นิสิตเก่าระดับปริญญาโท

ชื่อ-สกุล นิสิต อ.ที่ปรึกษา ปีที่จบ งานปัจจุบัน สังกัด
กาญจนา คูวัฒนะศิริ ธีระพันธ์ 2523
กาญจนา พันธุ์ค้า ธีระพันธ์ 2523
เจริญขวัญ ธรรมประดิษฐ์ สุดาพร 2523
นฤมล จันทรศุภวงศ์ อมรา 2523 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จริยา สมนึก ธีระพันธ์ 2524
จิตราภรณ์ เกียรติไพบูลย์ ปราณี 2524
เพ็ญแข วงษ์ศิริ ปราณี 2524
พูลสุข รัตโนทยานนท์ อังกาบ 2524
เกษมณี เทพวัลย์ กัลยา 2525
วรรณพร ทองมาก กัลยา 2525
วันทนีย์ พันธชาติ กัลยา 2525
วารี วีสกุล กัลยา 2525
ภาวดี ดีพึ่งตน ธีระพันธ์ 2525 โรงเรียน จปร.
รัชนี เสนีย์ศรีสันต์ ธีระพันธ์ 2525
เอกวิทย์ จิโนวัฒน์(ผศ) ธีระพันธ์ 2525 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย
จรูญ บุญพันธ์ ปราณี 2525
วิภา วงศ์สันติวนิช ปราณี 2525
อภิรดี อุดมมณีสุวัฒน์ ปราณี 2525
เพ็ญพร ตันวัฒนานันท์ เพียรศิริ 2525
สรัญญา เศวตมาลย์ เพียรศิริ 2525 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลอรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กัลยา 2526
ปราณี กายอรุณสิทธิ์ ธีระพันธ์ 2526
สุภา อังกุระวรานนท์ ปราณี 2526
อุไร งามสม เพียรศิริ 2526
พจนารถ เสมอมิตร วิจินตน์ 2526
นิตยา วัยโรจนวงศ์ สุดาพร 2526
สุกัลยา สุรินทร์ไพบูลย์ สุดาพร 2526 อาจารย์ ร.ร.ลานสกาประชาสรรค์
มาลี คูสมิต อังกาบ 2526
ประภาพรรณ เสณีตันติกุล กัลยา 2527
วิสุทธิระ เนียมนาค กัลยา 2527
เจอรี่ เกนี่ ธีระพันธ์ 2527
สุรีย์พร ใหญ่สง่า ธีระพันธ์ 2527
พรพิลาส (เรืองโชติวิทย์) วงศ์เจริญ (รศ) อมรา 2527 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ดวงใจ เอช กัลยา 2528
อะรุณี รัตนะกุล ปราณี 2528
ประนุท วิชชุโรจน์ ปราณี 2528
ศรินทิพย์ วัชรวัฒนากุล ปราณี 2528
ประภาพร มณีโรจน์ เพียรศิริ 2528
วัชระ โพธิสรณ์ (ว่าที่ร้อยตรี) เพียรศิริ 2528 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน เพียรศิริ 2528
อภินันท์ เชื้อไทย เพียรศิริ 2528
อุไรรัตน์ บุญภานนท์ สุดาพร 2528
ประพนธ์  จุนทวิเทศ อมรา 2528
อภิญญา สร้อยธุหร่ำ อังกาบ 2528 อาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิไลลักษณ์ เดชะ ธีระพันธ์ 2529
เปรมินทร์ คาระวี ปราณี 2529 อาจารย์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เฉลียว เอกนิยม สุดาพร 2529
แสงจันทร์ ตรียกูล สุดาพร 2529
ธนานันท์ ตรงดี (อ.ดร.) สุดาพร 2529 อาจารย์ ภาคตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จันทิราพร สุขปรีดี กัลยา 2530 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
ยาใจ มาลัยเจริญ กัลยา 2530
สุชาดา เทวะผลิน เพียรศิริ 2530
วิบูลย์ ธานสกุล สุดาพร 2530
พรศรี  ชินเชษฐ กัลยา 2531
สุรพล ชัยทองวงศ์วัฒนา ปราณี 2531
สมจิตต์  รัตนีลักษณ์ สุดาพร 2531
วัฒนะ  บุญจับ สุดาพร 2531
ทิพวัลย์  สังขะวัฒนะ สุดาพร 2531
ศิริมา  ภิญโญสินวัฒน์ อมรา 2531
 อรุณี  อรุณเรือง อมรา 2531 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จิราณัฐ งามพัฒนะกุล อมรา 2531
นันทา  กลิ่นมณี กิ่งกาญจน์ 2532
วิชัย  กฤตประโยชน์ กิ่งกาญจน์ 2532
