกนันต์ (ติวุตานนท์) (3177) 39 2514
นาฏเฉลียว ชมธรณินทร์ น.ส. นาฏเฉลียว ชมธรณินทร์ (3029) ป.โท 2542
นาฏสวง ปลื้มปัญญา นาฏสวง ปลื้มปัญญา (1766)
นาตอนงค์ ขวัญเมือง (พันธุบรรยงค์) นาตอนงค์ ขวัญเมือง (พันธุบรรยงค์) (0253) 30 2505
นาถนิษฐา จิรารยะพงศ์ นาถนิษฐา จิรารยะพงศ์ (3020) 44 2519
นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ (2844) 72 2547
นาธิกา มงคลคำนวณเขตต์ นาธิกา มงคลคำนวณเขตต์ (2691) 43 2518
น้ำทิพย์ สิโรรส น้ำทิพย์ สิโรรส (1648) 31 2506
น้ำฝน แสงสกุล น้ำฝน แสงสกุล (3146) 64 2539
นิจพร จรณะจิตต์ (กรรณสูต) นิจพร จรณะจิตต์ (กรรณสูต) (2677) 37 2512
นิชาภา สุจริตวัฒนศักดิ์ นิชาภา สุจริตวัฒนศักดิ์ (3198) 55 2530
นิดน้อย กระแสสินธุ์ นิดน้อย กระแสสินธุ์ (2122)
นิดา อดุลยานนท์ นิดา อดุลยานนท์ (2995) 51 2526
นิตย์ ประทีปะเสน (คงคากุล) นิตย์ ประทีปะเสน (คงคากุล) (1253) 30 2505
นิตย์ เศวตรักษ์ นิตย์ เศวตรักษ์ (0254) 22 2497
นิตยดา บุรานนท์ นิตยดา บุรานนท์ (2550)
นิตยโสภาคย์ เกษมสันต์ พ.อ.ม.ร.ว. นิตยโสภาคย์ เกษมสันต์ (0255) 19 2494
นิตยา กาญจนะวรรณ ดร. นิตยา กาญจนะวรรณ (0256) 32 2507
นิตยา กาญจนาปิ่นโชติ นิตยา กาญจนาปิ่นโชติ (1211) 53 2528
นิตยา ชลเพชร นิตยา ชลเพชร (1357) 37 2512
นิตยา ตันทโอภาส นิตยา ตันทโอภาส (0257) 32 2507
นิตยา พีรานนท์ รองศาสตราจารย์ นิตยา พีรานนท์ (0258) 25 2500 ถึงแก่กรรม
นิตยา เฟื่องฟูสกุล (เองตระกูล) นิตยา เฟื่องฟูสกุล (เองตระกูล) (0259) 30 2505
นิตยา ภัสสรศิริ นิตยา ภัสสรศิริ (0260) 33 2508
นิตยา มาศะวิสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ นิตยา มาศะวิสุทธิ์ (2476) ถึงแก่กรรม
นิตยา ยิ้มเจริญ นิตยา ยิ้มเจริญ (1801)
นิตยา รัชชระเสวี นิตยา รัชชระเสวี (1887) 43 2518
นิตา สุญาณเศรษฐกร (บริกร) นิตา สุญาณเศรษฐกร (บริกร) (0261) 21 2496
นิธินันท์ นิธิวชิระพงศ์ น.ส. นิธินันท์ นิธิวชิระพงศ์ (3132) 43 2518
นิธินาถ สินธุเดชะ นิธินาถ สินธุเดชะ (3009) 52 2527
นิธิวดี โฆสรัสวดี (มะปะวงศ์) นิธิวดี โฆสรัสวดี (มะปะวงศ์) (1229) 51 2526
นิธิวดี เพ็ชรมะโนสัจจะ น.ส. นิธิวดี เพ็ชรมะโนสัจจะ (1224) 54 2529
นิพนธ์ มาศะวิสุทธิ์ นาย นิพนธ์ มาศะวิสุทธิ์ (0262) 24 2499
นิภา จุไรรัตนาภรณ์ นิภา จุไรรัตนาภรณ์ (2369)
นิภา นิธยายน นิภา นิธยายน (1306) 19 2494
นิภา สกุลคู นิภา สกุลคู (1651) 31 2506
นิภาพร ไกรฤกษ์ นิภาพร ไกรฤกษ์ (0263) 35 2510 ถึงแก่กรรม
นิภาพร ประกอบนพเก้า นิภาพร ประกอบนพเก้า (1960) 54 2529
นิภาพรรณ นาคสังข์ นิภาพรรณ นาคสังข์ (0264) 45 2520
นิ่มนวล ทศวัฒน์ (สินันตา) นิ่มนวล ทศวัฒน์ (สินันตา) (0265) 13 2488
นิมิตร นนทพันธาวาทย์ นาย นิมิตร นนทพันธาวาทย์ (1043) 31 2506
นิยม ปุราคำ ดร. นิยม ปุราคำ (3158) 24 2499
นิรดา จิตรกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรดา จิตรกร (3100) 54 2529
นิรดา สีมากุล นิรดา สีมากุล (1219) 54 2529
นิรมล กิตติวิบูลย์ นิรมล กิตติวิบูลย์ (2551)
นิรมล ตันติพันธุ์วดี นิรมล ตันติพันธุ์วดี (2105) 43 2518
นิรมล ปาจีนบูรวรรณ์ นิรมล ปาจีนบูรวรรณ์ (2230) 33 2508
นิรมล พิมนล์พันธุ์ (โหตรภวานนท์) นิรมล พิมนล์พันธุ์ (โหตรภวานนท์) (0266) 25 2500
นิรันตร์ นวมารค นิรันตร์ นวมารค (0267) 6 2480 ถึงแก่กรรม
นิราภร อัศวสุวรรณกิจ นิราภร อัศวสุวรรณกิจ (1208) 53 2528
นิลวรรณ ปิ่นทอง คุณ นิลวรรณ ปิ่นทอง (0268) 3 2477 ถึงแก่กรรม
นิโลบล วรรณปก (เหมินทคุณ) นิโลบล วรรณปก (เหมินทคุณ) (0269) 35 2510
นิวัตวาร ณ ป้อมเพชร (โสณกุล) ม.ร.ว. นิวัตวาร ณ ป้อมเพชร (โสณกุล) (0270) 13 2488
นิศากร สุทธิวงศ์ นิศากร สุทธิวงศ์ (1570) 45 2520
นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ นิศารัตน์ สีตะสุวรรณ (2885) 47 2522
นิสรียา ทองกลีบ นิสรียา ทองกลีบ (2347) 63 2538
นิสา เปล่งขำ (สุนทรสาร) นิสา เปล่งขำ (สุนทรสาร) (0271) 25 2500
นิสา ศักดิ์เดชยนต์ (อุดมผล) นิสา ศักดิ์เดชยนต์ (อุดมผล) (0272) 26 2501
นิสานาถ วัฒนะธารี นิสานาถ วัฒนะธารี (2144) 64 2539
นีนนิมมาน ยอดเมือง นีนนิมมาน ยอดเมือง (3219) 83 2558
นีรนุช ปัทมสูต (สิริสวย) นีรนุช ปัทมสูต (สิริสวย) (0273) 36 2511
นีลวัสน์ อินทรักษา น.ส. นีลวัสน์ อินทรักษา (3031) 62 2537
นุจรินทร์ อาภาสีสด นุจรินทร์ อาภาสีสด (2336) 63 2538
นุช หอมรสสุคนธ์ นุช หอมรสสุคนธ์ (2020) 60 2535
นุชจรีย์ คล่องสั่งสอน นุชจรีย์ คล่องสั่งสอน (1803) 57 2532
นุชชฎา หงสประภาส (บูรณมานัส) นุชชฎา หงสประภาส (บูรณมานัส) (2498) 41 2516
นุชนาฏ ตั้งจิตเพียรพงศ์ นุชนาฏ ตั้งจิตเพียรพงศ์ (2346) 63 2538
นุชนาท สายหรุ่น นุชนาท สายหรุ่น (1785) 58 2533
นุชนารถ พนมไทย นุชนารถ พนมไทย (1092) 51 2526
นุชนารถ มากแจ้ง นุชนารถ มากแจ้ง (2888) 59 2534
นุชนารถ ศิริอังกูร (ไชยพาน) นุชนารถ ศิริอังกูร (ไชยพาน) (1013) 33 2508
นุชรี ตรีโลจน์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชรี ตรีโลจน์วงศ์ (1341) 44 2519
นุชสรา วิทยานุเคราะห์ นุชสรา วิทยานุเคราะห์ (2779) 54 2529
นุศรา มักสมาน นุศรา มักสมาน (2433) 64 2539
นุสบา ปุณณกันต์ (วานิชอังกูร ) นุสบา ปุณณกันต์ (วานิชอังกูร ) (1973) 58 2533
นุสรา ภูววีรานนท์ นุสรา ภูววีรานนท์ (2759)
นุสรา สุระศันสนีย์ นุสรา สุระศันสนีย์ (2544) 67 2542
เนตรนภิส นาควัชระ (จินตภากร) รองศาสตราจารย์ เนตรนภิส นาควัชระ (จินตภากร) (0274) 33 2508
เนติมา สีมานันท์ (ชัยรัตน์) เนติมา สีมานันท์ (ชัยรัตน์) (3175) 32 2507
เนาวนิตย์ สวัสดิสิงห์ (สาตะโรจน์) เนาวนิตย์ สวัสดิสิงห์ (สาตะโรจน์) (0275) 9 2483
เนาวรัตน์ (นวรัตน์) พลเดช (ทองรมย์) เนาวรัตน์ (นวรัตน์) พลเดช (ทองรมย์) (0276) 18 2493
เนาวรัตน์ สมวงศ์ เนาวรัตน์ สมวงศ์ (1230)
เนียนสิริ ขำหรุ่น เนียนสิริ ขำหรุ่น (2097) 60 2535
เนื้อทิพย์ รัศมิภูติ (เชิดเหรัญ) เนื้อทิพย์ รัศมิภูติ (เชิดเหรัญ) (0277) 25 2500
แน่งน้อย ติตติรานนท์ แน่งน้อย ติตติรานนท์ (0278) 25 2500
แน่งน้อย เพชรทองคำ แน่งน้อย เพชรทองคำ (1456) 29 2504
แน่งน้อย โพธิสุนทร แน่งน้อย โพธิสุนทร (2501)
แน่งน้อย วัฒนพิทักษ์พงษ์ แน่งน้อย วัฒนพิทักษ์พงษ์ (0279)
บงกช เจริญศรี บงกช เจริญศรี (1255) 44 2519
บงกชธร (ชมพูนุท) ชินะโยธิน บงกชธร (ชมพูนุท) ชินะโยธิน (0141) 31 2506 ถึงแก่กรรม
บงกชรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ บงกชรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ (3228) 40 2515
บังอร ชินตระการ (ชีวะประภานันท์) บังอร ชินตระการ (ชีวะประภานันท์) (1307) 28 2503
บังอร ณ ถลาง บังอร ณ ถลาง (2177)
บังอร เทียมศิริ (เอกบุตร) บังอร เทียมศิริ (เอกบุตร) (1128) 31 2506
บังอร ฤทธาภรณ์ บังอร ฤทธาภรณ์ (1308) 31 2506
บังอร เลิศผกากุล บังอร เลิศผกากุล (2892) 44 2519
บัณฑิต ลิมเพชรากุล บัณฑิต ลิมเพชรากุล (1795) 57 2532
บาจรีย์ พึ่งพักตร์ บาจรีย์ พึ่งพักตร์ (1808) 58 2533
บำรุงสุข สีหอำไพ ศาสตราจารย์ บำรุงสุข สีหอำไพ (0280) 18 2493 ถึงแก่กรรม
บีทริก ศาลิคุปต์ เธียรนุกูล บีทริก ศาลิคุปต์ เธียรนุกูล (2513) 49 2524
บุญเกิด ศิริเวชกุล บุญเกิด ศิริเวชกุล (0281) 8 2482
บุญจิตต์ ฉัตรภูติ บุญจิตต์ ฉัตรภูติ (0282) 23 2498
บุญชื่น ทองอยู่ (ชูทรัพย์) บุญชื่น ทองอยู่ (ชูทรัพย์) (0283) 9 2483
บุญชู อิงคากุล บุญชู อิงคากุล (1136) 39 2514
บุญฑา วิศวไพศาล (ยินดีมาก) บุญฑา วิศวไพศาล (ยินดีมาก) (0284)
บุญทิวา โง้วศิริมณี (นาคะตะ) บุญทิวา โง้วศิริมณี (นาคะตะ) (1151) 39 2514
บุญทิวา ด่านศมสถิต (สุขสมทรัพย์) นาง บุญทิวา ด่านศมสถิต (สุขสมทรัพย์) (3046) 45 2520
บุญทิวา ศรีสวัสดิ์ บุญทิวา ศรีสวัสดิ์ (2406)
บุญนำ บุญเสริฐ (เกษจำรัส) บุญนำ บุญเสริฐ (เกษจำรัส) (0285) 8 2482
บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ (1799) 8 2482 ถึงแก่กรรม
บุญพิง แก้วสนั่น (สุวรรณจินดา) บุญพิง แก้วสนั่น (สุวรรณจินดา) (1014) 29 2504
บุญเพ็ญ อัศวพิริยอนันต์ บุญเพ็ญ อัศวพิริยอนันต์ (2004) 60 2535
บุญเพิ่ม นิยมานุสร (ปฏิรูปานุสร) บุญเพิ่ม นิยมานุสร (ปฏิรูปานุสร) (0286) 22 2497
บุญมาก พรหมพ้วย บุญมาก พรหมพ้วย (2207) 29 2504
บุญยิ่ง เจริญยิ่ง บุญยิ่ง เจริญยิ่ง (0287) 4 2478 ถึงแก่กรรม
บุญรักษา (บุญสนอง) ดวงรัตน์ (ชีพเป็นสุข) บุญรักษา (บุญสนอง) ดวงรัตน์ (ชีพเป็นสุข) (0288) 18 2493
บุญรัตน์ เลิศวิทยา บุญรัตน์ เลิศวิทยา (0289)
บุญเรือง เนียมหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเรือง เนียมหอม (0290) 36 2511
บุญล้อม ทวีวงศ์ ณ อยุธยา (พลจันทร์) บุญล้อม ทวีวงศ์ ณ อยุธยา (พลจันทร์) (0291) 11 2486
บุญล้อม มะโนทัย (จึงศิริ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญล้อม มะโนทัย (จึงศิริ) (0292) 17 2492 ถึงแก่กรรม
บุญเลิศ ศรีหงษ์ นาย บุญเลิศ ศรีหงษ์ (0293) 18 2493
บุญเลื่อน เครือตราชู (หงส์ประภาส) คุณหญิง บุญเลื่อน เครือตราชู (หงส์ประภาส) (0294) 3 2477 ถึงแก่กรรม
บุญศรี อรุณามตะ บุญศรี อรุณามตะ (1503) 51 2526
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (กุญชร) ศาสตราจารย์ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (กุญชร) (0295) 2 2476 ถึงแก่กรรม
บุญเอก ฟองอาภา บุญเอก ฟองอาภา (0296) 14 2489
บุณยาพร (อนงค์) ปานดิษฐ์ พ.ต.ต.หญิง บุณยาพร (อนงค์) ปานดิษฐ์ (1441) 43 2518
บุณวรานันท์ ธนพูลสวัสดิ์ บุณวรานันท์ ธนพูลสวัสดิ์ (3058) 52 2527
บุปผนาฎ สุวรรณมาศ (สระตันติ์) บุปผนาฎ สุวรรณมาศ (สระตันติ์) (0297) 31 2506
บุรณี รัชไชยบุญ บุรณี รัชไชยบุญ (2820) 45 2520
บุลวิทย์ วงษ์ภิรมย์ บุลวิทย์ วงษ์ภิรมย์ (1598) 46 2521
บุศรา ปภาวสิทธิ์ (อัครธนกุล) บุศรา ปภาวสิทธิ์ (อัครธนกุล) (1584) 44 2519
บุศรา อั่งสกุล (ขันทอง) บุศรา อั่งสกุล (ขันทอง) (0298) 32 2507
บุษกร ณ บางช้าง บุษกร ณ บางช้าง (1832) 28 2503
บุษกร ดำรงธนานุรักษ์ บุษกร ดำรงธนานุรักษ์ (2078) 60 2535
บุษกร อยู่สุข บุษกร อยู่สุข (1201) 53 2528
บุษบง ปรีชานนท์ (บุรกสิกร) บุษบง ปรีชานนท์ (บุรกสิกร) (2840) 43 2518
บุษบง เผด็จภัย (สุดหอม) บุษบง เผด็จภัย (สุดหอม) (3168) 45 2520
บุษบรรณ จีนเจริญ บุษบรรณ จีนเจริญ (1637) 56 2531
บุษบา กนกศิลปกรรม (บุษยามงคล) ศาสตราจารย์ ดร. บุษบา กนกศิลปกรรม (บุษยามงคล) (3040) 45 2520
บุษบา เทียนทองทิพย์ (เก่งชน) บุษบา เทียนทองทิพย์ (เก่งชน) (2753) 41 2516
บุษบา ประภาสพงศ์ (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) บุษบา ประภาสพงศ์ (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) (1780) 42 2517
บุษยพรรณ บุญญพันธุ์ บุษยพรรณ บุญญพันธุ์ (1673) 58 2533
บุษยา มาทแล็ง (องค์ศุลี) บุษยา มาทแล็ง (องค์ศุลี) (0299) 45 2520
บูรณี (หทัยรัตน์) มหากณานนท์ บูรณี (หทัยรัตน์) มหากณานนท์ (1496) 51 2526
บูรณี จันทรปรรณิก บูรณี จันทรปรรณิก (1207) 53 2528
เบญจพร ยิ่งชนะเกียรติ เบญจพร ยิ่งชนะเกียรติ (2151) 61 2536
เบญจพร หวังเจริญสุข เบญจพร หวังเจริญสุข (1203) 53 2528
เบญจภรณ์ อารยวุฒิ เบญจภรณ์ อารยวุฒิ (0996) 39 2514
เบญจมาศ วงศ์สาม เบญจมาศ วงศ์สาม (2249) 63 2538
เบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ (มังคละวิรัช) เบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ (มังคละวิรัช) (1403) 43 2518
เบญจมาศ ศิริรวีกุล เบญจมาศ ศิริรวีกุล (2155) 61 2536
เบญจวรรณ เจริญมิน (จิตต์ประเสริฐ) เบญจวรรณ เจริญมิน (จิตต์ประเสริฐ) (2745) 43 2518
เบญจวรรณ ผ่องแผ้ว เบญจวรรณ ผ่องแผ้ว (1119) 30 2505
เบญจวรรณ เศรษฐบุตร (รัชดานุรักษ์) เบญจวรรณ เศรษฐบุตร (รัชดานุรักษ์) (1077) 25 2500
เบญจวรรณ สุทธิคำ เบญจวรรณ สุทธิคำ (2517) 49 2524
เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล (ธันวารชร) ศาสตราจารย์ เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล (ธันวารชร) (0300) 11 2486 ถึงแก่กรรม
เบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย เบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย (1945) 41 2516
เบญจา ฟอร์เรสเตอร์ (ศรีอังกูร) เบญจา ฟอร์เรสเตอร์ (ศรีอังกูร) (2227) 29 2504
เบญจา สุวัตถี (ศรีสัตบุษ) เบญจา สุวัตถี (ศรีสัตบุษ) (2171) 24 2499
ปฏิมา ตันติคมน์ (อินทรวิเชียร) นาง ปฏิมา ตันติคมน์ (อินทรวิเชียร) (3056) 45 2520
ปฏิมา หนูไชยะ ปฏิมา หนูไชยะ (1296) 38 2513
ปณิชา (พัชรี) อธิคมกุลชัย ปณิชา (พัชรี) อธิคมกุลชัย (1048) 42 2517
ปณิชา (มะลิ) ลิ้มรัตน์ (ศรีพลากิจ) ปณิชา (มะลิ) ลิ้มรัตน์ (ศรีพลากิจ) (2486) 34 2509
ปณิธาน (สมใจ) อัคคีเดช (เจียมพิทยานุวัฒน์) ปณิธาน (สมใจ) อัคคีเดช (เจียมพิทยานุวัฒน์) (2730) 43 2518
ปทิน (ประทิน) โสภณ (สิงหะ) ปทิน (ประทิน) โสภณ (สิงหะ) (0301) 13 2488
ปทุม นิติพน ปทุม นิติพน (0302) 22 2497 ถึงแก่กรรม
ปทุมมาศ เตือนจิต ปทุมมาศ เตือนจิต (1443) 35 2510
ปภัสรา ตรังคินีนาถ ปภัสรา ตรังคินีนาถ (2153) 61 2536
ปภาวี (นงค์ลักษณ์) สุธาวิวัฒน์ ปภาวี (นงค์ลักษณ์) สุธาวิวัฒน์ (2390) 41 2516
ปภิญญา ทานสัมฤทธิ์ (สุคนธมาน) ปภิญญา ทานสัมฤทธิ์ (สุคนธมาน) (2470) 42 2517
ปยงค์ (ประยงค์) วิริยะวิทย์ (โกมลมาลย์) ปยงค์ (ประยงค์) วิริยะวิทย์ (โกมลมาลย์) (0304) 9 2483
ประกอบ ลาภเกษร (แคล้วปลอดทุกข์) ประกอบ ลาภเกษร (แคล้วปลอดทุกข์) (1850) 22 2497
ประกาย นนทวาสี (เนตรโยธิน) ประกาย นนทวาสี (เนตรโยธิน) (0305) 13 2488 ถึงแก่กรรม
ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ (ภาสุรปัญญา) รองศาสตราจารย์ ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ (ภาสุรปัญญา) (2706) 42 2517
ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ ม.ร.ว. ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ (1258) 31 2506
ประกายศรี พงษ์เพ็ชร์ (เนตรสวาสดิ์) ประกายศรี พงษ์เพ็ชร์ (เนตรสวาสดิ์) (2172) 27 2502
ประคอง นิมมานเหมินทร์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินทร์ (0306) 26 2501
ประคอง สุทธิสาร (ผลไพบูลย์) ประคอง สุทธิสาร (ผลไพบูลย์) (0307) 23 2498
ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา (กรองทอง) ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา (กรองทอง) (0308) 6 2480 ถึงแก่กรรม
ประจวบ ตันตราภรณ์ (แสงประภา) นาวาอากาศเอกหญิง ประจวบ ตันตราภรณ์ (แสงประภา) (0309) 15 2490
ประจิตร สุวรรณเนตร (สุคนธมาน) ประจิตร สุวรรณเนตร (สุคนธมาน) (1739) 24 2499
ประเจียด โอสถานุเคราะห์ (เสกธีระ) ประเจียด โอสถานุเคราะห์ (เสกธีระ) (1751) 21 2496
ประชุมขวัญ พูลสวัสดิ์ (พยอมยงค์) ประชุมขวัญ พูลสวัสดิ์ (พยอมยงค์) (0310) 30 2505
ประชุมพร คงทน (ณ ถลาง) ประชุมพร คงทน (ณ ถลาง) (0311) 17 2492
ประณาลี (จินตนา) สิงหรา ณ อยุธยา ประณาลี (จินตนา) สิงหรา ณ อยุธยา (0312) 19 2494
ประดิษฐ์ นามไชย นาย ประดิษฐ์ นามไชย (0313) 22 2497
ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ นาย ประดิษฐ์ สมดังเจตน์ (3004) 55 2530
ประดิษฐา นาครักษา (อุมากูล) ประดิษฐา นาครักษา (อุมากูล) (1416) 55 2530
ประดิษฐา ศิริพันธ์ ประดิษฐา ศิริพันธ์ (2549) 34 2509
ประทิ่น วิตยากร (ขุทรานนท์) ประทิ่น วิตยากร (ขุทรานนท์) (0314) 7 2481
ประทิน อูนากูล (วิสุทธกุล) ประทิน อูนากูล (วิสุทธกุล) (1630) 19 2494
ประทุม อังกูรโรหิต (ประเสริฐศักดิ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทุม อังกูรโรหิต (ประเสริฐศักดิ์) (1743) 35 2510
ประทุมพร ตั้งกุลธวัช ประทุมพร ตั้งกุลธวัช (2908) 63 2538
ประเทือง มหารักขกะ (ขุทรานนท์) ประเทือง มหารักขกะ (ขุทรานนท์) (0316) 13 2488
ประเทือง มุทิตาเจริญ (สง่าจันทร์) ประเทือง มุทิตาเจริญ (สง่าจันทร์) (1776) 31 2506
ประเทือง สมัครจิตร์ ประเทือง สมัครจิตร์ (2467)
ประนอม ปัญญางาม (ศราทธทัต) ร.อ.หญิง ประนอม ปัญญางาม (ศราทธทัต) (1149) 19 2494
ประนิธิ ปัทมะนิธิ ประนิธิ ปัทมะนิธิ (0997) 40 2515
ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ (2487) 41 2516
ประพาฬรัตน์ ตั้งวิริยะไพบูลย์ ประพาฬรัตน์ ตั้งวิริยะไพบูลย์ (2026) 59 2534
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ (0317) 29 2504
ประพีร์พรรณ การสุทธิ์ ประพีร์พรรณ การสุทธิ์ (0318) 30 2505
ประไพ ต้นตระกูล ประไพ ต้นตระกูล (0319) 15 2490
ประไพ นียะพันธ์ ประไพ นียะพันธ์ (2163)
ประไพ สุวรรณเลิศ (สินสุข) นาย ประไพ สุวรรณเลิศ (สินสุข) (0320) 20 2495
ประไพ อัศวนุวัฒน์ ประไพ อัศวนุวัฒน์ (0219) 43 2518
ประไพ เอกอุ่น (พิชญเวชช์) ประไพ เอกอุ่น (พิชญเวชช์) (0322) 24 2499
ประภัศรี เครเมอร์ (ไทยวุฒิพงศ์ ) ดร. ประภัศรี เครเมอร์ (ไทยวุฒิพงศ์ ) (2980) 40 2515
ประภัสศรี สาระคุณ (สุจริตกุล) ประภัสศรี สาระคุณ (สุจริตกุล) (0323) 26 2501
ประภัสสรา ธัญญศิริ (วุฒิเวชช์) ประภัสสรา ธัญญศิริ (วุฒิเวชช์) (2945) 51 2526
ประภา เฉลยทิพย์ ประภา เฉลยทิพย์ (1519)
ประภา ชลนุรักษ์ (ถิรพันธุ์) พ.ต.อ.หญิง ประภา ชลนุรักษ์ (ถิรพันธุ์) (0324) 18 2493
ประภา ศุขรัตน์ (ผาตินาวิน) ประภา ศุขรัตน์ (ผาตินาวิน) (0325) 15 2490
ประภาพร ก้อนเชื้อรัตน์ ประภาพร ก้อนเชื้อรัตน์ (3059) 52 2527
ประภาพรรณ ปิ่นสุวรรณ ประภาพรรณ ปิ่นสุวรรณ (2049) 34 2509
ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ (ภาณุพันธุ์) ม.จ.หญิง ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ (ภาณุพันธุ์) (0326) 18 2493
ประภาวดี สืบสนธิ์ (พจนา) รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาวดี สืบสนธิ์ (พจนา) (0327) 34 2509
ประภาศรี นับถือเนตร ประภาศรี นับถือเนตร (0328) 27 2502
ประภาศรี พงศ์สถาพร (เพียรเจริญ) ประภาศรี พงศ์สถาพร (เพียรเจริญ) (1874) 49 2524
ประภาศรี วงศ์สมมาตร์ (ปรีชาวุฒิ) ประภาศรี วงศ์สมมาตร์ (ปรีชาวุฒิ) (2828) 41 2516
ประภาศิริ สัตยธรรม ประภาศิริ สัตยธรรม (2684) 36 2511
ประมวญ พิรัชพันธุ์ (อุ่นอารมณ์) ประมวญ พิรัชพันธุ์ (อุ่นอารมณ์) (0329) 26 2501
ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ (โรจน์วนิช) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ (โรจน์วนิช) (0331) 35 2510
ประยอม ซองทอง นาย ประยอม ซองทอง (0332) 24 2499 ถึงแก่กรรม
ประยูร ผลิคามิน (พลิคามินทร์) พ.อ.หญิง ประยูร ผลิคามิน (พลิคามินทร์) (0333) 13 2488
ประยูร วทานผกุล ประยูร วทานผกุล (0334)
ประยูร ศรีประสาธน์ นาย ประยูร ศรีประสาธน์ (0335) 28 2503
ประยูรรัตน์ (ประยูร) สถลสุต (รัตนคุปต์) ประยูรรัตน์ (ประยูร) สถลสุต (รัตนคุปต์) (1689) 3 2477
ประยูรศิริ เปรมะบุตร ประยูรศิริ เปรมะบุตร (0336)
ประเยาว์ ศักดิ์ศรี (รังษิคุต) ประเยาว์ ศักดิ์ศรี (รังษิคุต) (1005) 9 2483
ประวรรณา ผลาวะสุ (นรินทรางกูร ณ อยุธยา) ประวรรณา ผลาวะสุ (นรินทรางกูร ณ อยุธยา) (0337) 33 2508
ประวาณี นรินทรางกูร ณ อยุธยา ประวาณี นรินทรางกูร ณ อยุธยา (0338) 30 2505
ประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ นาย ประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ (0339) 24 2499
ประวิทย์ จันทร์เจอบุญ นาย ประวิทย์ จันทร์เจอบุญ (3063) 26 2501
ประสงค์ ไชยพรรค์ ประสงค์ ไชยพรรค์ (0340) ป.ม.5 2475
ประสงค์ เลิศพยับ นาย ประสงค์ เลิศพยับ (2878) 42 2517
ประสพศรี เตมีบุตร ประสพศรี เตมีบุตร (1260)
ประสพสุข สุขสอน ประสพสุข สุขสอน (2052) 60 2535
ประสม ชัยภัทรธนากร นาย ประสม ชัยภัทรธนากร (1181) 53 2528
ประสานศรี บรอตัน (เครือหงส์) ประสานศรี บรอตัน (เครือหงส์) (1755) 21 2496
ประสานสุข จุลกะ (จุลฤกษ์) ประสานสุข จุลกะ (จุลฤกษ์) (1753) 21 2496
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (นุชสภาพ) รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (นุชสภาพ) (0341) 19 2494
ประสิทธิ์ จันทร์ดี พลเรือตรี ประสิทธิ์ จันทร์ดี (0342) 31 2506
ประสิทธิ์ ตุลยาทร รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ตุลยาทร (0343) 22 2497 ถึงแก่กรรม
ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล นาย ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล (2631) 41 2516
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร นาย ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร (0344) 2 2476 ถึงแก่กรรม
ปรางทิพย์ นพรัมภา (สุคนธมาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรางทิพย์ นพรัมภา (สุคนธมาน) (2644) 42 2517
ปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2148) 44 2519
ปราญชลี (ปริศนา) บุญดีสกุลโชค (สุนทรวิเนตร์) ปราญชลี (ปริศนา) บุญดีสกุลโชค (สุนทรวิเนตร์) (1915) 43 2518
ปราณี กุลละวณิชย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ (1076) 27 2502
ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์ (2408) 47 2522
ปราณี ตันตยานุบุตร ปราณี ตันตยานุบุตร (2402)
ปราณี เถกิงพล ปราณี เถกิงพล (0345) 13 2488
ปราณี นาควัชระ (ทวีประศาสน์) ปราณี นาควัชระ (ทวีประศาสน์) (0406) 9 2483 ถึงแก่กรรม
ปราณี บานชื่น (จรุงจิตรประชารมย์) ปราณี บานชื่น (จรุงจิตรประชารมย์) (0346) 21 2496
ปราณี บุญชุ่ม (จิตรไมตรี) ปราณี บุญชุ่ม (จิตรไมตรี) (1150) 25 2500
ปราณี รายะนาค ปราณี รายะนาค (2449)
ปราณี วานิชเจริญชนม์ (มิลินทานุช) ปราณี วานิชเจริญชนม์ (มิลินทานุช) (0435) 21 2496
ปราณี สว่างวรรณ ปราณี สว่างวรรณ (1952)
ปราณี ฬาพานิช รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ฬาพานิช (1295) 25 2500
ปราณี อารยะศาสตร์ (คนึงเหตุ) ปราณี อารยะศาสตร์ (คนึงเหตุ) (0347) 18 2493 ถึงแก่กรรม
ปราณีต วีรกุล ปราณีต วีรกุล (1972) 30 2505
ปราโมทย์ พิณพิมาย นาย ปราโมทย์ พิณพิมาย (2934) 40 2515
ปรารถนา กุลปิยะ ปรารถนา กุลปิยะ (2468) 42 2517
ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร (รัตนกนก) รองศาสตราจารย์ ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร (รัตนกนก) (2676) 37 2512
ปริญญา ฤทธิ์เจริญ ปริญญา ฤทธิ์เจริญ (1156) 42 2517
ปริญญาพร สินหนู ปริญญาพร สินหนู (2055) 60 2535
ปริณัน เพิ่มพูนทรัพย์ ปริณัน เพิ่มพูนทรัพย์ (2104) 60 2535
ปริดา มโนมัยพิบูลย์ ดร. ปริดา มโนมัยพิบูลย์ (2452) 64 2539
ปริษฐา กิติศักดิ์กุล ปริษฐา กิติศักดิ์กุล (1872) 59 2534
ปรีชา ช้างขวัญยืน ศาสตราจารย์ ปรีชา ช้างขวัญยืน (0459) 32 2507 ถึงแก่กรรม
ปรีชา ชาติบุรุษ พ.ต.อ. ปรีชา ชาติบุรุษ (0349) 17 2492
ปรีชา ศรีวาลัย พลอากาศตรี ปรีชา ศรีวาลัย (0350) 16 2491
ปรีณา แข่งขัน ดร. ปรีณา แข่งขัน (2743) 59 2534
ปรีดา จันทรุเบกษา (วุฏฐมาศ) ปรีดา จันทรุเบกษา (วุฏฐมาศ) (1302) 18 2493
ปรีดา บุญญะศิริ ปรีดา บุญญะศิริ (0351) 13 2488 ถึงแก่กรรม
ปรีมา มัลลิกะมาส (ทวีสิน) รศ. ปรีมา มัลลิกะมาส (ทวีสิน) (3162) 50 2525
ปรียา ธีระวงศ์ ปรียา ธีระวงศ์ (2166)
ปรียา นวรัตน์ ม.ล. ปรียา นวรัตน์ (0352) 23 2498
ปรียา วรวุฒิจงสถิต ปรียา วรวุฒิจงสถิต (0354) 36 2511
ปรียา สุวรรณกูล ปรียา สุวรรณกูล (0353) 31 2506
ปรียา อำพรสุต ปรียา อำพรสุต (1525) 39 2514
ปรียา อุนรัตน์ (ประทินทุนันท์) ปรียา อุนรัตน์ (ประทินทุนันท์) (1647) 31 2506
ปรียานุช วงศ์พนาวิโรจน์ ปรียานุช วงศ์พนาวิโรจน์ (1806) 58 2533
ปรียารัตน์ มาอินทร์ (โล่ห์วิสุทธิ์) ปรียารัตน์ มาอินทร์ (โล่ห์วิสุทธิ์) (1919) 43 2518
ปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร ปรุงสุคนธ์ บูรณะถาวร (0355) 40 2515
ปฤณา มโนมัยวิบูลย์ ปฤณา มโนมัยวิบูลย์ (2520) 65 2540
ปลอบขวัญ ทุกขนิโรธ ปลอบขวัญ ทุกขนิโรธ (0356) 32 2507
ปลื้มจิต สถาพรดำรงค์ (บุตรสุนทร) ปลื้มจิต สถาพรดำรงค์ (บุตรสุนทร) (1758) 34 2509
