โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วนกิตรวม 36 หน่วยกิต แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 แบบคือ แผน ก1 และ แผน ก2 โดยนิสิตสามารถเลือกที่จะเรียนแผนการเรียนแบบใดก็ได้

 • แผน ก1 เป็นแผนการศึกษาที่นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาต่างๆเพื่อเก็บหน่วยกิต แผนการศึกษานี้จะประกอบไปด้วยวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว
 • แผน ก2 นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆรวม 24 หน่วยกิต ประกอบกับวิทยานิพนธ์อีก 12 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรแผน ก1

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน           –    –
จำนวนหน่วยวิทยานิพนธ์                36

 

รายวิชา

2209816            วิทยานิพนธ์  Thesis          36 หน่วยกิต

*หมายเหตุ นิสิตที่เลือกเรียนแผนการเรียน ก1 แม้จะไม่ต้องลงเรียนรายวิชาต่างๆ แต่จะต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก2

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน           24
-รายวิชาบังคับ                 18
-รายวิชาเลือก                  6

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์            12

*ทุกรายวิชามีจำนวนหน่วนกันเท่ากันหมด (3 หน่วยกิต) ยกเว้นวิทยานิพนธ์ มีจำนวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต

 

รายวิชา

รายวิชาบังคับ    (18 หน่วยกิต)

 • 2209512            สัทวิทยาพื้นฐาน 3 (3-0-9)
 • 2209522            วากยสัมพันธ์พื้นฐาน 3 (3-0-9)
 • 2209532            อรรถศาสตร์พื้นฐาน 3 (3-0-9)
 • 2209542            การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา 3 (3-0-9)
 • 2209621            ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 3 (3-0-9)
 • 2209741            เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-8)

รายวิชาเลือก        (6 หน่วยกิต)

 • 2209610            สัทศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-9)
 • 2209611            ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3 (3-0-9)
 • 2209626            แนวการศึกษาปรากฏการณ์ทางวากยสัมพันธ์ 3 (3-0-9)
 • 2209630            ปริจเฉทวิเคราะห์ 3 (3-0-9)
 • 2209631            กลสัทศาสตร์ 3 (3-0-9)
 • 2209634            วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3 (3-0-9)
 • 2209640            สัทวิทยามาตราและสัทวิทยาสัทสัมพันธ์ 3 (3-0-9)
 • 2209641            วิธีปฏิบัติภาคสนามทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-8)
 • 2209643            ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3 (3-0-9)
 • 2209649            ภาษากับปริชาน 3 (3-0-9)
 • 2209653            ภาษาศาสตร์สังคม 3 (3-0-9)
 • 2209654            ภาษาศาสตร์จิตวิทยา 3 (3-0-9)
 • 2209655            ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-9)
 • 2209656            ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3 (3-0-9)
 • 2209657            วิทยาภาษาถิ่น 3 (3-0-9)
 • 2209663            การรับภาษา 3 (3-0-9)
 • 2209665            แบบลักษณ์ภาษา 3 (3-0-9)
 • 2209667            ศัพทวิทยาและการทำพจนานุกรม 3 (3-0-9)
 • 2209670            ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 (3-0-9)
 • 2209671            การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3 (2-2-8)
 • 2209673            ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 3 (2-2-8)
 • 2209675            ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท 3 (3-0-9)
 • 2209705            สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา 3 (3-0-9)
 • 2209724            สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ 3 (3-0-9)
 • 2209752            สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3 (3-0-9)
 • 2209753            สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม 3 (3-0-9)
 • 2209754            สัมมนาภาษาศาสตร์จิตวิทยา 3 (3-0-9)
 • 2209755            สัมมนาภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-9)
 • 2209756            สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3 (3-0-9)
 • 2209757            เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์ 3 (3-0-9)
 • 2209758            สัมมนาวิทยาภาษาถิ่น 3 (3-0-9)
 • 2209765            สัมมนาแบบลักษณ์ภาษา 3 (3-0-9)
 • 2209770            สัมมนาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 (3-0-9)
 • 2209772            เอกัตศึกษา 3 (0-0-12)
 • 2209773            การอ่านตามกำหนด 3 (0-0-12)
 • 2209774            การวิจัยตามกำหนด 3 (0-0-12)

วิทยานิพนธ์    (12 หน่วยกิต)

 • 2209811            วิทยานิพนธ์         12 หน่วยกิต