p
 
หน้าแรก
คณะกรรมการ  
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
รายวิชาที่เปิด
เนื้อหา  
ตารางสอน  
สื่อการสอน
สิ่งพิมพ์
 
 
ข่าวประกาศ
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
กำหนดการศึกษานอกสถานที่รายวิชา 2200222 วันเสาร์ที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 62 ณ จ.อุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง
กำหนดการศึกษาภาคสนามรายวิชา 2200185 วันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 62 ณ จ. สุโขทัย - พิษณุโลก
กำหนดการทัศนศึกษา 2200220 อารยธรรมไทย วันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ จ.สุโขทัย - พิษณุโลก
กำหนดการทัศนศึกษา 2200220 อารยธรรมไทย วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 62 ณ จ.ลพบุรี - สระบุรี
รายชื่อกลุ่มการทำรายงานประจำภาครายวิชา 2200220 อารยธรรมไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
กำหนดการทัศนศึกษา 2200220 อารยธรรมไทย วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 62 ณ จ. อ่างทอง - พระนครศรีอยุธยา
กำหนดการทัศนศึกษา 2200220 อารยธรรมไทย วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 62 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทัศนศึกษารายวิชา 2200220 อารยธรรมไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
รายวิชาเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
คะแนนสอบกลางภาครายวิชา 2200183 อารยธรรมไทย
กำหนดการทัศนศึกษารายวิชา 2200387 โบราณคดีในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 30 - 31 มี.ค. 62 ณ จ. สุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง
กำหนดการศึกษานอกสถานที่รายวิชา 2200389 ประติมานวิทยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 -17 มี.ค. 62 ณ จ. นครราชสีมา - บุรีรัมย์
กำหนดการทัศนศึกษารายวิชา 2200183 อารยธรรมไทย วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 62 ณ. จ.เพชรบุรี - สมุทรสงคราม
กำหนดการทัศนศึกษารายวิชา 2200183 อารยธรรมไทย วันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 62 ณ จังหวัดอ่างทอง - พระนครศรีอยุธยา
 
> Links


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-2184643