ปลื้มจิตต์ นครานุรักษ์ ปลื้มจิตต์ นครานุรักษ์ (1958) 43 2518
ปลุกปลื้ม ศรีประเสริฐ (มาลากุล) ม.ล. ปลุกปลื้ม ศรีประเสริฐ (มาลากุล) (0357) 25 2500
ปวัชรา คู (เครือวรรณ์) นาง ปวัชรา คู (เครือวรรณ์) (3202) 46 2521
ปวิตร มหาสารินันทน์ อาจารย์ ปวิตร มหาสารินันทน์ (1564) 56 2531
ปวีณา แจ่มจันทร์ ปวีณา แจ่มจันทร์ (2273) 62 2537
ปวีณา ปานมาก ปวีณา ปานมาก (2445) 64 2539
ปวีณา มโนทิพย์ ปวีณา มโนทิพย์ (2022) 60 2535
ปวีณา วิริยประไพกิจ ปวีณา วิริยประไพกิจ (2455) 53 2528
ปวีณา สุทธิศรีปก ปวีณา สุทธิศรีปก (2446) 64 2539
ปวีณา สุภิมารส ดร. ปวีณา สุภิมารส (2959) 65 2540
ปองใจ Parayre (นิลกำแหง) ปองใจ Parayre (นิลกำแหง) (2161) 25 2500
ปัญจา ประจวบเหมาะ (ปกาสปสุต) ปัญจา ประจวบเหมาะ (ปกาสปสุต) (0358) 8 2482
ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ (1184) 53 2528
ปัญญดา บูรณะพันธุ์ ปัญญดา บูรณะพันธุ์ (2092) 58 2533
ปัทฐมาวดี พุทธรักษา ปัทฐมาวดี พุทธรักษา (1510) 53 2528
ปัทมรัฐ (พรรณปรียา) บูรณกสิพงศ์ (เผ่าเจริญ) ปัทมรัฐ (พรรณปรียา) บูรณกสิพงศ์ (เผ่าเจริญ) (1100) 39 2514
ปัทมะ นวราช ปัทมะ นวราช (0359) 9 2483
ปัทมา เตชะสุวรรณวงศ์ ปัทมา เตชะสุวรรณวงศ์ (1261) 39 2514
ปัทมา ถกลศรี (ตันจันทร์พงศ์) ปัทมา ถกลศรี (ตันจันทร์พงศ์) (2919) 49 2524
ปัทมา เลิศวิทยาสกุล ปัทมา เลิศวิทยาสกุล (2334) 63 2538
ปัทมา แสวงการ ปัทมา แสวงการ (2072) 60 2535
ปัทมา หมัดนุรักษ์ ปัทมา หมัดนุรักษ์ (1439) 46 2521
ปัทมา อมรเลิศวิมาน ปัทมา อมรเลิศวิมาน (2736) 50 2525
ปัทมาวดี ไพรัชเวทย์ ปัทมาวดี ไพรัชเวทย์ (2290) 63 2538
ปาจรีย์ ทาชาติ ปาจรีย์ ทาชาติ (2302) 63 2538
ปานแก้ว ดวงนภา นาวาโทหญิง ปานแก้ว ดวงนภา (3154) 61 2536
ปานจิตต์ วัฒนายากร (สุจริตกุล) ปานจิตต์ วัฒนายากร (สุจริตกุล) (0360) 26 2501
ปานตา ใช้เทียมวงศ์ (กรีมหา) รองศาสตราจารย์ ปานตา ใช้เทียมวงศ์ (กรีมหา) (0361) 27 2502
ปานตา สาลิตุล (สวัสดิสิงห์) ปานตา สาลิตุล (สวัสดิสิงห์) (0362) 36 2511
ปานทิพย์ อารีย์การเลิศ ปานทิพย์ อารีย์การเลิศ (1807) 58 2533
ปานหทัย เสรีรักษ์ (เอื้ออภิญญกุล) ปานหทัย เสรีรักษ์ (เอื้ออภิญญกุล) (2636) 41 2516
ปารดา (ไขนภา) กันตพัฒนกุล (เจียรบุตร) ปารดา (ไขนภา) กันตพัฒนกุล (เจียรบุตร) (2962) 52 2527
ปาริชาต (ทองหยิบ) ศรีบุษรา (เหรียญสุวรรณ) ปาริชาต (ทองหยิบ) ศรีบุษรา (เหรียญสุวรรณ) (1226) 18 2493
ปาริชาต นาคะตะ (ศยามานนท์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต นาคะตะ (ศยามานนท์) (0363) 33 2508
ปาริชาต พรหมโยธี ปาริชาต พรหมโยธี (2209) 62 2537
ปาริชาต พิไลพงศ์ (วชิรมโน) ปาริชาต พิไลพงศ์ (วชิรมโน) (2733) 52 2527
ปาริชาต มนูทัศน์ ปาริชาต มนูทัศน์ (3186) 47 2522
ปาริชาต เรืองดิลกรัตน์ (วิลาวรรณ) นาง ปาริชาต เรืองดิลกรัตน์ (วิลาวรรณ) (3039) 45 2520
ปาริชาติ คชรัตน์ (วิลาวรรณ) ปาริชาติ คชรัตน์ (วิลาวรรณ) (0364) 40 2515
ปาริชาติ ชูโชติแก้ว ปาริชาติ ชูโชติแก้ว (2643) 37 2512
ปาริชาติ สุขุม ปาริชาติ สุขุม (0365) 33 2508
ปาลินี สุพัฒน์ ปาลินี สุพัฒน์ (3233) 45 2520
ปาลีรัฐ สง่าแสง ปาลีรัฐ สง่าแสง (1175) 53 2528
ปิ่นสุวรรณ ถนัดสร้าง (วัฒนานุกิจ) ปิ่นสุวรรณ ถนัดสร้าง (วัฒนานุกิจ) (1406) 30 2505
ปิยฉัตร พรพิทักษ์สุข ปิยฉัตร พรพิทักษ์สุข (1262) 43 2518
ปิยเทพ คนึงหมาย ปิยเทพ คนึงหมาย (0366) 37 2512 ถึงแก่กรรม
ปิยธิดา ขอแช่มกลาง ปิยธิดา ขอแช่มกลาง (2277) 63 2538
ปิยธิดา วงศ์พรหมเมฆ ปิยธิดา วงศ์พรหมเมฆ (2309) 63 2538
ปิยธิดา สุพัฒนะ ปิยธิดา สุพัฒนะ (3144) 65 2540
ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร (1044) 38 2513
ปิยนาถ บุนนาค (นิโครธา) ศาสตราจารย์ ดร. ปิยนาถ บุนนาค (นิโครธา) (0367) 33 2508
ปิยนาถ ศุภผล (สงวนมณี) ปิยนาถ ศุภผล (สงวนมณี) (0368) 42 2517 ถึงแก่กรรม
ปิยนุช เกตกะโกมล ปิยนุช เกตกะโกมล (1848) 54 2529
ปิยนุช พรพิทักษ์สุข ปิยนุช พรพิทักษ์สุข (1470) 40 2515
ปิยพัชร์ (สมพิศ) ไพบูลย์ศิริ (อารยวัฒน์) ปิยพัชร์ (สมพิศ) ไพบูลย์ศิริ (อารยวัฒน์) (2989) 47 2522
ปิยรัตน์ รัตนวรางค์ ปิยรัตน์ รัตนวรางค์ (0370) 19 2494
ปิยวดี อมตวิวัฒน์ ปิยวดี อมตวิวัฒน์ (2473) 32 2507
ปิยวรรณ โกมลวิชญ์ ปิยวรรณ โกมลวิชญ์ (1232) 54 2529
ปิยวรรณ ทิวถนอม ปิยวรรณ ทิวถนอม (2107)
ปิยวรรณ สุริยจันทร์ ปิยวรรณ สุริยจันทร์ (2263) 63 2538
ปิยวรรณ อริยวงศ์ ปิยวรรณ อริยวงศ์ (2492) 65 2540
ปิยวรรณ อัชรพงศ์ ปิยวรรณ อัชรพงศ์ (2047) 60 2535
ปิยวลัย ช้างขวัญยืน ปิยวลัย ช้างขวัญยืน (2526) 60 2535
ปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์ (ทิมกาญจนะ) ปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์ (ทิมกาญจนะ) (2248) 63 2538
ปิยะจิต ทาแดง (จันทรางศุ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะจิต ทาแดง (จันทรางศุ) (1509) 34 2509
ปิยะฉัตร เนียมแสง ปิยะฉัตร เนียมแสง (2538) 67 2542
ปิยะชาย อิ่มทองใบ ปิยะชาย อิ่มทองใบ (1433) 46 2521
ปิยะดา ปทุมสวัสดิ์ ปิยะดา ปทุมสวัสดิ์ (1264) 52 2527
ปิยะนาถ มณฑา (คุณวัฒน์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะนาถ มณฑา (คุณวัฒน์) (2756) 37 2512
ปิยะนุช เทพสุต ปิยะนุช เทพสุต (3021)
ปิยะนุช วัฒนาศิริธนวงษ์ ปิยะนุช วัฒนาศิริธนวงษ์ (1810) 58 2533
ปิยะเนตร ทรัพย์ทวีชัยกุล ปิยะเนตร ทรัพย์ทวีชัยกุล (2447) 64 2539
ปิยะพร กิตติธรรมวงศ์ ปิยะพร กิตติธรรมวงศ์ (2258) 63 2538
ปิยะมน สันติกาญจน์ ปิยะมน สันติกาญจน์ (1721)
ปิยะรัชต์ บุญญานุรักษ์ (ตาละลักษณ์) ปิยะรัชต์ บุญญานุรักษ์ (ตาละลักษณ์) (0369) 18 2493
ปิยะวดี อภิชาตบุตร (วงศ์ทองศรี) ปิยะวดี อภิชาตบุตร (วงศ์ทองศรี) (1371) 37 2512
ปิยา ธรรมรักษ์ ปิยา ธรรมรักษ์ (0371) 14 2489
ปิยาภรณ์ เพิ่มพูน (จ.ผลิต) ปิยาภรณ์ เพิ่มพูน (จ.ผลิต) (1381) 37 2512
ปิลันธน์ จันทิมาภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิลันธน์ จันทิมาภา (0372) 33 2508
เปมิกา (สุพัตรา) เจริญวิทย์ เปมิกา (สุพัตรา) เจริญวิทย์ (2669) 41 2516
เปรมวัลย์ วาริธร เปรมวัลย์ วาริธร (0373) 37 2512
เปรอสิริ (เปรอ) เภกะนันทน์ เปรอสิริ (เปรอ) เภกะนันทน์ (0374) 4 2478 ถึงแก่กรรม
เปลื้อง ณ นคร เปลื้อง ณ นคร (0376) ป.ม.1 2471 ถึงแก่กรรม
เปี่ยมศรี นาคพัฒน์ (พุทธศร) เปี่ยมศรี นาคพัฒน์ (พุทธศร) (0466) 13 2488
ผกา จันทวิรัช (วรรธนาคม) คุณหญิง ผกา จันทวิรัช (วรรธนาคม) (0377) 16 2491
ผกา ทองเขาอ่อน ผกา ทองเขาอ่อน (2180)
ผกา สัตยธรรม รองศาสตราจารย์ ผกา สัตยธรรม (0378) 27 2502
ผกา แสงสุวรรณ (มิ่งประเสริฐ) ผกา แสงสุวรรณ (มิ่งประเสริฐ) (1437) 21 2496
ผกาพันธ์ ภูมิจิตร ผกาพันธ์ ภูมิจิตร (1369) 38 2513
ผกามาศ ธารสิริโรจน์ (เอื้องอุดม) ผกามาศ ธารสิริโรจน์ (เอื้องอุดม) (2902) 63 2538
ผการัตน์ หาญชนะ ผการัตน์ หาญชนะ (2764) 36 2511
ผลสมเจตน์ (สมเจตน์) กาญจนะ (อินทฤทธิ์) ผลสมเจตน์ (สมเจตน์) กาญจนะ (อินทฤทธิ์) (3091) 42 2517
ผสาร สุทัศน์ ณ อยุธยา (โชติกเสถียร) ผสาร สุทัศน์ ณ อยุธยา (โชติกเสถียร) (0380) 3 2477
ผ่องจิตต์ บุญยืน ผ่องจิตต์ บุญยืน (1266) 28 2503
ผ่องพรรณ ลวนานนท์ (สิมศิริ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผ่องพรรณ ลวนานนท์ (สิมศิริ) (0381) 35 2510
ผ่องพรรณ สิงหเสนี ผ่องพรรณ สิงหเสนี (0382) 24 2499
ผ่องพันธ์ มณีรัตน์ (สุภัทรพันธุ์) ผ่องพันธ์ มณีรัตน์ (สุภัทรพันธุ์) (0383) 28 2503
ผ่องศรี จั่นห้าว (วนาสิน) รองศาสตราจารย์ ผ่องศรี จั่นห้าว (วนาสิน) (0385) 34 2509
ผ่องศรี ณ ถลาง ผ่องศรี ณ ถลาง (0384) 18 2493
ผ่องใส ทวี ผ่องใส ทวี (2708) 34 2509
ผอูน จันทรศิริ ผอูน จันทรศิริ (1626) 48 2523
ผะอบ โปษะกฤษณะ (วิโรจน์เพ็ชร) พันตรีหญิง คุณหญิง ผะอบ โปษะกฤษณะ (วิโรจน์เพ็ชร) (0386) 1 2475 ถึงแก่กรรม
ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ (ลักษณะพาณิช) ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ (ลักษณะพาณิช) (2485) 28 2503
ผุดผาด บุปผเวส พันเอกหญิง ผุดผาด บุปผเวส (1265) 18 2493
ผุษดี จันทรวิโรจน์ (ฤทธินนท์) ผุษดี จันทรวิโรจน์ (ฤทธินนท์) (2059) 53 2528
ผุสชา สุขวัฒน์ (โทณะวณิก) ผุสชา สุขวัฒน์ (โทณะวณิก) (2883) 45 2520
ผุสดี จันทวิมล ผุสดี จันทวิมล (2474)
ผุสดี ลาชโรจน์ ผุสดี ลาชโรจน์ (0387) 22 2497
ผุสดี ศรีเขียว (ศรีแสงทอง) ผุสดี ศรีเขียว (ศรีแสงทอง) (0388) 31 2506
ฝอยฝา พันธุ์ฟัก (กุญชร ณ อยุธยา) ฝอยฝา พันธุ์ฟัก (กุญชร ณ อยุธยา) (0389) 32 2507 ถึงแก่กรรม
พงศ์จันทร์ ณ บางช้าง (ทิพยจันทร์) พงศ์จันทร์ ณ บางช้าง (ทิพยจันทร์) (0390) 23 2498
พงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง พงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง (2887) 59 2534
พงศ์พรรณ หฤทัยถาวร (สงวนกุล) พงศ์พรรณ หฤทัยถาวร (สงวนกุล) (0391) 37 2512
พงศภัค (เรืองศักดิ์) โพธิ์นทีไท พงศภัค (เรืองศักดิ์) โพธิ์นทีไท (2964) 55 2530
พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ พงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ (2103) 60 2535
พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ (เลียงพิบูลย์) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ (เลียงพิบูลย์) (0393) อาจารย์
พงษ์ศรี วิทยานนท์ (ทรัพย์สาร) พงษ์ศรี วิทยานนท์ (ทรัพย์สาร) (0394) 6 2480
พจน์ หาญพล พจน์ หาญพล (1045) 49 2524
พจนา นีล (สร้อยสนธิ์) พจนา นีล (สร้อยสนธิ์) (1267) 36 2511
พจนี ศิริอักษรสาสน์ พจนี ศิริอักษรสาสน์ (1671)
พจนีย์ พจนาภรณ์ พจนีย์ พจนาภรณ์ (3226) 51 2526
พจี ยุวชิต รองศาสตราจารย์ ดร. พจี ยุวชิต (0395) 36 2511
พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล (ฉัตราติชาต) พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล (ฉัตราติชาต) (2994) 51 2526
พนมพร สุรพงศ์ พนมพร สุรพงศ์ (2814) 41 2516
พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล (1422) 56 2531
พนิดา ฟูคูฮารา (โกมลวรรธนะ) พนิดา ฟูคูฮารา (โกมลวรรธนะ) (0396) 32 2507
พนิดา ภัทรพิเศษพงศ์ พนิดา ภัทรพิเศษพงศ์ (2126) 33 2508
พนิดา ลักขณานุรักษ์ พนิดา ลักขณานุรักษ์ (2224)
พนิดา วัจฉลพงษ์ พนิดา วัจฉลพงษ์ (2293) 63 2538
พนิตตา (อัญชลี) ศรีสะอาด พนิตตา (อัญชลี) ศรีสะอาด (1724) 49 2524
พนิตนาฏ อติศัพท์ พนิตนาฏ อติศัพท์ (2285) 63 2538
พนิตา บุษปภาชน์ พนิตา บุษปภาชน์ (1802) 57 2532
พยอม สัจจานนท์ พ.อ.หญิง พยอม สัจจานนท์ (0397) 14 2489
พยุง พลราบ พยุง พลราบ (1611)
พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง (สวนสมจิตร์) พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง (สวนสมจิตร์) (1339) 30 2505
พรเกษม กันตามระ พรเกษม กันตามระ (2607) 46 2521
พรจรัส หุตะสิงห์ (อารีราชการัณย์) พรจรัส หุตะสิงห์ (อารีราชการัณย์) (1912) 43 2518
พรณี เจริญสมจิตร์ พรณี เจริญสมจิตร์ (1360) 37 2512
พรทิพย์ กาญจนารักษ์ พรทิพย์ กาญจนารักษ์ (1268)
พรทิพย์ โชติชัชวาลย์กุล (บัวดอนไพร) พรทิพย์ โชติชัชวาลย์กุล (บัวดอนไพร) (2965) 48 2523
พรทิพย์ โตใหญ่ พรทิพย์ โตใหญ่ (1269)
พรทิพย์ พุกผาสุข (ภัทรนาวิก) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ พุกผาสุข (ภัทรนาวิก) (0398) 34 2509
พรทิพย์ วัฒนศิริสุข (คุปตะวาณิช) พรทิพย์ วัฒนศิริสุข (คุปตะวาณิช) (1718) 34 2509
พรทิพย์ วัฒนสุวกุล พรทิพย์ วัฒนสุวกุล (0400) 32 2507
พรทิพย์ วารีวิชชนนท์ พรทิพย์ วารีวิชชนนท์ (0401) 39 2514
พรทิพย์ อาณาประโยชน์ พรทิพย์ อาณาประโยชน์ (1330) 38 2513
พรทิพย์ อารียา (อัศวนนท์) พรทิพย์ อารียา (อัศวนนท์) (1871) 32 2507
พรทิวา สันติพรวิทย์ พรทิวา สันติพรวิทย์ (2453) 64 2539
พรนับพัน ชูทัย (ธรรมนิรันดร) พรนับพัน ชูทัย (ธรรมนิรันดร) (3251) 49 2524
พรนิภา ลิมปพยอม (พิพัฒนกุล) พรนิภา ลิมปพยอม (พิพัฒนกุล) (0402) 30 2505
พรปรียา (สุรีย์รัตน์) คัตตพันธ์ (รักเหย้า) พรปรียา (สุรีย์รัตน์) คัตตพันธ์ (รักเหย้า) (2692) 38 2513
พรพจนา ตาปนานนท์ พรพจนา ตาปนานนท์ (2601) 38 2513
พรพยงค์ นำธวัช พรพยงค์ นำธวัช (2256) 63 2538
พรพรรณ พรหมพระสิทธิ์ พรพรรณ พรหมพระสิทธิ์ (2317) 63 2538
พรพิมพ์ กิจสิริพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมพ์ กิจสิริพันธุ์ (2647) 58 2533
พรพิมล กรโกษา (โภคัย) พรพิมล กรโกษา (โภคัย) (2816) 41 2516
พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์ พรพิไล ถมังรักษ์สัตว์ (2356) 41 2516
พรพิศ โอภาสวงการ พรพิศ โอภาสวงการ (3113) 43 2518
พรเพ็ญ เภกะนันทน์ (วรพจน์พิทักษ์) พรเพ็ญ เภกะนันทน์ (วรพจน์พิทักษ์) (2937) 44 2519
พรเพ็ญ วงศ์วานิช พรเพ็ญ วงศ์วานิช (0403)
พรรณชื่น รื่นศิริ (ชวนะลิขิตกร) คุณหญิง พรรณชื่น รื่นศิริ (ชวนะลิขิตกร) (0404) 16 2491 ถึงแก่กรรม
พรรณณี หอมพูลทรัพย์ พรรณณี หอมพูลทรัพย์ (2409) 44 2519
พรรณทิพย์ ธีระโกเมน (อุทัยเสน) พรรณทิพย์ ธีระโกเมน (อุทัยเสน) (1717) 38 2513
พรรณนภา จันทรารมย์ พรรณนภา จันทรารมย์ (3006) 52 2527
พรรณนิภา จ่างวิทยา พรรณนิภา จ่างวิทยา (1783) 58 2533
พรรณนิภา โตวรรณสูตร (เฮงรัศมี) พรรณนิภา โตวรรณสูตร (เฮงรัศมี) (1425) 41 2516
พรรณนิภา นิยมาคม (จึงประภา) พรรณนิภา นิยมาคม (จึงประภา) (3085) 45 2520
พรรณนิภา ศรีสุวรนันท์ (มานะธัญญา) พรรณนิภา ศรีสุวรนันท์ (มานะธัญญา) (1692) 34 2509
พรรณพิจิตร ภู่เนาวรัตน์ (เงินปาน) นาง พรรณพิจิตร ภู่เนาวรัตน์ (เงินปาน) (3044) 45 2520
พรรณพิมล กุลบุญ (พัลลภรักษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพิมล กุลบุญ (พัลลภรักษา) (0405) 34 2509
พรรณพิไล เพชรบรม พรรณพิไล เพชรบรม (1409) 56 2531
พรรณรำไพ ดวงดี อาจารย์ พรรณรำไพ ดวงดี (0407) 33 2508
พรรณโสภิณ ประภาสะวัต (เจริญรัถ) พรรณโสภิณ ประภาสะวัต (เจริญรัถ) (1902) 43 2517
พรรณินี สาคริก (รุทระวณิช) พรรณินี สาคริก (รุทระวณิช) (0408) 21 2496 ถึงแก่กรรม
พรรณิภา จิตต์ชอบธรรม พรรณิภา จิตต์ชอบธรรม (1166) 53 2528
พรรณี ฉัตรพลรักษ์ (พงศ์ศักดิ์) พรรณี ฉัตรพลรักษ์ (พงศ์ศักดิ์) (0409) 20 2495
พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ (3210) 54 2529
พรรณี ตันสกุล พรรณี ตันสกุล (2466) 29 2504
พรรณี พรรณเชษฐ์ พรรณี พรรณเชษฐ์ (0410) 30 2505
พรรณี พรหมเศรณี (เลาวพงศ์) พรรณี พรหมเศรณี (เลาวพงศ์) (0411) 13 2488
พรรณี มนัสไพบูลย์ (จูมานัส) พรรณี มนัสไพบูลย์ (จูมานัส) (0412) 25 2500
พรรณี เล็กล้วนงาม (โล่ห์คุ้มกันภัย) พรรณี เล็กล้วนงาม (โล่ห์คุ้มกันภัย) (1112) 29 2504
พรรณี โสภณมณี (แจ่มประเสริฐ) พรรณี โสภณมณี (แจ่มประเสริฐ) (2229) 29 2504
พรรณี หลักฐานดี พรรณี หลักฐานดี (1658) 46 2521
พรรณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (สุวรรณสินธุ์) พรรณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (สุวรรณสินธุ์) (1097) 36 2511
พรรษชล อัศวฤทธิไกร พรรษชล อัศวฤทธิไกร (3218) 83 2558
พรรษิษฐ์ สวัสดี พรรษิษฐ์ สวัสดี (3248) 69 2544
พรรัตน์ ดำรุง รองศาสตราจารย์ พรรัตน์ ดำรุง (2817) 41 2516
พรเลขา ตุลารักษ์ (สุขพัฒน์ธี) พรเลขา ตุลารักษ์ (สุขพัฒน์ธี) (0413) 27 2502
พรศรี อินทราพิเชษฐ์ พรศรี อินทราพิเชษฐ์ (2529)
พรศิริ โชตะมังสะ (โพธิ์แก้ว) พรศิริ โชตะมังสะ (โพธิ์แก้ว) (0414) 32 2507
พรศิริ นีลปัทมานนท์ พรศิริ นีลปัทมานนท์ (1379) 37 2512
พรศิริ มโนหาญ (เลาห์เรณู) พรศิริ มโนหาญ (เลาห์เรณู) (2632) 34 2509
พรศุภศรี จามรมาน (ศุภชลาศัย) พรศุภศรี จามรมาน (ศุภชลาศัย) (1046) 25 2500
พรสม ศิริสัมพันธ์ (ถมังรักษ์สัตว์) รองศาสตราจารย์ ดร. พรสม ศิริสัมพันธ์ (ถมังรักษ์สัตว์) (0415) 34 2509
พรสรรค์ (พรสวรรค์) ศิริถาพร พรสรรค์ (พรสวรรค์) ศิริถาพร (0417) 33 2508
พรสรรค์ วัฒนางกูร (ถมังรักษ์สัตว์) ศาสตราจารย์ ดร. พรสรรค์ วัฒนางกูร (ถมังรักษ์สัตว์) (0416) 37 2512
พรสวรรค์ ศิริโชติรัตน์ พรสวรรค์ ศิริโชติรัตน์ (2211)
พรสวรรค์ สีป้อ (ธนกัญญา) พรสวรรค์ สีป้อ (ธนกัญญา) (0418) 29 2504
พรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์ (วงศ์วิไลทอง) พรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์ (วงศ์วิไลทอง) (0999) 30 2505
พรสุข เทียวพนิชกิจ พรสุข เทียวพนิชกิจ (1270) 43 2518
พร้อม (บุญพร้อม) พานิชศักดิ์ พร้อม (บุญพร้อม) พานิชศักดิ์ (0419) 3 2477
พร้อมพร บุญศิริ พร้อมพร บุญศิริ (2613) 46 2521
พร้อมพรรณ ลการโอฬาร พร้อมพรรณ ลการโอฬาร (1805) 58 2533
พราวมณี (พราว) แสงศรี พราวมณี (พราว) แสงศรี (2950) 63 2538
พราวแสง พิมพ์ขาวขำ (เทวินทรภักติ) พราวแสง พิมพ์ขาวขำ (เทวินทรภักติ) (2472) 28 2503
พฤศจิ กาญจนรัตน์ (เมนะชัย) พฤศจิ กาญจนรัตน์ (เมนะชัย) (0420) 23 2498
พลอยพรรณ ขุนเมือง พลอยพรรณ ขุนเมือง (2801) 63 2538
พลอยพิงค์ ศิริภักดี พลอยพิงค์ ศิริภักดี (2329) 63 2538
พวงกนก ภิรมย์ขาว พวงกนก ภิรมย์ขาว (2228) 30 2505
พวงแก้ว อภิชาตวรศิลป์ (สาระโกเศศ) พวงแก้ว อภิชาตวรศิลป์ (สาระโกเศศ) (0421) 33 2508
พวงไข่มุกด์ ศิลประสิทธิ์ พวงไข่มุกด์ ศิลประสิทธิ์ (0422) 37 2512
พวงคราม พันธุ์บูรณะ รองศาสตราจารย์ ดร. พวงคราม พันธุ์บูรณะ (0423) 31 2506
พวงจันทร์ ขยิ่ม (รัตนาภรณ์) พวงจันทร์ ขยิ่ม (รัตนาภรณ์) (1576) 30 2505
พวงเชาว์ นาคะนาท (นิลายน) พวงเชาว์ นาคะนาท (นิลายน) (1638) 35 2510
พวงทอง จิระสุนทร (รามสูต) พวงทอง จิระสุนทร (รามสูต) (1300) 29 2504
พวงทอง สุดประเสริฐ พวงทอง สุดประเสริฐ (0424)
พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล พวงทิพย์ เฟื่องฟูสกุล (0425) 31 2506
พวงเพ็ญ เฟื่องฟูสกุล พวงเพ็ญ เฟื่องฟูสกุล (0426) 36 2511
พวงเพ็ญ แย้มประเสริฐ (ศิริอังกูร) พวงเพ็ญ แย้มประเสริฐ (ศิริอังกูร) (0427) 33 2508
พวงมณี ตันติวงศ์ พวงมณี ตันติวงศ์ (0429) 36 2511 ถึงแก่กรรม
พวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา (อังศุสิงห์) คุณหญิง พวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา (อังศุสิงห์) (0430) 33 2508
พอใจ กลั่นกลิ่นหอม พ.อ. หญิง พอใจ กลั่นกลิ่นหอม (1704)
พะเยีย สุทธิจำรูญ พะเยีย สุทธิจำรูญ (3179) 39 2514
พะเยีย อุทยานิน พะเยีย อุทยานิน (0431) 20 2495 ถึงแก่กรรม
พักตร์วิไล หรยางกูร พักตร์วิไล หรยางกูร (1905) 43 2518
พัชนี กิจถาวร พัชนี กิจถาวร (1930) 43 2518
พัชนี มานะวาณิชเจริญ (อัยราวงษ์) พัชนี มานะวาณิชเจริญ (อัยราวงษ์) (1383) 37 2512
พัชนีย์ สรรคบุรานุรักษ์ พัชนีย์ สรรคบุรานุรักษ์ (1934)
พัชรประภา แพรัตกุล พัชรประภา แพรัตกุล (0433) 37 2512
พัชรรัตน์ พัชรภุช พัชรรัตน์ พัชรภุช (1271) 55 2530
พัชรวี ประจวบเหมาะ พัชรวี ประจวบเหมาะ (3190) 53 2528
พัชรา จงมหาสวัสดิ์ พัชรา จงมหาสวัสดิ์ (2065) 60 2535
พัชราวลัย แสนยานุสิน พัชราวลัย แสนยานุสิน (2014) 60 2535
พัชรินทร์ จำรูญโรจน์ (ปลอดภัย) พัชรินทร์ จำรูญโรจน์ (ปลอดภัย) (1047) 38 2513
พัชรินทร์ เจียรกมลชื่น พัชรินทร์ เจียรกมลชื่น (2351) 63 2538
พัชรินทร์ ชันทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ ชันทอง (0434) 36 2511
พัชรินทร์ ชิตามิตร (เชี่ยวโสธร) พัชรินทร์ ชิตามิตร (เชี่ยวโสธร) (2604) 39 2514
พัชรินทร์ ชุณหปักษ์ พัชรินทร์ ชุณหปักษ์ (0486) 40 2515
พัชรินทร์ บวรเชษฐนุวัฒน์ พัชรินทร์ บวรเชษฐนุวัฒน์ (2398)
พัชรินทร์ ปิยะพันธ์ พัชรินทร์ ปิยะพันธ์ (1272) 36 2511
พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ (2573) 68 2543
พัชรินทร์ ภู่ชอุ่ม (ศฤงคไพบูลย์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ ภู่ชอุ่ม (ศฤงคไพบูลย์) (2556) 33 2508
พัชรินทร์ โรจนวณิชชากร (เผือกอ่ำ) พัชรินทร์ โรจนวณิชชากร (เผือกอ่ำ) (1988) 60 2535
พัชรินทร์ ลาสมวงศ์ พัชรินทร์ ลาสมวงศ์ (1798) 58 2533
พัชรี ชินธรรมมิตร (เหล่ารัตนวรพงษ์) พัชรี ชินธรรมมิตร (เหล่ารัตนวรพงษ์) (0436) 40 2515
พัชรี ดวงแสงทอง (ศิริเสถียร) พัชรี ดวงแสงทอง (ศิริเสถียร) (1858) 49 2524
พัชรี ศรีสอ้าน (เถกิงศักดิ์ศิริ) นาง พัชรี ศรีสอ้าน (เถกิงศักดิ์ศิริ) (3160) 47 2522
พัฒนา เจโรลท์ (จันทรกระจ่าง) พัฒนา เจโรลท์ (จันทรกระจ่าง) (2175) 31 2506
พัฒนา ชูเชื้อ พัฒนา ชูเชื้อ (0437) 24 2499
พัฒนา วิชกุล (เตมียพันธ์) พัฒนา วิชกุล (เตมียพันธ์) (1338) 30 2505
พัฒนี กุศลศรี (เดชะคุปต์) พัฒนี กุศลศรี (เดชะคุปต์) (1867) 22 2497
พัณณมาศ พิชิตกุล (นีลวัชระ) พัณณมาศ พิชิตกุล (นีลวัชระ) (0438) 38 2513
พัทธนี (พัทนีย์) เตียวิเศษ (กำกับวงษ์) พัทธนี (พัทนีย์) เตียวิเศษ (กำกับวงษ์) (1505) 29 2504
พัทยา สยะนานนท์ (สาครรัตน์) น.ท.หญิง พัทยา สยะนานนท์ (สาครรัตน์) (1049) 38 2513
พัทรา (มัทนา) ประดิษฐวณิช พัทรา (มัทนา) ประดิษฐวณิช (0439) 18 2493
พัธนี โชติกเสถียร พัธนี โชติกเสถียร (0432) 32 2507
พันทิพา ดิสสะมาน (เจียมจรรยงค์) พันทิพา ดิสสะมาน (เจียมจรรยงค์) (0440) 32 2507
พันทิพา บูรณมาตร์ พันทิพา บูรณมาตร์ (1633) 38 2513
พันธนิดา จันทร์สกุล พันธนิดา จันทร์สกุล (2361) 63 2538
พันธุ์ทิพย์ ชนะโชติ (เดชะไกศยะ) พันธุ์ทิพย์ ชนะโชติ (เดชะไกศยะ) (0441) 17 2492
พันธุ์ทิพย์ พันธุ์คำ พันธุ์ทิพย์ พันธุ์คำ (1095) 25 2500
พันธุ์นิวัทธ์ เกษมสันต์ ม.ร.ว. พันธุ์นิวัทธ์ เกษมสันต์ (0442) 13 2488
พันธุ์พิงค์ ธรมธัช (ศิริมงคล) นาง พันธุ์พิงค์ ธรมธัช (ศิริมงคล) (3159) 36 2511
พันธุมดี เกตะวันดี พันธุมดี เกตะวันดี (1959) 54 2529
พันธุ์ระวี สุจริตกุล น.ส. พันธุ์ระวี สุจริตกุล (3130) 43 2518
พันพิน ต่วนโสภณ พันพิน ต่วนโสภณ (0443) 36 2511
พันรัมภ์ จิตวิสุทธิ์วัฒน์ (อุปถัมภ์) พันรัมภ์ จิตวิสุทธิ์วัฒน์ (อุปถัมภ์) (2578) 68 2543
พัลลภ สังโขบล นาย พัลลภ สังโขบล (0444) ถึงแก่กรรม
พาณิน (กาญจนา) โสภโณดร น.ส. พาณิน (กาญจนา) โสภโณดร (0030) 21 2496
พาณี จิรอดิศัย พาณี จิรอดิศัย (1889) 43 2518
พาณี บุญทวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาณี บุญทวี (2164) 22 2497
พาเพลิน ศรีสุขวัฒนานันท์ พาเพลิน ศรีสุขวัฒนานันท์ (2439) 64 2539
พารณี ศีลพิพัฒน์ พารณี ศีลพิพัฒน์ (3142) 39 2514
พารณี สุจริตกุล พารณี สุจริตกุล (2202) 29 2504
พาสนา ศิลาลาย พ.ต.หญิง พาสนา ศิลาลาย (0445) 46 2521
พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช (2889) 71 2546
พาสินี ลิ่มอติบูลย์ (สารสิน) พาสินี ลิ่มอติบูลย์ (สารสิน) (2620) 41 2516
พิกุล อัศวศรีสวัสดิ์ พิกุล อัศวศรีสวัสดิ์ (2039) 60 2535
พิชชาพร อุปพงศ์ ร.ต.หญิง พิชชาพร อุปพงศ์ (3188) 79 2554
พิชญาพัทธ์ (จารุวรรณ) อรมังพุฒิกุล (พัฒนจิตวิไล) พิชญาพัทธ์ (จารุวรรณ) อรมังพุฒิกุล (พัฒนจิตวิไล) (2776) 62 2537
พิชามญชุ์ ด่านร่มเย็น น.ส. พิชามญชุ์ ด่านร่มเย็น (3134) 80 2555
พิชิต ครุจิต พิชิต ครุจิต (1788)
พิณวิภา รุจิเรข พิณวิภา รุจิเรข (1386) 37 2512 ถึงแก่กรรม
พินทุ์นภา (นิภา) ภคธารา พินทุ์นภา (นิภา) ภคธารา (1469)
พินยุพา สุคนธมาน พินยุพา สุคนธมาน (1447) 29 2504
พินิจ ถัดทะพงษ์ พินิจ ถัดทะพงษ์ (1711)
พินิจ รัตนกุล รองศาสตราจารย์ ดร. พินิจ รัตนกุล (0446) 26 2501
พิบูลศรี วาสนสมสิทธิ์ (สุจริตตานนท์) พิบูลศรี วาสนสมสิทธิ์ (สุจริตตานนท์) (0447) 20 2495
พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ (งามจบวิทยานนท์) พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ (งามจบวิทยานนท์) (0448) 32 2507
พิพาดา ยังเจริญ (เมนะเศวต) รองศาสตราจารย์ พิพาดา ยังเจริญ (เมนะเศวต) (0449) 40 2515
พิพิธ บุณยะผลึก พิพิธ บุณยะผลึก (0450) 23 2498
พิม นิยมวัน (พิศาลสารกิจ) พิม นิยมวัน (พิศาลสารกิจ) (2771) 56 2531
