รายพระนามและรายนามนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น

ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่ออักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น
WORD PDF เกณฑ์การพิจารณา

รายพระนามและรายนามนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น

ลำดับที่ ปี รายพระนามและรายนาม อ.บ. รุ่น ปีที่เข้า ปีที่จบ
135 2564 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ 47 2522
134 2564 ศ.กิตติคุณ ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ 41 2517
133 2564 นางสวลี ศิริผล 40 2515
132 2564 ศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 36 2511
131 2564 ศ.กิตติคุณ ถนอมนวล โอเจริญ 34 2509
130 2564 นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ 32 2507
129 2564 รศ.ดร. เพ็ญศิริ เจริญพจน์ 30 2505
128 2562 ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี 44 2519 2522
127 2562 นางซาฟีนา โกมลตะเมธี 43 2518 2521
126 2562 นางสุปริญา ลุลิตานนท์ 42 2517 2520
125 2562 คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์ 38 2513 2516
124 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สดใส ขันติวรพงศ์ 36 2511 2514
123 2562 ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ 35 2510 2513
122 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 34 2509 2512
121 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล 31 2506 2509
120 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพรรษ์ บุณยเกียรติ 30 2505 2508
119 2562 นางอรุณ นนทแก้ว 26 2501 2504
118 2560 นางบุษยา มาทแล็ง 45 2520 2523
117 2560 นางสาววริยา ว่องปรีชา 43 2518 2521
116 2560 นางเยาวภา พัธโนทัย 36 2511 2514
115 2560 คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตต์ 34 2509 2512
114 2560 ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา 32 2507 2510
113 2560 นางมนันยา ธนะภูมิ 31 2506 2509
112 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ 31 2506 2509
111 2560 ม.ล.พูนแสง สูตะบุตร 27 2502 2505
110 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล 22 2498 2501
109 2558 นางโสภา สุยะนันทน์ 41 2516 2519
108 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 41 2516 2519
107 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 38 2513 2516
106 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 37 2512 2515
105 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 36 2511 2514
104 2558 นางชมัยพร บางคมบาง 36 2511 2514
103 2558 ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ 35 2510 2513
102 2558 รองศาสตราจารย์อรชุมา ยุทธวงศ์ 34 2509 2512
101 2558 นางสาววันเพ็ญ เซ็นตระกูล 31 2506 2509
100 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต 37 2512 2515
99 2556 นางจำนรรค์ ศิริตัน 37 2512 2515
98 2556 นางวิมลา ไตรทศาวิทย์ 36 2511 2515
97 2556 นางสาวอัจฉรา เสริบุตร 35 2510 2513
96 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ 34 2509 ได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อต่างประเทศ
95 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ 33 2508 2511
94 2556 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ 32 2507 2510
93 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วดี เขียวอุไร 28 2503 2506
92 2556 นางประกอบ ลาภเกษร 22 2497 2500
91 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 19 2494 2497
90 2554 นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 35 2510 2513
89 2554 รองศาสตราจารย์นพมาส แววหงส์ 35 2510 2513
88 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข 34 2509 2512
87 2554 ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน * 32 2507 2510
86 2554 นางศรีอรทัย บุรณศิริ 30 2505 2508
85 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น 23 2498 2501
84 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์ 18 2493 2496
83 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมคาย นิลประภัสสร 17 2492 2495
82 2552 ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ 41 2516 2519
81 2552 นางพรศิริ มโนหาญ 34 2509 2512
80 2552 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร 30 2505 2508
79 2552 ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง 27 2502 2505
78 2552 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ 27 2502 2505
77 2552 นายสวัสดิ์ จงกล 17 2492 2495
76 2550 นางสาวกมลลักษณ์ โตสกุล 30 2505 2508
75 2550 รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา 29 2504 2507
74 2550 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ 26 2501 2504
73 2550 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์ 21 2496 2499
72 2550 นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา * 5 2479 2482
71 2550 นางสาวอายะดา กีรินกุล * 4 2478 2481
70 2548 นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ 29 2504 2507
69 2548 นางเดือนฉาย คอมันตร์ 28 2503 2506
68 2548 นายสมศักดิ์ ศรีวรรธนะ 25 2500 2503
67 2548 รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม 25 2500 2503
66 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี 19 2494 2497