กษมาภรณ์  มณีขาว (ผศ) เพียรศิริ 2532 อาจารย์ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วราภรณ์  สุขประเสริฐ เพียรศิริ 2532
วิโรจน์ อรุณมานะกุล เพียรศิริ 2532
แก้วใจ  จันทร์เจริญ อมรา 2532
ชนินธร  พัฒนศาสตร์ อมรา 2532
วนิดา เจริญศุข อมรา 2532
อังสนา  จามิกรณ์ อมรา 2532
สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์ กัลยา 2533
จุฑามาศ ชมมาลัย ชลิดา 2533
วัลจิลีน ชุติวัตร ชลิดา 2533
รุจนา พินิจารมณ์ ธีระพันธ์ 2533
นิธิวดี  มะปะวงศ์ เพียรศิริ 2533
จิราภัสร ลิมปิชาติ เพียรศิริ 2533
ปิยวลี ยิ่งสวัสดิ์ เพียรศิริ 2533
ปิยฉัตร ปานโรจน์ สุดาพร 2533
สุดจิตต์ วิชชุโรจน์ สุดาพร 2533
ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคม อมรา 2533
จรรยา  นวลจันทร์แสง กัลยา 2534
พริ้มรส มารีประสิทธิ์ กัลยา 2534
รตญา กอบศิริกาญจน์ กัลยา 2534
รพีพรรณ  ใจภักดี กัลยา 2534
ปัญชนิตย์ บัณฑิตกุล กัลยา 2535
สุรางคนา  แก้วน้ำดี กัลยา 2535
จินดารัตน์  จรัสกำจรกุล กิ่งกาญจน์ 2535
ยาใจ  ชูวิชา กิ่งกาญจน์ 2535 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุดา รังกุพันธุ์ กิ่งกาญจน์ 2535 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิไลวรรณ  อรุณมานะกุล ปราณี 2535 อาจารย์
พนิดา บัวเลิศ ปราณี 2535
อี-มิง จาง ปราณี 2535
อรทัย  ธาดารัตนกุล สุดาพร 2535
สุพัตรา  พันธ์โสตถี สุดาพร 2535
วิภัสรินทร์  ประพันธศิริ อมรา 2535
จิติมา  มณฑาศวิน อมรา 2535
ปฎิมา ปรมศิริ กัลยา 2536
ศิริรัตน์  ศิริวิสูตร กัลยา 2536 เจ้าหน้าที่พนักงาน TOT
สุธิดา  พูลทรัพย์ กัลยา 2536
อภิญญา พรสิบ กัลยา 2536
รุสลัน  อุทัย (ผศ.ดร.) ธีระพันธ์ 2536 อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
พัชรินทร์  ดวงศรี เพียรศิริ 2536
สุธิดา สุนทรวิภาต เพียรศิริ 2536 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โสภาวรรณ แสงไชย เพียรศิริ 2536
ศศิธร  หาญพานิช สุดาพร 2536
ฐิติรัตน์ ภู่กาญจน์ (แผน ข) สุดาพร 2536
จุฑารัตน์  โลห์ตระกูลวัฒน์ อมรา 2536
ปาลีรัฐ  ทรัพย์ปรุง อมรา 2536
มณฑิกา บริบูรณ์ อมรา 2536
ศุภมาศ เอ่งฉ้วน อมรา 2536 อาจารย์ วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล
สายสมร  วัฒนะสมบูรณ์ อมรา 2536
พิกุลกานต์  รุจิราภา อมรา 2536
พัชนี มาลารักษ์ (แผน ข) กฤษดาวรรณ 2537
นิตยา เอี่ยมขำ (แผน ข) กฤษดาวรรณ 2537
ลัดดาวัลย์  ชัยสกุลสุรินทร์ กัลยา 2537
เอดเวิร์ด เรย์มอน โรบินสัน ธีระพันธ์ 2537
สมสมัย  มณีใส เพียรศิริ 2537
ปรัชญา  อาภากุล วิจินตน์ 2537
จันทนา ศักดานุวัฒน์วงศ์ วิจินตน์ 2537
พรสวรรค์ พวงนาค (แผน ข) สุดาพร 2537
บวร ฉายถวิล (แผน ข) สุดาพร 2537
สุนทรี คันธรรมพันธ์ (แผน ข) สุดาพร 2537
สุดาดวง  เกิดโมฬี อมรา 2537
นภารัฐ ฐิติวัฒนา อมรา 2537
จันทนา สิริจันทนางกูล (แผน ข) กฤษดาวรรณ 2538
มลุลี พรโชคชัย กิ่งกาญจน์ 2538
อาภาภรณ์ อักษรกาญจน์ เพียรศิริ 2538
อุมาพร ศรีรักษา สุดาพร 2538
กรองกาญจน์ ขาวหนู สุดาพร 2538
กมลวดี ศิริกาญจนพงศ์ สุดาพร 2538
ศรัญธร  นิ่มไพบูลย์ สุดาพร 2538
ทัศนีย์ บุญเจือ (แผน ข) สุดาพร 2538
ปัทมา ภาสบุตร (แผน ข) สุดาพร 2538
นารีรัตน์ บุญช่วย (แผน ข) สุดาพร 2538
รสสุคนธ์ แข็งแรง (แผน ข) อมรา 2538