พิมพกานต์ เลิศวนัสบดี พิมพกานต์ เลิศวนัสบดี (2265) 62 2537
พิมพ์ใจ พงศ์พิสิฏฐ์ พิมพ์ใจ พงศ์พิสิฏฐ์ (0451) 35 2510
พิมพ์ชนก (มัชมน) พิทักษ์ชัยยะบุตร (เรขาศิลา) พิมพ์ชนก (มัชมน) พิทักษ์ชัยยะบุตร (เรขาศิลา) (1536)
พิมพ์ทวี บุนนาค (จันทรวิโรจน์) พิมพ์ทวี บุนนาค (จันทรวิโรจน์) (2793) 51 2526
พิมพ์นารา ชุติรัตนโรจน์ พิมพ์นารา ชุติรัตนโรจน์ (3215) 83 2558
พิมพ์ผกา เพ็ญกิตติ พลตรีหญิง พิมพ์ผกา เพ็ญกิตติ (1575) 30 2505
พิมพ์พจน์ สีลาเขต พิมพ์พจน์ สีลาเขต (2900) 75 2550
พิมพ์พา จันทพิมพะ พิมพ์พา จันทพิมพะ (0452) 1 2475
พิมพรรณ รังสิกรรพุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพรรณ รังสิกรรพุม (2896) 37 2512
พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์ (1342) 42 2517
พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์ (ศศะสมิต) พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์ (ศศะสมิต) (2640) 42 2517
พิมพ์อนงค์ ริมสินธุ น.ส. พิมพ์อนงค์ ริมสินธุ (2748) 48 2523
พิมพา จุละจาริตต์ (วัฒนะทรัพย์) นาง พิมพา จุละจาริตต์ (วัฒนะทรัพย์) (1377) 37 2512
พิมพา บำรุงสุข (สุวัตถี) พิมพา บำรุงสุข (สุวัตถี) (0453) 23 2498
พิมพินี อินทราชัย พิมพินี อินทราชัย (2267) 63 2538
พิมลพรรณ เนตรอัมพร พิมลพรรณ เนตรอัมพร (3087) 51 2526
พิมลพรรณ เสรีรังสรรค์ (ตุลวรรธนะ) พิมลพรรณ เสรีรังสรรค์ (ตุลวรรธนะ) (3170) 45 2520
พิมาย มกรเสน พ.อ. พิมาย มกรเสน (2232) 35 2510
พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต (1187) 52 2527
พิรญาณ์ (เยาวลักษณ์) ตันติรัฐพงศ์ พิรญาณ์ (เยาวลักษณ์) ตันติรัฐพงศ์ (0545) 45 2520
พิรัญญา พฤทธิ์ธโนปจัย พิรัญญา พฤทธิ์ธโนปจัย (2695) 46 2521
พิไล สุธีจินดารัตน์ พิไล สุธีจินดารัตน์ (2427) 63 2538
พิไลพรรณ นวานุช พิไลพรรณ นวานุช (1888)
พิไลวรรณ บุญล้น พิไลวรรณ บุญล้น (2884) 45 2520
พิศนาลัย ไวทยการ พิศนาลัย ไวทยการ (2747) 54 2529
พิศมัย ปโชติการ พิศมัย ปโชติการ (0455) 25 2500
พิศมัย พูนสวัสดิ์มงคล พิศมัย พูนสวัสดิ์มงคล (1899)
พิศรา ล้ำภักดี พิศรา ล้ำภักดี (3022) 66 2541
พิศว์ มหาศร พิศว์ มหาศร (1273) 17 2492
พิศวง ศรไชย พันเอกหญิง พิศวง ศรไชย (0456) 10 2484
พิศวรรณ บุญบงการ พิศวรรณ บุญบงการ (0457) 30 2505
พิศศรี กมลเวชช พิศศรี กมลเวชช (0458) 27 2502
พิสมัย จันทวิมล พิสมัย จันทวิมล (1274) 28 2503
พิสมัย เพ็ชรรัตน์ (เชื้อจิตร) พิสมัย เพ็ชรรัตน์ (เชื้อจิตร) (1984) 60 2535
พิสมัย เรืองพิสุทธิ์ พิสมัย เรืองพิสุทธิ์ (2935) 40 2515
พิสิฐ เจริญสุข พิสิฐ เจริญสุข (1289) 54 2529
พิสินี ฐิตวิริยะ พิสินี ฐิตวิริยะ (2359) 63 2538
พีรพันธุ์ วรสถิต นาย พีรพันธุ์ วรสถิต (1196) 53 2528
พีรยศ แทนนิกร นาย พีรยศ แทนนิกร (3074) 54 2529
พึงใจ สินธวานนท์ (ศรลัมพ์) ท่านผู้หญิง พึงใจ สินธวานนท์ (ศรลัมพ์) (0460) 13 2487
พุฒิพงศ์ เจืออุปถัมย์ พุฒิพงศ์ เจืออุปถัมย์ (3222) 83 2558
พุทธิพร สุโฆสิต พุทธิพร สุโฆสิต (2417) 64 2539
พุธิตา ผึ้งฉ่ำ พุธิตา ผึ้งฉ่ำ (3216) 83 2558
พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (ไกเยอร์) ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (ไกเยอร์) (0461) 1 2475 ถึงแก่กรรม
พูนทิพย์ กุศลวิทิตกุล (ศรียรรยงค์) พูนทิพย์ กุศลวิทิตกุล (ศรียรรยงค์) (1890) 43 2518
พูนสุข จันทร์อัมพร (ไทยแท้) พูนสุข จันทร์อัมพร (ไทยแท้) (0462) 13 2488
พูนสุข วีระประเสริฐ น.ส. พูนสุข วีระประเสริฐ (3247) 41 2516
พูนแสง สูตะบุตร (ลดาวัลย์) ม.ล. พูนแสง สูตะบุตร (ลดาวัลย์) (0463) 27 2502
พูลสวัสดิ์ ศรีคิรินทร์ (คงคานนท์) นาง พูลสวัสดิ์ ศรีคิรินทร์ (คงคานนท์) (1350) 23 2498
พูลสุข เตมิยานนท์ (บุญฉลอง) รองศาสตราจารย์ พูลสุข เตมิยานนท์ (บุญฉลอง) (1448) 29 2504
พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ พูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ (1329) 42 2517
เพชร วิชชุดากร เพชร วิชชุดากร (0464) 27 2502
เพชรพริ้ง สารสิน (เสนาณรงค์) เพชรพริ้ง สารสิน (เสนาณรงค์) (2189) 47 2522
เพชรรัตน์ ลีลายนะ เพชรรัตน์ ลีลายนะ (2951) 63 2538
เพชรรัตน์ วนิชาชีวะ (บุณยะวัน) เพชรรัตน์ วนิชาชีวะ (บุณยะวัน) (2376) 43 2518
เพชราภรณ์ รื่นรมย์ (ทรัพย์ถือสัตย์) เพชราภรณ์ รื่นรมย์ (ทรัพย์ถือสัตย์) (1154) 39 2514
เพ็ญแข บุญโสดากร (งามเนตร) เพ็ญแข บุญโสดากร (งามเนตร) (0465) 21 2496
เพ็ญแข พุ่มศิริ เพ็ญแข พุ่มศิริ (1435) 52 2527
เพ็ญจันท ภู่นิยม เพ็ญจันท ภู่นิยม (2606)
เพ็ญจันทร์ กุศลสมบูรณ์ เพ็ญจันทร์ กุศลสมบูรณ์ (2690) 41 2516
เพ็ญจันทร์ จริเกษม เพ็ญจันทร์ จริเกษม (1642) 42 2517
เพ็ญจันทร์ ภังคานนท์ เพ็ญจันทร์ ภังคานนท์ (1309) 20 2495
เพ็ญโฉม วสันตสิงห์ (โชติกเสถียร) เพ็ญโฉม วสันตสิงห์ (โชติกเสถียร) (2150) 14 2489
เพ็ญทิพ จันทร์ผ่องแสง เพ็ญทิพ จันทร์ผ่องแสง (1817) 39 2514
เพ็ญพร เสถียรสวัสดิ์ (พิศาลพงศ์) เพ็ญพร เสถียรสวัสดิ์ (พิศาลพงศ์) (1104) 32 2507
เพ็ญพรรณ นาคะเสถียร โกวิทางกูร เพ็ญพรรณ นาคะเสถียร โกวิทางกูร (1122) 30 2505
เพ็ญพรรณ สุธีวงศ์ (ภัทรวิทย์) เพ็ญพรรณ สุธีวงศ์ (ภัทรวิทย์) (0467) 25 2500 ถึงแก่กรรม
เพ็ญพรรณ อนันตประกร (หัตถีรัตน์) เพ็ญพรรณ อนันตประกร (หัตถีรัตน์) (0468) 31 2506
เพ็ญพิมล เชี่ยวนาวิน (วามานนท์) เพ็ญพิมล เชี่ยวนาวิน (วามานนท์) (2510) 28 2503
เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ (สวัสดิสงคราม) รองศาสตราจารย์ เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ (สวัสดิสงคราม) (1604) 32 2507
เพ็ญรัตน์ วริรักษ์ (นิลอุบล) เพ็ญรัตน์ วริรักษ์ (นิลอุบล) (0469) 24 2499
เพ็ญฤดี ศรีวรรธนะ (วัชรคุปต์) เพ็ญฤดี ศรีวรรธนะ (วัชรคุปต์) (1050) 38 2513
เพ็ญวลี ธารีจิตต์ (ศรทัตต์) เพ็ญวลี ธารีจิตต์ (ศรทัตต์) (2852) 54 2529
เพ็ญศรี กาญจโนมัย เพ็ญศรี กาญจโนมัย (1133) 24 2499
เพ็ญศรี กุลจันทร์ (ผลิสนธิ) เพ็ญศรี กุลจันทร์ (ผลิสนธิ) (0470) 29 2504
เพ็ญศรี ทองใหญ่ ณ อยุธยา (สุกัณหะเกตุ) เพ็ญศรี ทองใหญ่ ณ อยุธยา (สุกัณหะเกตุ) (0471) 19 2494
เพ็ญศิริ เจริญพจน์ รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ เจริญพจน์ (1936) 30 2505
เพ็ญศิริ บุญสวน (หวังแก้ว) เพ็ญศิริ บุญสวน (หวังแก้ว) (2459) 27 2502
เพ็ญศิริ สุวัชราภิสิทธิ์ เพ็ญศิริ สุวัชราภิสิทธิ์ (2722) 49 2524
เพทาย เทียมสิงห์ (พงษ์ศิริ) ร้อยเอกหญิง เพทาย เทียมสิงห์ (พงษ์ศิริ) (0472) 12 2487
เพทาย วิเศษกุล เพทาย วิเศษกุล (1901) 43 2518
เพลินจิต ลอยประเสริฐ เพลินจิต ลอยประเสริฐ (1590) 47 2522
เพิ่มจิตร สิงหเสนี เพิ่มจิตร สิงหเสนี (0473) 24 2499
เพิ่มศรี จินดาวณิก เพิ่มศรี จินดาวณิก (0474)
เพียง แก้วเพิ่ม เพียง แก้วเพิ่ม (2119) 51 2526
เพียงใจ บัณฑุรัตน์ (สุวรรณมาลิก) เพียงใจ บัณฑุรัตน์ (สุวรรณมาลิก) (0475) 28 2503
เพียงเพ็ญ ไวลบาคเคอร์ (สถลสุต) เพียงเพ็ญ ไวลบาคเคอร์ (สถลสุต) (2975) 26 2501
เพียรพันธุ์ มุกดาสกุล (เฟื่องทอง) เพียรพันธุ์ มุกดาสกุล (เฟื่องทอง) (0476) 16 2491
เพียรศิริ เอกนิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพียรศิริ เอกนิยม (0477) 31 2506
แพรวโพยม บุณยะผลึก (อ่องระเบียบ) รองศาสตราจารย์ ดร. แพรวโพยม บุณยะผลึก (อ่องระเบียบ) (0479) 31 2506 ถึงแก่กรรม
ไพจิตร ปุราคำ (ชยางกูร) ม.ล. ไพจิตร ปุราคำ (ชยางกูร) (0480) 29 2504
ไพฑูรย์ พงศะบุตร ศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ พงศะบุตร (0481) 12 2487 ถึงแก่กรรม
ไพบูลย์ รัตนมังคละ นาย ไพบูลย์ รัตนมังคละ (0482) 3 2476 ถึงแก่กรรม
ไพบูลย์บุญ ทองเจือ ไพบูลย์บุญ ทองเจือ (1956)
ไพพรรณ หลักแหลม (ฟักสุวรรณ) ไพพรรณ หลักแหลม (ฟักสุวรรณ) (3014) 54 2529
ไพรัช คล้ายมุข ไพรัช คล้ายมุข (1349) 21 2496
ไพรินทร์ ศรีสินทร ไพรินทร์ ศรีสินทร (1471) 55 2530
ไพเราะ งามกาละ (ศรีเนียน) ไพเราะ งามกาละ (ศรีเนียน) (2394) 29 2504
ไพเราะ โชติประสิทธิ์ ไพเราะ โชติประสิทธิ์ (0483) 24 2499
ไพเราะ ตัณทิกุล (ชวานนท์) ไพเราะ ตัณทิกุล (ชวานนท์) (0484)
ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ (1504) อาจารย์
ไพโรจน์ อุปพงศ์ ร.ต. ไพโรจน์ อุปพงศ์ (0485) 21 2496
ไพลิน อิงคะสุระ ไพลิน อิงคะสุระ (1051) 39 2514
ฟริยา ขอนแก่น พล อ.ต.หญิง ฟริยา ขอนแก่น (1823) 36 2511
ฟูจิตต์ ยุวะเวส (สัตย์สงวน) ฟูจิตต์ ยุวะเวส (สัตย์สงวน) (0487) 28 2503
ภมร สรรพานิช ภมร สรรพานิช (0488) 18 2493
ภรณี สุคันธนาค ภรณี สุคันธนาค (0489) 16 2491
ภราไดย หิรัญพฤกษ์ ภราไดย หิรัญพฤกษ์ (0490) 37 2512
ภวณี ชำนาญเวช ภวณี ชำนาญเวช (2717) 41 2516
ภัคคินี นิยมเหตุ (ศรีพิจารณ์) ภัคคินี นิยมเหตุ (ศรีพิจารณ์) (0491) 25 2500
ภัคภรจันท์ เกษมศรี ม.ล. ภัคภรจันท์ เกษมศรี (1845) 47 2522
ภัณฑิรา (สิริมาลย์) วัฒนมงคล (มุตตามระ) นาวาเอกหญิง ภัณฑิรา (สิริมาลย์) วัฒนมงคล (มุตตามระ) (2999) 47 2522
ภัณฑิลา บุณยะรัตเวช ภัณฑิลา บุณยะรัตเวช (2726) 51 2526
ภัททิชา (อารี) มณีเนตร ภัททิชา (อารี) มณีเนตร (2796) 49 2524
ภัทรจิต เอี่ยมจิตกุศล ภัทรจิต เอี่ยมจิตกุศล (2491) 65 2540
ภัทรนรินทร์ (ธิดารัตน์)  มลิวัลย์ น.ส. ภัทรนรินทร์ (ธิดารัตน์)  มลิวัลย์ (3157) 59 2534
ภัทรพร มงคลนาวิน (พานิชการ) ภัทรพร มงคลนาวิน (พานิชการ) (1052) 30 2505
ภัทรพร สิทธิวณิช ภัทรพร สิทธิวณิช (2186)
ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา (1738) ป.โท บรรณารักษศาสตร์
ภัทรมน วรรณพานิช (ชุณหวงศ์) ภัทรมน วรรณพานิช (ชุณหวงศ์) (3015) 62 2537
ภัทรวลัย จิลลานนท์ (บัวก้านทอง) ภัทรวลัย จิลลานนท์ (บัวก้านทอง) (2552) 34 2509
ภัทรา เศรษฐบุตร (เจนพนัส) ภัทรา เศรษฐบุตร (เจนพนัส) (0492) 25 2500
ภัทราตรีทศ สวัสดิวัฒน์ (เทวกุล) ม.ร.ว. ภัทราตรีทศ สวัสดิวัฒน์ (เทวกุล) (0493) 13 2488
ภัทรานุช ยุวจิตติ ภัทรานุช ยุวจิตติ (1432) 56 2531
ภัทราพร (วไล) ผิรังคะเปาระ (โลจนานนท์) ภัทราพร (วไล) ผิรังคะเปาระ (โลจนานนท์) (0629) 23 2498
ภัทราวดี เคนานดี้ (ชยางกูล) ม.ล. ภัทราวดี เคนานดี้ (ชยางกูล) (1472) 30 2505
ภัทราวดี สุนทรสัตย์ ภัทราวดี สุนทรสัตย์ (2250) 63 2538
ภัทริณี รังษีหิรัญรัตน์ (แสงเสริฐ) ภัทริณี รังษีหิรัญรัตน์ (แสงเสริฐ) (2441) 64 2539
ภัทริณี อิฐรัตน์ ภัทริณี อิฐรัตน์ (1511) 56 2531
ภัทรียา กิจเจริญ ภัทรียา กิจเจริญ (2430) 64 2539
ภัทรียา วิสัยจร (สุนทรารักษ์) ภัทรียา วิสัยจร (สุนทรารักษ์) (1140) 40 2515
ภัสรี สิงหเดช ภัสรี สิงหเดช (2746) 48 2523
ภัสสร สิงคาลวณิช ภัสสร สิงคาลวณิช (2563) 34 2509
ภาคินี ปัทมะสุคนธ์ ภาคินี ปัทมะสุคนธ์ (2116)
ภาคินี ยูวะนิยม (ศรีพิพัฒน์) ภาคินี ยูวะนิยม (ศรีพิพัฒน์) (0494) 27 2502
ภาณิศา ภูวภิรมย์ขวัญ ภาณิศา ภูวภิรมย์ขวัญ (2490) 65 2540
ภาณี การุณยะวนิช ภาณี การุณยะวนิช (0495) 19 2494
ภาณี ชุณหะวัณ ภาณี ชุณหะวัณ (0496)
ภาดี บัวชาติ ภาดี บัวชาติ (1800) 33 2508
ภาพร (กิ่งทอง) ศิริมงคล ภาพร (กิ่งทอง) ศิริมงคล (1644) 42 2517
ภารดี บำรุงตระกูล ภารดี บำรุงตระกูล (2615)
ภารดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภารดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2628) 32 2507
ภารวี กิจจาทร ภารวี กิจจาทร (1353) 55 2530
ภาวนา วัณโณภาส (ช่างสมบัติ) ภาวนา วัณโณภาส (ช่างสมบัติ) (2918) 49 2524
ภาวนา เหลี่ยมมุกดา (บุณยรังค) ภาวนา เหลี่ยมมุกดา (บุณยรังค) (3173) 45 2520
ภาวรรณ หมอกยา ภาวรรณ หมอกยา (1213) 32 2507
ภาวิณี ธีรคุปต์ ภาวิณี ธีรคุปต์ (2641) ป.โท บรรณารักษศาสตร์
ภาวิณี นันทนีย์ (เจียรสนอง) ภาวิณี นันทนีย์ (เจียรสนอง) (2635) 41 2516
ภาวิณี พุฒิกร ภาวิณี พุฒิกร (1391) 42 2517
ภาวิตา กุสุมภ์ ภาวิตา กุสุมภ์ (2422) 64 2539
ภาวิไล บุราวาศ (ดิษยมณฑล) ภาวิไล บุราวาศ (ดิษยมณฑล) (0497) 35 2510
ภาษิณี จุลละศร ภาษิณี จุลละศร (2272) 63 2538
ภาสิณี ศรหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสิณี ศรหิรัญ (0498) 36 2511
ภิญญาพร นิตยะประภา (นิตยะ) ภิญญาพร นิตยะประภา (นิตยะ) (0499) 32 2507
ภิญญาภรณ์ เพ็ญภินันท์ ภิญญาภรณ์ เพ็ญภินันท์ (2424) 64 2539
ภิญญาลักษณ์ สุวรรณ (สายัณหวิกสิต) ภิญญาลักษณ์ สุวรรณ (สายัณหวิกสิต) (0500) 24 2499
ภิญโญ สาธร ดร. ภิญโญ สาธร (0501) 16 2491 ถึงแก่กรรม
ภูรินทร์ จันทนศิริ ภูรินทร์ จันทนศิริ (0502) 29 2504
ภูริยา ศันสนะการ ภูริยา ศันสนะการ (2270) 63 2538
ภูริวรรตก์ เชาวนะกวี ร.ต.อ. ภูริวรรตก์ เชาวนะกวี (0503) 17 2492
มณฑนา เจนธรรมนุกูล มณฑนา เจนธรรมนุกูล (1110) 37 2512
มณฑนิจ สุทธิศิริ มณฑนิจ สุทธิศิริ (2826) 41 2516
มณฑนี อนุศาสน์อมรกุล (อโนมะศิริ) มณฑนี อนุศาสน์อมรกุล (อโนมะศิริ) (1407) 45 2520
มณฑา ทุมมา (นาคสกุล) มณฑา ทุมมา (นาคสกุล) (0504) 25 2500
มณฑา พิมพ์ทอง รองศาสตราจารย์ มณฑา พิมพ์ทอง (2358) 38 2513
มณฑา ไพบูลย์ (สุทธิปรีดา) มณฑา ไพบูลย์ (สุทธิปรีดา) (1310) 20 2495
มณฑิกา บิรบูรณ์ มณฑิกา บิรบูรณ์ (2973) 52 2527
มณฑิรา ดำรงมณี มณฑิรา ดำรงมณี (3114) 68 2543
มณเฑียร นพอมรบดี มณเฑียร นพอมรบดี (0505) 33 2508
มณีน้อย มนัสปิติ (กังสดาลย์) มณีน้อย มนัสปิติ (กังสดาลย์) (0506) 40 2515
มณีพรรณ ทัศนานุตริยกุล มณีพรรณ ทัศนานุตริยกุล (2713) 50 2525
มณีรัตน์ กุลธำรงค์ (บำรุงรักษ์) มณีรัตน์ กุลธำรงค์ (บำรุงรักษ์) (1854) 35 2510
มณีรัตน์ จันทรเวคิน (พรสุวรรณ) มณีรัตน์ จันทรเวคิน (พรสุวรรณ) (1765) 22 2497
มณีรัตน์ ชาน (ภักดิ์แจ่มใส) นาง มณีรัตน์ ชาน (ภักดิ์แจ่มใส) (3133) 43 2518
มณีรัตน บุญฉิม มณีรัตน บุญฉิม (1856) 56 2531
มณีรัตน์ บุนนาค (สนิทวงศ์) ท่านผู้หญิง(ม.ล.) มณีรัตน์ บุนนาค (สนิทวงศ์) (0507) 11 2486 ถึงแก่กรรม
มณีรัตน์ มรรคดวงแก้ว (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) มณีรัตน์ มรรคดวงแก้ว (สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) (0508) 25 2500
มณีรัตน์ วิทยามณีกร มณีรัตน์ วิทยามณีกร (1977) 60 2535
มทนา ดวงรัตน์ (มหานนท์) มทนา ดวงรัตน์ (มหานนท์) (0509) 22 2497
มธุรส วิสุทธกุล (ไชยพรรค) รองศาสตราจารย์ มธุรส วิสุทธกุล (ไชยพรรค) (1705) 28 2503
มนชนก มานะกุล (ทองทิพย์) นาง มนชนก มานะกุล (ทองทิพย์) (0510) 48 2523
มนชัย กฤตยพิสิฐ์ นาย มนชัย กฤตยพิสิฐ์ (1414) 56 2531
มนดณี ศุขสมิติ (พิชัยชาญณรงค์) นาง มนดณี ศุขสมิติ (พิชัยชาญณรงค์) (2731) 45 2520 ถึงแก่กรรม
มนต์ฤดี วัชรประทีป มนต์ฤดี วัชรประทีป (2976) 35 2510
มนฤดี เกตุพันธุ์ มนฤดี เกตุพันธุ์ (2658) 42 2517
มนวิไล โรจนตันติ มนวิไล โรจนตันติ (2431) 64 2539
มนัส ธีมานนท์ พันเอก มนัส ธีมานนท์ (0511) 19 2494
มนัส มอบมั่น มนัส มอบมั่น (0512) 37 2512
มนัสนาถ พัชราภา มนัสนาถ พัชราภา (0513) 46 2521
มนัสนิตย์ วณิกกุล (ฮุนตระกูล) ท่านผู้หญิง มนัสนิตย์ วณิกกุล (ฮุนตระกูล) (2500) 14 2489 ถึงแก่อนิจกรรม
มนัสวี พรหมสุทธิรักษ์ มนัสวี พรหมสุทธิรักษ์ (3139) 72 2547
มนัสสุภา เจริญพานิช มนัสสุภา เจริญพานิช (2324) 62 2537
มนินทร์ เดชาวิจิตร มนินทร์ เดชาวิจิตร (2382) 63 2538
มยุรภรณ์ ทองเอี่ยม (อุไรเลิศ) พ.ท.หญิง มยุรภรณ์ ทองเอี่ยม (อุไรเลิศ) (0514) 37 2512
มยุรี ตรีชัยศรี น.ส. มยุรี ตรีชัยศรี (1143) 34 2509 ถึงแก่กรรม
มยุรี นกยูงทอง มยุรี นกยูงทอง (2696) 36 2511
มรกต จริตควร (จันทถิระกุล) มรกต จริตควร (จันทถิระกุล) (3195) 46 2521
มรกต บูรณะชน มรกต บูรณะชน (3067) 54 2529
มรกต สิงหแพทย์ มรกต สิงหแพทย์ (0515) 40 2515
มลิวัลย์ ภักดิ์ประไพ มลิวัลย์ ภักดิ์ประไพ (1228) 36 2511
มะเนาะ ยูเด็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะเนาะ ยูเด็น (0516) 23 2498
มัญชรี บุนนาค มัญชรี บุนนาค (0517) 28 2503
มัณฑนา มาศมาลัย มัณฑนา มาศมาลัย (1161) 52 2527
มัทนา ดำรงมณี (ตันวานิช) มัทนา ดำรงมณี (ตันวานิช) (3115) 43 2518
มัทนา ทองใหญ่ (ขวัญมิตร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัทนา ทองใหญ่ (ขวัญมิตร) (0518) 35 2510
มัทนา โรเบิร์ท มัทนา โรเบิร์ท (0520)
มัทนียา แสงสัตตรัตน์ (พึ่งบุญ ณ อยุธยา) มัทนียา แสงสัตตรัตน์ (พึ่งบุญ ณ อยุธยา) (0521) 24 2499
มันทนา ท้วมยิ้ม มันทนา ท้วมยิ้ม (1275)
มัลลิกา ชลารักษ์ (สุวินทวงศ์) นาง มัลลิกา ชลารักษ์ (สุวินทวงศ์) (0522) 20 2495 ถึงแก่กรรม
มัลลิกา ภคภาสน์วิวัฒน์ (ชัยสิริโรจน์) มัลลิกา ภคภาสน์วิวัฒน์ (ชัยสิริโรจน์) (1276) 31 2506
มัลลิกา มัสอูดี (เรืองระพี) มัลลิกา มัสอูดี (เรืองระพี) (1770) 33 2508
มัลลี เวชชาชีวะ (อนุมานราชธน) ศาสตราจารย์ มัลลี เวชชาชีวะ (อนุมานราชธน) (0523) 11 2485 ถึงแก่กรรม
มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย (ณ ถลาง) ดร. มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย (ณ ถลาง) (2974) 40 2515
มาติกา ฉัตรธนาอนันต์ มาติกา ฉัตรธนาอนันต์ (1392) 55 2530
มาติกา ลีลาพิสิฎศักดิ์ นิรันดร์วิชชย มาติกา ลีลาพิสิฎศักดิ์ นิรันดร์วิชชย (2514) 49 2524
มานะ กอหรั่งกูล ร้อยโท มานะ กอหรั่งกูล (0524) 21 2496
มานะศรี ยงเจริญ มานะศรี ยงเจริญ (1818) 37 2512
มานิต สาครินทร์ มานิต สาครินทร์ (0525) 13 2488
มารศรี วิจิตรจรรยา (ศรีแสงนาม) มารศรี วิจิตรจรรยา (ศรีแสงนาม) (0526) 30 2505
มารศรี ศิวรักษ์ มารศรี ศิวรักษ์ (0527) 39 2514
มารศรี ศิวเสน มารศรี ศิวเสน (1562) 21 2496
มารศรี สไนเดอร์ส (โกกะนุทรานนท์) มารศรี สไนเดอร์ส (โกกะนุทรานนท์) (2815) 41 2516
มารศรี สุรกุล มารศรี สุรกุล (0528)
มาริษา ภูมิพานิช มาริษา ภูมิพานิช (0529) 40 2515
มาเรียม เกศกะงาม มาเรียม เกศกะงาม (1090) 51 2526
มาลิทัต พรหมทัตตเวที รองศาสตราจารย์ มาลิทัต พรหมทัตตเวที (1522) 28 2503 ถึงแก่กรรม
มาลินี (วิไล) สารสิน (วรรณพฤกษ์) คุณหญิง มาลินี (วิไล) สารสิน (วรรณพฤกษ์) (0530) 16 2491
มาลินี จุลวัจนะ (จันทรสนิท) นาง มาลินี จุลวัจนะ (จันทรสนิท) (1125) 30 2505
มาลินี ธีรมาวรรณ (ณ นครพนม) มาลินี ธีรมาวรรณ (ณ นครพนม) (2874) 24 2499
มาลินี ผโลประการ (สังขวิจิตร) นาง มาลินี ผโลประการ (สังขวิจิตร) (1152) 25 2500
มาลินี มีคุณเอี่ยม มาลินี มีคุณเอี่ยม (2938) 44 2519
มาลินี สุวรรณ (ศิริจิตร) นาง มาลินี สุวรรณ (ศิริจิตร) (0531) 24 2499
มาลินี สุวัฒนโชติ มาลินี สุวัฒนโชติ (2286) 63 2538
มาลี คูสมิต มาลี คูสมิต (0532) 32 2507
มาลี ตันติกุล มาลี ตันติกุล (2592) 35 2510
มาลี โทณานนท์ (สุวรรณรักษ์) มาลี โทณานนท์ (สุวรรณรักษ์) (1322) 21 2496
มาลี ภู่เรือหงส์ (กฤษณสมิต) พ.อ.หญิง มาลี ภู่เรือหงส์ (กฤษณสมิต) (0533) 15 2490
มาลี ล้ำสกุล (พานิชกูล) มาลี ล้ำสกุล (พานิชกูล) (1311) 37 2512
มาลี วูวนิช มาลี วูวนิช (1527) 45 2520
มาลี อติแพทย์ มาลี อติแพทย์ (0534) 4 2478 ถึงแก่กรรม
มาลีรัตน์ สุทธิสำแดง (รื่นถวิล) มาลีรัตน์ สุทธิสำแดง (รื่นถวิล) (0535) 28 2503
มิ่งมิตร นิลธวัช มิ่งมิตร นิลธวัช (2680) 37 2512
มิตราภรณ์ อยู่สถาพร มิตราภรณ์ อยู่สถาพร (2188) 55 2530
มินตรา แสงเทียน มินตรา แสงเทียน (2008) 60 2535
มิษฎา สุขกนิษฐ มิษฎา สุขกนิษฐ (2278) 63 2538
มีนา ธรรมชัยพิเนต มีนา ธรรมชัยพิเนต (2667) 55 2530
มุกดา จิตรรถานนท์ (พันธุมโกศล) มุกดา จิตรรถานนท์ (พันธุมโกศล) (2521) 21 2496
มุกดา ทังเกษมวัฒนา (อัศวางกูร) มุกดา ทังเกษมวัฒนา (อัศวางกูร) (2837) 41 2516
มุกดา รัมภาวัฒนา (ลัดดากลม) มุกดา รัมภาวัฒนา (ลัดดากลม) (0536) 30 2505
มุกพิม อนันตชัย มุกพิม อนันตชัย (2319) 63 2538
มุจลินท์ กิตติพงศ์ (บุณยุปการ) มุจลินท์ กิตติพงศ์ (บุณยุปการ) (0537) 17 2492
เมตตา อุทกะพันธ์ (เส็งพานิช) เมตตา อุทกะพันธ์ (เส็งพานิช) (2807) 35 2510
เมธนี อารยะสกุล (บุญยืน) รองศาสตราจารย์ ดร. เมธนี อารยะสกุล (บุญยืน) (2469) 42 2517
เมธาวี สวนสน เมธาวี สวนสน (2591) 69 2544
เมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ เมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ (2707) 42 2517
เมธีนาถ เอื้ออภิญญกุล (อินทนันท์) นาง เมธีนาถ เอื้ออภิญญกุล (อินทนันท์) (3127) 43 2518
แม่ชีวิมุติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง) แม่ชีวิมุติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง) (0856) 36 2511
แม้นมาส ชวลิต (ลีละหุต) ศาสตราจารย์คุณหญิง แม้นมาส ชวลิต (ลีละหุต) (1325) 8 2482
แม้นวงศ์ ดวงประทีป แม้นวงศ์ ดวงประทีป (1777) 22 2497
โมรี ชื่นสำราญ (พิเศษกุล) โมรี ชื่นสำราญ (พิเศษกุล) (1830) 20 2495
ไมตรี ศตวิริยะ (ตัณฑุลารักษ์) ไมตรี ศตวิริยะ (ตัณฑุลารักษ์) (2913) 43 2518
ยงยุทธ คำบุดดี ยงยุทธ คำบุดดี (3221) 83 2558
ยงยุทธ บุญศิริวิบูลย์ ยงยุทธ บุญศิริวิบูลย์ (2719) 41 2516
ยอดปิ่น นามสันเทียะ ยอดปิ่น นามสันเทียะ (1177) 52 2527
ยิ่งรัก ชุนชาติประเสริฐ ยิ่งรัก ชุนชาติประเสริฐ (2046) 60 2535
ยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต (ณ พัทลุง) ยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต (ณ พัทลุง) (2585) 36 2511
ยุทธรีวัลย์ วนิชจินดา น.ส. ยุทธรีวัลย์ วนิชจินดา (0538) 28 2503
ยุบล แจ้งใจ ยุบล แจ้งใจ (1129) 46 2521
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (จันทร์เรือง) ศาสตราจารย์ ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (จันทร์เรือง) (1949) 39 2514
ยุพดี เวชรังษี ยุพดี เวชรังษี (1558)
ยุพยงค์ แซ่เท้น ยุพยงค์ แซ่เท้น (1908) 43 2518
ยุพวดี สุขจิตสำราญ น.ส. ยุพวดี สุขจิตสำราญ (1093) 51 2526
ยุพา ชวนปรีชา ยุพา ชวนปรีชา (1756) 21 2496
ยุพา บัวธรา ยุพา บัวธรา (0539) 25 2500
ยุพา ส่งศิริ (อุ่นจิตติ) ยุพา ส่งศิริ (อุ่นจิตติ) (0540) 18 2493
ยุพา หุตะจูฑะ (ตันนุกิจ) ยุพา หุตะจูฑะ (ตันนุกิจ) (0541) 25 2500
ยุพาฏา (ยุพา) ทองดี (ศรีไทย) ยุพาฏา (ยุพา) ทองดี (ศรีไทย) (1394) 44 2519
ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง (2393) 43 2518
ยุพิน กรัณยเดช ยุพิน กรัณยเดช (3057) 51 2526
ยุพิน จันทร์เจริญสิน ยุพิน จันทร์เจริญสิน (1053) 34 2509
ยุพิน พิพิธกุล (วิจารณ์) ยุพิน พิพิธกุล (วิจารณ์) (0542) 20 2495
ยุพิน มากบุญประสิทธิ์ ยุพิน มากบุญประสิทธิ์ (1297) 48 2523
ยุพิน อัจฉยานนท์กิจ ยุพิน อัจฉยานนท์กิจ (2679) 37 2512
ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง (ถิ่นพังงา) ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง (ถิ่นพังงา) (1118) 41 2516
ยุวดี วงศ์สว่าง (พงศ์ธนากร) ยุวดี วงศ์สว่าง (พงศ์ธนากร) (1719) 32 2507
ยุวนิตย์ เตชะไพบูลย์ (จุรีเกษ) ยุวนิตย์ เตชะไพบูลย์ (จุรีเกษ) (2877) 42 2517
ยุวพาส์ ประทีปะเสน ยุวพาส์ ประทีปะเสน (0543) 40 2515
เยาวนาถ ไทยวัฒน์ (บุนนาค) คุณหญิง เยาวนาถ ไทยวัฒน์ (บุนนาค) (2662) 43 2518
เยาวภา ด่านสวัสดิ์ (เวชพงศ์) เยาวภา ด่านสวัสดิ์ (เวชพงศ์) (0544) 25 2500
เยาวภา พัธโนทัย (แสงสว่าง) เยาวภา พัธโนทัย (แสงสว่าง) (1277) 36 2511
เยาวเรศ คชลักษณ์ เยาวเรศ คชลักษณ์ (2983) 38 2513
เยาวลักษณ์ คุณากรปรมัตถ์ (หาญสมวงศ์) เยาวลักษณ์ คุณากรปรมัตถ์ (หาญสมวงศ์) (2651) 42 2517
เยาวลักษณ์ จินดาเวช (กุลศรี) เยาวลักษณ์ จินดาเวช (กุลศรี) (1868) 21 2496 ถึงแก่กรรม
เยาวลักษณ์ ธันธนาพรชัย (ผู้พัฒน์) รองศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ ธันธนาพรชัย (ผู้พัฒน์) (2699) 36 2511
เยาวลักษณ์ ภูอภิรมย์ เยาวลักษณ์ ภูอภิรมย์ (3230) 66 2541
เยาวลักษณ์ เมดาร์ด (ตั้งจิตต์กุล) เยาวลักษณ์ เมดาร์ด (ตั้งจิตต์กุล) (1963) 39 2514
เยาวลักษณ์ ลีละชาติ เยาวลักษณ์ ลีละชาติ (0546) 13 2488
เยาวลักษณ์ อ่องจริต (หรูวรรธนะ) เยาวลักษณ์ อ่องจริต (หรูวรรธนะ) (0547) 25 2500
