p
 
หน้าแรก
คณะกรรมการ  
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
รายวิชาที่เปิด
เนื้อหา  
ตารางสอน  
สื่อการสอน
สิ่งพิมพ์
 
 
ข่าวประกาศ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ทัศนศึกษารายวิชา 2200220 อารยธรรมไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
รายวิชาเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
คะแนนสอบกลางภาครายวิชา 2200183 อารยธรรมไทย
กำหนดการทัศนศึกษารายวิชา 2200387 โบราณคดีในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 30 - 31 มี.ค. 62 ณ จ. สุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง
กำหนดการศึกษานอกสถานที่รายวิชา 2200389 ประติมานวิทยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 -17 มี.ค. 62 ณ จ. นครราชสีมา - บุรีรัมย์
กำหนดการทัศนศึกษารายวิชา 2200183 อารยธรรมไทย วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 ณ. จ.เพชรบุรี - สมุทรสงคราม
กำหนดการทัศนศึกษารายวิชา 2200183 อารยธรรมไทย วันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 62 ณ จังหวัดอ่างทอง - พระนครศรีอยุธยา
ทัศนศึกษารายวิชา 2200183 อารยธรรมไทย ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
รายวิชาเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
 
> Links


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-2184643