ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

วิชาภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดให้บริการแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งในและนอกคณะอักษรศาสตร์ บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมเรียนรายวิชาสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ที่นี่)

 

การประเมินผล

สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ

  • แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ
  • แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ
  • แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W)

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
อัตราคนไทย 8,500 บาท 11,500 บาท
อัตราชาวต่างประเทศ 15,375 บาท 40,000 บาท

กรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายจะต้องชำระเงินค่าปรับ สัปดาห์แรก 300 บาท  สัปดาห์ที่สอง 600 บาท

 

การสมัครเข้าร่วมเรียน

ผู้ประสงค์ขอเข้าร่วมเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562) กรุณากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โปรดเตรียมสำเนา Transcript สำหรับอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ภาควิชาฯ จะพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • ผู้สมัครสามารถมาเรียนในเวลาที่ภาควิชากำหนดได้ (ดู ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561)
  • ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเรียนวิชาที่เลือก
  • รายวิชาที่เลือกยังมีผู้เรียนไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

ภาควิชาฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป

ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์คนใหม่

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาภาษาศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติ สัทวิทยา และภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติของภาษาไทยและภาษากลุ่มไท และเป็นผู้มีประสบการณ์สูงด้านการทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษากลุ่มไทในประเทศจีนและประเทศเวียดนาม ผลงานวิจัยสำคัญ เช่น การสืบสร้างระบบเสียงภาษาไทดั้งเดิมในงานวิจัยเรื่อง “The Phonology of Proto-Tai” และ การสืบสร้างเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยสมัยอยุธยาในงานวิจัยเรื่อง “Chindamani and reconstruction of Thai tones in the 17th century” เป็นต้น

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2561

ขอแสดงความยินดีกับอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ทั้ง 12 คนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้

Congratulations to our 12 new linguistics graduates! We are so proud of you!

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)

กุสุมา ทองเนียม
Kusuma Thongniam
อิทธิพลของเพศทางไวยากรณ์ต่อระบบปริชานของผู้พูดสองภาษารัสเซีย-อังกฤษเปรียบเทียบกับผู้พูดภาษารัสเซียและผู้พูดภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว
The Effect of Grammatical Gender on Cognition of Russian-English Bilinguals Compared with Russian Monolinguals and English Monolinguals
ฉัตรชนก จันทร์แย้ม
Chatchanok Chanyeam
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบความหมายของกลุ่มคำกริยา “ตัด” กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาอังกฤษและผู้พูดภาษากะเหรี่ยงสะกอเหนือ: การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์
The Relationship between The Semantic System of “Cutting” Terms and The Cognition of English Speakers and Northern Sgaw Karen Speakers: A Test of The Linguistic Relativity Hypothesis
รัตนสุวรรณ ระวรรณ
Rattanasuwan Rawan
ปรากฏการณ์การรับรู้เสียงสระแทรกในพยัญชนะควบกล้ำของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
Perceptual Epenthesis in Consonant Clusters in Native Thai Speakers
อิสรภาพ ล้อรัตนไชยยงค์
Isaraparb Lorattanachaiyong
การสร้างคลังศัพท์บอกความรู้สึกในภาษาไทยจากบทวิจารณ์ออนไลน์
Generating Thai Sentiment Lexicon from Online Reviews

