พิทยาวัฒน์  พิทยาภรณ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.,หัวหน้าภาควิชา)

Pittayawat Pittayaporn (Assistant Prof. Dr., Chair)

         
ประวัติการศึกษา

Education

อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาสเปน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

M.A.  (Linguistics, Cornell)

Ph.D. (Linguistics, Cornell)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

Research areas

ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ, สัทวิทยา, ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Historical linguistics, Phonology, Southeast Asian Linguistics

ผลงานวิชาการบางส่วน

Selected publication

Pittayaporn, Pittayawat, and Kirby, James. (2017). Laryngeal contrasts in the Tai dialect of Cao Bằng.  Journal of the International Phonetic Association, 47.1: 65-85.

Pittayaporn, Pittayawat. (2016). Chindamani and reconstruction of Thai tones in the 17th century. Diachronica, 33.2: 187-219.

Srithawong, Suparat, Srikummool, Metawee, Pittayaporn, Pittayawat, Ghirotto, Silvia, Chantawannakul, Panuwan, Sun, Jie, Eisenberg, Arthur J., Cbakraborty, Ranajit, Kutanan, Wibhu. (2015). Genetic and linguistic correlation of the Kra-Dai-speaking groups in Thailand. Journal of Human Genetics, 60.7, 371-380.

Pittayaporn, Pittayawat. (2015). Typologizing sesquisyllabicity: the role of structural analysis in the study of linguistic diversity in Mainland Southeast Asia. Mainland Southeast Asian Languages, 500-528. Berlin: De Gruyter.

Pittayaporn, Pittayawat, Iamdanush, Jakrabhop and Jampathip, Nida. (2014). Reconstruction of Proto-Tai negators. Linguistics of the Tibeton-Burman Area, 37.2: 151-180.

Pittayaporn, Pittayawat. (2014). Layers of Chinese Loanwords in Proto-Southwestern Tai as Evidence for the Dating of the Spread of Southwestern Tai. Manusya: Journal of Humanities, Special Issue No. 20: 47-68.

Pittayaporn, Pittayawat, Iamdanush, Jakrabhop and Jampathip, Nida. (2014). Reconstruction of Proto-Tai negators. Linguistics of the Tibeton-Burman Area, 37.2: 151-180.

Brunelle, Marc and Pittayaporn, Pittayawat. (2012). Phonologically-constrained change: The role of the foot in monosyllabization and rhythmic shifts in Mainland Southeast Asia. Diachronica, 29.4: 411-433.

Pittayaporn, Pittayawat and Chulanon, Pirachula. (2012). Syntactically naughty?: Prosody of final particles in Thai. In T. Miyamoto, S. Uehara and K. Thepkanjana (eds.), Typological Studies on Languages in Thailand and Japan, 13-28. Sendai, Tohoku University Press.

Pittayaporn, Pittayawat. (2009). Proto-Southwestern Tai revised. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society, 2: 212-244.

Pittayaporn, Pittayawat. (2007). Directionality of tone change. In J. Trouvain and W. Barry (eds.), Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS2007), 1421-1424. Dudweiler: Pirrot.

Pittayaporn, Pittayawat. (2005). Moken as a Mainland Southeast Asian language. In A. Grant and P. Sidwell (eds.), Chamic and Beyond: Studies in Mainland Austronesian Languages, 189-209. Canberra, Pacific Linguistics.

ติดต่อ

Contact

โทร: 0-2218-4694
E-mail: Pittayawat.P@chula.ac.th