รจเรข คลอวุฒิวัฒน์ รจเรข คลอวุฒิวัฒน์ (1233) 54 2529
รณพร (ชไมพร) เฉลิมชัยชวลิต รณพร (ชไมพร) เฉลิมชัยชวลิต (1726) 45 2520
รพีพรรณ ชูทรัพย์ (แสงรุจิ) รพีพรรณ ชูทรัพย์ (แสงรุจิ) (1749) 21 2496
รพีพรรณ บำราศอรินทร์พ่าย (เลิศปรีชา) รพีพรรณ บำราศอรินทร์พ่าย (เลิศปรีชา) (2704) 37 2512
รมณียฉัตร แก้วกิริยา (ดิศกุล) ม.ร.ว. รมณียฉัตร แก้วกิริยา (ดิศกุล) (1054) 30 2505 ถึงแก่กรรม
รวมศิริ ปัญญายงค์ (สัตตะพันธ์คีรี) รวมศิริ ปัญญายงค์ (สัตตะพันธ์คีรี) (1578) 39 2514
รวิจิตร์ สุวรรณบุบผา (วรวรรณ) ม.ร.ว. รวิจิตร์ สุวรรณบุบผา (วรวรรณ) (2121) 32 2507
รวิมล (วิมล) ไวยะวงษ์ (ไฉดิลก) นาง รวิมล (วิมล) ไวยะวงษ์ (ไฉดิลก) (2365) 45 2520
รวิวรรณ คงสำราญ (ขลิบสุวรรณ) รวิวรรณ คงสำราญ (ขลิบสุวรรณ) (1278) 22 2497
รวิวรรณ บุพพัณหสมัย รวิวรรณ บุพพัณหสมัย (2327) 62 2537
รวีวรรณ ธีรธนาพงษ์ รวีวรรณ ธีรธนาพงษ์ (2958) 73 2548
รศนาภรณ์ วีรวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รศนาภรณ์ วีรวรรณ (1055) 46 2521
รสนันท์ ทัฬหิกรณ์ รสนันท์ ทัฬหิกรณ์ (1857) 58 2533
รสมาลิน ศิริกาญจนพงศ์ รสมาลิน ศิริกาญจนพงศ์ (1980) 60 2535
รสริน เอี่ยมโอภาส (นาคอุดม) นาวาเอกหญิง รสริน เอี่ยมโอภาส (นาคอุดม) (3191) 49 2524
รสสุคนธ์ จรัสศรี รสสุคนธ์ จรัสศรี (0548) 35 2510
รอง ศยามานนท์ ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์ (0549) อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ถึงแก่กรรม
รองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์ (บุลสุข) รองรัตน์ ดุษฎีสุรพจน์ (บุลสุข) (3176) 50 2525
ร้อยกรอง ตุลานันท์ (อักษรานุเคราะห์) ร้อยกรอง ตุลานันท์ (อักษรานุเคราะห์) (2222) 56 2531
รอยบุญ รัศมีเทศ รอยบุญ รัศมีเทศ (2716) ป.เอก ไทยศึกษา 2549
ระบับ ธรรมมงคล (ราวรา) ระบับ ธรรมมงคล (ราวรา) (2686) 24 2499
ระเบียบ ณ กาฬสินธุ์ (ลีนานนท์) ระเบียบ ณ กาฬสินธุ์ (ลีนานนท์) (1710) 22 2497
ระพีพันธุ์ มั่นใจอารย์ (จม.ตีกลับ) ระพีพันธุ์ มั่นใจอารย์ (จม.ตีกลับ) (0551) 31 2506
ระยับศรี สุนทรานนท์ ระยับศรี สุนทรานนท์ (2123) 24 2499
ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ (2808) 60 2535
ระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ (ทวีทอง) ระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ (ทวีทอง) (1627) 41 2516
ระวาท วณิคพันธุ์ (จารุพงศ์) ระวาท วณิคพันธุ์ (จารุพงศ์) (0552) 12 2487
ระวีวรรณ เกรียงไกรเพ็ชร (พันธุ์ไพโรจน์) นาง ระวีวรรณ เกรียงไกรเพ็ชร (พันธุ์ไพโรจน์) (0553) 27 2502
รักขิต รัตจุมพฏ รักขิต รัตจุมพฏ (1540) 54 2529
รักสงบ วิจิตรโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ (2169) 61 2536
รังสิมา บุญสินสุข รังสิมา บุญสินสุข (1418) 56 2531
รังสิมา สมุทรโคจร (เจมเฟอร์) รังสิมา สมุทรโคจร (เจมเฟอร์) (2783) 47 2522
รังสิมา หิริโอตัปปะ รังสิมา หิริโอตัปปะ (0554) 46 2521
รังสิยา เทวกุล เหล็กกล้า ม.ล. รังสิยา เทวกุล เหล็กกล้า (2687) 43 2518
รัชญา (หดิรัตน์) โสภโณดร (หล่อเพ็ญศรี) รัชญา (หดิรัตน์) โสภโณดร (หล่อเพ็ญศรี) (2738) 54 2529
รัชฎา (ดรุณี) สุรางค์ศรีรัฐ รัชฎา (ดรุณี) สุรางค์ศรีรัฐ (1137)
รัชฏา สุขรังสรรค์ รัชฏา สุขรังสรรค์ (1837) 36 2511
รัชดา แดงจำรูญ รัชดา แดงจำรูญ (1508) 56 2531
รัชดา รัตนสิน (อิศรเสนา ณ อยุธยา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชดา รัตนสิน (อิศรเสนา ณ อยุธยา) (3172) 45 2520
รัชดาภรณ์ สกลรักษ์ รัชดาภรณ์ สกลรักษ์ (1829) 57 2532
รัชต์ภัณณ์ ยศยังเยาว์ รัชต์ภัณณ์ ยศยังเยาว์ (3201) 75 2550
รัชต์ภา (รุจิวรรณ) วชิราภรณ์เดช (เวชชศาสตร์) รัชต์ภา (รุจิวรรณ) วชิราภรณ์เดช (เวชชศาสตร์) (2910) 41 2516
รัชนี ซอโสตถิกุล (จันทวสุ) รองศาสตราจารย์ รัชนี ซอโสตถิกุล (จันทวสุ) (0555) 32 2507
รัชนี ปิยะมาวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี ปิยะมาวดี (0556) 38 2513
รัชนี เผ่าเหลืองทอง (สนธิสมบัติ) รัชนี เผ่าเหลืองทอง (สนธิสมบัติ) (0557) 23 2498
รัชนี รัชชระเสวี รัชนี รัชชระเสวี (2463) 44 2519
รัชนี วงษ์กระจ่าง (จิตต์แจ้ง) รัชนี วงษ์กระจ่าง (จิตต์แจ้ง) (1474) 30 2505
รัชนี เสนีย์ศรีสันต์ (ม่วงพิณ) รัชนี เสนีย์ศรีสันต์ (ม่วงพิณ) (0558) 32 2507
รัชนีกร บุญ-หลง (คุณวัฒน์) ศาสตราจารย์ รัชนีกร บุญ-หลง (คุณวัฒน์) (0559) 17 2492
รัชนีกร เศรษโฐ รัชนีกร เศรษโฐ (0560)
รัชนีกร สรสิริ รัชนีกร สรสิริ (1628) 41 2516
รัชนีบูล ปราณีประชาชน (พิบูลสงคราม) รัชนีบูล ปราณีประชาชน (พิบูลสงคราม) (2522) 14 2489
รัชนีโรจน์ กุลธำรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีโรจน์ กุลธำรง (2385) 41 2516
รัชนีวรรณ ปัญจวัฒนกุล รัชนีวรรณ ปัญจวัฒนกุล (1532)
รัชนีวรรณ พลาฤทธิ์ (โตสุวรรณเวช) รัชนีวรรณ พลาฤทธิ์ (โตสุวรรณเวช) (2754) 53 2528
รัชนีวรรณ เวชพฤติ (โสมนัส) รัชนีวรรณ เวชพฤติ (โสมนัส) (1015) 31 2506
รัฐพร ก้อนเชื้อรัตน์ รัฐพร ก้อนเชื้อรัตน์ (3060) 79 2554
รัตนพิมพ์ (รัตนา) วสุรัตน์ (พันธาภิรัตน์) รัตนพิมพ์ (รัตนา) วสุรัตน์ (พันธาภิรัตน์) (2434) 64 2539
รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ ผศ.ดร. รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ (2990) 55 2530
รัตนา จตุพรเจริญ รัตนา จตุพรเจริญ (0561) 40 2515
รัตนา เชาว์วิศิษฐ์ (รัตนบรรณางกูร) รัตนา เชาว์วิศิษฐ์ (รัตนบรรณางกูร) (1000) 29 2504
รัตนา แช่มปรีดา รัตนา แช่มปรีดา (2413) 64 2539
รัตนา ณ ลำพูน (เตชะวสัญญู) รองศาสตราจารย์ รัตนา ณ ลำพูน (เตชะวสัญญู) (2221) 38 2513
รัตนา ดาราไทย รัตนา ดาราไทย (0399) 29 2504
รัตนา ตันบุญเต็ก รัตนา ตันบุญเต็ก (0562) 18 2493
รัตนา ตุงคสวัสดิ์ (ถนัดบัญชี) รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ตุงคสวัสดิ์ (ถนัดบัญชี) (0563) 21 2496
รัตนา โตสกุล ดร. รัตนา โตสกุล (2802) 43 2518
รัตนา ธรรมาภิรานนท์ (แป้นมงคล) รัตนา ธรรมาภิรานนท์ (แป้นมงคล) (2774) 42 2517
รัตนา พิกุลกานตเลิศ (มหากุศล) รัตนา พิกุลกานตเลิศ (มหากุศล) (1222) 54 2529
รัตนา มัณฑะจิตร รัตนา มัณฑะจิตร (0564)
รัตนา มัตซึมูระ (กุลศิริพัฒนา) รัตนา มัตซึมูระ (กุลศิริพัฒนา) (3118) 44 2519
รัตนา วศินระพี รัตนา วศินระพี (1475) 37 2512
รัตนา วาริทนันท์ รัตนา วาริทนันท์ (3148) 43 2518
รัตนา ศิริพรพาณิชย์ รัตนา ศิริพรพาณิชย์ (3107) 43 2518
รัตนา เหรียญวัน รัตนา เหรียญวัน (1897) 43 2518
รัตนากร โตวิวิชญ์ รัตนากร โตวิวิชญ์ (1891)
รัตนาภรณ์ ฉัตรพงษ์ (บอกบุญธรรม) คุณหญิง รัตนาภรณ์ ฉัตรพงษ์ (บอกบุญธรรม) (0565) 33 2508
รัตนาภรณ์ ธรานุรักษ์ (รัตนสิริ) รองศาสตราจารย์ รัตนาภรณ์ ธรานุรักษ์ (รัตนสิริ) (2701) 31 2506
รัศมี ชาตะสิงห์ รัศมี ชาตะสิงห์ (0566) 37 2512
รัศมี ประยูรศักดิ์ (บุนนาค) รัศมี ประยูรศักดิ์ (บุนนาค) (2698) 36 2511 ถึงแก่กรรม
รัศมี วัฒนวิไกร รัศมี วัฒนวิไกร (1476) 30 2505
รัศมี วานิชอังกูร (ริมสินธุ) รัศมี วานิชอังกูร (ริมสินธุ) (1108) 27 2502
ราตรี ธันวารชร รองศาสตราจารย์ ดร. ราตรี ธันวารชร (0567) 32 2507
ราศี บุรุษรัตนพันธ์ ราศี บุรุษรัตนพันธ์ (2821) 45 2520
ราศี เพชรศุข ราศี เพชรศุข (2396) 31 2506
รำไพ ดาวเรือง รำไพ ดาวเรือง (2534) 28 2503
รำไพ ทักขนนท์ (แก้วผสม) รำไพ ทักขนนท์ (แก้วผสม) (0568) 32 2507
รินธรรม (วนิดา) ธารมุกตา (อมรวิริยะพานิช) ดร. รินธรรม (วนิดา) ธารมุกตา (อมรวิริยะพานิช) (1507) 46 2521
ริรินดา เวชกรสันติสุข (พูนพิพัฒน์) ริรินดา เวชกรสันติสุข (พูนพิพัฒน์) (2268) 42 2517
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (3084) 35 2510 ถึงแก่กรรม
รุ่งทิพย์ อุดมทรัพย์ รุ่งทิพย์ อุดมทรัพย์ (2034) 60 2535
รุ่งนภา บุญธรรมรงค์ รุ่งนภา บุญธรรมรงค์ (2027) 60 2535
รุ่งนภา วิสฤตาภา รุ่งนภา วิสฤตาภา (1282) 44 2519
รุ้งฟ้า ฐิโณทัย รุ้งฟ้า ฐิโณทัย (1822) 38 2513
รุ่งรัตน์ อัศวชัยชิต (ลิมปิสวัสดิ์) รุ่งรัตน์ อัศวชัยชิต (ลิมปิสวัสดิ์) (2071) 60 2535
รุ่งฤดี ธนาภิรมย์ศรี (นราตรีกุล) รุ่งฤดี ธนาภิรมย์ศรี (นราตรีกุล) (1792) 58 2533
รุ่งอรุณ ลิมปวิทยากุล รุ่งอรุณ ลิมปวิทยากุล (1989) 59 2534
รุจา เลนุกูล (ศิลปกรรมพิเศษ) รุจา เลนุกูล (ศิลปกรรมพิเศษ) (1839) 26 2501
รุจิพร ปรารถนาดี รุจิพร ปรารถนาดี (2079) 60 2535
รุจิรัตน์ ประเศรษฐสุต รุจิรัตน์ ประเศรษฐสุต (2037) 60 2535
รุจิรา จับจิตรใจดล รุจิรา จับจิตรใจดล (2363) ถึงแก่กรรม
รุโณทัย มหัทธนานนท์ รุโณทัย มหัทธนานนท์ (1821) 41 2516
เรขา ทองสวัสดิ์ เรขา ทองสวัสดิ์ (0569) 20 2495
เรณู ทิพยมนตรี (อนุเวช) เรณู ทิพยมนตรี (อนุเวช) (0570) 24 2499
เรณู บุณยสิงหานนท์ เรณู บุณยสิงหานนท์ (1314) 30 2505
เรณู เรืองเวที (ปัญญาพิทักษ์) เรณู เรืองเวที (ปัญญาพิทักษ์) (2663) 34 2509
เรืองศรี จุลละจินดา เรืองศรี จุลละจินดา (2886) 38 2513
เรืองศรี ทรงศรีกิติกุล เรืองศรี ทรงศรีกิติกุล (3169) 39 2514
เรืองสิริ ศรีสละ (นิชรัตน์) เรืองสิริ ศรีสละ (นิชรัตน์) (2035) 44 2519
เรืองอุไร กุศลาศัย (หิญชีระนันทน์) ศาสตราจารย์ เรืองอุไร กุศลาศัย (หิญชีระนันทน์) (0571) 7 2481 ถึงแก่กรรม
เรือนแก้ว เจริญสุข เรือนแก้ว เจริญสุข (0572) 26 2501
แรมสมร อยู่สถาพร แรมสมร อยู่สถาพร (0573) 29 2504
โรจน์ระวี โภชนะ โรจน์ระวี โภชนะ (2070) 60 2535
โรจนา ภักดีธรรม (กุลสิริสวัสดิ์) โรจนา ภักดีธรรม (กุลสิริสวัสดิ์) (1892) 43 2518 ถึงแก่กรรม
ฤญช์ญภัทรา วิภาภรณ์พรรณ ฤญช์ญภัทรา วิภาภรณ์พรรณ (2053) 60 2535
ฤดาภา ผลอนันต์ ฤดาภา ผลอนันต์ (2616)
ฤดี นรนิติผดุงการ (ชาติอุทิศ) ฤดี นรนิติผดุงการ (ชาติอุทิศ) (1754) 21 2496
ฤดีวรรณ เกตุลักษณ์ ฤดีวรรณ เกตุลักษณ์ (3124) 42 2517
ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ (ศรีศักดา) ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ (ศรีศักดา) (3171) 45 2520
ลดา รัตกสิกร (สีบุญเรือง) ลดา รัตกสิกร (สีบุญเรือง) (0575) 8 2482
ลดาพร ปานชุ่มจิตร์ ลดาพร ปานชุ่มจิตร์ (1670)
ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม (2675) 37 2512
ลภา จินตนเสรี รองศาสตราจารย์ ลภา จินตนเสรี (1966) 30 2505
ลภาพรรณ ศุภมันตา ลภาพรรณ ศุภมันตา (1162) 53 2528
ลลิดา ธรรมสถิตย์มั่น ลลิดา ธรรมสถิตย์มั่น (1862) 59 2534
ลลิดา มหธราดล (สิงห์ชินสุข) ลลิดา มหธราดล (สิงห์ชินสุข) (1382) 37 2512
ลลิตา ลุลิตานนท์ ลลิตา ลุลิตานนท์ (2624) 70 2545
ล้วน ปางสุข ร้อยโท ล้วน ปางสุข (1111) 21 2496
ละม่อม โอชกะ (ลีละหุต) ละม่อม โอชกะ (ลีละหุต) (0576) 13 2488
ละลิตา ฉันทศาสตร์โกศล ละลิตา ฉันทศาสตร์โกศล (2903) 49 2524
ละอองศรี สุวงศ์ (ธรรมสโรช) ละอองศรี สุวงศ์ (ธรรมสโรช) (0577) 16 2491
ละเอียด วิสุทธิ์แพทย์ ละเอียด วิสุทธิ์แพทย์ (0578) 26 2501
ลักขณา ดาวรัตนหงษ์ ลักขณา ดาวรัตนหงษ์ (0579) 36 2511
ลักขณา ศกุนะสิงห์ ลักขณา ศกุนะสิงห์ (2609)
ลักขณา แสงสนิท (อุชุโกมล) คุณหญิง ลักขณา แสงสนิท (อุชุโกมล) (0581) 24 2499
ลักษณา จุลมนต์ (พวงจิตร) ลักษณา จุลมนต์ (พวงจิตร) (1878) 43 2518
ลักษณา ชิตามระ ลักษณา ชิตามระ (1618)
ลักษณา โลกเลื่อง (ซื่อตรง) พันเอกหญิง ลักษณา โลกเลื่อง (ซื่อตรง) (0583) 21 2496 ถึงแก่กรรม
ลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ (นาวานี) คุณหญิง ลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ (นาวานี) (1617) 33 2508
ลักษณาวดี รัตนพันธุ์จักร์ ลักษณาวดี รัตนพันธุ์จักร์ (2310) 63 2538
ลักษมี กสิวัฒน์ ลักษมี กสิวัฒน์ (2130) 36 2511
ลัดดา เมืองสมบูรณ์ ลัดดา เมืองสมบูรณ์ (0584) 37 2512
ลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ ลัดดา โรจนาวิไลวุฒิ (2803) 54 2529
ลัดดา วงศ์สายัณห์ (สมิทธินันต์) ดร. ลัดดา วงศ์สายัณห์ (สมิทธินันต์) (0585) 9 2483
ลัดดา แสวงพรรค์ (พุทธิเกษตริน) ลัดดา แสวงพรรค์ (พุทธิเกษตริน) (0586) 27 2502
ลัดดาวรรณ ชุมสาย ม.ล. ลัดดาวรรณ ชุมสาย (0587) 9 2483
ลัดดาวัลย์ ยานุเมศ ลัดดาวัลย์ ยานุเมศ (1602)
ลัยอาจ ภมะราภา ลัยอาจ ภมะราภา (0588) 3 2477 ถึงแก่กรรม
ลัลนารี พุทธานานนท์ ลัลนารี พุทธานานนท์ (2152) 59 2534
ลาภ ณ นคร ลาภ ณ นคร (0589) 8 2482
ลาวัณย์ ชลาศัยสวัสดิ์ (วุฒิกุล) ลาวัณย์ ชลาศัยสวัสดิ์ (วุฒิกุล) (0590) 17 2492
ลาวัณย์ ธงภักดิ์ (สัตยายุทธ) ลาวัณย์ ธงภักดิ์ (สัตยายุทธ) (0621) 24 2499
ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล (สิงสกุล) ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล (สิงสกุล) (0591) 24 2499
ลาวัณย์ เสนาลักษณ์ (อติแพทย์) ลาวัณย์ เสนาลักษณ์ (อติแพทย์) (2527) 21 2496
ลาวัลย์ อังคีรส ลาวัลย์ อังคีรส (2711) 41 2516
ลินจง พรหมขัติแก้ว ลินจง พรหมขัติแก้ว (2853) 26 2501
ลินจง สุวรรณโภคิน ลินจง สุวรรณโภคิน (0592) 18 2493
ลิลลี่ สุทธิ (ศรีจันทร์) ลิลลี่ สุทธิ (ศรีจันทร์) (0593) 26 2501
ลิเลียน โสมานันทน์ (เดอ ซูซ่าส์) ลิเลียน โสมานันทน์ (เดอ ซูซ่าส์) (0594) 27 2502
ลีนา จิตรายานนท์ ลีนา จิตรายานนท์ (2381)
เลขา ทรวงวัตย์ เลขา ทรวงวัตย์ (1283)
เลขา รุจิรวณิช เลขา รุจิรวณิช (2257) 63 2538
เลิศฉวี ชูเกษ (คทวณิช) เลิศฉวี ชูเกษ (คทวณิช) (0595) 25 2500
เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ (สุทธิพิทักษ์) ดร. เลิศลักษณ์ บุรุษพัฒน์ (สุทธิพิทักษ์) (1646) 31 2506
เลิศลักษณา ยอดอาวุธ เลิศลักษณา ยอดอาวุธ (3145) 52 2527
เลื่อม ลัธธนันท์ พ.ท. เลื่อม ลัธธนันท์ (0596) 16 2491
วงจันทร์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง (ศรีสัจจะเลิศวาจา) นาง วงจันทร์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง (ศรีสัจจะเลิศวาจา) (3136) 43 2518
วงจันทร์ เปลี่ยนรังษี (ทรวดทรง) วงจันทร์ เปลี่ยนรังษี (ทรวดทรง) (0597) 23 2498
วงเดือน นาราสัจจ์ วงเดือน นาราสัจจ์ (0598) 35 2510
วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ (สุขเจริญ) วงศ์สว่าง เชาว์ชุติ (สุขเจริญ) (0599) 31 2506
วชิรญา บัวศรี (ชินวิทย์) รองศาสตราจารย์ ดร. วชิรญา บัวศรี (ชินวิทย์) (0600) 19 2494
วชิรัตน์ วิมลสัจจารักษ์ วชิรัตน์ วิมลสัจจารักษ์ (0601) 20 2495
วชิรา เพ็ญโรจน์ (พรหมมลมาศ) วชิรา เพ็ญโรจน์ (พรหมมลมาศ) (1759) 34 2509
วณี ธิติประเสริฐ (บางประภา) วณี ธิติประเสริฐ (บางประภา) (3071) 38 2513
วณีย์ ทรงสุนทร วณีย์ ทรงสุนทร (0602)
วดี เขียวอุไร รองศาสตราจารย์ ดร. วดี เขียวอุไร (0603) 27 2502
วดี ชาติอุทิศ วดี ชาติอุทิศ (1764) 22 2497
วทันยา ลี้ประเสริฐ วทันยา ลี้ประเสริฐ (2335) 63 2538
วนิกุล โพธิทอง (ธระเสนา) วนิกุล โพธิทอง (ธระเสนา) (3082) 37 2512
วนิดา กสิภาร์ (กองพลพรหม) วนิดา กสิภาร์ (กองพลพรหม) (1056) 24 2499
วนิดา จันทรศิริ วนิดา จันทรศิริ (2614) 27 2502
วนิดา ณ ระนอง วนิดา ณ ระนอง (1696) 22 2497
วนิดา ดุละลัมพะ (สุขุม) วนิดา ดุละลัมพะ (สุขุม) (0604) 31 2506
วนิดา ธนศุภานุเวช วนิดา ธนศุภานุเวช (0605) 31 2506
วนิดา นวลประเสริฐ (กลกิจ) น.อ.หญิง วนิดา นวลประเสริฐ (กลกิจ) (0606) 18 2493
วนิดา บุนนาค (วงศาโรจน์) วนิดา บุนนาค (วงศาโรจน์) (2608) 34 2509
วนิดา เบศรภิญโญวงศ์ วนิดา เบศรภิญโญวงศ์ (1410) 53 2531
วนิดา พงษ์ไชย วนิดา พงษ์ไชย (0607) 29 2504
วนิดา พันธุ์แก้ว (เลาหบุตร) วนิดา พันธุ์แก้ว (เลาหบุตร) (1358) 37 2512
วนิดา พูนศิริวงศ์ (อัมระนันทน์) คุณหญิง วนิดา พูนศิริวงศ์ (อัมระนันทน์) (0608) 21 2496
วนิดา รงวิศิษฎ์ วนิดา รงวิศิษฎ์ (1542) 39 2514
วนิดา วณิชธนะชากร น.ส. วนิดา วณิชธนะชากร (3135) 43 2518
วนิดา วุฒิเสถียร วนิดา วุฒิเสถียร (0609) 28 2503
วนิดา สถิตานนท์ วนิดา สถิตานนท์ (0610) 23 2498
วนิดา สินอุไรพันธ์ (ชัยมงคล) วนิดา สินอุไรพันธ์ (ชัยมงคล) (1057) 29 2504
วนิดา สุรวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา สุรวดี (0611) 18 2493 ถึงแก่กรรม
วนิดา อัศวจินดา (อุรัสยะนันทน์) วนิดา อัศวจินดา (อุรัสยะนันทน์) (0612) 26 2501
วรกมล มีเพียร วรกมล มีเพียร (2846) 64 2539
วรจิตร วิงประวัติ วรจิตร วิงประวัติ (2960) 45 2520
วรนันท์ อักษรพงศ์ (ดงไม้น้ำ) วรนันท์ อักษรพงศ์ (ดงไม้น้ำ) (0613) 28 2503
วรนาถ วิมลเฉลา (อุณจักร) วรนาถ วิมลเฉลา (อุณจักร) (1293) 37 2512
วรนุช เพิ่มปิยพฤฒิ วรนุช เพิ่มปิยพฤฒิ (2115) 60 2535
วรนุช วูล์ฟ เตียวตระกูล วรนุช วูล์ฟ เตียวตระกูล (2688) 34 2509
วรปัญญา วงศ์ปุกหุต วรปัญญา วงศ์ปุกหุต (1285) 34 2509
วรภา ชัยเลิศวณิชกุล (ประเสริฐสม) วรภา ชัยเลิศวณิชกุล (ประเสริฐสม) (1082) 39 2514
วรรณงาม ภู่ระหงษ์ (โพธิกานนท์) วรรณงาม ภู่ระหงษ์ (โพธิกานนท์) (0614) 27 2502
วรรณดี เพชรรัตน์ (เอื้อสถาพร) วรรณดี เพชรรัตน์ (เอื้อสถาพร) (0615) 28 2503
วรรณดี ไอสเนอร์ (ฟูวัฒนา) วรรณดี ไอสเนอร์ (ฟูวัฒนา) (2897) 37 2512
วรรณพร จารุพัฒน์ วรรณพร จารุพัฒน์ (2775) 59 2534
วรรณพร เฉลากาญจนา วรรณพร เฉลากาญจนา (0616) 40 2515
วรรณพร ตันสถิตย์ วรรณพร ตันสถิตย์ (1292) 55 2530
วรรณพร ภัสสรารัตน์ วรรณพร ภัสสรารัตน์ (1967) 59 2534
วรรณพร ลิ้มทองกุล วรรณพร ลิ้มทองกุล (2545) 67 2542
วรรณพิมล อังคศิริสรรพ วรรณพิมล อังคศิริสรรพ (1804) 58 2533
วรรณวิภา วงษ์ดีไทย (แสงสุวรรณ) นาง วรรณวิภา วงษ์ดีไทย (แสงสุวรรณ) (3048) 45 2520
วรรณะ คัมภิรานนท์ วรรณะ คัมภิรานนท์ (0617) 8 2482
วรรณา โตพิบูลย์พงศ์ วรรณา โตพิบูลย์พงศ์ (1585) 42 2517
วรรณา นาวิกมูล (เวียงนนท์) วรรณา นาวิกมูล (เวียงนนท์) (1361) 37 2512
วรรณา ปูรณโชติ (พิรุณรักษ์) วรรณา ปูรณโชติ (พิรุณรักษ์) (0618) 34 2509
วรรณา เลิศคัมภีร์ศีล (มานะเจริญศักดิ์) วรรณา เลิศคัมภีร์ศีล (มานะเจริญศักดิ์) (2912) 43 2518
วรรณา อยู่ยืน วรรณา อยู่ยืน (1440) 26 2501
วรรณิดา บุญประคอง วรรณิดา บุญประคอง (1608) 39 2514
วรรณี กอพัชรสุนทร (พุฒิธนากุล) วรรณี กอพัชรสุนทร (พุฒิธนากุล) (2970) 42 2517
วรรณี โขมพัตร วรรณี โขมพัตร (1725) 25 2500
วรรณี จันทราทิพย์ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี จันทราทิพย์ (0619) 18 2493
วรรณี ชาลี วรรณี ชาลี (2178)
วรรณี ธัญญะผลิน วรรณี ธัญญะผลิน (2048) 60 2535
วรรณี เผ่าศรีเจริญ วรรณี เผ่าศรีเจริญ (2519) 46 2521
วรรณี รังสิโรจน (เกษสำลี) วรรณี รังสิโรจน (เกษสำลี) (1612) 20 2495
วรรณี วัชรางค์กุล (ศิลปพันธุ์) พ.ต.อ.หญิง วรรณี วัชรางค์กุล (ศิลปพันธุ์) (0620) 18 2493
วรรณี ศิริสุนทร (อยู่ยืน) รองศาสตราจารย์ วรรณี ศิริสุนทร (อยู่ยืน) (1016) 30 2505
วรรณี สุเทพภักดี วรรณี สุเทพภักดี (1286) 20 2495
วรรวิมล บุญเผือก วรรวิมล บุญเผือก (2069) 60 2535
วรรัตน์ พิริยานุสรณ์ วรรัตน์ พิริยานุสรณ์ (2215) 62 2537
วรวดี (วรรณวดี) คุณาภินันท์ (เผ่าพันเลิศ) วรวดี (วรรณวดี) คุณาภินันท์ (เผ่าพันเลิศ) (3138) 44 2519
วรวรรณ กลิ่นประยงค์ วรวรรณ กลิ่นประยงค์ (2062) 60 2535
วรวรรณ ฉายศิริกุล วรวรรณ ฉายศิริกุล (0622) 42 2517
วรวรรณ เดชะไกศยะ วรวรรณ เดชะไกศยะ (0623) 34 2509
วรวรรณ ธนะมงคล วรวรรณ ธนะมงคล (2261) 63 2538
วรวรรณา เพ็ชรกิจ วรวรรณา เพ็ชรกิจ (3110) ป.เอก 2546
วรวิช วสาคารวะ วรวิช วสาคารวะ (2536) 67 2542
วรวุฒิ วรกาญจน์ วรวุฒิ วรกาญจน์ (1921) 43 2518
วรเวียร์ พานิชย์กุล วรเวียร์ พานิชย์กุล (2435) 64 2539
วรัญ ผาติธรรมารักษ์ (เสรีบุตร) วรัญ ผาติธรรมารักษ์ (เสรีบุตร) (0926) 13 2488
วรัญญู สุวรรณรัตนโอสถ วรัญญู สุวรรณรัตนโอสถ (2011) 60 2535
วรางค์ คุณานุกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางค์ คุณานุกร (0624) 38 2513
วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ (1698) 51 2526
วรางคณา อินทรพินทุวัฒน์ วรางคณา อินทรพินทุวัฒน์ (2112) 36 2511
วราจิต ดิลกตระการกิจ วราจิต ดิลกตระการกิจ (2345) 63 2538
วราภรณ์ ชุมพล ณ อยุธยา วราภรณ์ ชุมพล ณ อยุธยา (2590)
วราภรณ์ ยังรอต วราภรณ์ ยังรอต (1851) 42 2517
วราภรณ์ เรวัน วราภรณ์ เรวัน (2478) 44 2519
วราภรณ์ ลิมป์กฤตนุวัตร์ วราภรณ์ ลิมป์กฤตนุวัตร์ (3025) 49 2524
วราภรณ์ เลิศวรสิริกุล วราภรณ์ เลิศวรสิริกุล (2007) 60 2535
วราภรณ์ วิโรจนวัธน์ (สุนทรมโนกุล) วราภรณ์ วิโรจนวัธน์ (สุนทรมโนกุล) (2993) 51 2526
วราภรณ์ ศิริกุล (วิเลปสุวรรณ) วราภรณ์ ศิริกุล (วิเลปสุวรรณ) (2672) 41 2516
วราภรณ์ เศวตสมภพ (ดุรงค์พันธุ์) วราภรณ์ เศวตสมภพ (ดุรงค์พันธุ์) (1420) 42 2517
วราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ วราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ (1605) 44 2519
วราวดี จันทร์ประภาพ วราวดี จันทร์ประภาพ (2494) 65 2540
วราสิริ สาครวาสี รศ.ดร. วราสิริ สาครวาสี (2187) 43 2518
วริยา ชินวรรโณ (ศิวะศริยานนท์) รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ (ศิวะศริยานนท์) (0625) 37 2512
วริยา ว่องปรีชา วริยา ว่องปรีชา (2984) 43 2518
วริยา อัศวรัตน์ วริยา อัศวรัตน์ (1893) 43 2518
วริศรา พุทธภาวนา วริศรา พุทธภาวนา (2339) 63 2538
วริศรา แสงผล เทย์เล่อร์ วริศรา แสงผล เทย์เล่อร์ (1220) 54 2529
วริศรา อารยสมบูรณ์ วริศรา อารยสมบูรณ์ (2916) 76 2551
วรุณี สุรสิทธิ์ วรุณี สุรสิทธิ์ (0626)
วฤทธิ์ หิรัญยศิริ วฤทธิ์ หิรัญยศิริ (1216) 54 2529
วลัยภรณ์ มอตต์ (วิทูรเวท) วลัยภรณ์ มอตต์ (วิทูรเวท) (2737) 52 2527
วลีรัตน์ เหล่าวานิช (สิงคิวิบูลย์) วลีรัตน์ เหล่าวานิช (สิงคิวิบูลย์) (1533) 39 2514
วไล ณ ป้อมเพชร (โกลาโซ) วไล ณ ป้อมเพชร (โกลาโซ) (0628) 23 2498
วไล ศิริพงษ์ วไล ศิริพงษ์ (0630)
วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (บุณยรัตพันธุ์) วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (บุณยรัตพันธุ์) (0631) 29 2504
วศิณาน์ สุวรรณสิทธิ์ (แก้วผสม) วศิณาน์ สุวรรณสิทธิ์ (แก้วผสม) (2724) 49 2524
วสา กีระนันทน์ วสา กีระนันทน์ (2539) 67 2542
วัชชตวัญจน์ แสงกิติโกมล วัชชตวัญจน์ แสงกิติโกมล (2041) 60 2535
วัชระ คุปตะเวทิน วัชระ คุปตะเวทิน (2661) 42 2517
วัชรา ไกรประสิทธิ์ วัชรา ไกรประสิทธิ์ (0632) 28 2503
วัชรา นววงศ์ (โลกะวิทย์) วัชรา นววงศ์ (โลกะวิทย์) (1134) 39 2514
วัชราภรณ์ กลับวงศา วัชราภรณ์ กลับวงศา (2282) 63 2538
วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน (2269) 63 2538
วัชราภรณ์ เพชรเครือ วัชราภรณ์ เพชรเครือ (1666) 57 2532
วัชราภรณ์ วริยานันทกุล วัชราภรณ์ วริยานันทกุล (2208) 62 2537
วัชรินทร์ นาคะเกศ (สกุลทับ) นาวาเอกหญิง วัชรินทร์ นาคะเกศ (สกุลทับ) (0633) 18 2493
วัชรินทร์ ละอองกานต์ วัชรินทร์ ละอองกานต์ (1911) 43 2518
วัชรินทร์ ศิริวัฒนา (ขอจิตต์เมตต์) วัชรินทร์ ศิริวัฒนา (ขอจิตต์เมตต์) (1694) 34 2509
วัชรินทร์ ฮ่ำรัตนาพร (พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์) นาง วัชรินทร์ ฮ่ำรัตนาพร (พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์) (3049) 45 2520
วัชรี ธุวธรรม (นันทวิสัย) วัชรี ธุวธรรม (นันทวิสัย) (1593) 22 2497
วัชรี รมยะนันทน์ ศาสตราจารย์ ดร. วัชรี รมยะนันทน์ (0634) 20 2495
วัฒนา เหล่าเศรษฐกุล วัฒนา เหล่าเศรษฐกุล (2141) 37 2512
วัฒนาวดี สายคณิต (โสมนะพันธ์) วัฒนาวดี สายคณิต (โสมนะพันธ์) (2240) 40 2515
วัฒนาวลี สินธุพันธุ์ วัฒนาวลี สินธุพันธุ์ (1287) 28 2503
วัณณิกา พิชิตานนท์ วัณณิกา พิชิตานนท์ (0635)
วันดี ศรีสวัสดิ์ วันดี ศรีสวัสดิ์ (3027) 40 2515
วันทนา เตชะสุวรรณา วันทนา เตชะสุวรรณา (1976) 60 2535
วันทนา พันธ์พาณิชย์ (วิภาสวัสดิ์) วันทนา พันธ์พาณิชย์ (วิภาสวัสดิ์) (3092) 42 2517
