หน้าแรก
คณะกรรมการ  
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
รายวิชาที่เปิด
เนื้อหา  
ตารางสอน  
สื่อการสอน
สิ่งพิมพ์
 
 
 
อาจารย์ผู้สอนประจำหน่วยวิชาฯ
 

อาจารย์สถาพร อรุณวิลาศ
- กศ.บ. ประวัติศาสตร์ (มศว.ประสานมิตร)
- ศศ.ม. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ (มศก.)
- อ.ม. ประวัติศาสตร์ (จุฬาฯ)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดินาร์ บุญธรรม
- อ.บ. ประวัติศาสตร์ (จุฬาฯ)
- M.A. Area Studies (U of London)
- Ph.D. South East Asian Studies (U. of Hull)

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
- อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ)
- อ.ด. ภาษาไทย (จุฬาฯ)

 
อาจารย์พิเศษ

อาจารย์บุหลง ศรีกนก
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร ์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 

 
อาจารย์วงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
- ศบ. ประติมากรรม (ว.เพาะช่าง)
- สถ.ม. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (มศก.)
 

อาจารย์ ดร. มณรดา ศิลปบรรเลง
- ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ (ไทย) (จุฬาฯ)
- ศศ.ม. การจัดการวัฒนธรรม (จุฬาฯ)

 

 

 

 
 
> Links 

 
     
     

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-2184643