รายพระนามและรายนามนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น

ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่ออักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น
WORD PDF เกณฑ์การพิจารณา

รายพระนามและรายนามนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น

ลำดับที่ ปี รายพระนามและรายนาม อ.บ. รุ่น ปีที่เข้า ปีที่จบ
118 2560 นางบุษยา มาทแล็ง (องค์ศุลี) 45 2520 2523
117 2560 นางสาววริยา ว่องปรีชา 43 2518 2521
116 2560 นางเยาวภา พัธโนทัย (แสงสว่าง) 36 2511 2514
115 2560 คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ (มากวงศ์นาค) 34 2509 2512
114 2560 ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา (วรวรรณ) 32 2507 2510
113 2560 นางมนันยา ธนะภูมิ (วิทยานนท์) 31 2506 2509
112 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ 31 2506 2509
111 2560 ม.ล.พูนแสง สูตะบุตร (ลดาวัลย์) 27 2501 2505
110 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล 22 2497 2500
109 2558 นางโสภา สุยะนันทน์(ไพรสานฑ์กุล) 41 2516 2519
108 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 41 2516 2519
107 2558 ศาสตราจารย์ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 38 2513 2516
106 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร 37 2512 2515
105 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ 36 2511 2514
104 2558 นางชมัยภร บางคมบาง 36 2511 2514
103 2558 ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธ์ 35 2510 2513
102 2558 รองศาสตราจารย์ อรชุมา ยุทธวงศ์ 34 2509 2512
101 2558 นางสาววันเพ็ญ เซ็นตระกูล 31 2506 2509
100 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 18 2494 2497
99 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ 33 2508 2511
98 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต 37 2512 2515
97 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. วดี เขียวอุไร 26 2502 2505
96 2556 นางประกอบ  ลาภเกษร 20 2496 2499
95 2556 นางจำนรรค์  ศิริตัน 37 2512 2515
94 2556 นางวิมลา  ไตรทศาวิทย์ 36 2511 2515
93 2556 นางสาวอัจฉรา  เสริบุตร 35 2510 2513
92 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ 34 2509 2512
91 2556 ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ  33 2508 2511
90 2554 นางเมตตา  อุทกะพันธุ์ 35 2510 2513
89 2554 รองศาสตราจารย์นพมาส  แววหงส์ 35 2510 2513
88 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  พุกผาสุข 34 2509 2512
87 2554 ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา  ช้างขวัญยืน * 32 2507 2510
86 2554 นางศรีอรทัย  บุรณศิริ 30 2505 2508
85 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ  ยูเด็น 23 2498 2501
84 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตโสมนัส  ศิวะดิตถ์ 18 2493 2496
83 2554  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมคาย  นิลประภัสสร 17 2492 2495
82 2552 ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ 41 2516 2519
81 2552 นางพรศิริ  มโนหาญ 34 2509 2512
80 2552 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อัจฉรา  วงศ์โสธร 30 2525 2508
79 2552 ม.ร.ว. อรฉัตร  ซองทอง 27 2502 2505
78 2552 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปัญญา  บริสุทธิ์ 27 2502 2505
77 2552 นายสวัสดิ์  จงกล 17 2492 2495
76 2550 นางสาวกมลลักษณ์ โตสกุล      30 2505 2508
75 2550 รองศาสตราจารย์ดร.นววรรณ พันธุเมธา 29 2504 2507
74 2550 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ 26 2502 2505
73 2550 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ตุงคสวัสดิ์  21 2496 2499
72 2550 นายจำนง  เทพหัสดิน ณ  อยุธยา 5 2479 2482
71 2550 นางสาวอายะดา กีรินกุล * 4 2478 2481
70 2548 นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ 29 2504 2507
69 2548 นางเดือนฉาย คอมันตร์  28 2503 2506
68 2548 นายสมศักดิ์ ศรีวรรธนะ 25 2500 2503
67 2548 รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม   25 2500 2503
66 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี 19 2495 2498
65 2548 ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ 18 2493 2496
64 2546 นางสาวอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ 37 2511 2514
63 2546 ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี 30 2505 2508
62 2546 นางสิริเลิศ เมฆไพบูลย์ 28 2503 2506
61 2546 ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์  วิศทเวทย์ 21 2496 2499
60 2546 ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ 21 2496 2499
59 2546 รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล 20 2495 2498
58 2546 ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา  สุวรรณทัต 17 2492 2495