บวรศรี มณีพงษ์ (แผน ข) อมรา 2538
สมจินต์ เชี่ยวชาญ(แผน ข) อมรา 2538
ฌัลลิกา มหาพูนทอง กัลยา 2539 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คิโยโกะ ทากาฮาชิ/Kiyoko Takahashi กิ่งกาญจน์ 2539 อาจารย์ Kanda University of international Studies ประเทศญี่ปุ่น
จตุพร กลั่นเรืองแสง เพียรศิริ 2539
จิตติมา จารยะพันธุ์ เพียรศิริ 2539
ปัทมา วสวานนท์ เพียรศิริ 2539
วัชรพล บุพนิมิตร เพียรศิริ 2539
ศรัณยา รัตนเลขา (แผน ข) เพียรศิริ 2539
ประภารัตน์ พรหมปภากร (อ.ดร.) อมรา 2539 อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
โสมพิทยา  คงตระกูล อมรา 2539
มล. จรัลวิไล จรูญโรจน์ (ผศ.ดร) อมรา 2539 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ศิริกุล กิติธรากุล อมรา 2539
สมฤดี เดชอมร กฤษดาวรรณ 2540 คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
ศุภฤกษ์ หอมแก้ว กัลยา 2540
นภาพร เอี่ยมใย กิ่งกาญจน์ 2540
เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ ธีระพันธ์ 2540
ปรัศนียา จารุสันต์ สุดาพร 2540
พิสันธนีย์ บูลภักดิ์ (แผน ข) สุดาพร 2540
สุธาสินี ปิยพสุนทรา (สิทธิเกษร) (ผศ.ดร) สุดาพร 2540 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ศรวณีย์ สรรคบุรารักษ์ อมรา 2540
สินี วณิชชานนท์ กฤษดาวรรณ 2541 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอักฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎจันทรเกษม
ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา กฤษดาวรรณ 2541
ยศวีร์ เอี่ยมทวีเจริญ ธีระพันธ์ 2541
ศตนันต์ เชื้อมหาวัน ธีระพันธ์ 2541 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามิตต์ ทรัพย์ผุด ธีระพันธ์ 2541
จิรประภา วุฑฒยากร ปราณี 2541
สุวรรณา ประดับวัฒนางกูร ปราณี 2541
วิชญดา ทองแดง ปราณี 2541
เพ็ชรรัตน์ มณฑา สุดาพร 2541
อรวดี รุกขรังสฤษฎ์ สุดาพร 2541
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สุดาพร 2541
ธนพรรษ สายหรุ่น กฤษดาวรรณ 2542
รัชนี มโนอิ่ม กัลยา 2542 อาจารย์ โรงเรียนดัดดรุณี
วิเชียร สุนิธรรม(ผศ) กิ่งกาญจน์ 2542 อาจรย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิภาส โพธิแพทย์ กิ่งกาญจน์ 2542 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทลัย
วรินธร จารุโชติธนาวัฒน์ กิ่งกาญจน์ 2542
สาคร เรือนไกล ธีระพันธ์ 2542 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุจิรา สุวรรณน้อย เพียรศิริ 2542 อาจารย์ ภาควิชาภาษาและสังคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์ เพียรศิริ 2542
จิตราวดี สิงหนิยม สุดาพร 2542
เสาวลักษณ์ เมืองแมน สุดาพร 2542 อาจารย์ สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
จารุภัทร สุจิณโณ (แผน ข) สุดาพร 2542
นัฐยา บุญกองแสน อมรา 2542
ประภา ภิรมภ์ อมรา 2542
วีรชัย อำพรไพบูลย์ อมรา 2542
เทอรีส มีเดช (แผนข) กฤษดาวรรณ 2545
นฤมล กิตติกุลชาติ (แผนข) กฤษดาวรรณ 2545
บุศยา ชุติขจร(แผนข) กฤษดาวรรณ 2545
ไพเราะ ศีพัฒนธาดากุล (แผนข) กฤษดาวรรณ 2545
ลักษณาวดี บุญมี(แผนข) กฤษดาวรรณ 2545
วิลาสินี ดาราฉาย(แผน ข) กฤษดาวรรณ 2545