วันทนี โกวิทางกูร (วานิยะพันธ์) วันทนี โกวิทางกูร (วานิยะพันธ์) (1462) 34 2509
วันทนีย์ เกตุผาสุก วันทนีย์ เกตุผาสุก (1288) 36 2511
วันทนีย์ ชวนาฤกษ์รัตน์ วันทนีย์ ชวนาฤกษ์รัตน์ (2749) 54 2529
วันทนีย์ รัตนปราการ (วิชยวัฒน์) พ.อ.หญิง วันทนีย์ รัตนปราการ (วิชยวัฒน์) (0636) 16 2491 ถึงแก่กรรม
วันเพ็ญ ฉัตรชัยสกุล วันเพ็ญ ฉัตรชัยสกุล (2031) 59 2534
วันเพ็ญ เซ็นตระกูล วันเพ็ญ เซ็นตระกูล (1449) 31 2506
วันเพ็ญ บอกบุญธรรม วันเพ็ญ บอกบุญธรรม (0638) 31 2506
วันเพ็ญ สุรฤกษ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วันเพ็ญ สุรฤกษ์ (0639) 25 2500
วันสุ คุณประภา วันสุ คุณประภา (2295) 63 2538
วัยวัฒน์ (จุล) จักรพันธุ์ พ.อ. ม.ร.ว. วัยวัฒน์ (จุล) จักรพันธุ์ (1691) 20 2495
วัลภา เจริญวรรณ (หโยดม) วัลภา เจริญวรรณ (หโยดม) (1457) 29 2504
วัลภา ศิริพัฒนานันทกูร วัลภา ศิริพัฒนานันทกูร (2572) 67 2542
วัลย์ลิกา อังสกุล วัลย์ลิกา อังสกุล (1981) 60 2535
วัลยา ช้างขวัญยืน (วิมุกตะลพ) วัลยา ช้างขวัญยืน (วิมุกตะลพ) (1970) 32 2507
วัลยา ชาญเลขา (สุกุมลนันทน์) วัลยา ชาญเลขา (สุกุมลนันทน์) (1548) 30 2505
วัลยา เรืองสุนทร วัลยา เรืองสุนทร (1059) 31 2506
วัลยาพร นาวีการ (ผู้พัฒน์) วัลยาพร นาวีการ (ผู้พัฒน์) (0640) 40 2515
วัลลดา (สิริรัตน์) วงศ์ชารี (โอสถาภิรัตน์) วัลลดา (สิริรัตน์) วงศ์ชารี (โอสถาภิรัตน์) (1135) 39 2514
วัลลภ กังวานพรศิริ วัลลภ กังวานพรศิริ (3098) 42 2517
วัลลภ สถิตาภา (ตั้งศิริธงชัย) นาย วัลลภ สถิตาภา (ตั้งศิริธงชัย) (0641) 46 2521
วัลลภา ซึ้งอดิชัยวิทย์ (บรรจงมณี) วัลลภา ซึ้งอดิชัยวิทย์ (บรรจงมณี) (2838) 41 2516 ถึงแก่กรรม
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ศุนาลัย) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ศุนาลัย) (0642) 27 2502
วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ (นพรัตน์) วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ (นพรัตน์) (1312) 22 2497
วัลลีย์ โคมินทร์ (โชติพงษ์) วัลลีย์ โคมินทร์ (โชติพงษ์) (1356) 37 2512
วาทินี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วาทินี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (1574) 54 2529
วารยา พึ่งตนเพียร วารยา พึ่งตนเพียร (2515) 49 2524
วารินทร์ มาศกุล วารินทร์ มาศกุล (0643) 28 2503
วารี พฤทธิวรสิน วารี พฤทธิวรสิน (0644) 33 2508
วารุณี ทองมา วารุณี ทองมา (1657) 27 2502
วารุณี ปัทมะศังข์ (สันติโรจน์ประไพ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี ปัทมะศังข์ (สันติโรจน์ประไพ) (0646) 36 2511
วารุณี ศรีเจริญ (เมืองมณี) วารุณี ศรีเจริญ (เมืองมณี) (0645) 28 2503
วารุณี เศวตาลัย วารุณี เศวตาลัย (1080) 43 2518
วาลยา นันทวิจารณ์ (กฤษณวรรณ) วาลยา นันทวิจารณ์ (กฤษณวรรณ) (1923) 43 2518
วาสนา โกวิทยา (ภักดี) วาสนา โกวิทยา (ภักดี) (0647) 21 2496
วาสนา ค้ำคูณ วาสนา ค้ำคูณ (1962)
วาสนา ชินวรากร วาสนา ชินวรากร (1178) 52 2527
วาสนา เชี่ยวชาญ น.ส. วาสนา เชี่ยวชาญ (3035) 45 2520
วาสนา แนวมาลี (หอรัตนชัย) คุณหญิง วาสนา แนวมาลี (หอรัตนชัย) (2460) 28 2503
วาสนา ภาษิต (เขมะศิริ) วาสนา ภาษิต (เขมะศิริ) (0648) 28 2503
วาสนา สุวรรณ วาสนา สุวรรณ (2300) 62 2537
วาสิตา บุญสาธร วาสิตา บุญสาธร (2088) 60 2535
วาสินี เตชจรูญจิตร วาสินี เตชจรูญจิตร (2569) 68 2543
วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ (2582) ป.โท 2527
วิจารณ์ ศตสุข นาย วิจารณ์ ศตสุข (0649) 19 2494
วิจิตร เกิดวิสิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตร เกิดวิสิษฐ์ (0650) อาจารย์ ถึงแก่กรรม
วิจิตร ศรีสอ้าน ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน (0651) 23 2498
วิจิตร สินสิริ วิจิตร สินสิริ (0652) 18 2493
วิจิตรา มหัทธนากร (เอกะกุล) วิจิตรา มหัทธนากร (เอกะกุล) (1927) 43 2518
วิจิตรา โสภณ (วิทยปรีชา) วิจิตรา โสภณ (วิทยปรีชา) (2673) 41 2516
วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (ฉันทะวิบูลย์) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (ฉันทะวิบูลย์) (0653) 19 2494
วิชชุดา สถลนันทน์ (โลจายะ) วิชชุดา สถลนันทน์ (โลจายะ) (3093) 42 2517
วิชนันท์ รัตนาวิมลชัย วิชนันท์ รัตนาวิมลชัย (2511) 49 2524
วิเชียร บุษยารัตน์ ร.ต.อ. วิเชียร บุษยารัตน์ (0654) 16 2491
วิดา อรุณสง วิดา อรุณสง (1944)
วิทย์ วิศทเวทย์ ศาสตราจารย์ ดร. วิทย์ วิศทเวทย์ (0655) 21 2496 ถึงแก่กรรม
วิทยา เจริญพงศ์ วิทยา เจริญพงศ์ (1914) 44 2519
วินดา กุลพิจิตร (ทีฆกุล) วินดา กุลพิจิตร (ทีฆกุล) (1084) 29 2504
วินัย ภู่ระหงษ์ วินัย ภู่ระหงษ์ (0656) 26 2501
วินิจ เทือกทอง วินิจ เทือกทอง (1001) 39 2514
วินิตา ดิถียนต์ (วินิจฉัยกุล) รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต์ (วินิจฉัยกุล) (1702) 34 2509
วิบูลเพ็ญ ชัยปาณี (สุทธิบุตร) รองศาสตราจารย์ วิบูลเพ็ญ ชัยปาณี (สุทธิบุตร) (0657) 14 2489
วิพุธ โสภวงศ์ วิพุธ โสภวงศ์ (1748) 21 2496
วิภัสรินทร์ ประพันธสิริ วิภัสรินทร์ ประพันธสิริ (1768) 58 2533
วิภา โกยสุขโข (ห้าวเจริญ) วิภา โกยสุขโข (ห้าวเจริญ) (0658) 25 2500 ถึงแก่กรรม
วิภา ฌานวังศะ (ลีวัจนกุล) รองศาสตราจารย์ ดร. วิภา ฌานวังศะ (ลีวัจนกุล) (2893) 37 2512
วิภา เดอรูโอสต์ (รัตนประเสริฐ) วิภา เดอรูโอสต์ (รัตนประเสริฐ) (0659) 26 2501
วิภา เพ็ญเพียร (กาญจนกันติ) วิภา เพ็ญเพียร (กาญจนกันติ) (0660) 23 2498
วิภา มุตตามระ วิภา มุตตามระ (0661) 25 2500
วิภา อุตมฉันท์ (ชุณหสวัสดิกุล) รองศาสตราจารย์ วิภา อุตมฉันท์ (ชุณหสวัสดิกุล) (1541) 32 2507
วิภา อุรพีพัฒนพงศ์ (วงศ์สันติวนิช) วิภา อุรพีพัฒนพงศ์ (วงศ์สันติวนิช) (2471) 42 2517 ถึงแก่กรรม
วิภา เอมะสิทธิ์ (บุณยะประภัศร) วิภา เอมะสิทธิ์ (บุณยะประภัศร) (0662) 27 2502
วิภาดา (เปรมจิตต์) จตุยศพร (ศาลยาชีวิน) วิภาดา (เปรมจิตต์) จตุยศพร (ศาลยาชีวิน) (1928) 43 2518
วิภาดา คาวาเบะ (สุมานันท์) วิภาดา คาวาเบะ (สุมานันท์) (3024) 49 2524
วิภาดา ฉินทองประเสริฐ วิภาดา ฉินทองประเสริฐ (2279) 63 2538
วิภาดา นิมบุญจาช วิภาดา นิมบุญจาช (2156) 61 2536
วิภาดา เพ็ชรรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา เพ็ชรรักษ์ (3151) 48 2523
วิภาดา ลีลาทัศนีย์นุกูล วิภาดา ลีลาทัศนีย์นุกูล (1374) 37 2512
วิภาภรณ์ ปราโมช ณ อยุธยา วิภาภรณ์ ปราโมช ณ อยุธยา (1537) 36 2511
วิภามาส การสุทธิ์ (มาไลยพันธุ์) วิภามาส การสุทธิ์ (มาไลยพันธุ์) (0663) 29 2504
วิภารัตน์ จรัสพรสาธิต วิภารัตน์ จรัสพรสาธิต (2030) 59 2534
วิภาวรรณ นิพัทธกุศล วิภาวรรณ นิพัทธกุศล (0664) 38 2513
วิภาวรรณ สุวรรณิน (ทองโสภิต) วิภาวรรณ สุวรรณิน (ทองโสภิต) (2559) 28 2503
วิภาวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กมลาภรณ์) วิภาวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กมลาภรณ์) (1060) 38 2513
วิภาวี พรหมประสิทธิ์ วิภาวี พรหมประสิทธิ์ (2108) 60 2535
วิมล กลิ่นหอม วิมล กลิ่นหอม (1366) 38 2513
วิมล พงศ์พิพัฒน์ (บัวสุวรรณ) วิมล พงศ์พิพัฒน์ (บัวสุวรรณ) (0666) 17 2492
วิมล รัตนกิตติอาภรณ์ วิมล รัตนกิตติอาภรณ์ (2734) 52 2527
วิมล วงศ์ประเสริฐ (ทองพูนศักดิ์) วิมล วงศ์ประเสริฐ (ทองพูนศักดิ์) (0667) 16 2491
วิมล เอี่ยมดีงามเลิศ วิมล เอี่ยมดีงามเลิศ (2341) 63 2538
วิมลภา ลิ้มจำรูญรัตน์ วิมลภา ลิ้มจำรูญรัตน์ (2050) 60 2535
วิมลรัตน์ เกรียงสันติกุล วิมลรัตน์ เกรียงสันติกุล (1367) 37 2512
วิมลวรรณ ภัทโรดม (ทองปรีชา) รองศาสตราจารย์ วิมลวรรณ ภัทโรดม (ทองปรีชา) (2217) 25 2500
วิมลา ไตรทศาวิทย์ (กลกิจ) วิมลา ไตรทศาวิทย์ (กลกิจ) (1355) 37 2512
วิรชา ดาวฉาย วิรชา ดาวฉาย (2905) 73 2548
วิระวรรณ อามระดิษ (เกษมทรัพย์) วิระวรรณ อามระดิษ (เกษมทรัพย์) (0668) 22 2497
วิรัช กมุทมาศ วิรัช กมุทมาศ (0669) 18 2493 ถึงแก่กรรม
วิรัช ศรีตุลานนท์ วิรัช ศรีตุลานนท์ (1450) 29 2504
วิรัชช พานิชวงศ์ (กุลประดิษฐ) รองศาสตราจารย์ วิรัชช พานิชวงศ์ (กุลประดิษฐ) (0670) 26 2501
วิรัชดา กิตติวัฒน์ (แสงไชย) วิรัชดา กิตติวัฒน์ (แสงไชย) (2633) 41 2516
วิรัตน์ ชมะนันท์ คุณหญิง วิรัตน์ ชมะนันท์ (0671) 14 2489
วิริยา วัฒนวรางกูร (อินทรประสิทธิ์) วิริยา วัฒนวรางกูร (อินทรประสิทธิ์) (1622) 30 2505
วิริยา สังขนิยม วิริยา สังขนิยม (2858) 55 2530
วิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น วิรุฬห์รัตน์ ไฉนงุ้น (0672) 32 2507
วิโรจน์ อรุณมานะกุล รศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล (3163) ป.โท 2530
วิลัย สตงคณห์ (อัคคอิชยา) วิลัย สตงคณห์ (อัคคอิชยา) (1816) 37 2512
วิลาวัณย์ ทรัพย์พันแสน (เตธัญญวรางกูล) วิลาวัณย์ ทรัพย์พันแสน (เตธัญญวรางกูล) (1147) 37 2512
วิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ ท่านผู้หญิง วิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ (0674) 14 2489
วิลาวัณย์ หาญพานิชย์ วิลาวัณย์ หาญพานิชย์ (0675) 21 2496
วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์ วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์ (2451) 63 2538
วิลาศ มัฆมาน (กุลพงศ์) วิลาศ มัฆมาน (กุลพงศ์) (0676) 17 2492
วิลาศ หันนาคินทร์ วิลาศ หันนาคินทร์ (1290)
วิลาสวงศ์ พงศะบุตร (นพรัตน์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาสวงศ์ พงศะบุตร (นพรัตน์) (0677) 19 2494 ถึงแก่กรรม
วิลาสินีย์ แฝงยงค์ วิลาสินีย์ แฝงยงค์ (2216) 62 2537
วิไล ชลานุชพงศ์ (ผาตินาวิน) วิไล ชลานุชพงศ์ (ผาตินาวิน) (0678) 34 2509
วิไล พรหมคุปต์ วิไล พรหมคุปต์ (0679) 16 2491
วิไล แย้มสาขา วิไล แย้มสาขา (0680) 40 2515
วิไล รังสิวัฒนศักดิ์ วิไล รังสิวัฒนศักดิ์ (1545) 56 2531
วิไล รัตนสุข วิไล รัตนสุข (2239) 38 2513
วิไล วงศ์สันติวนิช วิไล วงศ์สันติวนิช (0681) 39 2514
วิไลเฉิด ทวีสิน (คทวณิช) วิไลเฉิด ทวีสิน (คทวณิช) (1116) 24 2499
วิไลพร ลี้กำจร วิไลพร ลี้กำจร (2114)
วิไลพร เลาหโกศล (จิตต์ชุ่ม) วิไลพร เลาหโกศล (จิตต์ชุ่ม) (1772) 39 2514
วิไลพรรณ สุคนธทรัพย์ วิไลพรรณ สุคนธทรัพย์ (1982) 60 2535
วิไลพรรณ อัฐากรพันธ์ วิไลพรรณ อัฐากรพันธ์ (3090) 42 2517
วิไลลักษณ์ ฐิติพลธำรง วิไลลักษณ์ ฐิติพลธำรง (1679) 56 2531
วิไลลักษณ์ ตั้งศิริธงชัย วิไลลักษณ์ ตั้งศิริธงชัย (3001) 55 2530
วิไลลักษณ์ ตันพิบูลย์วงศ์ (วิทยานุเคราะห์) วิไลลักษณ์ ตันพิบูลย์วงศ์ (วิทยานุเคราะห์) (2782) 47 2522
วิไลลักษณ์ ยั่งยืนสุข วิไลลักษณ์ ยั่งยืนสุข (2283) 63 2538
วิไลลักษณ์ ศฤงคารินกุล (สุทธิโก) วิไลลักษณ์ ศฤงคารินกุล (สุทธิโก) (1820) 36 2511
วิไลเลขา ถาวรธนสาร (บุรณศิริ) รองศาสตราจารย์ วิไลเลขา ถาวรธนสาร (บุรณศิริ) (1393) 31 2506
วิไลวรรณ รุ่งเรืองรัตน์ วิไลวรรณ รุ่งเรืองรัตน์ (1668) 52 2527
วิไลวรรณ วอนยอดพันธุ์ วิไลวรรณ วอนยอดพันธุ์ (2133)
วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (ตรียากิจ) วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (ตรียากิจ) (2870) 47 2522
วิวรรณ วิชัยดิษฐ วิวรรณ วิชัยดิษฐ (2881) 45 2520
วิวรรธน์ (วิวัฒน์) ไทยวัฒนานนท์ วิวรรธน์ (วิวัฒน์) ไทยวัฒนานนท์ (3072) 51 2526
วิวัณณา สังวรเวชชภัณฑ์ วิวัณณา สังวรเวชชภัณฑ์ (1700) 37 2512
วิศรุต หอมหวน นาย วิศรุต หอมหวน (3200) 79 2554
วิศิษฎ์ศักดิ์ ศุภดิษฐ์ วิศิษฎ์ศักดิ์ ศุภดิษฐ์ (3012) 37 2512
วิสมัย มโนมัยพิบูลย์ (สัจจะเวทะ) วิสมัย มโนมัยพิบูลย์ (สัจจะเวทะ) (0682) 26 2501
วิสสุดา กนิษฐานนท์ (ศุษิลวรณ์) วิสสุดา กนิษฐานนท์ (ศุษิลวรณ์) (1387) 37 2512
วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ (1291) 36 2511
วิสูตร สินอนันต์พัฒน์ วิสูตร สินอนันต์พัฒน์ (1613) 51 2526
วีณพัตรา พิพัฒพันธุ์ วีณพัตรา พิพัฒพันธุ์ (1790) 58 2533
วีณา ครุจิต วีณา ครุจิต (1789) 27 2502
วีณา โรจนราธา วีณา โรจนราธา (3026) 40 2515
วีณา หนุนพระเดช วีณา หนุนพระเดช (0683) 40 2515
วีนัส สุรนิวงศ์ (ปัทมดิลก) วีนัส สุรนิวงศ์ (ปัทมดิลก) (1315) 19 2494
วีรชาติ ปรียวงศ์ พ.ต.ท. วีรชาติ ปรียวงศ์ (0684) 31 2506
วีรนันท์ จูงศิริวัฒน์ (วารีวิชชนนท์) วีรนันท์ จูงศิริวัฒน์ (วารีวิชชนนท์) (0685) 33 2508
วีรนุช นวลปลั่ง วีรนุช นวลปลั่ง (1864) 59 2534
วีรวรรณ วรรุตม์ (บาลมงคล) วีรวรรณ วรรุตม์ (บาลมงคล) (0686) 36 2511
วีรวรรณ อิ่มอภัย (อิศรางกูร ณ อยุธยา) พ.อ.หญิง วีรวรรณ อิ่มอภัย (อิศรางกูร ณ อยุธยา) (0687) 16 2491
วีรวัน ฮ้อศิริมานนท์ วีรวัน ฮ้อศิริมานนท์ (2416) 64 2539
วีระ สุขยิ่ง วีระ สุขยิ่ง (1727) 46 2521
วีระนันท์ คำนึงวุฒิ วีระนันท์ คำนึงวุฒิ (2098) 60 2535
วีระวรรณ พราพงษ์ วีระวรรณ พราพงษ์ (1586) 39 2514
วีระวุฒิ มารศรี วีระวุฒิ มารศรี (3212) 83 2558
วุฒยา เจริญผล วุฒยา เจริญผล (2012) 60 2535
แววตา ลิปิวัฒนา แววตา ลิปิวัฒนา (2370) 19 2494
ศจีนุช นีลพงษ์ ศจีนุช นีลพงษ์ (2284) 63 2538
ศจีปภา สุธาธรรม นาง ศจีปภา สุธาธรรม (3043) 45 2520
ศมน (เสาวนีย์) ศรีทับทิม ศมน (เสาวนีย์) ศรีทับทิม (2003) 60 2535
ศรณี (สาณี) อติแพทย์ พันเอกหญิง ศรณี (สาณี) อติแพทย์ (0780) 14 2489 ถึงแก่กรรม
ศรวณีย์ สุขุมวาท ศรวณีย์ สุขุมวาท (2220) 38 2513
ศรัณยา วจนานวัช (วังกานนท์) ศรัณยา วจนานวัช (วังกานนท์) (1895) 43 2518
ศรายุธ เอกะหิตานนท์ ศรายุธ เอกะหิตานนท์ (1826) 57 2532
ศราวดี วีรเธียร ศราวดี วีรเธียร (2419) 64 2539
ศรีชาดา ปุณณะหิตานนท์ ศรีชาดา ปุณณะหิตานนท์ (2957) 37 2512
ศรีนวล จรัสศิลป์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นาง ศรีนวล จรัสศิลป์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (3103) 34 2509
ศรีนวล ใจเอื้อ ศรีนวล ใจเอื้อ (3117) 43 2518
ศรีนวล ธุมชัย (ศิริมิลินทร์) ศรีนวล ธุมชัย (ศิริมิลินทร์) (0689) 24 2499
ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์ (โอสถาภิรัตน์) ศรีนันทา ศิลปสวัสดิ์ (โอสถาภิรัตน์) (0690) 31 2506
ศรีนาถ สุริยะ (สุทธะสินธุ) คุณหญิง ศรีนาถ สุริยะ (สุทธะสินธุ) (0691) 6 2480 ถึงแก่กรรม
ศรีประภา โอฬารสกุลชัย (ลดาวัลย์) ม.ล. ศรีประภา โอฬารสกุลชัย (ลดาวัลย์) (2374) 45 2520
ศรีปัญญา ใจใหญ่ ศรีปัญญา ใจใหญ่ (1142) 31 2506
ศรีพรรณา ตั้งคารวะคุณ (เทพชาตรี) ศรีพรรณา ตั้งคารวะคุณ (เทพชาตรี) (1061) 40 2515
ศรีไพร โชติจิรวัฒนา ศรีไพร โชติจิรวัฒนา (2318) 63 2538
ศรีภัทรา ประสิทธิ์ (ขมะสุนทร) เรือตรีหญิง ศรีภัทรา ประสิทธิ์ (ขมะสุนทร) (0692) 46 2521
ศรีรัตนา ดำรงศิริ (กุลพิบูลย์) ศรีรัตนา ดำรงศิริ (กุลพิบูลย์) (1587) 24 2499
ศรีเรือน แก้วกังวาล ศรีเรือน แก้วกังวาล (2560) 28 2503
ศรีลักษณ์ สง่าเมือง (ศารทูลสิงห์) ศรีลักษณ์ สง่าเมือง (ศารทูลสิงห์) (1249) 34 2509
ศรีวรรณา เจียรวัฒน์ชัย (อัศวินวิจิตร) ศรีวรรณา เจียรวัฒน์ชัย (อัศวินวิจิตร) (2138) 40 2515
ศรีวรรณา วิริยะพันธุ์ (ปานประทีป) ศรีวรรณา วิริยะพันธุ์ (ปานประทีป) (0693) 31 2505
ศรีวลี คราวลีย์ (ชัชวาลา) ศรีวลี คราวลีย์ (ชัชวาลา) (2137) 34 2509
ศรีวิบูลย์ จปานนท์ ศรีวิบูลย์ จปานนท์ (0694) 18 2493 ถึงแก่กรรม
ศรีวิภา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา (ชูเอม) ศรีวิภา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา (ชูเอม) (1565) 19 2494
ศรีวิรัตน์ พิทยาธิคุณ ศรีวิรัตน์ พิทยาธิคุณ (3007) 52 2527
ศรีวิโรจน์ เปี่ยมปิติ ศรีวิโรจน์ เปี่ยมปิติ (0695) 27 2502 ถึงแก่กรรม
ศรีสกุล สุทธินราธร (ศักดิ์ศรี) ศรีสกุล สุทธินราธร (ศักดิ์ศรี) (2952) 63 2538
ศรีสมภพ ปรักกมะกุล นาย ศรีสมภพ ปรักกมะกุล (0696) 17 2492 ถึงแก่กรรม
ศรีสว่าง วงศ์ทองศรี (สุจริต) ศรีสว่าง วงศ์ทองศรี (สุจริต) (0697) 8 2482
ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ (วนาสิน) รองศาสตราจารย์ ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ (วนาสิน) (0698) 30 2505
ศรีสอาด พิศลยบุตร ศรีสอาด พิศลยบุตร (2136) 24 2499
ศรีสาคร มณีโชติ ศรีสาคร มณีโชติ (1477) 36 2511
ศรีสุข ชัชวาลา ศรีสุข ชัชวาลา (1744) 39 2514
ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ (บุญยัง) ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ (บุญยัง) (0699) 25 2500
ศรีสุรางค์ ไชยพร ศรีสุรางค์ ไชยพร (1478) 27 2502
ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ (เกิดสว่าง) ศาสตราจารย์ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ (เกิดสว่าง) (0700) 22 2497
ศรีสุรางค์ อัศวานนท์ ศรีสุรางค์ อัศวานนท์ (1886) 43 2518
ศรีหทัย บุนนาค (บูรณสงคราม) ศรีหทัย บุนนาค (บูรณสงคราม) (2966) 33 2508
ศรีอรทัย บุรณศิริ ศรีอรทัย บุรณศิริ (0701) 30 2505
ศรีอุทัย เศรษฐพานิช ศรีอุทัย เศรษฐพานิช (1146) 31 2506
ศลักษณ์ (ศลักษณ์เกษม) ฐิตะฐาน (อุทวณิชย์) ศลักษณ์ (ศลักษณ์เกษม) ฐิตะฐาน (อุทวณิชย์) (0702) 15 2490
ศลักษณา เอี่ยมศิริกุลมิตร ศลักษณา เอี่ยมศิริกุลมิตร (2906) 63 2538
ศศมน วิรยศิริ ศศมน วิรยศิริ (3019)
ศศรักษ์ เพชรเชิดชู ดร. ศศรักษ์ เพชรเชิดชู (2383) 60 2535
ศศิ อินทโกสุม ศศิ อินทโกสุม (1506) 53 2528
ศศิธร ยุวโกศล ศศิธร ยุวโกศล (2312) 63 2538
ศศิธร หาญพานิช ศศิธร หาญพานิช (3196) 52 2527
ศศิธันว์ บรรณโศภิษฐ์ ศศิธันว์ บรรณโศภิษฐ์ (1411) 56 2531
ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ (1401) 41 2516
ศศิวิมล กุมารบุญ ศศิวิมล กุมารบุญ (1979) 60 2535
ศศิวิมล สุราฤทธิ์ ศศิวิมล สุราฤทธิ์ (2532) 46 2521
ศศี ยุกตะนันทน์ ศศี ยุกตะนันทน์ (1062) 49 2524
ศักดิ์ศิริ โรจนะสิริ นาย ศักดิ์ศิริ โรจนะสิริ (3011) 43 2518
ศันสนีย์ ชื่นกำไร ศันสนีย์ ชื่นกำไร (0703) 45 2520
ศันสนีย์ นิ่มสุวรรณ ศันสนีย์ นิ่มสุวรรณ (2568) 68 2543
ศันสนีย์ เล้าอรุณ ศันสนีย์ เล้าอรุณ (2575) 68 2543
ศิรมนต์ โสภา ศิรมนต์ โสภา (3240) 84 2559
ศิรอร วิศวไพศาล ศิรอร วิศวไพศาล (1860) 59 2534
ศิริ บัวศรี (ศิริจรรยา) ศิริ บัวศรี (ศิริจรรยา) (0712) 4 2478 ถึงแก่กรรม
ศิริกุล ดำรงมณี ศิริกุล ดำรงมณี (2586) 68 2543
ศิริกุล พัฒนเตชะ ศิริกุล พัฒนเตชะ (3229) 68 2543
ศิริกุล สูทกวาทิน (ชัยรัตน์) ศิริกุล สูทกวาทิน (ชัยรัตน์) (1079) 31 2506
ศิริกุล โอภาสวงศ์ ศิริกุล โอภาสวงศ์ (2670) 41 2516
ศิริณา รัชนี เอกวัฒน์ ศิริณา รัชนี เอกวัฒน์ (0704) 32 2507
ศิริณี อักษรมี (ศรีหยวก) ศิริณี อักษรมี (ศรีหยวก) (2388) 42 2517
ศิริทรัพย์ ถนอมชาติชัย (ธีรานันตชัย) นาง ศิริทรัพย์ ถนอมชาติชัย (ธีรานันตชัย) (3053) 45 2520
ศิริทัศนา วรางกูร ศิริทัศนา วรางกูร (1844) 45 2520
ศิรินทิพย์ เพ็ชรพล ศิรินทิพย์ เพ็ชรพล (1479)
ศิรินนา บุณยสงวน ศิรินนา บุณยสงวน (1938) 35 2510
ศิรินาถ เทียนทอง (เหลือประเสริฐ) ศิรินาถ เทียนทอง (เหลือประเสริฐ) (1480) 45 2520
ศิริเนตร กิจจำนงค์พันธุ์ (ถาวรรัตน์) ศิริเนตร กิจจำนงค์พันธุ์ (ถาวรรัตน์) (2822) 42 2517
ศิริพร เกตุมาลาศิริ ศิริพร เกตุมาลาศิริ (2942) 51 2526
ศิริพร แก้วดี (วรรณศิริกุล) นาง ศิริพร แก้วดี (วรรณศิริกุล) (3126) 42 2517
ศิริพร แตงเที่ยง (กาญจนะวสิต) ศิริพร แตงเที่ยง (กาญจนะวสิต) (0706) 27 2502
ศิริพร บุญมี (สุนทโรทก) ศิริพร บุญมี (สุนทโรทก) (1380) 37 2512
ศิริพร พฤกษ์ไพบูลย์ ศิริพร พฤกษ์ไพบูลย์ (1996) 60 2535
ศิริพร มงคลชีพ (จิระวิชิตชัย) ศิริพร มงคลชีพ (จิระวิชิตชัย) (2862) 54 2529
ศิริพร รุจิพัฒนกุล (หล่อไกรเลิศ) ศิริพร รุจิพัฒนกุล (หล่อไกรเลิศ) (2391) 41 2516
ศิริพร เริงจิตต์ ศิริพร เริงจิตต์ (2145) 64 2539
ศิริพร ลิมตระการ (โภคศิริ) ศิริพร ลิมตระการ (โภคศิริ) (0707) 25 2500
ศิริพร ศรีวรกานต์ ดร. ศิริพร ศรีวรกานต์ (2099) 60 2535
ศิริพร สะโครบาเน็ค (หนูแก้วขวัญ) นาง ศิริพร สะโครบาเน็ค (หนูแก้วขวัญ) (3101) 34 2509
ศิริพร สุวรรณะ ศิริพร สุวรรณะ (0708) 38 2513
ศิริพรรณ เจนวาณิชย์ ศิริพรรณ เจนวาณิชย์ (3112) 43 2518
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ (องค์โฆษิต) ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ (องค์โฆษิต) (1280) 41 2516
ศิริเพ็ญ นุชาชาติพงศ์ ศิริเพ็ญ นุชาชาติพงศ์ (2001) 60 2535
ศิริมา ธนานิมิตร ศิริมา ธนานิมิตร (1699) 51 2526
ศิริยุพา รุ่งเริงสุข ศิริยุพา รุ่งเริงสุข (1723) 47 2522
ศิริรัฐ ทองใหญ่ ณ อยุธยา (สังข์พิชัย) ศิริรัฐ ทองใหญ่ ณ อยุธยา (สังข์พิชัย) (0709) 19 2494
ศิริรัตน์ คุณโฑดม ศิริรัตน์ คุณโฑดม (2437) 64 2539
ศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ (เจริญสิน) ศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ (เจริญสิน) (2146) 41 2516
ศิริรัตน์ นิโลดม ศิริรัตน์ นิโลดม (2366)
ศิริรัตน์ ภาศักดิ์ (สิทธิมังค์) ศิริรัตน์ ภาศักดิ์ (สิทธิมังค์) (2876) 35 2510
ศิริรัตน์ วิเศษสุข ศิริรัตน์ วิเศษสุข (2084) 60 2535
ศิริรัตน์ ศรีแก้ว (พานิชการ) พลอากาศโทหญิง ศิริรัตน์ ศรีแก้ว (พานิชการ) (2523) 34 2509
ศิริลักษณ์ ด่านวานิชกุล ศิริลักษณ์ ด่านวานิชกุล (1139) 44 2519
ศิริลักษณ์ นันทยาภิรมย์ ศิริลักษณ์ นันทยาภิรมย์ (2732) 50 2525
ศิริลักษณ์ บุญมา (ตันติวัชรประกาย) ศิริลักษณ์ บุญมา (ตันติวัชรประกาย) (1384) 37 2512
ศิริวรรณ ตรังคสมบัติ ศิริวรรณ ตรังคสมบัติ (2657) 42 2517
ศิริวรรณ แย้มศรี ศิริวรรณ แย้มศรี (1481)
ศิริวรรณ ศิริอารยา (สร้อยแสน) ศิริวรรณ ศิริอารยา (สร้อยแสน) (1081) 35 2510
ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ (2830) 41 2516
ศิริวรรณ สุขพานิช (รัชตะนาวิน) ศิริวรรณ สุขพานิช (รัชตะนาวิน) (0710) 33 2508
ศิริวรรณ สุนทรนันท์ ศิริวรรณ สุนทรนันท์ (0711) 45 2520
ศิโรรัตน์ ศิรวีรชาติ น.ส. ศิโรรัตน์ ศิรวีรชาติ (3187) 47 2522
ศิลปะ เมฆราตรี น.ส. ศิลปะ เมฆราตรี (3104) 34 2509
ศิวพร คงธารารัตน์ ศิวพร คงธารารัตน์ (2488) 63 2538
ศิวพร ชนาเทพาพร ศิวพร ชนาเทพาพร (2890) 61 2536
ศิวลี อำไพ (สระตันติ์) ศิวลี อำไพ (สระตันติ์) (0713) 25 2500
ศิวัชญ์ ภู่มณี ศิวัชญ์ ภู่มณี (2081) 60 2535
ศุจิกา เศรษฐบุตร (สวัสดิ-ชูโต) คุณหญิง ศุจิกา เศรษฐบุตร (สวัสดิ-ชูโต) (0714) 3 2477
ศุทธิลักษมิ์ สิทธิไชย ศุทธิลักษมิ์ สิทธิไชย (0715) 21 2496
ศุภกิตติ์ หิรัณยาภาพงศ์ ศุภกิตติ์ หิรัณยาภาพงศ์ (1774) 36 2511
ศุภจา บุญนทีพิสิฐ (ทวีทรัพย์) ศุภจา บุญนทีพิสิฐ (ทวีทรัพย์) (3077) 52 2527
ศุภดา นันทสุภา ศุภดา นันทสุภา (2254) 63 2538
ศุภพรรณ ดิศกุล ม.ล. ศุภพรรณ ดิศกุล (2440) 64 2539
ศุภมาส เอ่งฉ้วน นาย ศุภมาส เอ่งฉ้วน (1846) ป.โท 2535
ศุภร (สุภร) บุนนาค (ศิวะศริยานนท์) ศุภร (สุภร) บุนนาค (ศิวะศริยานนท์) (0716) 9 2483 ถึงแก่กรรม
ศุภร วสุธาร ศุภร วสุธาร (2855) 36 2511
ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล (1771) 41 2516
ศุภรัศมิ์ (จิรนัน) มัลลิกมลทัศน์ (งามถิ่น) ศุภรัศมิ์ (จิรนัน) มัลลิกมลทัศน์ (งามถิ่น) (2824) 41 2516
ศุภรา รักษ์กุล (พลอินทร์) ศุภรา รักษ์กุล (พลอินทร์) (0717) 24 2499
ศุภรา หงส์ลดารมภ์ (ศยามานนท์) ศุภรา หงส์ลดารมภ์ (ศยามานนท์) (0718) 28 2503
ศุภริน พรประพันธ์ ศุภริน พรประพันธ์ (0719) 29 2504
ศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี (รัตนมณีฉัตร) ศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี (รัตนมณีฉัตร) (0720) 38 2513
ศุภวรรณ รักประทุม ศุภวรรณ รักประทุม (0721) 10 2484
ศุภาณัฐ (นัยนา) หงษ์ทองคำ ศุภาณัฐ (นัยนา) หงษ์ทองคำ (2167) 35 2510
ศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์ (วงศาโรจน์) ศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์ (วงศาโรจน์) (2630) 41 2516