57 2546 คุณหญิงพรรณชื่น  รื่นศิริ * 16 2491 2494
56 2546 นางชอุ่ม ปัญจพรรค์ * 11 2486 2489
55 2544 รองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงวินิตา  ดิถียนต์ 34 2509 2512
54 2544 นางสาวนวพร เรืองสกุล 30 2505 ได้รับทุนธปท.ไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
53 2544 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 28 2503 2506
52 2544 รองศาสตราจารย์ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ 27 2502 2505
51 2544 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.แถมสุข นุ่มนนท์ 21 2496 2499
50 2544 ศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา * 17 2492 2495
49 2544 ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง 17 2492 2495
48 2544 ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล * 14 2489 2492
47 2544 ศาสตราจารย์เรืองอุไร กุศลาสัย 7 2481 2484
46 2544 นางประคิณ ชุมสาย ณ  อยุธยา * 6 2480 2483
45 2542 นางสุภา สิริสิงห 30 2505 2508
44 2542 รองศาสตราจารย์ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์ 29 2504 2507
43 2542 คุณหญิงลักขณา แสงสนิท 24 2499 2502
42 2542 ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล 22 2497 2500
41 2542 ศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร * 19 2494 2497
40 2542 ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ 18 2493 2496
39 2542 ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ 13 2488 2491
38 2542 คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ * 9 2483 2486
37 2542 นายฉลอง ปึงตระกูล * 5 2479 2482
36 2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ภคภาสวิวัฒน์ 31 2506 2509
35 2540 นางพรนิภา  ลิมปพยอม 30 2505 2508
34 2540 นายชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ * 29 2504 2507
33 2540 รองศาสตราจารย์คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 24 2499 2502
32 2540 คุณหญิงสุภา กิจจาทร 21 2496 2499
31 2540 นางทัศนีย์ บุนนาค 21 2496 2499
30 2540 ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ 22 2497 ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ
29 2540 คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ 9 2483 2486
28 2540 ศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ * 8 2482 2485
27 2540 ศาสตราจารย์ สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ * 8 2482 2485
26 2540 นางสมศรี สุกุมลนันทน์ * 6 2480 2483
25 2540 ท่านผู้หญิงสมโรจน์  สวัสดิกุล ณ อยุธยา * ป.ม.รุ่น3 2473 2475
24 2538 นายอรุณ งามดี 25 2500 2503
23 2538 นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์ 25 2500 2503
22 2538 นายประยอม ซองทอง 24 2499 2502
21 2538 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 23 2498 2501
20 2538 ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล 16 2491 2494
19 2538 คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ 16 2491 2494
18 2538 นายสิงห์โต จ่างตระกูล * 15 2490 ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
17 2538 ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร 13 2488 2491
16 2538 ศาสตราจารย์ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร * 13 2488 2491
15 2538 ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค * 11 2486 2489
14 2538 นางสมจิตต์ สิทธิไชย 10 2485 2488
13 2538 ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต 8 2482 2485
12 2538 นายนิรันตร์ นวมารค * 6 2480 2483
11 2538 ศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา  ยศสุนทร * 5 2479 ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ
10 2538 ศาสตราจารย์ คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส * 5 2479 2482
9 2538 ดร. คุณหญิงอัมพร มีศุข * 3 2477 2480
8 2538 คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง * 3 2477 2480
7 2538 ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์  ณ อยุธยา * ป.ม.รุ่น 4 2474 2476
6 2538 นายเปลื้อง ณ  นคร * ป.ม.รุ่น 1 2471 2473
5 2537 นายเทียน  อัชกุล * 3 2477 2480
4 2537 ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์ * ปม.รุ่น 3  และ  อบ.รุ่น 1 2473
2475
2475
2478
3 2535 ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์ *  9   2486
2 2532 ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล * 9   2486
1 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 41 2516 2519
หมายเหตุ

รวม 26 ปี มีอักษรศาสตร์ดีเด่น 2 พระองค์ 107 ท่าน

* สิ้นพระชนม์ 1 พระองค์และถึงแก่กรรม 28 ท่าน

ณ สิ้นปี 2559 มีอักษรศาสตร์ดีเด่น 1 พระองค์ และ 79 ท่าน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560