สุนันทา วิไลศิลป์(แผนข) กฤษดาวรรณ 2545 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
อรประภัทร สุวรรณธาราทิพย์(แผนข) กฤษดาวรรณ 2545
อรภัทร พุกกะเวส(แผนข) กฤษดาวรรณ 2545
นรินธร สมบัตินันท์ ธีระพันธ์ 2545 นิสิตป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จิราพร เกิดชูชื่น (แผนข) กฤษดาวรรณ 2546
พรเพ็ญ วงศ์รื่น (แผนข) กฤษดาวรรณ 2546
ตามใจ อวิรุทธิโยธิน ธีระพันธ์ 2546 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปราจรีย์ แท่นทอง สุดาพร 2546 อาจารย์/นักวิจัย
พีรพัฒน์  ยางกลาง สุดาพร 2546 อาจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
ศุภกร พานิชกุล สุดาพร 2546 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นรพล อิ่มบริบูรณ์ สุดาพร 2546 พนักงานบริษัท
อรวรรณ หวังสมบัติ สุดา 2546 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กุลพร  โพธิศรีเรือง สุดา 2546
ลลิตา เรืองจิตปกรณ์ (แผนข) กฤษดาวรรณ 2547 พนักงานบริษัท Thai Ceramic Co., Ltd.
เพ็ญอาภา อยู่ดี (แผน ข) กฤษดาวรรณ 2547 อาจารย์พิเศษ สถาบันภาษาไทยสิรินธร
พรลัดดา เมฆบัณฑูรย์ อมรา 2547
มนัญยา สิงหาศิลป์ กฤษดาวรรณ 2548
อิทราพร อรัณยะนาค กฤษดาวรรณ 2548
รัชนินท์ พงศ์อุดม กฤษดาวรรณ 2548 เจ้าหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ
อมรสิริ บุญญสิทธิ์ กฤษดาวรรณ 2548 กิจการส่วนตัว
สุนิสา กิติวงษ์ประทีป กัลยา 2548
คเชนทร์ ตัญศิริ กิ่งกาญจน์ 2548 นิสิตป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
อัครพล เอกวงศ์อนันต์ วิโรจน์ 2548
สิงหชาติ ไตรจิตต์ อมรา 2548 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พินิศสรณ์ สิงห์เจริญ กฤษดาวรรณ 2549
มาริศา คานทอง กฤษดาวรรณ 2549
รพีพร สิทธิ กัลยา 2549 เจ้าหน้าที่วิจัย สกว.
สุนทรัตร์ แสงงาม กัลยา 2549 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ภาษาไทยสิรินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรืองสุข คงทอง กัลยา 2549 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท Golden Wealth Co.Ltd.
จิรัชย์ หิรัญรัศ กิ่งกาญจน์ 2549 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มช.
สุมนมาศ ปุโรทกานนท์ ธีระพันธ์ 2549 นักวิจัย NECTEC
สุฤดี ฉัตรไตรมงคล วิโรจน์ 2549
ธเนศ เรืองรจิตรปกรณ์ วิโรจน์ 2549 นักวิจัย NECTEC
โสมพิทยา  คงตระกูล อมรา 2549
ณิศวร์ณิชา เหล่าตระกูล อมรา 2549
ปิยะลักษณ์ อุปนิสากร อมรา 2549
เอกพล กันทอง กัลยา 2550 นิสิตป.เอก 53 บริษัท Asia Online Portals(thailand) Limited
สุธาทิพย์ เหมือนใจ กิ่งกาญจน์ 2550 นิสิตป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุภาพร ผลิพัฒน์ ธีระพันธ์ 2550 นักภาษาศาสตร์/เจ้าหน้าที่วิจัย Asia online Portals(Thailand) Limited
ยุพาพร ฮวดศิริ ธีระพันธ์ 2550 อาจารย์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กนิษฐา พุทธเสถียร ธีระพันธ์ 2550 อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สรินยา ชมภูบุตร สุดา 2550 นักวิจัย NECTEC
กัณฑิมา รักวงษ์วาน อมรา 2550 เจ้าหน้าที่โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. สกว.