โศณรัศม์ สนิทพันธุ์ น.อ.หญิง โศณรัศม์ สนิทพันธุ์ (2763) 51 2526
โศรดา ดุ๊ก โศรดา ดุ๊ก (2524) 46 2521
โศรยา หอมชื่น โศรยา หอมชื่น (1797) 58 2533
สกล รณะนันทน์ (แจ้งสนิท) สกล รณะนันทน์ (แจ้งสนิท) (0722) 16 2491
สกล รุจิภักดิ์ สกล รุจิภักดิ์ (2252) 63 2538
สงวนศรี ขันธวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวนศรี ขันธวิเชียร (0723) 39 2514
ส่งศรี บุญชูช่วย (พานิชเกษม) ส่งศรี บุญชูช่วย (พานิชเกษม) (0725) 14 2489
ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์ รองศาสตราจารย์ ส่งศรี ศรีจันทราพันธุ์ (0637) 24 2499
ส่งศักดิ์ ทิตาราม ส่งศักดิ์ ทิตาราม (0724) 23 2498
สดชื่น ชัยประสาธน์ ศาสตราจารย์ ดร. สดชื่น ชัยประสาธน์ (0726) 30 2505
สดศรี บรรณวิทยกิจ สดศรี บรรณวิทยกิจ (1368) 38 2512
สดศรี วงศ์ถ้วยทอง (วัลยะเสวี) สดศรี วงศ์ถ้วยทอง (วัลยะเสวี) (0727) 16 2491
สดใส ขันติวรพงศ์ สดใส ขันติวรพงศ์ (3069) 36 2511
สดใส พันธุมโกมล (วานิชวัฒนา) รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล (วานิชวัฒนา) (0728) 20 2495
สดับพิณ วิไลรัตน์ สดับพิณ วิไลรัตน์ (1254) ถึงแก่กรรม
สดี ปันยารชุน สดี ปันยารชุน (0729) 18 2493
สถาพร พันธุ์มณี สถาพร พันธุ์มณี (1869) 21 2496
สถาพร สุวัณณุสส์ (ชำนิประศาสน์) สถาพร สุวัณณุสส์ (ชำนิประศาสน์) (0730) 11 2486
สถิตพงศ์ บุญมีสุวรรณ สถิตพงศ์ บุญมีสุวรรณ (1663) ป.โท 2533
สนอง จันทรศัพท์ สนอง จันทรศัพท์ (0731) ถึงแก่กรรม
สนอง ปิ่นกุลบุตร สนอง ปิ่นกุลบุตร (0732) 9 2483
สนองนาฎ จารุดิลก (ตันบุญยืน) คุณหญิง สนองนาฎ จารุดิลก (ตันบุญยืน) (0733) 8 2482 ถึงแก่กรรม
สนานจิตต์ ธรรมกุล (เหล็กกล้า) สนานจิตต์ ธรรมกุล (เหล็กกล้า) (0734) 17 2492
สนิทพงษ์ เข็มทอง สนิทพงษ์ เข็มทอง (0735) 24 2499
สนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก สนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก (0736) 41 2516
สมจิต จิระนันทิพร อาจารย์ สมจิต จิระนันทิพร (1303) 47 2522
สมจิต จุฬารัตน์ (ภูริพันธุ์) สมจิต จุฬารัตน์ (ภูริพันธุ์) (2848) 28 2503
สมจิตต์ จุฑารัตน์ สมจิตต์ จุฑารัตน์ (0737) 29 2504
สมจิตต์ ทรงสิทธิโชค (ตัณฑวรรธนะ) สมจิตต์ ทรงสิทธิโชค (ตัณฑวรรธนะ) (1513) 30 2505
สมจิตต์ รามโกมุท สมจิตต์ รามโกมุท (0738) 14 2489
สมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ (จำรูญฤทธิ์) คุณหญิง สมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ (จำรูญฤทธิ์) (0739) 9 2483
สมจิตต์ สิทธิไชย (วัลลิกุล) สมจิตต์ สิทธิไชย (วัลลิกุล) (0740) 10 2485
สมเจตน์ ธัญญานุวัตร สมเจตน์ ธัญญานุวัตร (1482) 30 2505
สมใจ โฆสรัสวดี (ลิมประพฤทธิ์กุล) สมใจ โฆสรัสวดี (ลิมประพฤทธิ์กุล) (1063) 38 2513
สมชาย กิ่งกาญจนาธร สมชาย กิ่งกาญจนาธร (1389) 38 2512
สมชาย ทับทิมแก้ว พ.อ. สมชาย ทับทิมแก้ว (0741) 34 2509
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (1002) 31 2506
สมชาย สุขะการค้า สมชาย สุขะการค้า (2380) 47 2522
สมชื่น อุดมพิทยภูมิพิจารณ์ สมชื่น อุดมพิทยภูมิพิจารณ์ (2798) 51 2526
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (0221) 41 2516
สมถวิล ธนะโสภณ (อรชุนวงศ์) สมถวิล ธนะโสภณ (อรชุนวงศ์) (0742) 36 2511
สมถวิล วิเศษสมบัติ สมถวิล วิเศษสมบัติ (2173) 24 2499
สมถวิล หิรัณยชาตรี สมถวิล หิรัณยชาตรี (0743) 28 2503
สมทรง เจ๊ะดาโอ๊ะ (หะยีเจ๊ะมะ) สมทรง เจ๊ะดาโอ๊ะ (หะยีเจ๊ะมะ) (3096) 42 2517
สมนึก สุธาธรรม สมนึก สุธาธรรม (0744) 17 2492
สมบัติ ชิตชอบ (เปี่ยมสมบูรณ์) สมบัติ ชิตชอบ (เปี่ยมสมบูรณ์) (1716) 28 2503
สมบัติ ภูอภิรมย์ สมบัติ ภูอภิรมย์ (0745) 17 2492
สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ (จิตรการัณย์วงศ์) สมบุญ ปิยะสินธ์ชาติ (จิตรการัณย์วงศ์) (1883) 43 2518
สมบูรณ์ จรจวบโชค สมบูรณ์ จรจวบโชค (1483) 37 2512
สมบูรณ์ ทองประไพแสง (แซ่อึ้ง) นาย สมบูรณ์ ทองประไพแสง (แซ่อึ้ง) (1543) 56 2531
สมบูรณ์ ธรรมครองอาตม์ (หยี่ผดุง) สมบูรณ์ ธรรมครองอาตม์ (หยี่ผดุง) (0746) 1 2475
สมบูรณ์ บุศยศิริ สมบูรณ์ บุศยศิริ (2102)
สมประสงค์ ปิ่นจินดา สมประสงค์ ปิ่นจินดา (1259) 17 2492
สมปรารถนา ประกอบสันติสุข สมปรารถนา ประกอบสันติสุข (2213) 62 2537
สมปอง แสงเทียน (ยุวมิตร) สมปอง แสงเทียน (ยุวมิตร) (1120) 27 2502
สมพงษ์ ปัญญาสุข สมพงษ์ ปัญญาสุข (0747) 14 2489
สมพงษ์ ภโรวาท พันเอก สมพงษ์ ภโรวาท (0392) 2 2476 ถึงแก่กรรม
สมพร จารุนัฏ สมพร จารุนัฏ (1426) 30 2505
สมพร ชมอุตม์ (มโนมัยอุดม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร ชมอุตม์ (มโนมัยอุดม) (1551) 21 2496
สมพร แซ่เฮ้ง สมพร แซ่เฮ้ง (1594) 54 2529
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล (0748) 47 2522
สมพร มาอุทธรณ์ สมพร มาอุทธรณ์ (2190) 36 2511
สมพร อิทธิพงษ์ สมพร อิทธิพงษ์ (1301) 29 2504
สมพล ชัยสิริโรจน์ สมพล ชัยสิริโรจน์ (1606) 44 2519
สมพล อัครสถิตานนท์ (ยอดยัง) พันเอก สมพล อัครสถิตานนท์ (ยอดยัง) (0749) 22 2497
สมพิศ คูศรีพิทักษ์ (ยอดเศรณี) สมพิศ คูศรีพิทักษ์ (ยอดเศรณี) (0750) 27 2502
สมพิศ เพียรเลิศ (อิทธิพงษ์) สมพิศ เพียรเลิศ (อิทธิพงษ์) (1550) 31 2506
สมพิศ ศิริโชติ สมพิศ ศิริโชติ (2168) 24 2499
สมพุทธ ธุระเจน สมพุทธ ธุระเจน (1064) 25 2500
สมภาพ คมสัน สมภาพ คมสัน (1607) 20 2495
สมร จันทรางศุ (จวบสวัสดิ์) สมร จันทรางศุ (จวบสวัสดิ์) (1750) 21 2496
สมรัก อารีวัฒนสมบัติ สมรัก อารีวัฒนสมบัติ (1484) 55 2530
สมรักษ์ ณรงค์วิชัย สมรักษ์ ณรงค์วิชัย (2547) 36 2511
สมรัตน์ กาญตระศิริ สมรัตน์ กาญตระศิริ (2301) 63 2538
สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา (ผลชีวิน) ท่านผู้หญิง สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา (ผลชีวิน) (0751) 3 2477 ถึงแก่กรรม
สมฤดี พิทักษ์ศิริพรรณ สมฤดี พิทักษ์ศิริพรรณ (2584) 68 2543
สมฤดี วิศทเวทย์ (วัฒนผาสุก) รองศาสตราจารย์ สมฤดี วิศทเวทย์ (วัฒนผาสุก) (0752) 33 2508
สมลักษณ์ สุภาพ (สุขเวช) สมลักษณ์ สุภาพ (สุขเวช) (2589) 32 2507
สมศรี ปทุมสูตร (กาญจนจารี) สมศรี ปทุมสูตร (กาญจนจารี) (0754) 18 2493 ถึงแก่กรรม
สมศรี พบพิพักตร์ สมศรี พบพิพักตร์ (1941) 45 2520
สมศรี มหารมณ์ (ยูสานนท์) สมศรี มหารมณ์ (ยูสานนท์) (0755) 28 2503
สมศรี วรรธนะประทีป (ชีพสาทิศ) สมศรี วรรธนะประทีป (ชีพสาทิศ) (0756) 11 2486
สมศรี สุขศรี สมศรี สุขศรี (3227) 39 2514
สมศรี อ่ำสำอางค์ (กิ่งมณี) พลอากาศตรีหญิง สมศรี อ่ำสำอางค์ (กิ่งมณี) (0757) 30 2505
สมศรี อิงคนินันท์ รองศาสตราจารย์ สมศรี อิงคนินันท์ (1257) 29 2504 ถึงแก่กรรม
สมศักดิ์ วิราพร สมศักดิ์ วิราพร (1451) 29 2504
สมสกุล นาคพันธ์ (โตบุญช่วย) สมสกุล นาคพันธ์ (โตบุญช่วย) (1452) 31 2506
สมสลวย วิทยานนท์ (ผเดิมชิต) สมสลวย วิทยานนท์ (ผเดิมชิต) (1485) 44 2519
สมสิริ โสมาภา (ศรีทองท้วม) สมสิริ โสมาภา (ศรีทองท้วม) (0758) 25 2500
สมสุข สว่างฟ้า สมสุข สว่างฟ้า (3149) 29 2504
สมสุดา ศรีวัฒนานนท์ สมสุดา ศรีวัฒนานนท์ (2429) 64 2539
สมหญิง โกมลกิติ สมหญิง โกมลกิติ (3094) 42 2517
สมหวัง ศรีประสาธน์ (ตงพิพัฒน์) สมหวัง ศรีประสาธน์ (ตงพิพัฒน์) (0759) 34 2509
สมาน ใจปราณี สมาน ใจปราณี (0760) 22 2497 ถึงแก่กรรม
สมุทร เซ็นเชาวนิช สมุทร เซ็นเชาวนิช (0761) 22 2497
สรณัฐ (อิราวดี) ไตลังคะ รองศาสตราจารย์ ดร. สรณัฐ (อิราวดี) ไตลังคะ (1894) ป.เอก 2546
สรณี วงศ์เปี้ยสัจจ์ สรณี วงศ์เปี้ยสัจจ์ (0762) 36 2511
สรพงศ์ เอื้อชูชัย สรพงศ์ เอื้อชูชัย (1192) 53 2528
สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ (1572) 55 2530
สรรมา วิเชียรประดิษฐ์ สรรมา วิเชียรประดิษฐ์ (2348) 62 2537
สรวรรณ วัฒนวิทย์กิจ (กุญชร ณ อยุธยา) สรวรรณ วัฒนวิทย์กิจ (กุญชร ณ อยุธยา) (1144) 35 2510
สร้อยทอง เตชะเสน สร้อยทอง เตชะเสน (1376) 37 2512
สร้อยสน สกลรักษ์ สร้อยสน สกลรักษ์ (2223) ป.โท 2533
สร้อยอังกูร พนาพรศิริกุล (บุลยเลิศ) สร้อยอังกูร พนาพรศิริกุล (บุลยเลิศ) (0763) 34 2509
สราวุธ ช้างแก้ว สราวุธ ช้างแก้ว (1217) 54 2529
สลวย โรจนสโรช (คุปตาภา) สลวย โรจนสโรช (คุปตาภา) (0764) 4 2478
สลวยพรรณ สถิรวัฒนานนท์ (ยูโซะ) สลวยพรรณ สถิรวัฒนานนท์ (ยูโซะ) (2689) 37 2512
สละ ศิริเวทยพงศ์ (สามหมอ) สละ ศิริเวทยพงศ์ (สามหมอ) (0765) 25 2500
สลิตจันท์ (ฉาทนี) จันทนยิ่งยง สลิตจันท์ (ฉาทนี) จันทนยิ่งยง (1838) 35 2510
สวนิต ยมาภัย ดร. สวนิต ยมาภัย (0766) 20 2495
สวรรค์ สุวรรณโชติ สวรรค์ สุวรรณโชติ (0767) 24 2499
สวลี ศิริผล (ญาณนนท์) สวลี ศิริผล (ญาณนนท์) (1953) 40 2515
สวัสดิ์ จงกล สวัสดิ์ จงกล (0768) 17 2492
สวัสดิ์ บุษปฤกษ์ สวัสดิ์ บุษปฤกษ์ (0769) ป.ม.1 2471 ถึงแก่กรรม
สวัสดิ์ สุวรรณอักษร สวัสดิ์ สุวรรณอักษร (0770) 17 2492
สวาท ฤทธิเกิด (รัตนสุกโก) สวาท ฤทธิเกิด (รัตนสุกโก) (0771) 20 2495
สวาท เสนาณรงค์ (อากาศะพันธุ์) สวาท เสนาณรงค์ (อากาศะพันธุ์) (0772) 6 2480
สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ ผศ.ดร. สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ (3033) ป.โท-เอก 2543
สหัทยา เหล็กพูล สหัทยา เหล็กพูล (2352) 63 2538
สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ (0773) 30 2505
สอางค์ มะลิกุล สอางค์ มะลิกุล (1101) 28 2503
สอางค์ โสตถิรัตน์ สอางค์ โสตถิรัตน์ (0774) 9 2483
สอางค์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (จันทประสิทธิ์) สอางค์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (จันทประสิทธิ์) (0775) 18 2493
สอิ้ง วิชิตสงคราม (สุพรรณารักษ์) สอิ้ง วิชิตสงคราม (สุพรรณารักษ์) (1408) 18 2493
สะโอ ว่องฐิติวงศ์ (แซ่เย็บ) สะโอ ว่องฐิติวงศ์ (แซ่เย็บ) (2405) 34 2509
สักกะ จราวิวัฒน์ สักกะ จราวิวัฒน์ (2201) 62 2537
สัจจา แสวงการ สัจจา แสวงการ (1206) 53 2528
สัญฉวี วิเศษสุรการ สัญฉวี วิเศษสุรการ (0777) 18 2493
สัญญลักษณ์ พรหมรอด สัญญลักษณ์ พรหมรอด (1210) 53 2528
สันทนีย์ ผาสุข (หิรัญกุล) สันทนีย์ ผาสุข (หิรัญกุล) (2833) 41 2516
สัมพันธ์ เอื้อวิทยา (ลี้กุล) สัมพันธ์ เอื้อวิทยา (ลี้กุล) (1746) 24 2499
สัมฤทธิ์ โรจนสุนทร (เนตรมุกดา) สัมฤทธิ์ โรจนสุนทร (เนตรมุกดา) (0778) 15 2490
สาคร ช่วยประสิทธิ์ สาคร ช่วยประสิทธิ์ (0779) 17 2492
สาคร ศิริอนันต์ (สุเมธจรัส) สาคร ศิริอนันต์ (สุเมธจรัส) (1336) 30 2505
สาทรี ชิตานนท์ รองศาสตราจารย์ สาทรี ชิตานนท์ (1549) 25 2500
สาธิมน อารยโกศล สาธิมน อารยโกศล (2320) 63 2538
สามารถ มีสมรรถ สามารถ มีสมรรถ (2725) 43 2518
สามารถ สัมพันธารักษ์ ดร. สามารถ สัมพันธารักษ์ (2196) 29 2504
สายใจ ดาลาล์ สายใจ ดาลาล์ (1250) 8 2482
สายใจ อินทรัมพรรย์ (หรรษาวงศ์) สายใจ อินทรัมพรรย์ (หรรษาวงศ์) (0782) 25 2500
สายป่าน ชื่นสมจิตต์ สายป่าน ชื่นสมจิตต์ (2005) 60 2535
สายป่าน ปุริวรรณชนะ สายป่าน ปุริวรรณชนะ (2777) 67 2542
สายภิญญ์ เอี่ยมสำอางค์ รองศาสตราจารย์ สายภิญญ์ เอี่ยมสำอางค์ (1581) 31 2506
สายศรี เพ็ญผล สายศรี เพ็ญผล (0783) 37 2512
สายสวาท เกตุชาติ (อินทิแสน) สายสวาท เกตุชาติ (อินทิแสน) (1065) 26 2501
สายสวาท รัตนทัศนีย์ สายสวาท รัตนทัศนีย์ (0784)
สายหยุด สมิตะลัมพะ (กัลยาศิริ) สายหยุด สมิตะลัมพะ (กัลยาศิริ) (0785) 25 2500
สาโรช บัวศรี สาโรช บัวศรี (0786) 4 2478 ถึงแก่กรรม
สาลินี เตียวไพบูลย์ (ม้าวิเชียร) สาลินี เตียวไพบูลย์ (ม้าวิเชียร) (1066) 38 2513
สาลินี บุรินทร์วัฒนา (โกมารทัต) สาลินี บุรินทร์วัฒนา (โกมารทัต) (1569) 30 2505 ถึงแก่กรรม
สาลินี อันตรเสน สาลินี อันตรเสน (2340) 63 2538
สาลี่ เกี่ยวการค้า (ศรีเพ็ญ) สาลี่ เกี่ยวการค้า (ศรีเพ็ญ) (1882) 33 2508
สาลี่ พานิชเกษม สาลี่ พานิชเกษม (2160)
สาวิตรี กาญจนกุญชร สาวิตรี กาญจนกุญชร (2588) 31 2506
สาวิตรี เจริญพงศ์ (ทัพภะสุต) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี เจริญพงศ์ (ทัพภะสุต) (2140) 44 2519
สาวิตรี ชีวะเกตุ สาวิตรี ชีวะเกตุ (0787) 31 2506
สาวิตรี สุนทโรวาท พ.อ.หญิง สาวิตรี สุนทโรวาท (1757) 21 2496
สาวิตรี หาญสงคราม (นิวาศานนท์) สาวิตรี หาญสงคราม (นิวาศานนท์) (2727) 51 2526
สาวิตรี แฮมมอนด์ (พืชพันธ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี แฮมมอนด์ (พืชพันธ์) (1881) 44 2519
สาวิตา ดิถียนต์ สาวิตา ดิถียนต์ (2436) 64 2539
ส่าหรี กุลสิริสวัสดิ์ (พานิชนก) ส่าหรี กุลสิริสวัสดิ์ (พานิชนก) (2637) 41 2516
สำเนียง สิงหปรีชา (ตีระวณิช) สำเนียง สิงหปรีชา (ตีระวณิช) (0788) 1 2475
สำรวล ตั้งตระกูล (บัวชุม) สำรวล ตั้งตระกูล (บัวชุม) (1003) 23 2498
สำอาง พุทธินันทน์ (ศุขตระกูล) สำอาง พุทธินันทน์ (ศุขตระกูล) (1067) 25 2500
สิงห์โต จ่างตระกูล สิงห์โต จ่างตระกูล (0789) 15 2490 ถึงแก่กรรม
สิทธา พินิจภูวดล (วัชโรทยาน) ศาสตราจารย์ ดร. สิทธา พินิจภูวดล (วัชโรทยาน) (0790) 16 2491 ถึงแก่กรรม
สิทธินีย์ นาคะจิตติ สิทธินีย์ นาคะจิตติ (1337) 49 2524
สินี กมลนาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินี กมลนาวิน (0791) 27 2502
สินีนาถ สัตยมาศ (นิ่มวัฒนา) สินีนาถ สัตยมาศ (นิ่มวัฒนา) (0792) 30 2505 ถึงแก่กรรม
สิริ (วราภรณ์) ภัคพุฒิพงศ์ สิริ (วราภรณ์) ภัคพุฒิพงศ์ (3250) 67 2542
สิริกมล ผุดผ่อง สิริกมล ผุดผ่อง (2067) 60 2535
สิริกันยา อินทปัญญา (อายุวัฒน์) สิริกันยา อินทปัญญา (อายุวัฒน์) (2525) 34 2509 ถึงแก่กรรม
สิริญา พาแก้ว สิริญา พาแก้ว (3207) 83 2558
สิรินทร เล็กยิ่งยง สิรินทร เล็กยิ่งยง (2018) 60 2535
สิรินทรา วรานนท์ สิรินทรา วรานนท์ (2458) 64 2539
สิรินาฎ ภคบัณฑุ (ธีรธราธร) สิรินาฎ ภคบัณฑุ (ธีรธราธร) (2894) 44 2519
สิรินุช สุรีรสกุล (สิรอักษรานันท์) สิรินุช สุรีรสกุล (สิรอักษรานันท์) (0793) 30 2505
สิริพร ฟรานซิส สิริพร ฟรานซิส (2462) 37 2511
สิริมน อติแพทย์ สิริมน อติแพทย์ (3203) 62 2537
สิริมา ลิ้มประเสริฐ สิริมา ลิ้มประเสริฐ (2742) 60 2535
สิริมา ศรีสมวงศ์ (หลีละเมียร) สิริมา ศรีสมวงศ์ (หลีละเมียร) (1324) 29 2504
สิริรักษ์ ทารักษ์ น.ส. สิริรักษ์ ทารักษ์ (3155) 75 2550
สิริรัตน์ เตชสิทธิ์สืบพงศ์ สิริรัตน์ เตชสิทธิ์สืบพงศ์ (2013) 60 2535
สิริรัตน์ อาจทวีกุล สิริรัตน์ อาจทวีกุล (2991) 50 2525
สิริลักษณ์ โรจน์มหามงคล สิริลักษณ์ โรจน์มหามงคล (1861) 59 2534
สิริเลิศ เมฆไพบูลย์ (ภาวะสุทธิการ) สิริเลิศ เมฆไพบูลย์ (ภาวะสุทธิการ) (2465) 28 2503 ถึงแก่กรรม
สิริวรรณ จิระเกียรติกุล สิริวรรณ จิระเกียรติกุล (1173) 53 2528
สิริวรรณ จุฬากรณ์ ดร. สิริวรรณ จุฬากรณ์ (1461) 47 2522
สิริวรรณ ตังคธัช สิริวรรณ ตังคธัช (2619) 41 2516
สิริวรรณ รุ่งสว่าง (ชัยวิสุทธิ์) สิริวรรณ รุ่งสว่าง (ชัยวิสุทธิ์) (1375) 37 2512
สิริวรรณ หุตังคบดี (สันติพิทักษ์สกุล) สิริวรรณ หุตังคบดี (สันติพิทักษ์สกุล) (2901) 65 2541
สิวิกา ประกอบสันติสุข สิวิกา ประกอบสันติสุข (0795) 47 2522
สีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ไชยพันธุ์) สีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ไชยพันธุ์) (1730) 29 2504
สีอุไร จิปิภพ (จารุประกร) สีอุไร จิปิภพ (จารุประกร) (0796) 18 2493
สืบแสง พรหมบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบแสง พรหมบุญ (1327) 26 2501 ถึงแก่กรรม
สุกัญญา ธารีวรรณ สุกัญญา ธารีวรรณ (1486) 17 2492
สุกัญญา บำรุงสุข สุกัญญา บำรุงสุข (2909) 41 2516
สุกัญญา บุญประเสริฐ สุกัญญา บุญประเสริฐ (2907) 41 2516
สุกัญญา เลิศสิริลดากุล สุกัญญา เลิศสิริลดากุล (1993) 60 2535
สุกัญญา สุจฉายา ศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา (0851) 41 2516
สุกัญญา เอื้อชูชัย (จงเที่ยงตรง) สุกัญญา เอื้อชูชัย (จงเที่ยงตรง) (1189) 53 2528
สุกันยา ชลิดาพงศ์ สุกันยา ชลิดาพงศ์ (2941) 51 2526
สุกันยา อารีกุล สุกันยา อารีกุล (0797) 25 2500
สุขใจ เสือวรรณศรี (ปัญจมะวัต) สุขใจ เสือวรรณศรี (ปัญจมะวัต) (1113) 27 2502
สุคนธ์ เดชะศิริ (สุคนธนิกร) สุคนธ์ เดชะศิริ (สุคนธนิกร) (0798) 18 2493
สุคนธ์ พลภัทรพิจารณ์ (ไชยะบุรินทร์) สุคนธ์ พลภัทรพิจารณ์ (ไชยะบุรินทร์) (0799) 23 2498
สุคนธ์ วิมลโลหะการ สุคนธ์ วิมลโลหะการ (0800) 9 2483
สุจรรจา สีเขียว สุจรรจา สีเขียว (2036) 60 2535
สุจริต เพียรชอบ (เอี่ยมอำนวย) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุจริต เพียรชอบ (เอี่ยมอำนวย) (0801) 18 2493
สุจารี โลกะวิทย์ (นองบุญนาก) สุจารี โลกะวิทย์ (นองบุญนาก) (0802) 13 2488
สุจารี อัจฉรารัตน์ สุจารี อัจฉรารัตน์ (1294) 42 2517
สุจารี อัศวมงคลกุล (วงษ์ศิริ) นาง สุจารี อัศวมงคลกุล (วงษ์ศิริ) (3185) 53 2528
สุจิตต์ อึ้งภากรณ์ (บริหารวนเขตต์) สุจิตต์ อึ้งภากรณ์ (บริหารวนเขตต์) (1836) 16 2491
สุจิตรา กลิ่นเกษร (ตันติเจริญยศ) สุจิตรา กลิ่นเกษร (ตันติเจริญยศ) (1102) 28 2503
สุจิตรา จงสวัสดิ์ สุจิตรา จงสวัสดิ์ (2786) 50 2525
สุจิตรา ปัญญาวรชาติ สุจิตรา ปัญญาวรชาติ (2266) 63 2538
สุจิตรา รณรื่น (อ่อนค้อม) สุจิตรา รณรื่น (อ่อนค้อม) (1515) 37 2512
สุจิตรา เหราปัตย์ สุจิตรา เหราปัตย์ (0803) 36 2511
สุจินดา ตุ้มหิรัญ (ศิริสวัสดิ์วัฒนา) สุจินดา ตุ้มหิรัญ (ศิริสวัสดิ์วัฒนา) (2535) 54 2529
สุจินต์ ศิริมหาราช (เรี่ยวเธียรชัย) สุจินต์ ศิริมหาราช (เรี่ยวเธียรชัย) (0804) 36 2511
สุชัญญ์ญา (สุธิดา) ว่องวิทย์ สุชัญญ์ญา (สุธิดา) ว่องวิทย์ (2825) 41 2516
สุชาดา จิตต์ปราณีต (คูประดินันท์) สุชาดา จิตต์ปราณีต (คูประดินันท์) (3147) 43 2518
สุชาดา ติลกกุล (สุรางค์ศรีรัฐ) นาง สุชาดา ติลกกุล (สุรางค์ศรีรัฐ) (3055) 45 2520
สุชาดา ถิระวัฒน์ (สุจริตกุล) คุณหญิง สุชาดา ถิระวัฒน์ (สุจริตกุล) (0805) 9 2483
สุชาดา นิมมานนิตย์ รองศาสตราจารย์ สุชาดา นิมมานนิตย์ (1760) 37 2512
สุชาดา พงศ์พันธ์ สุชาดา พงศ์พันธ์ (2089) 45 2520
สุชาดา สัตยพงศ์ (บุษโยค) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา สัตยพงศ์ (บุษโยค) (0806) 36 2511
สุชาดา สีตบุตร สุชาดา สีตบุตร (1068) 26 2501
สุชาดา สุวรรณวาณิช สุชาดา สุวรรณวาณิช (1588) 26 2501
สุชาติ รัตนกุล สุชาติ รัตนกุล (0807) 13 2488
สุชาติ รุ่งวิจิตรโชติ สุชาติ รุ่งวิจิตรโชติ (1487) 54 2529
สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์ สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์ (2058) 39 2514
สุณิสา โรเบิร์ทส์ (พัฒนถาบุตร) สุณิสา โรเบิร์ทส์ (พัฒนถาบุตร) (0808) 38 2513
สุณี ปริปุณณะ (จิรายุพัฒนา) สุณี ปริปุณณะ (จิรายุพัฒนา) (1094) 51 2526
สุณี สาธิตานันต์ (มีศรี) สุณี สาธิตานันต์ (มีศรี) (2956) 37 2512
สุดจิต ภิญโญยิ่ง (ยูสานนท์) สุดจิต ภิญโญยิ่ง (ยูสานนท์) (0809) 21 2496
สุดใจ ธนไพศาล (เพ็ชรศิริ) สุดใจ ธนไพศาล (เพ็ชรศิริ) (2666) 41 2516
สุดบรรจง (บรรจง) ศรุตบรรจง นาวาเอกหญิง สุดบรรจง (บรรจง) ศรุตบรรจง (0810) 20 2495
สุดสวาสดิ์ ปรมานันท์ (อัจฉริยะกุล) สุดสวาสดิ์ ปรมานันท์ (อัจฉริยะกุล) (0811) 14 2489
สุดา ประทีปเสน สุดา ประทีปเสน (2325) 63 2538
สุดา สามะพุทธิ (เสียงอำไพ) สุดา สามะพุทธิ (เสียงอำไพ) (0812) 35 2510
สุดา อันนานนท์ สุดา อันนานนท์ (1488)
สุดาทิพย์ สงวนดีกุล (เสวตวิวัฒน์) สุดาทิพย์ สงวนดีกุล (เสวตวิวัฒน์) (1115) 39 2514
สุดานันท์ วัฒนสุคนธ์ พลตรีหญิง สุดานันท์ วัฒนสุคนธ์ (1556) 32 2507
สุดาพร เทศนะนาวิน (ช่วยบำรุง) สุดาพร เทศนะนาวิน (ช่วยบำรุง) (2985) 47 2522
สุดาพร ลักษณียนาวิน (ประหัษฎางกูร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาพร ลักษณียนาวิน (ประหัษฎางกูร) (1017) อาจารย์
สุดาพร สมนึก สุดาพร สมนึก (0814) 41 2516
สุดาพร หล่อวิจิตร สุดาพร หล่อวิจิตร (3078) 54 2529
สุดารัตน์ สวนแก้ว สุดารัตน์ สวนแก้ว (3166) 45 2520
สุดารัตน์ เสรีวัฒน์ สุดารัตน์ เสรีวัฒน์ (1824) 36 2511
สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์ สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์ (3143) 65 2540
สุดาวดี ศิลป์ประสิทธ์ สุดาวดี ศิลป์ประสิทธ์ (2075) 60 2535
สุดาวรรณ อริยะทรัพย์ สุดาวรรณ อริยะทรัพย์ (1965) 59 2534
สุดาวีณ์ พัฒนพิสุทธิชัย สุดาวีณ์ พัฒนพิสุทธิชัย (2313) 63 2538
สุทธิชา จารุรัตน์ นาง สุทธิชา จารุรัตน์ (2851) 45 2520
สุทธิดา ศิริบุญหลง สุทธิดา ศิริบุญหลง (2287) 63 2538
สุทธินี ยาวะประภาษ สุทธินี ยาวะประภาษ (1653) 35 2510
สุทธิปราณี กระเทศ (มฤทธิดา) นาวาเอกหญิง สุทธิปราณี กระเทศ (มฤทธิดา) (0815) 18 2493
สุทธิพร วิทยานุกรณ์ สุทธิพร วิทยานุกรณ์ (1212) 34 2509
สุทธิยา ภัทรโภคินธร สุทธิยา ภัทรโภคินธร (1815) 51 2526
สุทธิรา สุวรรณอาภา สุทธิรา สุวรรณอาภา (2829) 41 2516
สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ (0816) 8 2482 ถึงแก่กรรม
สุทธิวรรณ บุญพจนสุนทร (ไทยศิริ) สุทธิวรรณ บุญพจนสุนทร (ไทยศิริ) (2127) 38 2513
สุทัศน์ พยัคฆนิธิ (อันตริกานนท์) สุทัศน์ พยัคฆนิธิ (อันตริกานนท์) (0817) 13 2488
สุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี สุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี (0818)
สุธนี (นิรมล) เพ็ชรดี (จิตต์เกื้อ) สุธนี (นิรมล) เพ็ชรดี (จิตต์เกื้อ) (2797) 48 2523
สุธรรม ศักดิ์ศรี พันเอก สุธรรม ศักดิ์ศรี (1004)
สุธรรมา บูลภักดิ์ (สุจริตตานนท์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธรรมา บูลภักดิ์ (สุจริตตานนท์) (0820) 29 2504
สุธากานต์ วิมลเกียรติขจร สุธากานต์ วิมลเกียรติขจร (2497) 65 2540
สุธาดา เกษมสันต์ ม.ล. สุธาดา เกษมสันต์ (2961) 33 2508
สุธาทิพ ธัชยพงษ์ (มหาสุวรรณ) สุธาทิพ ธัชยพงษ์ (มหาสุวรรณ) (0821) 35 2510
สุธาวดี หนุนภักดี สุธาวดี หนุนภักดี (1621) 36 2511
สุธิดา พงษ์พานิช สุธิดา พงษ์พานิช (2331) 63 2538
สุธินาฏ บุญพรรคนาวิก สุธินาฏ บุญพรรคนาวิก (2650) 48 2523 ถึงแก่กรรม
สุธี ชโยดม สุธี ชโยดม (0822)
สุธีร์ คุปตารักษ์ สุธีร์ คุปตารักษ์ (0823) 22 2497 ถึงแก่กรรม
สุธีรา สุขนิยม (ชูโต) พลตรีหญิง สุธีรา สุขนิยม (ชูโต) (2484) 28 2503
สุนทร ณ รังสี รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร ณ รังสี (0824) อาจารย์ ถึงแก่กรรม
สุนทริยา กาญจนะ สุนทริยา กาญจนะ (2045) 59 2534
สุนทรี ศรีสมวงศ์ (สังขวาสี) สุนทรี ศรีสมวงศ์ (สังขวาสี) (1333) 26 2501
สุนทรี ศุภวงศ์ สุนทรี ศุภวงศ์ (0825) 36 2511
สุนทรี สังขวาสี (พงศ์อนันต์) สุนทรี สังขวาสี (พงศ์อนันต์) (0826) 13 2488
สุนทรี หังสสูต (ศิริวัฒนา) รองศาสตราจารย์ สุนทรี หังสสูต (ศิริวัฒนา) (0827) 21 2496
สุนันท์ เจริญศุภผล สุนันท์ เจริญศุภผล (1489) 32 2507
สุนันท์ โชคดารา สุนันท์ โชคดารา (1555) 32 2507
สุนันท์ ปาลวัฒน์ (จิวาลักษณ์) สุนันท์ ปาลวัฒน์ (จิวาลักษณ์) (1281) 23 2498
สุนันท์ พันธุ์มีเชาวน์ สุนันท์ พันธุ์มีเชาวน์ (0828) 26 2501
สุนันท์ อัญชลีนุกูล รศ.ดร. สุนันท์ อัญชลีนุกูล (1130) 36 2511
สุนันทา เสียงไทย ศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา เสียงไทย (2847) 39 2514
สุนันทา หุวะนันทน์ (วัฒนพานิช) สุนันทา หุวะนันทน์ (วัฒนพานิช) (2503) 28 2503
สุนันทา เหล่าจัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนันทา เหล่าจัน (1138) 32 2507 ถึงแก่กรรม
สุนิจ (สุขใจ) สุตัณฑวิบูลย์ (ไชยกาญจน์) สุนิจ (สุขใจ) สุตัณฑวิบูลย์ (ไชยกาญจน์) (3165) 45 2520
สุนิฐสา ลิมปะสุวัณณะ สุนิฐสา ลิมปะสุวัณณะ (3016) 49 2524
สุนิสา ฐานันทพิบูลย์ สุนิสา ฐานันทพิบูลย์ (2697) 37 2512