65 2548 ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ 18 2493 2496
64 2546 นางสาวอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ 37 2512 2515
63 2546 ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี 30 2505 2508
62 2546 นางสิริเลิศ เมฆไพบูลย์ 28 2503 2506
61 2546 ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ 21 2496 2499
60 2546 ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์ 21 2496 2499
59 2546 รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล 20 2495 2498
58 2546 ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต 17 2492 2495
57 2546 คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ * 16 2491 2494
56 2546 นางชอุ่ม ปัญจพรรค์ * 11 2486 2489
55 2544 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ 34 2509 2512
54 2544 นางสาวนวพร เรืองสกุล 30 2505 ได้รับทุน ธปท.ไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
53 2544 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 28 2503 2506
52 2544 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ 27 2502 2505
51 2544 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.แถมสุข นุ่มนนท์ 21 2496 2499
50 2544 ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง 17 2492 2495
49 2544 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา * 17 2492 2495
48 2544 ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล * 14 2489 2492
47 2544 ศาสตราจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย * 7 2481 2484
46 2544 นางประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา * 6 2480 2483
45 2542 นางสุภา สิริสิงห 30 2505 2508
44 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 29 2504 2507
43 2542 คุณหญิงลักขณา แสงสนิท 24 2499 2502
42 2542 ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล 22 2497 2500
41 2542 ศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร * 19 2494 2497
40 2542 ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ 18 2493 2496
39 2542 ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ 13 2488 2491
38 2542 คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ * 9 2483 2486
37 2542 นายฉลอง ปึงตระกูล * 5 2479 2482
36 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ 31 2506 2509
35 2540 นางพรนิภา ลิมปพยอม 30 2505 2508
34 2540 นายชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ * 29 2504 2507
33 2540 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 24 2499 2502
32 2540 ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ 22 2497 ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ
31 2540 คุณหญิงสุภา กิจจาทร 21 2496 2499
30 2540 นางทัศนีย์ บุนนาค 21 2496 2499
29 2540 คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ 9 2483 2486
28 2540 ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ * 8 2482 2485
27 2540 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ * 8 2482 2485
26 2540 นางสมศรี สุกุมลนันทน์ * 6 2480 2483
25 2540 ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา * ป.ม.รุ่น 3 2473 2475
24 2538 นายอรุณ งามดี 25 2500 2503
23 2538 นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์ 25 2500 2503
22 2538 นายประยอม ซองทอง 24 2499 2502
21 2538 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 23 2498 2501
20 2538 ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล 16 2491 2494
19 2538 คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ 16 2491 2494
18 2538 นายสิงห์โต จ่างตระกูล * 15 2490 ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
17 2538 ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร * 13 2488 2491
16 2538 ศาสตราจารย์ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร * 13 2488 2491
15 2538 ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค * 11 2486 2489
14 2538 นางสมจิตต์ สิทธิไชย 10 2485 2488
13 2538 ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต 8 2482 2485
12 2538 นายนิรันตร์ นวมารค * 6 2480 2483
11 2538 ศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร * 5 2479 ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ
10 2538 ศาสตราจารย์ คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส * 5 2479 2482
9 2538 ดร. คุณหญิงอัมพร มีศุข * 3 2477 2480
8 2538 คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง * 3 2477 2480
7 2538 ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา * ปม รุ่น 4
อบ.รุ่น 1
2474
2475
2476
2478
6 2538 นายเปลื้อง ณ นคร * ป.ม. รุ่น 1 2471 2473
5 2537 นายเทียน อัชกุล * 3 2477 2480
4 2537 ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์ * ปม.รุ่น 3
อบ.รุ่น 1
2473
2475
2475
2478
3 2535 ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ * 9 2483 2486
2 2532 ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล * 9 2483 2486
1 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 41 2516 2519
หมายเหตุ

รวม 30 ปี มีอักษรศาสตร์ดีเด่น 2 พระองค์ 126 ท่าน

* สิ้นพระชนม์ 1 พระองค์และถึงแก่กรรม 31 ท่าน

ณ มีนาคม 2563