สิริวิมล ศุกรศร อมรา 2550
มนสิการ เฮงสุวรรณ อมรา 2550 อาจารย์/นิสิตเอก52 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
กิตติชัย พินโน กิ่งกาญจน์ 2551 อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร วังท่าพระ
กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง ธีระพันธ์ 2551 อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ม.นอร์ทกรุงเทพ
สุดธิดา ศรีจันทร์ ธีระพันธ์ 2551
ชาฎินี มณีนาวาชัย ธีราภรณ์ 2551 เจ้าหน้าที่ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
ปริศนา อัครพุทธิพร วิโรจน์ 2551
ธนนท์ หลีน้อย วิโรจน์ 2551 นักวิจัย NECTEC
ปวลี บุญปก สุดาพร 2551 อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี อมรา 2551 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชุติชล เอมดิษฐ อมรา 2551 ช่วยงานอ.อมรา
ปาริดา สุขประเสริฐ กฤษดาวรรณ 2552 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
ณัฐชนัญ พุทธิปทีป กิ่งกาญจน์ 2552 เจ้าหน้าที่ RTAF กองบิน2
ปริญญา วงษ์ตะวัน กิ่งกาญจน์ 2552 นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
รัฐพล ทองแตง กิ่งกาญจน์ 2552 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สุวดี นาสวัสดิ์ กิ่งกาญจน์ 2552 อาจารย์ (สอนภาษาไทย) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นฤดล จันทร์จารุ กิ่งกาญจน์ 2552 ศึกษต่อระดับ ป.เอก ทุนอนันทมหิดล Cambridge University
ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ ธีระพันธ์ 2552 อาจารย์/เรียนต่อเอก ภาษาศาสตร์ จุฬาฯ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง
ธนภัทร สินธวาชีวะ ธีระพันธ์ 2552 พนักงาน บริษัท GOOGLE (ประเทศไทย)
โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน อมรา 2552 เรียนต่อ ป.เอก ตปท. ทุนโครงการทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้าเพื่อศึกษา ณ ตปท.ประจำปี51(ภายใต้กิจกรรมการผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก) Leed University,England เดินทางปี 2010
ศศิธร นวเลิศปรีชา อมรา 2552 อาจารย์ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ อมรา 2552 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยูทากะ โทมิโอกะ อมรา 2552 นักศึกษาระดับ ป.เอก/อาจารย์ Division of Linguistics and Multilingual Studies, School of Humanities and Social Sciences, Nanyang Technological University/ สอนที่ kanda University of International Studies
ฉัตรียา ชูรัตน์ ธีระพันธ์ 2553 เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร
ณัฐพล พึ่งน้อย ธีระพันธ์ 2553 เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร
ฑีฆายุ เจียมจวนขาว ธีระพันธ์ 2553 อาจารย์สอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ (ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่) Sumaa Language and Culture Institute
ศศิวิมล กาลันสีมา วิโรจน์ 2553 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณัฐดาพร เลิศชีวะ วิโรจน์ 2553 เรียนต่อระดับ ป.เอก NUS ,Singapore
นัชชา ถิระสาโรช วิโรจน์ 2553 เรียนต่อระดับ ป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม สุดาพร 2554 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตท่าพระ
สุวิชา ถาวร สุดาพร 2554 อาจารย์ สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์
เกศรา ตาลอิสาร สุดาพร 2554 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล อมรา 2554 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุฑาภรณ์ พูลเพิ่ม อมรา 2554 อาจารย์ สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
ดำรงค์ นันทผาสุข กัลยา 2555 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชลิดา งามวิโรจน์กิจ สุดาพร 2555
ศิวพร ทวนไธสง วิโรจน์ 2556 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
นลินี อินต๊ะซาว วิโรจน์ 2556 พนักงาน บริษัท Globetech Co.Ltd 
อลิษา อินจันทร์ กิ่งกาญจน์ 2557 รองาน
จินต์ชุตา ศาสตร์สมัย ธีระพันธ์ 2557 วิทยากรปฎิบัติการ กลุ่มงานพระราชกรณียกิจ กองการในพระองค์ สำนักงานเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง
วิชญะ ศรีพิพัฒนากุล ธีระพันธ์ 2557 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