สุนิสา บุญญะปฏิภาค (โชติกุล) สุนิสา บุญญะปฏิภาค (โชติกุล) (3099) 42 2517
สุนิสา วรรณชาติ พ.อ.หญิง สุนิสา วรรณชาติ (2978) 45 2520
สุนิสา ศุภผล สุนิสา ศุภผล (1983) 60 2535
สุนี ผูววิทยา สุนี ผูววิทยา (2834) 41 2516
สุนี วิศิษฎ์ศักดิ์ สุนี วิศิษฎ์ศักดิ์ (0829) 45 2520
สุนีต ประภาสะวัต (นัยพินิจ) สุนีต ประภาสะวัต (นัยพินิจ) (0830) 18 2493
สุนีย์ กาญจนารักษ์ สุนีย์ กาญจนารักษ์ (0831) 30 2505
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ (3065) 37 2512
สุนีย์ สินธุเดชะ (เครือนิล) รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ (เครือนิล) (0832) 23 2498
สุนีรัตน์ วัฒนวิมลากุล สุนีรัตน์ วัฒนวิมลากุล (2932) 39 2514
สุประภา โมฬีรตานนท์ (โรจนสโรช) สุประภา โมฬีรตานนท์ (โรจนสโรช) (0833) 37 2512
สุปราณี จิรายุพัฒนา สุปราณี จิรายุพัฒนา (1667) 57 2532
สุปรานี (ประนอม) พิริยะวิบูลย์ (ปัญญาดี) สุปรานี (ประนอม) พิริยะวิบูลย์ (ปัญญาดี) (3066) 36 2511
สุปริญา ลุลิตานนท์ (รู้ตระกูล) สุปริญา ลุลิตานนท์ (รู้ตระกูล) (1304) 42 2517
สุปรีดา พรพัฒน์กุล สุปรีดา พรพัฒน์กุล (0834) 25 2500
สุปรีดิ์ สายสว่าง (จันทชุม) สุปรีดิ์ สายสว่าง (จันทชุม) (2243) 31 2506
สุปาณี รัชไชยบุญ (ไชยพงศ์) สุปาณี รัชไชยบุญ (ไชยพงศ์) (2772) 36 2511
สุปาณี เศาภายน (เปรมะบุตร) ร.อ.หญิง สุปาณี เศาภายน (เปรมะบุตร) (0835) 19 2494
สุพจน์ ชมบุญ นาย สุพจน์ ชมบุญ (3032) 37 2512
สุพรรณิการ์ ตันติวิรมานนท์ สุพรรณิการ์ ตันติวิรมานนท์ (2021) 60 2535
สุพรรณี ทองแถม น.อ.หญิง ม.ล. สุพรรณี ทองแถม (0836) 32 2507
สุพรรณี เทพบุญ (เวฬุกาญจนา) สุพรรณี เทพบุญ (เวฬุกาญจนา) (0837) 27 2502
สุพรรณี วราทร (มณีสาร) รองศาสตราจารย์ สุพรรณี วราทร (มณีสาร) (0838) 33 2508
สุพรรณี สุนทรยาตร สุพรรณี สุนทรยาตร (0839) 25 2500
สุพัชรี มอร์โรว์ (เอกะสิงห์) สุพัชรี มอร์โรว์ (เอกะสิงห์) (3108) 37 2512
สุพัฒนา เวียงแก้ว (ไชยลาโภ) สุพัฒนา เวียงแก้ว (ไชยลาโภ) (0840) 27 2502
สุพัตรา กิจจาลักษณ์ (นนทิกุล) นาง สุพัตรา กิจจาลักษณ์ (นนทิกุล) (3064) 42 2517
สุพัตรา แก้วชนะ สุพัตรา แก้วชนะ (2044) 60 2535
สุพัตรา ดวงพัตรา สุพัตรา ดวงพัตรา (1346) 23 2498
สุพัตรา ห่อพิทักษ์กุล สุพัตรา ห่อพิทักษ์กุล (2096) 60 2535
สุพาทินี ประมูลชัย สุพาทินี ประมูลชัย (2064) 60 2535
สุพิญญาญ์ (สุพิญญาณ์) ทิพย์สุขเย็น (สุขเย็น) สุพิญญาญ์ (สุพิญญาณ์) ทิพย์สุขเย็น (สุขเย็น) (1809) 58 2533
สุพิณดา สุวรุจิพร สุพิณดา สุวรุจิพร (1875) 59 2534
สุพิน ทองธานี (กาญจนลักษณ์) สุพิน ทองธานี (กาญจนลักษณ์) (1313) 21 2496
สุพิศ โพธิทัต สุพิศ โพธิทัต (0841)
สุเพียงพิชย์ ภูยาธร สุเพียงพิชย์ ภูยาธร (1444) 53 2528
สุภธิดา สุขม่วง สุภธิดา สุขม่วง (2428) 64 2539
สุภร ผลชีวิน สุภร ผลชีวิน (0842) 4 2478 ถึงแก่กรรม
สุภรณ์ สภาพงศ์ (วัชรศิริธรรม) สุภรณ์ สภาพงศ์ (วัชรศิริธรรม) (1153) 30 2505
สุภรณ์ อัศวสันโสภณ สุภรณ์ อัศวสันโสภณ (0843) 29 2504
สุภรณ์ โอเจริญ สุภรณ์ โอเจริญ (0844) 35 2510
สุภวรรณวนิช (จิระภรณ์) จริยโสภาคภาวี (จริยโสภาคย์) สุภวรรณวนิช (จิระภรณ์) จริยโสภาคภาวี (จริยโสภาคย์) (3075) 54 2529
สุภัทรดิศ ดิศกุล ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล (0845) 9 2483 ถึงแก่กรรม
สุภัทรา กมลาภรณ์ (บุญสืบสาย) สุภัทรา กมลาภรณ์ (บุญสืบสาย) (0846) 25 2500
สุภัทรา น.วรรณพิณ (นีลวัชระ) รองศาสตราจารย์ สุภัทรา น.วรรณพิณ (นีลวัชระ) (0847) 32 2507
สุภัทรา เนาว์ถิ่นสุข สุภัทรา เนาว์ถิ่นสุข (2939) 44 2519
สุภัทรา ศรีชุ่มสิน สุภัทรา ศรีชุ่มสิน (1098) 25 2500
สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (สุภัทรนันท์) สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (สุภัทรนันท์) (0848) 25 2500
สุภัทรี โชติกุล (วีระชาติพลี) สุภัทรี โชติกุล (วีระชาติพลี) (3121) 44 2519
สุภา กิจจาทร (โตสุนทร) คุณหญิง สุภา กิจจาทร (โตสุนทร) (1215) 21 2496
สุภา โบว์ (จิระเดชดำรง) สุภา โบว์ (จิระเดชดำรง) (2787) 41 2516
สุภา ศรีพันธุ์พงศ์ นาง สุภา ศรีพันธุ์พงศ์ (3129) 43 2518
สุภา ศิริมานนท์ นาย สุภา ศิริมานนท์ (0849) 1 2475 ถึงแก่กรรม
สุภา สิริสิงห (ลือศิริ) สุภา สิริสิงห (ลือศิริ) (0850) 30 2505
สุภางค์ จันทวานิช (หิรัญบูรณะ) ศาสตราจารย์ ดร. สุภางค์ จันทวานิช (หิรัญบูรณะ) (2124) 33 2508
สุภาณี ชินวงศ์ (เฑียรเจริญ) รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาณี ชินวงศ์ (เฑียรเจริญ) (3109) 42 2517
สุภาณี บุญภากร สุภาณี บุญภากร (1787) 58 2533
สุภาพ นิลไพรัช สุภาพ นิลไพรัช (2564) 29 2504
สุภาพ พรหมจันทร์ สุภาพ พรหมจันทร์ (1563) 40 2515
สุภาพ วิเศษสุรการ (วีรวรรณ) คุณหญิง สุภาพ วิเศษสุรการ (วีรวรรณ) (0852) 4 2478
สุภาพร คุณากร สุภาพร คุณากร (0853) 35 2510
สุภาพร จิตต์ศิริผล สุภาพร จิตต์ศิริผล (2728) 43 2518
สุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ (นทีกาญจนกุล) สุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ (นทีกาญจนกุล) (0854) 36 2511
สุภาพร พรพิบูลย์ สุภาพร พรพิบูลย์ (2199)
สุภาพร โพธิบุตร สุภาพร โพธิบุตร (1620) 51 2526
สุภาพร ลออเสถียรกุล สุภาพร ลออเสถียรกุล (1170) 53 2528
สุภาพร ศุกรวรรณ สุภาพร ศุกรวรรณ (0855) 43 2518
สุภาพิมพ์ ธนะพรพันธุ์ สุภาพิมพ์ ธนะพรพันธุ์ (2090) 34 2509
สุภาภรณ์ บารานยี (พรรณเชษฐ์) เรืออากาศตรีหญิง สุภาภรณ์ บารานยี (พรรณเชษฐ์) (1745) 33 2508
สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์ (0005) 30 2505
สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ (3223) 59 2534
สุภาวดี นิมมานะเกียรติ สุภาวดี นิมมานะเกียรติ (2085) 60 2535
สุภาวดี ผลพิรุฬห์ สุภาวดี ผลพิรุฬห์ (2752) 50 2525
สุภาวดี สุชาโต (ไทยจินดา) สุภาวดี สุชาโต (ไทยจินดา) (1591) 32 2507
สุภาวดี อินทรางกูร ณ อยุธยา สุภาวดี อินทรางกูร ณ อยุธยา (1114) 39 2514
สุภาสินี ขมะสุนทร สุภาสินี ขมะสุนทร (0858) 44 2519
สุภาสินี ราชภัณฑารักษ์ สุภาสินี ราชภัณฑารักษ์ (2210) 62 2537
สุภิญญา ยงศิริ สุภิญญา ยงศิริ (2275) 63 2538
สุภีวงศ์ อัตศาสตร์ (แก้วกาญจน์) สุภีวงศ์ อัตศาสตร์ (แก้วกาญจน์) (0859) 18 2493
สุมณ เรืองศิลป์กลการ สุมณ เรืองศิลป์กลการ (1490) 55 2530
สุมณฑา (สุนันทา) พันธ์วิไล (นิลกำแหง) สุมณฑา (สุนันทา) พันธ์วิไล (นิลกำแหง) (1404) 42 2517
สุมณฑา วรรณผ่องใส (อนุพงษ์พันธ์) สุมณฑา วรรณผ่องใส (อนุพงษ์พันธ์) (1898) 43 2518
สุมณฑา หัสดินทร ณ อยุธยา (ตามสมบัติ) สุมณฑา หัสดินทร ณ อยุธยา (ตามสมบัติ) (1390) 37 2512
สุมทุม ปริสุทธิมาน (กาญจนะวสิต) สุมทุม ปริสุทธิมาน (กาญจนะวสิต) (2174) 24 2499
สุมน โรจนภักดี สุมน โรจนภักดี (0860) 15 2490
สุมน อมรวิวัฒน์ (สุดบรรทัด) ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ (สุดบรรทัด) (0861) 18 2493
สุมนมาลย์ ศรีศรศาสตร์ (เกียรติประจักษ์) พ.ท.หญิง สุมนมาลย์ ศรีศรศาสตร์ (เกียรติประจักษ์) (0862) 40 2515
สุมนา (เพ็ชณี) เวชพงศา สุมนา (เพ็ชณี) เวชพงศา (1491) 36 2511
สุมนา เต็มบุญเกียรติ (เทวกุล) ม.ร.ว. สุมนา เต็มบุญเกียรติ (เทวกุล) (1778) 21 2496 ถึงแก่กรรม
สุมนา ปวราจารย์ (ลิมปนาทร) สุมนา ปวราจารย์ (ลิมปนาทร) (1715) 28 2503
สุมัญญา เดชกำแหง สุมัญญา เดชกำแหง (2418) 64 2539
สุมา กลุงค์ (เอาชนะกิจ) สุมา กลุงค์ (เอาชนะกิจ) (1924) 43 2518
สุมาลี ชัยปฏิยุทธพงศ์ สุมาลี ชัยปฏิยุทธพงศ์ (2403)
สุมาลี บำรุงสุข สุมาลี บำรุงสุข (1769) 41 2516
สุมาลี ปิตยานนท์ (ปวีณบำเพ็ญ) รองศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ปิตยานนท์ (ปวีณบำเพ็ญ) (1636) 32 2507
สุมาลี ยุกตานนท์ (ทับทิมเล็ก) สุมาลี ยุกตานนท์ (ทับทิมเล็ก) (0863) 32 2507
สุมาลี รัตนปราการ (สุทธปรีดา) สุมาลี รัตนปราการ (สุทธปรีดา) (0864) 22 2497
สุมิตรา จิรจินดา (ธรรมเชื้อ) สุมิตรา จิรจินดา (ธรรมเชื้อ) (1697) 33 2508
สุมิตรา เตชะวนิชย์ สุมิตรา เตชะวนิชย์ (2992) 51 2526
สุมิตรา พินธุโสภณ (จงเที่ยงตรง) สุมิตรา พินธุโสภณ (จงเที่ยงตรง) (2761) 55 2530
สุมิตรา พิริยพลพงศ์ สุมิตรา พิริยพลพงศ์ (1939) 45 2520
สุมิตรา ศรสงคราม (สหชัยเสรี) สุมิตรา ศรสงคราม (สหชัยเสรี) (1359) 37 2512
สุเมธี เสรฐภักดี (อึ้งเจริญ) สุเมธี เสรฐภักดี (อึ้งเจริญ) (1831) 21 2496
สุรดี ภัทรศิริ สุรดี ภัทรศิริ (2401) 41 2516
สุรเดช โกมลบุตร น.อ. สุรเดช โกมลบุตร (1849)
สุรเดช โชติอุดมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (1997) 60 2535
สุรธวัช ศรีธวัช ม.ร.ว. สุรธวัช ศรีธวัช (0865) 18 2493
สุรพรหม พวงมาลี ดร. สุรพรหม พวงมาลี (2819) 30 2505
สุรพัฒน์ โพธิ์แสน สุรพัฒน์ โพธิ์แสน (2017) 60 2535
สุรพีร์ โหมานันท์ สุรพีร์ โหมานันท์ (0866) 25 2500
สุรภาพ ถิระวัฒน์ สุรภาพ ถิระวัฒน์ (0867) 47 2522
สุรภี ปีตะเสน นาวาเอกหญิง สุรภี ปีตะเสน (1431) 48 2523
สุรภี สังขพิชัย (นาคสาร) สุรภี สังขพิชัย (นาคสาร) (0868) 19 2494
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ (อุไรเลิศ) รองศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ (อุไรเลิศ) (0869) 41 2516
สุรศักดิ์ กาญจนเพชรรัตน์ สุรศักดิ์ กาญจนเพชรรัตน์ (2558) 38 2513
สุรศักดิ์ ศิริไพบูลย์สินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ศิริไพบูลย์สินธุ์ (0870) 37 2512
สุรัจนา สวัสดิ์ศฤงฆาร สุรัจนา สวัสดิ์ศฤงฆาร (1493) 55 2530
สุรัตน์ เล้ารัตนบูรพา สุรัตน์ เล้ารัตนบูรพา (3125) 42 2517
สุรัสวดี น้อยเศรษฐ์ สุรัสวดี น้อยเศรษฐ์ (0871) 45 2520
สุรางค์ ธนพงศ์พิพัฒน์ (ปกาสิต) สุรางค์ ธนพงศ์พิพัฒน์ (ปกาสิต) (0872) 21 2496
สุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ สุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ (2235) 40 2515
สุรางค์ ลักษณะบุตร สุรางค์ ลักษณะบุตร (0873) 18 2493
สุรางค์ วงษ์เอก สุรางค์ วงษ์เอก (0379) 40 2515
สุรางค์ศรี ตันเสียงสม รองศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ศรี ตันเสียงสม (0875) 36 2511
สุริย์ ด่านสวัสดิ์ สุริย์ ด่านสวัสดิ์ (0876) 25 2500
สุริยัน ศาสนนันทน์ นาย สุริยัน ศาสนนันทน์ (0877) 28 2503
สุริยา รัตนกุล (บุนนาค) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล (บุนนาค) (0878) 31 2506
สุรีพร มงคลปิยะธนา (สิทธิกรรม) สุรีพร มงคลปิยะธนา (สิทธิกรรม) (1566) 42 2517
สุรีย์ เธียรศิลากุล น.ส. สุรีย์ เธียรศิลากุล (3052) 45 2520
สุรีย์ พันเจริญ สุรีย์ พันเจริญ (2244) 28 2503
สุรีย์ สวยสมพล (คูณธนกุลวงศ์) สุรีย์ สวยสมพล (คูณธนกุลวงศ์) (3205) 45 2520
สุรีย์ โอภาสเจริญกิจ (เลิศเธียรดำรง) สุรีย์ โอภาสเจริญกิจ (เลิศเธียรดำรง) (1907) 43 2518
สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม (เมฆลอย) สุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม (เมฆลอย) (1235) 42 2517
สุรีย์รัตน์ โสภโณวงศ์ สุรีย์รัตน์ โสภโณวงศ์ (2397)
สุไร พงษ์ทองเจริญ (ทัพภะสุต) ศาสตราจารย์ สุไร พงษ์ทองเจริญ (ทัพภะสุต) (0879) 18 2493
สุไลพร ชลวิไล สุไลพร ชลวิไล (1678) 56 2531
สุวคนธ์ จงตระกูล (สุนทรกาญจน์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวคนธ์ จงตระกูล (สุนทรกาญจน์) (1669) 30 2505
สุวดิษฐ์ เนตรพุกกะณะ นาย สุวดิษฐ์ เนตรพุกกะณะ (0880) 10 2485
สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา (เจริญพงศ์) รองศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา (เจริญพงศ์) (0881) 38 2513
สุวภา เรืองจิตทวีกุล (จงเรืองศรี) สุวภา เรืองจิตทวีกุล (จงเรืองศรี) (3120) 44 2519
สุวรรณ กิตติสันติ์ (แก้วรักเขียน) สุวรรณ กิตติสันติ์ (แก้วรักเขียน) (1018) 25 2500
สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร (0882) 33 2508
สุวรรณา ชัยธนากร สุวรรณา ชัยธนากร (0883) 40 2515
สุวรรณา ตรีมาศ (ทองคำวรรณ) สุวรรณา ตรีมาศ (ทองคำวรรณ) (0884) 18 2493
สุวรรณา ทั่งวัฒโนทัย (ธำรงลักษณ์) สุวรรณา ทั่งวัฒโนทัย (ธำรงลักษณ์) (0885) 40 2515
สุวรรณา ฟองสมุทร สุวรรณา ฟองสมุทร (3095) 42 2517
สุวรรณา ภักดีชาติ (อวยสวัสดิ์) สุวรรณา ภักดีชาติ (อวยสวัสดิ์) (0886) 21 2496
สุวรรณา ลิมปิสวัสดิ์ สุวรรณา ลิมปิสวัสดิ์ (1453) 29 2504
สุวรรณา วิสารทานนท์ (จริยะพร) สุวรรณา วิสารทานนท์ (จริยะพร) (1530) 45 2520
สุวรรณา ศรีเฉลิมพลนาวา สุวรรณา ศรีเฉลิมพลนาวา (2924) 49 2524
สุวรรณา สัจจวีรวรรณ สุวรรณา สัจจวีรวรรณ (0887) 35 2510
สุวรรณี ทองประพันธ์ สุวรรณี ทองประพันธ์ (1494) 30 2505
สุวรรณี ปัตตนาภรณ์ สุวรรณี ปัตตนาภรณ์ (1199) 52 2527
สุวรรณี วโรภาษ สุวรรณี วโรภาษ (1641) 45 2520
สุวรรณี อุดมผล (วงศ์ประทีป) สุวรรณี อุดมผล (วงศ์ประทีป) (2963) 33 2508
สุวัฒน์ พงษ์ไพเชฐ สุวัฒน์ พงษ์ไพเชฐ (2785) 50 2525
สุวัฒนา (สมศรี) อุดมธนาภรณ์ สุวัฒนา (สมศรี) อุดมธนาภรณ์ (2652) 48 2523
สุวัฒนา ธาดานิติ สุวัฒนา ธาดานิติ (1957) 33 2511
สุวัฒนา ประคุณหังสิต สุวัฒนา ประคุณหังสิต (2205)
สุวัฒนา มิลินทานุช สุวัฒนา มิลินทานุช (1853) 54 2529
สุวัฒนา วรรณรังษี สุวัฒนา วรรณรังษี (2583) 62 2537
สุวัฒนา สีหลักษณ์ สุวัฒนา สีหลักษณ์ (0889) 45 2520
สุวาณี ชาญวนิชย์กุลชัย สุวาณี ชาญวนิชย์กุลชัย (0890) 45 2520
สุวิจิตร อนุมานศิริกุล สุวิจิตร อนุมานศิริกุล (2029) 59 2534
สุวิชญ์ พิชญมหุตม์ (รัชวัฒนะธานินทร์) สุวิชญ์ พิชญมหุตม์ (รัชวัฒนะธานินทร์) (1069) 26 2501
สุวิมล ชีวาภรณาภิวัฒน์ สุวิมล ชีวาภรณาภิวัฒน์ (1870) 59 2534
สุวิมล ตัณฑเวส สุวิมล ตัณฑเวส (2080) 60 2535
สุวิมล ถาวรพานิช (ถิ่นว่อง) สุวิมล ถาวรพานิช (ถิ่นว่อง) (2399) 37 2512
สุวิมล นลวชัย (งามประมวลพานิช) สุวิมล นลวชัย (งามประมวลพานิช) (1686) 42 2517
สุวิมล วงศ์แสน (ธรรมมิกะกูล) สุวิมล วงศ์แสน (ธรรมมิกะกูล) (1455) 29 2504
สุวิมล สุธีโสภณ สุวิมล สุธีโสภณ (0891) 33 2508
สุวิไล เปรมศรีรัตน์ สุวิไล เปรมศรีรัตน์ (0892) 31 2506
สุศิริ พรสวัสดิ์ภักดิ์ สุศิริ พรสวัสดิ์ภักดิ์ (0893) 45 2520
สุษดี มณีกาญจนสิงห์ สุษดี มณีกาญจนสิงห์ (2032) 60 2535
เสน่ห์ สุภัทรพันธุ์ นาวาอากาศเอก เสน่ห์ สุภัทรพันธุ์ (0894) 3 2477
เสนาะจิตต์ สุวรรณโพธิ์ศรี เสนาะจิตต์ สุวรรณโพธิ์ศรี (0895) 3 2477 ถึงแก่กรรม
เสมอทิพย์ กาญจนวารี (หังสพฤกษ์) เสมอทิพย์ กาญจนวารี (หังสพฤกษ์) (1182) 53 2528
เสริมจิตร สิงหเสนี นาย เสริมจิตร สิงหเสนี (0896) 19 2494
เสริมสุข สัตยุตม์ ลิ่วลม เสริมสุข สัตยุตม์ ลิ่วลม (0897) 27 2502
เสรี เวชชาชีวะ เสรี เวชชาชีวะ (1495) 16 2491
เสาวณีย์ ทรงสุนทร (วัฒนกุล) เสาวณีย์ ทรงสุนทร (วัฒนกุล) (0898) 26 2501
เสาวณีย์ ธีรพิทยาไพศาล เสาวณีย์ ธีรพิทยาไพศาล (2057) 60 2535
เสาวณีย์ ฟุ้งธรรมสาร (พิทักษ์เสรีกุล) เสาวณีย์ ฟุ้งธรรมสาร (พิทักษ์เสรีกุล) (2617) 41 2516
เสาวณีย์ เอกปัญญาชัย เสาวณีย์ เอกปัญญาชัย (1985) 60 2535
เสาวนี อินทรภักดี (พันธุมจินดา) เสาวนี อินทรภักดี (พันธุมจินดา) (0900) 18 2493
เสาวนีย์ ชุมแสง (มงคลศรี) เสาวนีย์ ชุมแสง (มงคลศรี) (0901) 25 2500 ถึงแก่กรรม
เสาวนีย์ นำเบญจพล เสาวนีย์ นำเบญจพล (1964) 39 2514
เสาวนีย์ นุชนาฏนนท์ (จึงพัฒนาพงษ์) เสาวนีย์ นุชนาฏนนท์ (จึงพัฒนาพงษ์) (1737) 37 2512
เสาวนีย์ สำเร็จประสงค์ เสาวนีย์ สำเร็จประสงค์ (0993)
เสาวภา เจริญขวัญ (สังข์สรวง) รองศาสตราจารย์ เสาวภา เจริญขวัญ (สังข์สรวง) (2506) 28 2503 ถึงแก่กรรม
เสาวภา อภิวันทน์โอภาศ เสาวภา อภิวันทน์โอภาศ (1791) 58 2533
เสาวภาค ธาระวนิช (บุนนาค) เสาวภาค ธาระวนิช (บุนนาค) (1454) 29 2504
เสาวรส ภคอัครเลิศกุล เสาวรส ภคอัครเลิศกุล (1828) 57 2532
เสาวรัตน์ ดาราวงษ์ (วัฒนศักดิ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวรัตน์ ดาราวงษ์ (วัฒนศักดิ์) (0902) 27 2502
เสาวลักษณ์ ชัยชูสอน เสาวลักษณ์ ชัยชูสอน (2709) 42 2517
เสาวลักษณ์ ประภาสะวัต (เตชะเสน) เสาวลักษณ์ ประภาสะวัต (เตชะเสน) (1842) 39 2514
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (เสือเพ็ชร) ศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (เสือเพ็ชร) (0903) 36 2511
เสาวลักษณ์ เลี้ยงเด่นเกียรติ เสาวลักษณ์ เลี้ยงเด่นเกียรติ (3232) 52 2527
แสงแข ศรีเสริมวงศ์ (ทวีสิน) แสงแข ศรีเสริมวงศ์ (ทวีสิน) (2794) 51 2526
แสงสุรีย์ สุรี แสงสุรีย์ สุรี (2849) 45 2520
แสงโสม เกษมศรี ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี (0904) 4 2478 ถึงแก่กรรม
แสงโสม ไล้สวัสดิ์ (วรานุเวชภัณฑ์) แสงโสม ไล้สวัสดิ์ (วรานุเวชภัณฑ์) (1631) 39 2514
แสนดี สีสุทธิโพธิ์ แสนดี สีสุทธิโพธิ์ (2911) 63 2538
โสภณ เอกตระกูลชัย โสภณ เอกตระกูลชัย (1299) 48 2523
โสภา วิรยศิริ (ถนัดหัตถกรรม) รองศาสตราจารย์ โสภา วิรยศิริ (ถนัดหัตถกรรม) (0906) 24 2499
โสภา สุยะนันทน์ (ไพรสานฑ์กุล) โสภา สุยะนันทน์ (ไพรสานฑ์กุล) (2566) 41 2516
โสภี เนตราคม (รุมาคม) โสภี เนตราคม (รุมาคม) (0907) 14 2489
โสมรัสมิ์ จันทรประภา (บุนนาค) โสมรัสมิ์ จันทรประภา (บุนนาค) (0908) 8 2482
โสมวรรณ เลาหะพันธุ์ (พร้อมฤกษ์) โสมวรรณ เลาหะพันธุ์ (พร้อมฤกษ์) (2042) 60 2535
โสวรรณ วงศ์ขจร โสวรรณ วงศ์ขจร (2159) 17 2492
ไสว สุนทรินคะ ไสว สุนทรินคะ (0909)
หทัยชนิตร เตียวไพบูลย์ น.ส. หทัยชนิตร เตียวไพบูลย์ (1070) 48 2523
หนึ่งฤทัย เหลืองพยุง หนึ่งฤทัย เหลืองพยุง (2411) 63 2538
หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ (1975) 60 2535
หรรษา ตัณฑเศรษฐี หรรษา ตัณฑเศรษฐี (2198) 29 2504
หฤทยา เมฆานันท์ หฤทยา เมฆานันท์ (1681) 57 2532
หฤทยา เมธาธราธิป หฤทยา เมธาธราธิป (2255) 61 2536
หอมหวล ชื่นจิตร รองศาสตราจารย์ หอมหวล ชื่นจิตร (0910) 21 2496
หิตธารี สุรชาติธำรงรัตน์ (อภัยภูมินารถ) หิตธารี สุรชาติธำรงรัตน์ (อภัยภูมินารถ) (2456) 49 2524
เหมือนตะวัน อาศรัยราษฎร์ เหมือนตะวัน อาศรัยราษฎร์ (3231) 54 2529
องค์อร ธนานาถ องค์อร ธนานาถ (2516) 49 2524
อชิรญาณ์ (สาลินี) สวัสดิ์นาวิน อชิรญาณ์ (สาลินี) สวัสดิ์นาวิน (2998) 51 2526
อดุลย์ ตั้งรุ่งอรุณ อดุลย์ ตั้งรุ่งอรุณ (0911) 46 2521
อดุลย์วิทย์ (อดุลย์) กิจการ อดุลย์วิทย์ (อดุลย์) กิจการ (0912) 29 2504
อตินุช ปิ่นเงิน อตินุช ปิ่นเงิน (3140) 64 2539
อติพร มูลศาสตร์ น.ส. อติพร มูลศาสตร์ (3034) 45 2520
อนงค์ ทรรทุรานนท์ อนงค์ ทรรทุรานนท์ (1573) 30 2505
อนรรฆ์ (อนรรฆมณี) สุนทรนนท์ อนรรฆ์ (อนรรฆมณี) สุนทรนนท์ (1552) 44 2519
อนัญญา สุนทรสวัสดิ์ อนัญญา สุนทรสวัสดิ์ (2653) 34 2509
อนันตาภา เนื้อนวล (อิศรภักดี) อนันตาภา เนื้อนวล (อิศรภักดี) (0913) 10 2485
อนุชศรา จริยกชกร อนุชศรา จริยกชกร (2087) 60 2535
อนุตรา คูวินิชกุล อนุตรา คูวินิชกุล (1497) 55 2530
อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ (ภิงคารวัฒน์) นาง อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ (ภิงคารวัฒน์) (3045) 45 2520
อนุสรา มั่นระวัง อนุสรา มั่นระวัง (1167) 53 2528
อโนทัย หอมจิตร นาย อโนทัย หอมจิตร (3189) 45 2520
อบเชย ดารานันทน์ (สุคันธวณิช) อบเชย ดารานันทน์ (สุคันธวณิช) (0914) 22 2497
อภิญญา ชุณหะหิรัณย์ น.ส. อภิญญา ชุณหะหิรัณย์ (3054) 45 2520
อภิญญา ประภาสะโนบล อภิญญา ประภาสะโนบล (0915) 34 2509
อภิญพร ลีมีโชค (จารึก) อภิญพร ลีมีโชค (จารึก) (2649) 41 2516
อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ (1793) 58 2533
อภิรดี จารุบูรณะ (สุขยางค์) อภิรดี จารุบูรณะ (สุขยางค์) (2702) 36 2511
อภิรดี อยู่ทรัพย์ (สีดอกบวบ) อภิรดี อยู่ทรัพย์ (สีดอกบวบ) (2758) 54 2529
อภิรมย์ เวปุลละ (ริมสินธุ) อภิรมย์ เวปุลละ (ริมสินธุ) (1279) 41 2516
อภิษฐา ตรีชั้น อภิษฐา ตรีชั้น (2314) 63 2538
อภิสร (สมศรี) คนึงเพียร (ภัสสรากุล) อภิสร (สมศรี) คนึงเพียร (ภัสสรากุล) (2757) 42 2517
อภิสรา พรรัตนานุกูล อภิสรา พรรัตนานุกูล (2571) 68 2543
อมตา นวะมะรัตน์ อมตา นวะมะรัตน์ (1370) 37 2512
อมรมาศ จันทราทิพย์ (จรรยากูล) อมรมาศ จันทราทิพย์ (จรรยากูล) (2483) 34 2509
อมรรัตน์ ชาญวิเศษ อมรรัตน์ ชาญวิเศษ (2066) 60 2535
อมรรัตน์ เนตรมุกดา อมรรัตน์ เนตรมุกดา (1937) 44 2519
อมรรัตน์ โรเก้ (อัตนโถ) อมรรัตน์ โรเก้ (อัตนโถ) (2773) 43 2518
อมรสิริ บุญญสิทธิ์ อมรสิริ บุญญสิทธิ์ (2499) ป.โท 2545
อมรา ต้นเจริญผล อมรา ต้นเจริญผล (1954)
อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ (1107) 39 2514
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (ภมรบุตร) ศาสตราจารย์ ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (ภมรบุตร) (0916) 32 2507
อมรา สวัสดิ์เสวี (ตันสัจจา) อมรา สวัสดิ์เสวี (ตันสัจจา) (0917) 27 2502
อมราพิทักษ์ ศุกรีเขตร นาย อมราพิทักษ์ ศุกรีเขตร (1019) 24 2499
อรจิตร บุณยพุกกณะ (สุวรรณโพธิศรี) อรจิตร บุณยพุกกณะ (สุวรรณโพธิศรี) (0918) 27 2502
อรฉัตร ซองทอง (สุขสวัสดิ์) ม.ร.ว. อรฉัตร ซองทอง (สุขสวัสดิ์) (0919) 27 2502
อรชร คงสมพงษ์ (ปาณะโตษะ) พันเอกหญิง คุณหญิง อรชร คงสมพงษ์ (ปาณะโตษะ) (0920) 22 2497 ถึงแก่กรรม
อรชุมา ยุทธวงศ์ (สูตะบุตร) รองศาสตราจารย์ อรชุมา ยุทธวงศ์ (สูตะบุตร) (2867) 34 2509
อรทัย เจริญชาติ (เดชธำรง) อรทัย เจริญชาติ (เดชธำรง) (0921) 29 2504 ถึงแก่กรรม
อรทัย เตชะวณิช อรทัย เตชะวณิช (2546)
อรทัย ปุณวัตร (สุขการค้า) อรทัย ปุณวัตร (สุขการค้า) (1345) 29 2504
อรทัย โพธิสุข นาวาอากาศเอกหญิง อรทัย โพธิสุข (1246) 42 2517
อรทัย อสีปัญญา อรทัย อสีปัญญา (1906) 43 2518
อรธิมา กุหลาบ อรธิมา กุหลาบ (2442) 63 2538
อรนิษฐ์ จิรารยะพงศ์ อรนิษฐ์ จิรารยะพงศ์ (1538) 47 2522
อรนุช กนิษฐานนท์ อรนุช กนิษฐานนท์ (0922) 35 2510
อรนุช ธีระสุนทรวงศ์ (สุขศรีวงศ์) อรนุช ธีระสุนทรวงศ์ (สุขศรีวงศ์) (1615) 33 2508
อรนุช ปุคคละนันทน์ อรนุช ปุคคละนันทน์ (1351) 21 2496
อรนุช เลาหวณิช (ขัตพันธุ์) อรนุช เลาหวณิช (ขัตพันธุ์) (1896) 43 2518
อรนุช ศิริรัตน์ อรนุช ศิริรัตน์ (1204) 53 2528
อรนุช สายมณี อรนุช สายมณี (2015) 60 2535
อรประจิตร ณ พัทลุง อรประจิตร ณ พัทลุง (1198) 53 2528
อรพรรณ สุวรรณรัตน์ (พินทุโยธิน) อรพรรณ สุวรรณรัตน์ (พินทุโยธิน) (1813) 29 2504
อรพัทธ์ อินโท (ศังขานนท์) อรพัทธ์ อินโท (ศังขานนท์) (1690) 28 2503
อรพิน เจษฎานันท์ (มูลประมุข) อรพิน เจษฎานันท์ (มูลประมุข) (1429) 30 2505
อรพิน พงษ์แพทย์ (ศิริเวช) อรพิน พงษ์แพทย์ (ศิริเวช) (1649) 31 2506
อรพิน เหมวิมล อรพิน เหมวิมล (1195) 53 2528
อรพินท์ ขจรอำไพสุข (วิสุทธิผล) อรพินท์ ขจรอำไพสุข (วิสุทธิผล) (0923) 27 2502
อรพินท์ ชาตรูปะมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพินท์ ชาตรูปะมัย (1935) 29 2504
อรพินท์ เพชรพลอย (อินทลักษณ์) พ.อ.หญิง อรพินท์ เพชรพลอย (อินทลักษณ์) (1020) 15 2490
อรพินท์ วิบูลสันติ (ตระการพันธ์) อรพินท์ วิบูลสันติ (ตระการพันธ์) (2509) 28 2503
อรพินท์ ไอยะรา (ศึกขันเงิน) อรพินท์ ไอยะรา (ศึกขันเงิน) (1071) 38 2513
อรพินทร์ ลีลิตธรรม (หาญชาญชัยกุล) อรพินทร์ ลีลิตธรรม (หาญชาญชัยกุล) (2741) 51 2526
อรพินธ์ เจริญรัฐ อรพินธ์ เจริญรัฐ (1825) 29 2504
อรยา เอี่ยมชื่น อรยา เอี่ยมชื่น (2744) 48 2523
อรรถไชย ครุปิติ อรรถไชย ครุปิติ (1088) 45 2520
อรรัตน์ คุณาวงศ์กฤต (ลีฬหรัตนรักษ์) อรรัตน์ คุณาวงศ์กฤต (ลีฬหรัตนรักษ์) (2895) 37 2512
อรรัตน์ จริยเสถียร อรรัตน์ จริยเสถียร (2496) 65 2540
อรวรรณ จัยวัฒน์ (ชัยเฉนียน) อรวรรณ จัยวัฒน์ (ชัยเฉนียน) (0924) 13 2488
อรวรรณ เต็มศิริพงศ์ (เครือรัฐติกาล) อรวรรณ เต็มศิริพงศ์ (เครือรัฐติกาล) (2083) 60 2535