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

จักรภพ เอี่ยมดะนุช
Jakrabhop Iamdanush
หน่วยสร้างการีตในภาษาออสโตรนีเซียนภาคพื้นทวีปที่พูดในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
Causative Constructions in Mainland Austronesian Languages Spoken in Southern Thailand
ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ
Natthapong Wong-ampai
จังหวะการพูดภาษาไทยของผู้พูดภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่ที่มีสมรรถภาพในการพูดภาษาไทยต่างกัน: การศึกษาตามแนวจารีตและแนวแบบจำลองการเกาะกลุ่มภาษา
Rhythm in Thai Speech Produced by Native Pattani Malay Speakers with Different Proficiency Levels in Spoken Thai: The Traditional Temporal Approach and The Rhythm Metrics Approach
ภัทณิดา โสดาบัน
Pattanida Sodabun
การศึกษาลักษณ์ทางภาษาและรูปแบบของคำให้การจริงและคำให้การเท็จในภาษาไทย
A Study of Linguistic Features and Patterns in Thai True and False Statements
รัชนี เดอร์ซิงห์
Rachanee Dersingh
การเลือกภาษาและการธำรงภาษาของคนไทยซิกข์ในกรุงเทพมหานคร
Language Choice and Language Maintenance among Thai-Sikhs in Bangkok
ศศิทร นพประไพ
Sasithorn Noppraphai
จังหวะในการพูดของเด็กไทยในช่วงอายุ 3-9 ปี
Speech Rhythm in Thai Children Aged 3-9 Years
ศุภรักษ์ เตชะเจริญรุ่งเรือง
Suparak Techachareonrungrueang
การถ่ายโอนความหมายเชิงอารมณ์ความรู้สึกที่สื่อผ่านอุปลักษณ์ข้ามประสาทสัมผัสจากการแปลนวนิยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากนวนิยายภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
The Transfer of Expressive Meanings Conveyed by Synesthetic Metaphors in The Translation of English Novels into Thai and Thai Novels into English
ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง
Supawat Taerungruang
การตรวจเทียบภายนอกหาการลักลอบในงานวิชาการโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและการวัดค่าความละม้ายของข้อความ
Extrinsic Plagiarism Detection in Academic Texts Using A Support Vector Machine Model and Text Similarity Measurement

 

 

การทำงานวิจัยข้ามศาสตร์กรณีศึกษา: ภาษาศาสตร์กับภูมิศาสตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

การทำงานวิจัยข้ามศาสตร์กรณีศึกษา: ภาษาศาสตร์กับภูมิศาสตร์

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ติงศภัทิย์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์) และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ (ภาควิชาภูมิศาสตร์)

วันที่: วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30

สถานที่: ห้อง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2561

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตภาษาศาสตร์ได้มีโอกาสนำผลงานงานวิจัยไปเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาควิชาภาษาศาสตร์จึงขอเชิญชวนนิสิตภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกระดับชั้นสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

บัณฑิตภาษาศาสตร์ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายพิรุฬห์ ปิยมหพงศ์ และนางสาวสิรีมาศ มาศพงศ์ มหาบัณฑิตของภาษาศาสตร์ที่ได้รับผลงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2560

 

พิรุฬห์ ปิยมหพงศ์

ชื่อวิทยานิพนธ์: คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของตัวบ่งชี้ผู้รับประโยชน์ “เพื่อ” และ “ให้” ในภาษาไทย (Syntactic and semantic properties of benefactive markers ‘phuea’ and ‘hai’ in Thai)

อาจารย์ที่ปรึกษา:  ศ. ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา

สำเร็จการศึกษา:  2560

ในภาษาไทย คำว่า “เพื่อ” หรือ “ให้” เป็นคำที่ใช้บ่งชี้ผู้รับประโยชน์ การศึกษาครั้งนี้เสนอว่าคำทั้งสองมีหน้าที่บ่งชี้ผู้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน แต่มีคุณสมบัติที่ต่างกันทั้งในด้านไวยากรณ์และความหมาย คำบ่งชี้ “เพื่อ” และ “ให้” มีความแตกต่างด้านไวยากรณ์ 3 ประการ ได้แก่ 1) การปรากฏร่วมกับนามวลีแสดงผู้รับประโยชน์ 2) การย้ายนามวลีแสดงผู้รับประโยชน์ไว้หน้าประโยค และ 3) การปรากฏร่วมกับคำบุพบทอื่น  นอกจากนี้คำบ่งชี้ทั้งสองยังแตกต่างกันในด้านความหมายอีก 2 ประการ กล่าวคือ 1) การปรากฏร่วมกับคำนามที่เป็นผู้รับประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม และ 2) แตกต่างกันที่แนวโน้มของคำกริยาที่กฎร่วม การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างของ “เพื่อ” หรือ “ให้” เป็นผลมาจากหน้าที่ทางไวยากรณ์และความหมายดั้งเดิมที่แตกต่างกัน

 

สิรีมาศ มาศพงศ์ (Sireemas Maspong)

ชื่อวิทยานิพนธ์: ความต่างที่มีความสำคัญด้านความสั้นยาวในภาษาไทยสมัยสุโขทัย (Vowel Length Contrast in the Thai Language of Sukhothai Period)