ตุลยา นครจินดา ธีราภรณ์ 2557 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นุชนาถ (ลาออก) วิโรจน์ 2557 อาจารย์ สถาบันภาษา จุฬาฯ
ภัทริณี สุขสุอรรถ ธีระพันธ์ 2558
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล กัลยา 2541 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.พายัพ
ภัทราวรรณ กลับสีอ่อน ปราณี 2545
สุชาดา เสริฐธิกุล สุดาพร 2547
วาทิต พุ่มอยู่ อมรา 2547 อาจารย์ ศูนย์ Intensive Thai จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ พิทยาวัฒน์ 2555 เรียนต่อระดับ ป.เอก ที่ Tohoku University, Sendai, Japan
ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ พิทยาวัฒน์ 2555 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท Air Asia
สุทธิมาศ คำดี กัลยา 2543
สุนทรี เฉลิมแสนยากร กัลยา 2543
เดล ควาลไฮม์/Dale Kralheim กิ่งกาญจน์ 2543
วิไลลักษณ์   จูวราหะวงศ์ ธีระพันธ์ 2543
วิมลพักตร์ พรหมศรีมาศ ปราณี 2543
เดชา เวศยาภรณ์ (ร.อ.) สุดาพร 2543
วิษณุ วงษ์เนตร สุดาพร 2543
ปิยะวัลย์ วิรุฬหชัยพงษ์ สุดาพร 2543
น้องนุช  มณีอินทร์ อมรา 2543
อัญชลิกา  ผาสุขกิจ อมรา 2543
สุนีรัตน์ ตั้งคีรีพิมาน อมรา 2543
กาญจนา ยอดศิริจินดา กฤษดาวรรณ 2544
อุไรภรณ์ ตันตินิมิตรกุล กัลยา 2544
นิยะดา  รสิกวรรณ เพียรศิริ 2544
นัฐวุฒิ ไชยเจริญ วิโรจน์ 2544 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นิตยาพร ธนสิทธิสุรโชติ กฤษดาวรรณ 2545
นิจจาภา วงษ์กระจ่าง กฤษดาวรรณ 2545
นรินธร สมบัตินันท์ กัลยา 2545 นิสิตป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุสุมา หะสานี กัลยา 2545
ญาณินท์  สวนะคุณานนท์ ธีระพันธ์ 2545 ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ บางนา
ชมนาด  อินทจามรรัตน์ ธีระพันธ์ 2545 นิสิตป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั
สิริพร หฤทัยวิญญู ปราณี 2545
ตระหนักจิตต  ทองมี สุดาพร 2545 อาจารย์ โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
อัจฉริยา  อาจวงศ์ สุดาพร 2545
วราภรณ์  เรืองศิลป์ อมรา 2545
ปานทิพย์  มหาไตรภพ อมรา 2545
ศศิธร สินถาวรกุล อมรา 2545
ฤติ  สุนทรสิงห์ ธีระพันธ์ 2546 อาจารย์ โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา
กาจบัณฑิต วงศ์ศรี สุดา 2546 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์ กฤษดาวรรณ 2547
เพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ กฤษดาวรรณ 2547
ศิริรัตน์ ชูพันธุ์ อรรถพลพิพัฒน์ กัลยา 2547 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กุสุมา เลาะเด ธีระพันธ์ 2547
วรลักษณ์ เดชะประทุมวัน(พันธ์สืบ) ธีระพันธ์ 2547 อาจารย์
รุ่งวิมล ปินตาสะอาด ธีระพันธ์ 2547 อาจารย์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
วัลย์วรา ไชยฤกษ์ วิโรจน์ 2547 เจ้าหน้าที่วิจัย บริษัทเอเชียออนไลน์ พอร์ทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพ็ญสินี กิจค้า สุดาพร 2547 อาจารย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
พิจิตรา พาณิชย์กุล อมรา 2547 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลพบุรี
ดิศราพร สร้อยญาณะ กัลยา 2552 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สิรีมาศ มาศพงศ์ พิทยาวัฒน์ 2558 เรียนต่อ ป.เอก Department of Linguistics, Cornell University
เบญจวรรณ กสิโสภา ธีระพันธ์ 2546 นักวิจัย MARCS Institue for Brain, Behaviour and Development, Western Sydney University (Bankstown Campus)
วริสรา จันทรัฐ อมรา 2556 นักแปล บริษัท แอท โฟน จำกัด
สิริอมร หวลหอม อมรา 2556 อาจารย์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
สุวรรณรัตน์ ราชรักษ์ อมรา 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนิติบุคคล อาคารชุดศรัญญาเพลส
ผณินทรา ธีรานนท์ กัลยา 2543 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บุรีรัตน์ รอดทิพย์ (พันเอกหญิง) กฤษดาวรรณ 2544 อาจารย์ รร.เสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
สุนันทา คงประโคน เพียรศิริ 2544
วิภารักษ์ กนกรัตนนุกูล วิโรจน์ 2544
ทิพย์อาภา ชัยจำ กิ่งกาญจน์ อาจารย์
อุเทน ปกรณ์เกษตร ปราณี
กาญจนา ยอดศิรจินดา เพียรศิริ
นิตยาภรณ์ ธนสิทธิสุรโชติ เพียรศิริ
อมรทิพย์ กวินปณิธาน วิโรจน์