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (โลพันธ์ศรี) อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (โลพันธ์ศรี) (2882) 34 2509
อรวรรณ ศรีอุดม อรวรรณ ศรีอุดม (1583) 47 2522
อรวรรณ สัมมาพันธ์ (ชาตินันทน์) อรวรรณ สัมมาพันธ์ (ชาตินันทน์) (1317) 30 2505
อรศรี สุวัจนานนท์ อรศรี สุวัจนานนท์ (1840) 37 2512
อรสา จงสิริรัตนกุล อรสา จงสิริรัตนกุล (2981) 43 2518
อรสา จิระวิทยาบุญ (ออเจริญ) อรสา จิระวิทยาบุญ (ออเจริญ) (2375) 43 2518
อรสา ตันติเจริญเกียรติ อรสา ตันติเจริญเกียรติ (3023) 49 2524
อรสา วงศ์ธีเรศ (ตันวานิช) อรสา วงศ์ธีเรศ (ตันวานิช) (3116) 45 2520
อรสา วนรักษ์ อรสา วนรักษ์ (1950)
อรสา อังศุสิงห์ (บุณยเกียรติ) อรสา อังศุสิงห์ (บุณยเกียรติ) (0925) 22 2497
อรสิญจน์ สิริศักดานุสรณ์ อรสิญจน์ สิริศักดานุสรณ์ (1884) 39 2514
อรสิริ พลเดช อรสิริ พลเดช (1117) 48 2523
อรองค์ ชาคร อรองค์ ชาคร (1786) 58 2533
อรอนงค์ ฉายศิริโชติ (ตันติเจริญ) อรอนงค์ ฉายศิริโชติ (ตันติเจริญ) (2482) 41 2516
อรอมล ชัยปราโมทย์ อรอมล ชัยปราโมทย์ (2865) 71 2546
อรัญญา มานะดำรงธรรม อรัญญา มานะดำรงธรรม (1665) 57 2532
อร่าม อยู่สุข พลตรี อร่าม อยู่สุข (0927) 20 2495
อร่ามศรี กำปั่นทอง อร่ามศรี กำปั่นทอง (0928) 24 2499
อริณี เมธเศรษฐ อริณี เมธเศรษฐ (2968) 35 2510
อริยา ลิ้มสุวัฒน์ อริยา ลิ้มสุวัฒน์ (3167) 42 2517
อรุณ งามดี อรุณ งามดี (0929) 25 2500
อรุณ พฤกษศรี (อรุณเวช) อรุณ พฤกษศรี (อรุณเวช) (0930) 18 2493
อรุณทวดี พัฒนพิบูลย์ อรุณทวดี พัฒนพิบูลย์ (3174) 32 2507
อรุณพร พิธานสมบัติ พ.อ.หญิง อรุณพร พิธานสมบัติ (0039) 30 2505
อรุณรัตน์ แสงวงค์วาณิชย์ (แสงวัฒนาโรจน์) อรุณรัตน์ แสงวงค์วาณิชย์ (แสงวัฒนาโรจน์) (2868) 48 2523
อรุณลักษณ์ ไชยนันทน์ อรุณลักษณ์ ไชยนันทน์ (1974) 44 2519
อรุณวดี ลีวะนันทเวช อรุณวดี ลีวะนันทเวช (3238) 66 2541
อรุณวรรณ วาริทสวัสดิ์ อรุณวรรณ วาริทสวัสดิ์ (1951) 25 2500
อรุณศรี ศรีเมฆานนท์ อรุณศรี ศรีเมฆานนท์ (1498) 39 2514
อรุณี เชาวนะกวี (ดุละลัมพะ) อรุณี เชาวนะกวี (ดุละลัมพะ) (0931) 17 2492
อรุณี พันธุ์เจริญ (อุดล) อรุณี พันธุ์เจริญ (อุดล) (0932) 16 2491 ถึงแก่กรรม
อรุณี พิชิตวงศ์เลิศ อรุณี พิชิตวงศ์เลิศ (2095) 46 2521
อรุณี พุทธิสารสิชฌน์ อรุณี พุทธิสารสิชฌน์ (0933) 45 2520
อรุณี โพธิ์ทอง อรุณี โพธิ์ทอง (0934) 38 2513
อรุณี มนตรีกุล ณ อยุธยา อรุณี มนตรีกุล ณ อยุธยา (1654) 30 2505
อรุณี ม่วงน้อยเจริญ (คทวนิช) อรุณี ม่วงน้อยเจริญ (คทวนิช) (1099) 29 2504
อลิซาเบทยุวดี วงศ์วาสิน อลิซาเบทยุวดี วงศ์วาสิน (2543) 67 2542
อลิสา เปรมเกษม อลิสา เปรมเกษม (2326) 63 2538
อลิสา สุขมนัส อลิสา สุขมนัส (0935) 37 2512
อวยพร พานิช (มิลินทางกูร) อวยพร พานิช (มิลินทางกูร) (2693) 37 2512
อสพาภรณ์ (อุไรวรรณ) พิพัฒน์วิใล (เชาวน์ดี) อสพาภรณ์ (อุไรวรรณ) พิพัฒน์วิใล (เชาวน์ดี) (1595) 52 2527
ออม โกฎิกุล (นิลอุบล) ออม โกฎิกุล (นิลอุบล) (2162) 30 2505
ออรา ตันสกุล ออรา ตันสกุล (1499) 30 2505
อังกาบ บุณยัษฐิติ (ประนิช) ท่านผู้หญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ (ประนิช) (0936) 21 2496
อังคณา กาญจนชัยภูมิ (วิชาดากุล) นาง อังคณา กาญจนชัยภูมิ (วิชาดากุล) (2863) 54 2529
อังคณา จิตขจรไพศาล (เจตน์สว่างศรี) นาง อังคณา จิตขจรไพศาล (เจตน์สว่างศรี) (3050) 45 2520
อังคณา เฉลิมพงศ์ (ไชยรัตนานนท์) ดร. อังคณา เฉลิมพงศ์ (ไชยรัตนานนท์) (2755) 60 2535
อังค์วรา ธนสารโสภิณ อังค์วรา ธนสารโสภิณ (2866) 71 2546
อังค์วรา อรินหมะพันธ์ อังค์วรา อรินหมะพันธ์ (2929) 69 2544
อังสนา คณิตวรานันท์ อังสนา คณิตวรานันท์ (2475)
อังสนา สักกวัตร (ทัพนันทน์) อังสนา สักกวัตร (ทัพนันทน์) (1885) 43 2518
อังสนา อาสนจินดา นาง อังสนา อาสนจินดา (3128) 43 2518
อัจฉรา โกมลสุต อัจฉรา โกมลสุต (2836) 41 2516
อัจฉรา คล่องแคล่ว อัจฉรา คล่องแคล่ว (0938) 38 2513
อัจฉรา จันทสุวรรณ์ อัจฉรา จันทสุวรรณ์ (2195) 42 2517
อัจฉรา จั่นสัญชัย (คุณาวิชยานนท์) อัจฉรา จั่นสัญชัย (คุณาวิชยานนท์) (2750) 49 2524
อัจฉรา ถนัดหัตถกรรม พันเอก(พิเศษ)หญิง อัจฉรา ถนัดหัตถกรรม (1968) 22 2497
อัจฉรา นุชภักดี นาง อัจฉรา นุชภักดี (0126)
อัจฉรา ปิ่นปัณณะ (จิระศักดิ์ระวี) อัจฉรา ปิ่นปัณณะ (จิระศักดิ์ระวี) (2555) 39 2514
อัจฉรา ผลานุวัตร อัจฉรา ผลานุวัตร (2308)
อัจฉรา เพ่งพานิชย์ อัจฉรา เพ่งพานิชย์ (1775) 32 2507
อัจฉรา วงศ์โสธร (พานิชพัฒน์) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา วงศ์โสธร (พานิชพัฒน์) (1318) 30 2505
อัจฉรา สโตน (ไชยาคำ) อัจฉรา สโตน (ไชยาคำ) (0939) 30 2505
อัจฉรา สังโยคะ อัจฉรา สังโยคะ (2247)
อัจฉรา สุพรรณพัฒน์ (สุขจิตต์) อัจฉรา สุพรรณพัฒน์ (สุขจิตต์) (2553) 34 2509
อัจฉรา สุวิทยาพรสกุล อัจฉรา สุวิทยาพรสกุล (0940) 40 2515
อัจฉรา เสริบุตร อัจฉรา เสริบุตร (2861) 35 2510
อัจฉรา อิศรางกูร ณ อยุธยา (โฉมศรี) อัจฉรา อิศรางกูร ณ อยุธยา (โฉมศรี) (0937) 30 2505
อัจฉราพร ซเกร์กูช (ลีลาวรพงศ์) อัจฉราพร ซเกร์กูช (ลีลาวรพงศ์) (3062) 51 2526
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ (2554) 37 2512
อัจฉราวรรณ ตระกูลบุญ (นิรัญราช) อัจฉราวรรณ ตระกูลบุญ (นิรัญราช) (1852) 33 2508
อัจฉริน การุณยวนิช (เสรีกุล) อัจฉริน การุณยวนิช (เสรีกุล) (1708) 46 2521
อัจฉรี พิพัทธกุศลกุล อัจฉรี พิพัทธกุศลกุล (2955) 63 2538
อัจฉรีย์ เบญจพลกุล (ตรีอรรถบูรณ์) อัจฉรีย์ เบญจพลกุล (ตรีอรรถบูรณ์) (2988) 48 2523
อัจฉรียา เทพัฒนพงศ์ (สุทธินนท์) อัจฉรียา เทพัฒนพงศ์ (สุทธินนท์) (2694) 42 2517
อัจฉวรรณ วัชรากร อัจฉวรรณ วัชรากร (2054) 60 2535
อัชฌพร บุลยเลิศ อัชฌพร บุลยเลิศ (0942) 36 2511
อัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ (ประดิษฐเพชรา) อัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ (ประดิษฐเพชรา) (0943) 38 2513
อัชนียา วรเนตร (มานิตยกุล) อัชนียา วรเนตร (มานิตยกุล) (2234) 42 2517
อัญชนินทร์ พุทธิมงคล อัญชนินทร์ พุทธิมงคล (2987) 43 2518
อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค อัญชนี วิชยาภัย บุนนาค (2181) 59 2534
อัญชลี กิตติอร่าม อัญชลี กิตติอร่าม (2192) 62 2537
อัญชลี โกสียะกุล อัญชลี โกสียะกุล (2946) 51 2526
อัญชลี จิตรสุคนธ์ (จารณศรี) อัญชลี จิตรสุคนธ์ (จารณศรี) (0944) 23 2498
อัญชลี ชยานุวัชร (บูลย์พิพัฒน์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร (บูลย์พิพัฒน์) (2120) 37 2512
อัญชลี นิพัฒน์ศิริผล (ศิริยง) อัญชลี นิพัฒน์ศิริผล (ศิริยง) (1500) 33 2508
อัญชลี ภัทรเลาหะ อัญชลี ภัทรเลาหะ (1200) 53 2528
อัญชลี ภูวิชยสัมฤทธิ์ (พจนา) อัญชลี ภูวิชยสัมฤทธิ์ (พจนา) (0945) 32 2507
อัญชลี ลีสวรรค์ (ตันสกุล) ดร. อัญชลี ลีสวรรค์ (ตันสกุล) (1072) 36 2511
อัญชลี วรวิชภิญโญ (จันทร์ชมชื่น) อัญชลี วรวิชภิญโญ (จันทร์ชมชื่น) (3178) 42 2517 ถึงแก่กรรม
อัญชลี ศรีสวัสดิ์ อัญชลี ศรีสวัสดิ์ (0946) 37 2512
อัญชลี สุทธิวาณิชย์ อัญชลี สุทธิวาณิชย์ (0947) 47 2522
อัญชลียา สาธิตวณิชวงศ์ อัญชลียา สาธิตวณิชวงศ์ (2444) 64 2539
อัญชิสา ทองทิอัมพร อัญชิสา ทองทิอัมพร (1662) 57 2532
อัญชุลี ชูชาติพงษ์ อัญชุลี ชูชาติพงษ์ (2236)
อัญชุลี สาครสุขศรีฤกษ์ อัญชุลี สาครสุขศรีฤกษ์ (2289) 63 2538
อัฒณีพร บุญรัตน์ อัฒณีพร บุญรัตน์ (2954) 63 2538
อัธยา โกมลกาญจน (สุดบรรทัด) รองศาสตราจารย์ อัธยา โกมลกาญจน (สุดบรรทัด) (1021) 24 2499
อันธิกา นราประเสริฐกุล (พิพัฒธานินทร์) อันธิกา นราประเสริฐกุล (พิพัฒธานินทร์) (1089) 48 2523
อันธิกา บุณย์ศุภา อันธิกา บุณย์ศุภา (1794) 58 2533
อัปษร เพชรชาติ (มุยะกุล) อัปษร เพชรชาติ (มุยะกุล) (2850) 45 2520
อัมพร กีรติบุตร อัมพร กีรติบุตร (1073) 36 2511
อัมพร ทีขะระ (จุลานนท์) รองศาสตราจารย์ อัมพร ทีขะระ (จุลานนท์) (0948) 22 2497
อัมพร ปั้นศรี (วีรวัฒน์) อัมพร ปั้นศรี (วีรวัฒน์) (0781) 21 2496
อัมพร มีศุข (ชัยปาณี) คุณหญิง อัมพร มีศุข (ชัยปาณี) (0949) 3 2477 ถึงแก่อนิจกรรม
อัมพร สโมสร (ชวนปรีชา) อัมพร สโมสร (ชวนปรีชา) (0950) 30 2505
อัมพวรรณ รัตนาวะดี (พันธัย) อัมพวรรณ รัตนาวะดี (พันธัย) (2639) 42 2517
อัมพวัน พูลสวัสดิ์ อัมพวัน พูลสวัสดิ์ (1127) 31 2506
อัมพวัน วัฑฒนาธร (สาณะเสน) คุณหญิง อัมพวัน วัฑฒนาธร (สาณะเสน) (0951) 17 2492
อัมพา แสนทวีสุข (เขมะอุดม) อัมพา แสนทวีสุข (เขมะอุดม) (0952) 24 2499 ถึงแก่กรรม
อัมพิกา รัตนาภรณ์ (นิมมานนิตย์) อัมพิกา รัตนาภรณ์ (นิมมานนิตย์) (1256) 38 2513
อัมรัตน์ จองกาญจนา อัมรัตน์ จองกาญจนา (0953) 41 2516
อัมรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน (วงศ์ดี) อัมรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน (วงศ์ดี) (1535) 36 2511
อัษฎายุทธ ชูศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัษฎายุทธ ชูศรี (3150) 61 2536
อัษมา มหาพสุธานนท์ อัษมา มหาพสุธานนท์ (3123) 51 2526
อาคม พัฒิยะ พ.ต. อาคม พัฒิยะ (0954) 13 2488
อาจารี ศรีรัตนบัลล์ อาจารี ศรีรัตนบัลล์ (1413) 56 2531
อาจินต์ เจดีย์ (ประยูรหงษ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจินต์ เจดีย์ (ประยูรหงษ์) (0955) 24 2499
อาทิตย์ บุญเย็น อาทิตย์ บุญเย็น (2450) 64 2539
อาทิตย์ หอมจิตร อาทิตย์ หอมจิตร (2729) 49 2524
อาทิตรา วุฒิชัย ม.ล. อาทิตรา วุฒิชัย (1781) 58 2533
อาภรณ์ กฤษณามระ คุณหญิง อาภรณ์ กฤษณามระ (0956) ถึงแก่กรรม
อาภรณ์ ชาติบุรุษ อาภรณ์ ชาติบุรุษ (0957) 15 2490
อาภรณ์ โมกขะเวส (ไกรฤกษ์) อาภรณ์ โมกขะเวส (ไกรฤกษ์) (0958) 10 2485
อาภรณี ชาวเออร์ (บัวทอง) อาภรณี ชาวเออร์ (บัวทอง) (2634) 45 2520
อาภัสรา คุณวัฒน์ (จันทร์สุวรรณ) อาภัสรา คุณวัฒน์ (จันทร์สุวรรณ) (2921) 49 2524
อาภัสสร ผาติตานนท์ อาภัสสร ผาติตานนท์ (2926 สมทบ) 80 2555
อาภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (1263) 22 2497
อาภา อัตตบูรณกุล อาภา อัตตบูรณกุล (0959) 33 2508
อาภาพร ศิริปทุมมาศ อาภาพร ศิริปทุมมาศ (2305) 63 2538
อาภาพร อนุกาญจนวีระ อาภาพร อนุกาญจนวีระ (1672) 57 2532
อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ (ศรีสมวงศ์) อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ (ศรีสมวงศ์) (1141) 38 2513
อาภาศรี สุยะนันทน์ อาภาศรี สุยะนันทน์ (2839) 70 2545
อารณี ศุขวณิช (ศักดิ์วรวิชญ์) อารณี ศุขวณิช (ศักดิ์วรวิชญ์) (1085) 32 2507
อารดา กีระนันทน์ (สุมิตร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารดา กีระนันทน์ (สุมิตร) (1074) 35 2510
อารมณ์ ชูศรี (เปล่งรัศมี) อารมณ์ ชูศรี (เปล่งรัศมี) (1501) 24 2499
อารยา ชวนะพานิช อารยา ชวนะพานิช (1926) 43 2518
อารยา วิทย์สุภาเลิศ (ตันสวัสดิ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา วิทย์สุภาเลิศ (ตันสวัสดิ์) (1145) 39 2514
อารยา ศิลวัฒนาวงศ์ อารยา ศิลวัฒนาวงศ์ (1819) 37 2512
อารยา สิมะกุลธร อารยา สิมะกุลธร (1880) 59 2534
อารยา อัมระปาล (เนียมลอย) นาวาเอกหญิง อารยา อัมระปาล (เนียมลอย) (2386) 43 2518
อาริยา ศิลากร อาริยา ศิลากร (3141) 64 2539
อาริศรา สันตินิยม อาริศรา สันตินิยม (2581) 68 2543
อารี กอหรั่งกูล (วงศ์พรหมเมฆ) อารี กอหรั่งกูล (วงศ์พรหมเมฆ) (1571) 25 2500
อารี กุลตัณฑ์ (วัฒนกุล) คุณหญิง อารี กุลตัณฑ์ (วัฒนกุล) (0960) 9 2483 ถึงแก่กรรม
อารี ขวัญพูลศรี อารี ขวัญพูลศรี (0961) 21 2496
อารี อยู่สุข อารี อยู่สุข (0962) 13 2488
อารีพร ลาวัณย์ประเสริฐ (วิทิศวรการ) อารีพร ลาวัณย์ประเสริฐ (วิทิศวรการ) (2367) 43 2518
อารีย์ พงษ์ไชยโสภณ อารีย์ พงษ์ไชยโสภณ (1933) 43 2518
อารีย์ พิทยาวิภาส อารีย์ พิทยาวิภาส (2768) 52 2527
อารีย์รัตน์ กิตติวรรธนกุล (รักสินเจริญศักดิ์) อารีย์รัตน์ กิตติวรรธนกุล (รักสินเจริญศักดิ์) (2387) 42 2517
อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ อาจารย์ ดร. อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ (3209) 71 2546
อารีรัตน์ หิรัญโร (ศุภเมธี) อารีรัตน์ หิรัญโร (ศุภเมธี) (2384) 24 2499
อาลิศรา จูวิทยพันธ์ อาลิศรา จูวิทยพันธ์ (2280) 63 2538
อำนาจ บุญศิริวิบูลย์ อำนาจ บุญศิริวิบูลย์ (1601) 32 2507
อำพลศิลป์ ประมุขชัย พลโท อำพลศิลป์ ประมุขชัย (3183) 37 2512
อำไพ วงศ์ปราชญ์ (จันทร์จิระ) อำไพ วงศ์ปราชญ์ (จันทร์จิระ) (0963) 27 2502
อำไพ สุจริตกุล (วงศ์สว่าง) ศาสตราจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล (วงศ์สว่าง) (0964) 16 2491
อำไพ อนันต์ศฤงฆาร (ทองประยูร) อำไพ อนันต์ศฤงฆาร (ทองประยูร) (1655) 29 2504
อำไพวรรณ เดชะรินทร์ (สรรพช่าง) อำไพวรรณ เดชะรินทร์ (สรรพช่าง) (1523) 36 2511
อำภา เมฆานนท์ชัย (ปรีเปรม) อำภา เมฆานนท์ชัย (ปรีเปรม) (2565) 28 2503
อำภา โอตระกูล ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อำภา โอตระกูล (0965) 22 2497
อิงอร ชัยพรหมประสิทธิ์ อิงอร ชัยพรหมประสิทธิ์ (1773) 57 2532
อิงอร สุพันธ์วณิช รองศาสตราจารย์ อิงอร สุพันธ์วณิช (0966) 34 2509
อิฏฐพร ภู่เจริญ (ตันตรานนท์) อิฏฐพร ภู่เจริญ (ตันตรานนท์) (2792) 51 2526
อินทิรา ใจอ่อนน้อม น.ส. อินทิรา ใจอ่อนน้อม (3244) 53 2528
อินทิรา สิงห์เจริญ อินทิรา สิงห์เจริญ (1567) 35 2510
อิราวดี นวมานนท์ (เรืองศิริ) อิราวดี นวมานนท์ (เรืองศิริ) (0967) 37 2512 ถึงแก่กรรม
อิสสริยาภรณ์ พงศ์พลาดิศัย (มหัทธนานนท์) อิสสริยาภรณ์ พงศ์พลาดิศัย (มหัทธนานนท์) (2767) 55 2530
อิสาณ พิทักษ์ อิสาณ พิทักษ์ (1022) 25 2500
อุชา สวินทร (ชูโต) อุชา สวินทร (ชูโต) (0968) 21 2496
อุณา แสงสว่าง อุณา แสงสว่าง (3005) 58 2533
อุดม เพ็ชร์รัตน์ อุดม เพ็ชร์รัตน์ (0969) 26 2501
อุดม สมพร อุดม สมพร (0970) 43 2518
อุดมพร สิรสุทธิ อุดมพร สิรสุทธิ (0971) 28 2503
อุดมลักษณ์ กรรณสูต อุดมลักษณ์ กรรณสูต (0972) 25 2500
อุตตรา พงศ์พิพัฒน์ อรัณยกานนท์ นาง อุตตรา พงศ์พิพัฒน์ อรัณยกานนท์ (3030) 44 2519
อุทัย ทุติยะโพธิ ดร. อุทัย ทุติยะโพธิ (0973) 12 2487 ถึงแก่กรรม
อุทัย รักษ์กุล อุทัย รักษ์กุล (0974) 21 2496
อุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ ม.จ.หญิง อุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ (1561) 19 2494
อุทัยพันธ์ บุณยประสิทธิ์ (แย้มกลีบ) อุทัยพันธ์ บุณยประสิทธิ์ (แย้มกลีบ) (1006) 24 2499
อุทัยวรรณ ตัณฑสินธุ์ อุทัยวรรณ ตัณฑสินธุ์ (0975) 9 2483
อุทิศ ศิริวรรณ อุทิศ ศิริวรรณ (1685) ป.โท 2534
อุบล จิระสวัสดิ์ (ศิวโรรสกุล) อุบล จิระสวัสดิ์ (ศิวโรรสกุล) (0977) 32 2507
อุบล พุกกะณะสุต (รักษ์บำรุง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล พุกกะณะสุต (รักษ์บำรุง) (0978) 25 2500 ถึงแก่กรรม
อุบล รักตะประจิต อุบล รักตะประจิต (0979) 13 2488
อุบล เรียงสุวรรณ อุบล เรียงสุวรรณ (0980)
อุบล หุวะนันทน์ คุณหญิง อุบล หุวะนันทน์ (0981)
อุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์ อุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน์ (2645) 39 2514
อุบลรัตน์ วงษ์โอภาสี อุบลรัตน์ วงษ์โอภาสี (0982) 39 2514
อุบลวดี ชยางกูร ม.ล. อุบลวดี ชยางกูร (2765) 48 2523
อุบลวรรณ โชติวิสิทธิ์ อุบลวรรณ โชติวิสิทธิ์ (2762) 34 2509
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต (เปรมศรีรัตน์) อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต (เปรมศรีรัตน์) (0983) 36 2511
อุรศา ผ่องลักษณ์ อุรศา ผ่องลักษณ์ (2311) 63 2538
อุรุวัณณ์ เขาจารี อุรุวัณณ์ เขาจารี (2271) 63 2538
อุไร มังตรีสรรค์ อุไร มังตรีสรรค์ () 13 2488
อุไร วุฒิวิกัยการ อุไร วุฒิวิกัยการ (1075) 42 2517
อุไร ศิริถาพร (โกมลเกตุ) อุไร ศิริถาพร (โกมลเกตุ) (0985) 20 2495
อุไร สังขนันท์ อุไร สังขนันท์ (0986) 26 2501
อุไรโรจน์ (อุไร) วิโรจน์เพชร พันเอกหญิง อุไรโรจน์ (อุไร) วิโรจน์เพชร (0987) 8 2482
อุไรวรรณ จงพิพัฒนสุข อุไรวรรณ จงพิพัฒนสุข (1362) 37 2512
อุไรวรรณ ตัณฑุลเวศม์ อุไรวรรณ ตัณฑุลเวศม์ (2880) 33 2508
อุไรวรรณ เที่ยงตรง อุไรวรรณ เที่ยงตรง (0988) 38 2513
อุไรวรรณ สวัสดิศานต์ (เลิศศรีสันทัด) คุณหญิง อุไรวรรณ สวัสดิศานต์ (เลิศศรีสันทัด) (1058) 38 2513
อุไรวรรณ หาญณรงค์ (วรนิสรากุล) อุไรวรรณ หาญณรงค์ (วรนิสรากุล) (2835) 41 2516
อุษณา กาญจนทัต อุษณา กาญจนทัต (1316) 31 2506
อุษณิษา สุขสวัสดิ์ ม.ร.ว. อุษณิษา สุขสวัสดิ์ (0989) 41 2516
อุษณีย์ (พรรณี) ชัยวัฒนวสุ อุษณีย์ (พรรณี) ชัยวัฒนวสุ (2967) 42 2517
อุษณีย์ ชำนาญศิลป์ อุษณีย์ ชำนาญศิลป์ (2260) 63 2538
อุษา กรทับทิม อุษา กรทับทิม (1946) 35 2510
อุษา กาญจนสถิตย์ อุษา กาญจนสถิตย์ (0990) 25 2510
อุษา คีรีวัฒน์ (กฤษณามระ) อุษา คีรีวัฒน์ (กฤษณามระ) (1767) 22 2497
อุษา ธรรมวาสี อุษา ธรรมวาสี (1546) 56 2531
อุษา ประยงค์รัตน์ อุษา ประยงค์รัตน์ (1761) 37 2512
อุษา เลาหะรัตน์ (วังมี) อุษา เลาหะรัตน์ (วังมี) (1227) 30 2505
อุษา วัฒนธรรมรักษ์ อุษา วัฒนธรรมรักษ์ (2788) 51 2526
อุษา สุดเฉลียว อุษา สุดเฉลียว (1990) 60 2535
อุษาวดี เกตุพิชัย อุษาวดี เกตุพิชัย (2338) 63 2538
อุษาวดี เอกแสงศรี (ณ นคร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษาวดี เอกแสงศรี (ณ นคร) (1319) 42 2517
อุส่า ศิริวงศ์ (แสงฉาย) อุส่า ศิริวงศ์ (แสงฉาย) (1866) 22 2497
เอกจิต กรัยวิเชียร เอกจิต กรัยวิเชียร (2611) 42 2517
เอมอร จันทร์วิเมลือง (วงศ์เยาวรักษ์) เอมอร จันทร์วิเมลือง (วงศ์เยาวรักษ์) (1865) 36 2511
เอมอร เจริญรัถ เอมอร เจริญรัถ (2457)
เอมอร ชิตตะโสภณ รองศาสตราจารย์ เอมอร ชิตตะโสภณ (1344) 31 2506
เอมอร ตรูวิเชียร เอมอร ตรูวิเชียร (1502) 29 2504
เอมอร นิรัญราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมอร นิรัญราช (2681) 37 2512
เอวิตรา ศิระสาตร์ เอวิตรา ศิระสาตร์ (2593) 69 2544
เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร (ประจันตเขตต์) เอื้อนทิพย์ พีระเสถียร (ประจันตเขตต์) (1900) 43 2518
เอื้อมพร พืชพันธ์ เอื้อมพร พืชพันธ์ (2642) 40 2515
เอื้อมสุขย์ กิติยากร (ศุขสวัสดิ์) ม.ล. เอื้อมสุขย์ กิติยากร (ศุขสวัสดิ์) (3180) 32 2507
เอื้ออารี พันธุมสุต เอื้ออารี พันธุมสุต (0991) 9 2483
เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา (ศิริกาญจนา) เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา (ศิริกาญจนา) (2655) 43 2518
แอนนา ถาวรวิสิทธิ์ (สุทธิสวาท) แอนนา ถาวรวิสิทธิ์ (สุทธิสวาท) (2944) 51 2526
โอปอ วัตถา โอปอ วัตถา (0992) 13 2488
วัลลภา อรุณพัลลภ (วจนาภรณ์) นาง วัลลภา อรุณพัลลภ (วจนาภรณ์) (3041) 45 2520
ชมพร เทียมชัย ชมพร เทียมชัย (2875) 77 (BL2) 2552
ชมนาด อนันตกูล (สุคนธสิงห์) ชมนาด อนันตกูล (สุคนธสิงห์) (3257) 46 2521
ชยาพันธุ์ ดุลยรัตน์ (สุวรรณโพธิ์) ชยาพันธุ์ ดุลยรัตน์ (สุวรรณโพธิ์) (3260) 46 2521
ฐิติมา สุทธิวรรณ ฐิติมา สุทธิวรรณ (3266) 46 2521
ถนิมกาญจน์ เศาภายน (ศรียาภัย) ถนิมกาญจน์ เศาภายน (ศรียาภัย) (3259) 46 2521
ธงชัย ชาสวัสดิ์ ธงชัย ชาสวัสดิ์ (3246) 47 2522
นรวรรณ ชาสวัสดิ์ (วุฒิชาติวานิช) นรวรรณ ชาสวัสดิ์ (วุฒิชาติวานิช) (3256) 47 2522
รัชนีภรณ์ เพ็ญตระกูล (มหาศรี) รัชนีภรณ์ เพ็ญตระกูล (มหาศรี) (3258) 46 2521
สายเกษม ตรีวิศวเวทย์ (วงศ์สีนิล) สายเกษม ตรีวิศวเวทย์ (วงศ์สีนิล) (0705) 32 2507
สุจิตรา ศรีสุรภานนท์ สุจิตรา ศรีสุรภานนท์ (3264) 46 2521
สุวรรณา สถาอานันท์ (วงศ์ไวศยวรรณ) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ (วงศ์ไวศยวรรณ) (3255) 41 2517
เสริมพัฒน์ จัยวัฒน์ (ขุทรานนท์) พลอากาศโทหญิง เสริมพัฒน์ จัยวัฒน์ (ขุทรานนท์) (3261) 46 2521
อมรรัตน์ จารุวงศ์วณิชย์ (เจียรรัตนกนก) อมรรัตน์ จารุวงศ์วณิชย์ (เจียรรัตนกนก) (3262) 46 2521
อรัญญา อังสุขศิริ อรัญญา อังสุขศิริ (3265) 46 2521
อาลีนา อาดัม อาลีนา อาดัม (3263) 46 2521
กาญจนา นพพันธ์ น.ส. กาญจนา นพพันธ์ (3278) 46 2521
กิตติยา (ปิยะฤดี) เป้าศิลา (ศิริสวัสดิบุตร) นาง กิตติยา (ปิยะฤดี) เป้าศิลา (ศิริสวัสดิบุตร) (3295) 46 2521
คนึง ผ่องสำเภา นาย คนึง ผ่องสำเภา (3271) 47 2522
จินตนาพร ภูวเจนสถิตย์ น.ส. จินตนาพร ภูวเจนสถิตย์ (3279) 46 2521
จิระภรณ์ เกิดศิริชัยรัตน์ น.ส. จิระภรณ์ เกิดศิริชัยรัตน์ (3301) 46 2521
ณัชพล บุญประเสริฐกิจ อาจารย์ ดร. ณัชพล บุญประเสริฐกิจ (3267) ป.โท 2547
ดวงพร เดชรัตนวิไชย (อ้นสุวรรณ) นาง ดวงพร เดชรัตนวิไชย (อ้นสุวรรณ) (3283) 47 2522
นราทิพย์ หงษ์สิทธี นาง นราทิพย์ หงษ์สิทธี (3287) 47 2522
นารีรัตน์ ชินวัฒนกิจ (นิลวรสกุล) นาง นารีรัตน์ ชินวัฒนกิจ (นิลวรสกุล) (3282) 47 2522
บุบผา ศิโรรัตนรังษี น.ส. บุบผา ศิโรรัตนรังษี (3290) 46 2521
ปทมา อัตนโถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทมา อัตนโถ (1918) 46 2521
ประไพศรี ตันติกรานนท์ น.ส. ประไพศรี ตันติกรานนท์ (3276) 47 2522
ปรียกัญญ์ เตรียมโพธิ์ น.ส. ปรียกัญญ์ เตรียมโพธิ์ (3296) 76 2551
ผกาวรรณ ทัศนสุวรรณ น.ส. ผกาวรรณ ทัศนสุวรรณ (3289) 46 2521
พงาพันธุ์ โบไบเออร์ (มูลศาสตร์) น.ส. พงาพันธุ์ โบไบเออร์ (มูลศาสตร์) (3302) 46 2521
พจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์) นาง พจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์) (3300) 47 2522
พรธาดา สุวัธนวนิช (ณ ลำพูน) อาจารย์ ดร. พรธาดา สุวัธนวนิช (ณ ลำพูน) (3273) 46 2521
พรศิริ ม่วงสมัย รองศาสตราจารย์ พรศิริ ม่วงสมัย (3277) 47 2522
พรสุดา ขยันทำ น.ส. พรสุดา ขยันทำ (3280) 82 2557
เยาวลักษณ์ พูลทอง นาง เยาวลักษณ์ พูลทอง (3274) 47 2522
รชฎ ศาสตราวุธ อาจารย์ รชฎ ศาสตราวุธ (3268) 62 2537
วรัญญา(สรัญญา) มณีรินทร์ (พาณยง) พลตรีหญิง วรัญญา(สรัญญา) มณีรินทร์ (พาณยง) (3284) 47 2522
วัลยา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (จันทนมัฎฐะ) นาง วัลยา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (จันทนมัฎฐะ) (3294) 46 2521
ส่งศรี ชาญวีรกุล น.ส. ส่งศรี ชาญวีรกุล (3292) 46 2521
สร้อยสุดา ณ ระนอง น.ส. สร้อยสุดา ณ ระนอง (3291) 46 2521
สโรชา กิตติสิริพันธุ์ น.ส. สโรชา กิตติสิริพันธุ์ (3303) 79 2554
สลักจิต นพคุณ(สิริพันธ์) นาง สลักจิต นพคุณ(สิริพันธ์) (3272) 46 2521
สุกิจ พู่พวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกิจ พู่พวง (3269) 2532 57
สุชาดา พุทธรักษา น.ส. สุชาดา พุทธรักษา (3299) 46 2521
สุภลักษณ์ อันตนนา น.ส. สุภลักษณ์ อันตนนา (3298) 67 2542
สุรศักดิ์ วงศ์พุฒ นาย สุรศักดิ์ วงศ์พุฒ (3285) 47 2522
หรรษา เกียรติสูงส่ง (นาคปฐม) นาง หรรษา เกียรติสูงส่ง (นาคปฐม) (3270) 36 2511
หรรษา ทวีประพฤทธิ์ น.ส. หรรษา ทวีประพฤทธิ์ (3297) 47 2522
อมราภรณ์ จรุงกีรติวงศ์(ปิ่นทอง) นาง อมราภรณ์ จรุงกีรติวงศ์(ปิ่นทอง) (3286) 47 2522
อรสา โอภาสเสถียร (วงศ์วิสุทธิกุล) นาง อรสา โอภาสเสถียร (วงศ์วิสุทธิกุล) (3288) 47 2522
อัญญลักษณ์ บัวศรี น.ส. อัญญลักษณ์ บัวศรี (3281) 65 2540
อาทิตย์ วงษ์สง่า อาทิตย์ วงษ์สง่า (2972) 67 2542
อารยา เปียระบุตร (ทับเอม) นาง อารยา เปียระบุตร (ทับเอม) (3293) 46 2521
อารีย์ วงศ์ข้าหลวง น.ส. อารีย์ วงศ์ข้าหลวง (3275) 62 2537
พสิษฐ์ หาธะนี นาย พสิษฐ์ หาธะนี (3306) 82 2557
พีรชัย พสุทันท์ นาย พีรชัย พสุทันท์ (3305) 86 2561
ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ (กาญจนาหาร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ (กาญจนาหาร) (3304) 54 2529
พิมพ์ทอง บุญญภัทโร พิมพ์ทอง บุญญภัทโร (3307) 77 2552