มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร

ภาษาไทย English

มหาจักรีสิรินธร อักษรศาสตร์เก้าทศวรรษ

นับเป็นเวลาเกือบศตวรรษที่พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันมีคณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาเริ่มแรกคณะหนึ่ง แต่นั้นมา คณะอักษรศาสตร์ทำหน้าที่ผลิตนักวิชาการอันเป็นหลักทางวัฒนธรรม ภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ทั้งไทยและเทศมาโดยตลอด มีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งวิทยาการ เป็นที่รู้จักกันในนานาประเทศ

เมื่อก่อตั้งคณะอักษรศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๔๕๙ นั้น คณะอักษรศาสตร์ตั้งอยู่ที่พระตำหนักวินด์เซอร์ อันเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชทานสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดีเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ และย้ายมาอยู่ ณ บริเวณคณะอักษรศาสตร์ที่รู้จักกันภายหลัง มาถึงปัจจุบัน อาคารอักษรศาสตร์ ๑ เป็นของส่วนกลางมหาวิทยาลัย อาคารอักษรศาสตร์ ๒ ใช้เป็นห้องสมุดคณะและฝ่ายบริหาร อาคารอักษรศาสตร์ ๓ ถูกรื้อไปเพื่อสร้างอาคารบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นอาคารเรียนรวม ไม่ใช่อาคารของคณะอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์จึงมีเพียงอาคารอักษรศาสตร์ ๔ เป็นที่เรียน สอน ทำกิจกรรมต่าง ๆ อาคารอักษรศาสตร์ ๔ มีห้องเรียนเพียง ๔ ห้อง ไม่พอเพียงที่จะใช้ในการเรียนการสอนและกิจการทั้งปวง รวมทั้งไม่สามารถพัฒนาคณะให้ก้าวหน้าต่อไปได้

อาศัยเหตุดังกล่าว คณะอักษรศาสตร์จึงพยายามของบประมาณสร้างอาคารใหม่ ฝ่ายมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ จึงได้ดำเนินการร่างแบบอาคารและของบประมาณ จนได้รับงบประมาณการก่อสร้าง เริ่มแต่ปี ๒๕๕๐ อันเป็นปีมงคลวาร ๙๐ ปี คณะอักษรศาสตร์พอดี

งบประมาณดังกล่าวใช้สร้างอาคาร ซึ่งจะได้รับพระราชทานนามว่า มหาจักรีสิรินธร เป็นอาคารของคณะอักษรศาสตร์ ขนาดสูง ๙ ชั้นประกอบไปด้วย ห้องอ่านหนังสือ ห้องประชุม ๙ ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษา คอมพิวเตอร์และภูมิศาสตร์ ๗ ห้อง และห้องเรียน ๙๐ ห้อง ซึ่งจำแนกเป็น ห้องเรียน ๙ ที่นั่ง ๒๔ ห้อง ห้องเรียน ๑๕ ที่นั่ง ๒๔ ห้อง ห้องเรียน ๑๘ ที่นั่ง ๑๒ ห้อง ห้องเรียน ๒๐ ที่นั่ง ๖ ห้อง ห้องเรียน ๓๒ ที่นั่ง ๑๒ ห้อง และห้องเรียน ๖๐ ที่นั่ง ๑๒ ห้อง

ห้องเรียนทั้งหมดนี้ ยังขาดครุภัณฑ์จำเป็น อันได้แก่ โต๊ะและเก้าอี้ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ได้แก่ จอชนิดแขวนม้วนเก็บได้ขนาด ๑๐๐ นิ้ว เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (OHP) พร้อมชั้นวาง เครื่องขยายเสียงชนิดไร้สายกระเป๋าหิ้ว เครื่องฉายภาพ LCD projector เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว และเครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer)

งบประมาณที่ได้รับเป็นงบสร้างตัวอาคารโดยเฉพาะ การตกแต่งอุปกรณ์ภายในที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ต้องใช้เงินนอกงบประมาณซึ่งมาจากรายได้ที่คณะอักษรศาสตร์ต้องหาเอง ส่วนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า รวมทั้งค่าบำรุงรักษา คณะอักษรศาสตร์ก็ต้องหาเงินมาใช้จ่ายเองเช่นกัน เมื่อประมาณการทั้งสิ้นแล้ว งบประมาณที่คณะอักษรศาสตร์จักต้องจัดหาเพิ่มเติม มีดังนี้

  • ครุภัณฑ์ (๙๐ ห้อง) ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  • โสตทัศนูปกรณ์ (๖๖ ห้อง) ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  • ระบบมัลติมีเดีย (๒๔ ห้อง) ประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  • ห้องปฏิบัติการ (๗ ห้อง) ประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ คณะอักษรศาสตร์ต้องหาเงินเพื่อเก็บสะสมเป็นค่าสาธารณูปโภคที่จะต้องจ่ายให้มหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่าปีละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท คณะอักษรศาสตร์จึงหารือสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อหาทุนทรัพย์จัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อให้การใช้อาคารดำเนินไปได้ในภายภาคหน้า