สุมลวรรณ (แผน ข) สุดาพร

นิสิตเก่าระดับปริญญาเอก

ชื่อ-สกุล บัณฑิต อ.ที่ปรึกษา ปีที่จบ ตำแหน่ง สังกัด
บุญเรือง  ชื่นสุวิมล (เอก)รศ.ดร. อมรา 2534 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ยาใจ ชูวิชา (เอก) กิ่งกาญจน์ 2535 อาจารย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย/สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
พจนี ศิริอักษรสาสน์ (เอก)อ (ผศ.ดร) ธีระพันธ์ 2535 อาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
ธนานันท์ ตรงดี ผศ.ดร. (เอก) ปราณี 2535 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พุทธชาติ  ธนัญชยานนท์ (สกุลใหม่ โปธิบาล) (เอก) ปราณี 2535 นักวิจัย ภาควิชาภาษาศาสตคร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดารณี กฤษณะพันธุ์ (เอก) กัลยา 2538 อาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชัชวดี  ศรลัมพ์ (เอก) รศ.ดร. กิ่งกาญจน์/ธี 2538 อาจารย์ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จรัสดาว อินทรทัศน์ (เอก) รศ.ดร. อมรา 2538 อาจารย์ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าธนบุรี
สิทธิชัย สาเอี่ยม (เอก) ผศ.ดร. กฤษดาวรรณ 2539 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เปรมินทร์ คาระวี (เอก) ผศ.ดร. ธีระพันธ์ 2539 อาจารย์ อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นันทริยา สาเอี่ยม (เอก) (ผศ.ดร.) ปราณี 2539 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชญาดา ธนวิสุทธิ์ (เอก) สุดาพร 2540 อาจารย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(General Education Dept) คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คิโยโกะ ทากาฮาชิ/ Kiyoko Takahashi ( รศ.ดร.) Associate Prof.Dr. กิ่งกาญจน์ 2543 อาจารย์ Department of Asian Languages,Faculty of Foreign Languages , Kanda University of international Studies ประเทศญี่ปุ่น
อมร แสงมณี(เอก) (รศ.ดร) ธีระพันธ์ 2543 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา
ศุภมาส เอ่งฉ้วน (เอก) ชื่อใหม่ กรัณศุภมาส ปราณี 2543 อาจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
 จรัลวิไล จรูญโรจน์(เอก) (รศ.ดร.มล.) อมรา 2543 อาจารย์ ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา (เอก) (รศ.ดร.) สุดาพร 2545 อาจารย์ รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล(เอก) ผศ.ดร. ธีระพันธ์ 2546 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ
ศิริพร ปัญญาเมธีกุล(เอก) (รศ.ดร.) วิโรจน์ 2546 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปราณนภา(ปราณี)โหมดหิรัญ (เอก) (ผศ.ดร.) สุดาพร 2547 อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรีชา สุขเกษม (เอก) (ผศ.ดร.) ธีระพันธ์ 2547 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ (เอก) กิ่งกาญจน์ 2548 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ(เอก) (รศ.ดร.) สุดาพร 2548 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กาญจนา เจริญเกียรติบวร ชื่อใหม่ กานดาภร เจริญกิตบวร(เอก) อ.ดร. กฤษดาวรรณ 2549 อาจารย์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จันทิมา เอียมานนท์ (เอก) อ.ดร. กฤษดาวรรณ 2549 อาจารย์(รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ) ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม(เอก) (อ.ดร.) กฤษดาวรรณ 2549 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร(เอก) ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์ 2549 อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผณินทรา ธีรานนท์(เอก) (รศ.ดร.) ธีระพันธ์ 2549 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อรุณี อรุณเรือง(เอก) สุดาพร 2549 อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สุธิดา สุนทรวิภาต(เอก) สุดาพร 2549 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วรวรรณา เพ็ชรกิจ (เอก) กฤษดาวรรณ 2551 อาจารย์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นัทธ์ชนัน นาถประทาน (เอก) อมรา 2551 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุธาสินี ปิยพสุนทรา(ผศ.ดร.) ธีราภรณ์ 2552 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.
