ภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3: เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา

ภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3: เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และงานวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 3 ในหัวข้อ   “เขมรจากละโว้ เหน่ออโยธยา? ภาษาไทยท่ามกลางความหลากหลายทางภาษาในสังคมอยุธยา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรองที่นั่งได้ทาง http://bit.ly/2COmmg3 หรือทาง QR code ในโปสเตอร์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังการบรรยาย ติดตามการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 1

เขียนบทคัดย่ออย่างไร ให้ได้ไปนำเสนอ

เขียนบทคัดย่ออย่างไร ให้ได้ไปนำเสนอ

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “เขียนบทคัดย่ออย่างไร ให้ได้ไปนำเสนอ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/ รายละเอียดการสมัครหลักสูตรปริญญาโท ที่นี่

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตภาษาศาสตร์ได้มีโอกาสนำผลงานงานวิจัยไปเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาควิชาภาษาศาสตร์จึงขอเชิญชวนนิสิตภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม:  ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ

ร่วมไว้อาลัย ศาสตราจารย์ Arthur Abramson

ร่วมไว้อาลัย ศาสตราจารย์ Arthur Abramson

  ชาวภาษาศาสตร์ จุฬาฯ รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งจากข่าวการจากไปของศาสตราจารย์ Arthur Abramson นักสัทศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ครูผู้อุทิศตน และบุคคลอันเป็นที่รัก วิทยานิพนธ์ของอาจารย์เรื่อง “The vowels and tones of Standard Thai: Acoustical measurements and experiments” เมื่อค.ศ. 1962 เป็นการศึกษาภาษาไทยตามแนวสัทศาสตร์สมัยใหม่งานแรกและยังคงมีอิทธิพลอย่างสูง นอกจากนี้ บทความวิจัยเรื่อง “A cross-language study of voicing in initial stops: Acoustical measurements” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1964 ก็ยังเป็นแนวทางในการวิจัยความก้องของพยัญชนะมาจนถึงทุกวันนี้

อบรม “นำเสนออย่างไรให้ชนะใจผู้ฟัง”

อบรม “นำเสนออย่างไรให้ชนะใจผู้ฟัง”

การนำเสนอผลงานวิชาการเป็นเรื่องสนุก! ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตภาษาศาสตร์ และนิสิตอักษรศาสตร์อื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “นำเสนออย่างไรให้ชนะใจผู้ฟัง” โดย อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัครเข้าอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/Fiwk1SUCmFq0sh1V2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4692 หรือ linguistics.artschula@gmail.com

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีทักษะการใช้ภาษาไทยดีมาก มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริหารจัดการภายในสำนักงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี หากสามารถใช้ Photoshop, Illustrator, Word Press และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดูรายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะงาน และหลักฐานการสมัครได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_2868.pdf สมัครผ่านทาง http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหาร คณะอักษรศาสตร์ โทร. 0-2218-4869-70 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 ในวันและเวลาทําการ

บรรยายพิเศษ: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉท แบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม

บรรยายพิเศษ: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉท แบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉทแบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม” โดย ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4692  

อักษรพาที “ภาษาศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูด”

อักษรพาที “ภาษาศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูด”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ภาษาศาสตร์กับการพิสูจน์หลักฐานเสียงพูด” โดย อ. ดร. ศุจิณัฐ จิตรวิริยนนท์ (ออกอากาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2560) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Online/Radio.php?url=2017072907300805 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-8.05 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที “ภาษากับการคอรัปชั่น”

อักษรพาที “ภาษากับการคอรัปชั่น”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ภาษากับการคอรัปชั่น” โดย อ. นฤดล จันทร์จารุ (ออกอากาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2560) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Online/Radio.php?url=2017072207300805 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-8.05 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

Search news from Department of Linguisitics:
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Lectures
News
Uncategorized