อาจารย์ที่ปรึกษา:  ผศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

สำเร็จการศึกษา:  2559

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาภาษาไทยสมัยสุโขทัยที่ใช้กันอยู่เมื่อกว่า 500 ปีที่แล้ว โดยมุ่งศึกษาความต่างที่มีนัยสำคัญด้านความสั้นยาวของสระ ผ่านระบบเขียนในจารึกสุโขทัย 30 หลัก งานวิจัยนี้เสนอว่าภาษาไทยสมัยสุโขทัยได้มีคู่สระที่มีความต่างด้านความสั้นยาวมากเพิ่มขึ้นจากภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้ดั้งเดิม ซึ่งเป็นภาษาบรรพบุรุษ ได้แก่ /e-eː/ /ɤ-ɤː/และ /o-oː/ แต่ยังน้อยกว่าภาษาไทยปัจจุบัน ที่มี /ɛ-ɛː/ and /ɔ-ɔː/ ด้วย ลักษณะเช่นนี้ทำให้เสันนิษฐานได้ว่าภาษาไทยสมัยสุโขทัยเป็นภาษาช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้ดั้งเดิมและภาษาไทยปัจจุบัน

สื่อการเรียนรู้แบบ Augmented Reality เรื่องการผลิตเสียงพูดได้รับรางวัล

อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานสื่อการเรียนรู้สามมิติเรื่อง “กลไกการผลิตเสียงในภาษา” สื่อการเรียนรู้นี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี Augmented reality (AR) ซึ่งแสดงกลไกในภาษาแบบเสมือนจริงของ 4 กระบวนการที่ทำงานสัมพันธ์กันต่อเนื่อง คือ กระบวนการกระแสลม (airstream process) กระบวนการเปล่งเสียง (phonation process) กระบวนการโอษฐ์-นาสิก (oro-nasal process) และกระบวนการฐานกรณ์ (articulatory process) ผู้เรียนสามารถมองเห็นการทำงานของอวัยวะในกระบวนการต่างๆ แบบเสมือนจริง รวมถึงมองเห็นการเคลื่อนไหวของอวัยวะได้จากทุกมุม ทำให้สามารถเข้าใจกระบวนการที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนได้ดีขึ้น

 

สื่อเรียนรู้สามมิตินี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้มากขึ้น นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการเรียนอักษรศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 และนับเป็นนวัตกรรมการสอนด้านสรีระสัทศาสตร์ (articulatory phonetics) ชิ้นแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี AR ได้รับรางวัล Silver Award ในการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

ดูสาธิตการใช้สื่อสามมิติ “กลไกการผลิตเสียงในภาษา” ในการสอนวิชาภาษาทัศนา ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์คนใหม่

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาภาษาศาสตร์
 
ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ ภาษาศาสตร์ปริชาน และแบบลักษณ์ภาษา มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้าน serial verb constructions ผลงานที่สำคัญชิ้นหนึ่งคือ หนังสือเรื่อง “การกลายเป็นรูปไวยากรณ์” ซึ่งเป็นหนังสือภาษาไทยที่ผู้สนใจศึกษาการกลายเป็นรูปไวยากรณ์ (grammaticalization) ควรอ่าน
 

Linguistics welcomes new faculty member

ภาควิชาภาษาศาสตร์ต้อนรับสมาชิกใหม่ อาจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ 

อาจารย์อรรถพลได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาระบบสัญลักษณ์ (Symbolic Systems) จากมหาวิทยาลัย (Stanford University) ได้รับปริญญาโทสาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ปริญญาโทสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University) ปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยแบรนไดซ์ (Brandeis University) และปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแบรนไดซ์ ทำวิทยานินพนธ์ปริญญาเอกในหัวข้อ “Neural Discourse Modeling”

อาจารย์อรรถพลเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) วิทยาการข้อมูล (Data Science) ปริจเฉทวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ (Computational Discourse) ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์อรรถพลเคยทำงานในตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่บริษัท Yelp และ LinkedIn

ดูประวัติอาจารย์อรรถพลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/ling/people/faculty/attapol8/

Search news from Department of Linguisitics:
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Conference
Lectures
News
Uncategorized