คำอธิบายของ resources

 

 

โปรแกรมและคลังข้อมูลภาษา

  • Thai Romanization  :  โปรแกรมแปลงคำหรือชื่อภาษาไทยเป็นตัวอักษรโรมัน
  • Thai National Corpus :  ค้นหาตัวอย่างการใช้จากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ  33 ล้านคำ
  • Thai Concordance Online  :  โปรแกรมออนไลน์ค้นหาคำศัพท์ภาษาไทยที่ปรากฎในบริบทต่างๆจากคลีงข้อมูล
  • English-Thai Parallel Concordance  :  โปรแกรมออนไลน์ค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยที่ปรากฎในบริบทต่างๆ (เหมาะสำหรับนิสิตที่สนใจศึกษาด้านการแปล)

 

ผลผลิตโครงการวิจัย