p
 
หน้าแรก
คณะกรรมการ  
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
รายวิชาที่เปิด
เนื้อหา  
ตารางสอน  
สื่อการสอน
สิ่งพิมพ์
 
 
ข่าวประกาศ
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
คะแนนสอบกลางภาค 2200183 อารยธรรมไทย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
เลขที่นั่งสอบกลางภาครายวิชา 2200183 อารยธรรมไทย วันพุธที่ 4 มี.ค. 63 เวลา 13.00 - 15.30 น. ห้อง 303 อาคารบรมราชกุมารี
กำหนดการทัศนศึกาารายวิชา 2200183 อารยธรรมไทย และ 2200389 ประติมานวิทยา งันเสาร์ที่ 22 ก.พ. 63 ณ จ. อ่างทอง - พระนครศรีอยุธยา
กำหนดการทัศนศึกษา 2200183 อารยธรรมไทย และ 2200389 ประติมานวิทยา วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 63 ณ จ. เพชรบุรี - ราชบุรี
ทัศนศึกษารายวิชา 2200183 อารยธรรมไทย และ 2200389 ประติมานวิทยา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
รายวิชาเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
คะแนนสอบกลางภาครายวิชา 2200220 อารยธรรมไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
กำหนดการศึกษานอกสถานที่รายวิชา 2200222 วันเสาร์ที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 62 ณ จ.อุตรดิตถ์และพื้นที่ใกล้เคียง
กำหนดการศึกษาภาคสนามรายวิชา 2200185 วันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 62 ณ จ. สุโขทัย - พิษณุโลก
กำหนดการทัศนศึกษา 2200220 อารยธรรมไทย วันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ จ.สุโขทัย - พิษณุโลก
กำหนดการทัศนศึกษา 2200220 อารยธรรมไทย วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 62 ณ จ.ลพบุรี - สระบุรี
รายชื่อกลุ่มการทำรายงานประจำภาครายวิชา 2200220 อารยธรรมไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
กำหนดการทัศนศึกษา 2200220 อารยธรรมไทย วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 62 ณ จ. อ่างทอง - พระนครศรีอยุธยา
กำหนดการทัศนศึกษา 2200220 อารยธรรมไทย วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 62 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทัศนศึกษารายวิชา 2200220 อารยธรรมไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
รายวิชาเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
 
 
> Links


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-2184643