หน้าแรก
คณะกรรมการ  
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
รายวิชาที่เปิด
เนื้อหา  
ตารางสอน  
สื่อการสอน
สิ่งพิมพ์
 
 
 
ตารางสอน/Course Syllabus

ภาคต้น 2562

ภาคปลาย 2562

  • รายวิชา 2200183 TH CIV (GEN-ED; พุธ 13.00 - 16.00 น.)
  • รายวิชา 2200223 PNTG TH SOC (อังคาร 9.30 - 12.30 น.)
  • รายวิชา 2200387 ARCHAEO THAI (GEN-ED; พฤหัสบดี 13.00 - 16.00 น.)
  • รายวิชา 2200388 ARCHAEO ARCH (อังคาร 13.00 - 16.00 น.)
  • รายวิชา 2200389 ICONOGRAPHY (GEN-ED; พุธ 9.30 - 12.30 น.)
  • รายวิชา 2200395 ROY TRAD / CERE (GEN-ED; พฤหัสบดี 16.00 - 19.00 น.)
  • รายวิชา 2296225 TH FOLK ART (GEN-ED; อังคาร 13.00 - 16.00 น.)

 

 


 
 
> Links

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-2184643