มูลนิธินี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ รวมทั้งมีพระมหากรุณาทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย

คณะกรรมการมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนให้นิสิตอักษรศาสตร์ทั้งปวงและท่านผู้มีศรัทธา ในวิชาการร่วมกันโดยเสด็จในการบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ปิยะพร หอมศิริ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
โทร. ๐๒-๒๕๓๒๐๕๙
จรินทร์ เหมือนจำนง สำนักคณบดี คณะอักษรศาสตร์
โทร. ๐๒-๒๑๘๔๘๘๕

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคเงินสมทบทุน
WORD PDF

Maha Chakri Sirindhorn Foundation

The Maha Chakri Sirindhorn Building : Nine Decades of the Faculty of Arts

It has been almost a century since H.M. King Vajiravudh established Chulalongkorn University and the Faculty of Arts was one of the university's first four faculties. Since then, the Faculty of Arts has fulfilled its mission to produce graduates whose areas of specialization are Thai and foreign languages, their literature and culture as well as their history. It has been acclaimed, both nationally and internationally, as a resource four people in the Arts and Humanities.

Upon its establishment in 1916, the Faculty of Arts was located in Windsor Mansion, a royal residence built at H.M. King Chulalongkorn's royal command for H.R.H. Crown Prince Maha Vajirunahis. Later, it was transferred to the current site, which comprises four buildings: the Arts I Building, which is now under the managerment of the university; the Arts II Building, which serves as the Faculty of Arts' Library and the administrative offices of the Faculty of Arts; the Arts III Building, which was demolished and replaced by the Boromrajakumari (BRK) Building and the Arts IV Building. The BRK Building is used for classrooms and offices and is shared by students and staff members from other faculties. This means that the Faculty of Arts has sole use of only the Arts IV Building to conduct classes and other academic activities. The building, with only four classrooms, is too limited in space for the Faculty to organize classes and activities in a satisfactory manner. This greatly hinders the further development of the Faculty that is necessary in order to maintain the highest standards of teaching.

For this reason, the Faculty of Arts has tried to obtain financial support from the university to construct a new building where it can have full autonomy in the use of classrooms and offices. Appreciating that the Faculty of Arts is in crucial need of a new building the university has had the plan of a new building sketched and has applied for funds for funds for its construction from the government. Now that the budget has been allocated, the construction can be launched in 2007, which coincides with the celebrations of the ninetieth anniversary of the Faculty of Arts.

The building will have nine storeys and is to be named "Maha Chakri Sirindhorn" by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn. It will consist of a reading room and nine conference rooms, seven language, computer and geography laboratories and ninety classrooms. These ninety classrooms will be divided into twenty-four rooms that will able to accommodate nine seats, twenty-four rooms of fifteen seats, twelve rooms of eighteen seats, six rooms of twenty seats, twelve rooms of thirty-two seats and twelve rooms of sixty seats. All of these rooms will be unfurnished. To ensure quality teaching, they will need basic furniture such as desks and tables as well as high technology audio-visual aids; for example, one-hundred-inch folding screens, overhead projectors, wireless, portable amplifiers, LCD projectors, laptop computers and visualizers. The budget granted is sufficient to cover the construction cost only and the Faculty of Arts cannot depend on government funding for furnishing it and to pay for the installation of the high technology equipment vital to quality teaching and learning. The Faculty will also have to be responsible for utilities bills and the building's maintenance expenses.

Final estimates indicate that the Faculty of Arts has to acquire the following sums for furnishing and installing audio-visual systems in the room:

  • Furniture (90 rooms) approximately 10,000,000 Baht
  • Audio-visual aids (66 rooms) approximately 3,000,000 Baht
  • Multi-media system (24 rooms) approximately 13,000,000 Baht
  • Laboratories (7 rooms) approximately 14,000,000 Baht.

This will bring the cost to at least 40,000,000 Baht in total. There is also a need for the Faculty of Arts to raise funds in order to pay to the university, at least 1,800,000 Baht a year, for utilities. The Faculty of Arts has therefore discussed this matter with Chula Arts Alumni Association in order to find ways of raising funds and in order to form a foundation to administer the building in the future.

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn has named the foundation, the Maha Chakri Sirindhorn Foundation for the Faculty of Arts, Chulalongkorn University and she has graciously agreed for it to be under her royal patronage. Her Royal Highness will also chair the Maha Chakri Sirindhorn Foundation for the Faculty of Arts, Chulalongkorn University.

The Fund raising Committee wishes to ask Arts students and alumni, as well as those who are interested in promoting education, to follow the example of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirinhorn and donate to the Foundation.

For further information, please contact

Piyaporn Homsiri, Chula Arts Alumni Association
Tel. 02-2532059.
Jarin Muanjamnong, The Dean's Office, Faculty of Arts
Tel. 02-2184885.

download donation form
WORD PDF