ปนีตา นิตยาพร (เอก) วิโรจน์ 2552 พนักงานบริษัท การบินไทย มหาชน
ชมนาด อินทจามรรักษ์(เอก) ผศ.ดร. ธีระพันธ์ 2552 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อภิญญา สร้อยธุหร่ำ อ.ดร. กิ่งกาญจน์ 2553 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
โสรัจ เรืองมณี กิ่งกาญจน์ 2553 พนักงาน(ฝ่ายต่างประเทศ) งานพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
สุกัญญา สุวิทยะรัตน์ เอก กิ่งกาญจน์ 2553 เจ้าของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลดรุณตะวัน
ตามใจ อวิรุทธิโยธิน(เอก) อ.ดร. ธีระพันธ์ 2553 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต (เอก) วิโรจน์ 2553 อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา (เอก) อมรา 2554
นรินธร สมบัตินันท์ แบร์ (เอก) อ.ดร. ธีระพันธ์ 2555 อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ญาณินท์ สวนะคุณานนท์(เอก) ธีระพันธ์ 2555 speech data evaluator บริษัท GOOGLE (ประเทศไทย) จำกัด
ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์(เอก) อมรา 2556 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สุริยะ ศรีพรหม(เอก) ธีราภรณ์ 2557 อาจารย์ Southeast Asian Studies, School of Global and International Studies, Indiana University
นิดา จำปาทิพย์ พิทยาวัฒน์ 2557 อาจารย์ ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มนต์ชัย เดชะพิพัฒน์สกุล พิทยาวัฒน์ 2557 รองาน
ณิชา กลิ่นขจร (เอก) วิโรจน์/สุดาพร 2557 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
กิตตินาถ เรขาลิลิต (เอก) อมรา/Thom 2557 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
วิลาสินี ดาราฉาย(เอก) อมรา 2557 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร (เอก)( ออก) อมรา 2557 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
มนสิการ เฮงสุวรณ (เอก) อมรา 2557 อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กานต์ธิดา เกิดผล (เอก) ธีระพันธ์ 2558 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ (เอก) ธีระพันธ์ 2558 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
รุจิรา บำรุงกาญจน์ กิ่งกาญจน์ 2559 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
สุมินตรา มาคล้าย (เอก) ธีราภรณ์ 2559 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธีรนุช ศิริวิทยากร (เอก) ธีราภรณ์ 2559 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จรรยาวรรณ สุวรรณรัตน์ (เอก) ธีราภรณ์ 2559 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์ (เอก) อมรา 2559 นักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ชุติชล เอมดิษฐ (เอก) อมรา 2559 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
ธารทอง แจ่มไพบูลย์ (เอก) วิโรจน์ 2559 นักวิจัยอิสระ
คเชนทร์ ตัญศิริ กิ่งกาญจน์ 2554 (ต่อ) นักวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุธาทิพย์ เหมือนใจ กิ่งกาญจน์ 2554(ต่อ) อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชาฏินี มรีนาวาชัย กิ่งกาญจน์ พนักงาน(ฝ่ายต่างประเทศ) งานพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
ชวดล เกตุแก้ว พิทยาวัฒน์ อาจารย์ ภาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุลยวิทย์ นาคนาวา พิทยาวัฒน์