ความเป็นมา

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ" ใช้อักษรย่อ "ส.น.อ.จ." ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ "Chula Arts Alumni Association" ใช้อักษรย่อ "CAAA" สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๙
  • สมาคมใช้เครื่องหมายพระสุรัสวดี มีนกยูงเป็นพาหนะ และมีข้อความ "สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ" กำกับ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างนิสิตเก่า
เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างนิสิตเก่ากับคณะอักษรศาสตร์
เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางการระหว่างสมาชิก
เพื่อร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสมาคม