นิสิตเก่าระดับปริญญาโท

ชื่อ-สกุล นิสิต อ.ที่ปรึกษา ปีที่จบ งานปัจจุบัน สังกัด
กาญจนา คูวัฒนะศิริ ธีระพันธ์ 2523
กาญจนา พันธุ์ค้า ธีระพันธ์ 2523
เจริญขวัญ ธรรมประดิษฐ์ สุดาพร 2523
นฤมล จันทรศุภวงศ์ อมรา 2523 อาจารย์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กทม. 10400
จริยา สมนึก ธีระพันธ์ 2524
จิตราภรณ์ เกียรติไพบูลย์ ปราณี 2524
เพ็ญแข วงษ์ศิริ ปราณี 2524
พูลสุข รัตโนทยานนท์ อังกาบ 2524
เกษมณี เทพวัลย์ กัลยา 2525
วรรณพร ทองมาก กัลยา 2525
วันทนีย์ พันธชาติ กัลยา 2525
วารี วีสกุล กัลยา 2525
ภาวดี ดีพึ่งตน ธีระพันธ์ 2525 C29 โรงเรียน จปร.อ.เมือง จ.นครนายก 26001
รัชนี เสนีย์ศรีสันต์ ธีระพันธ์ 2525
เอกวิทย์ จิโนวัฒน์(ผศ) ธีระพันธ์ 2525 อาจารย์ 32/50 ม.1 ต.คลองสี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120/ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย
จรูญ บุญพันธ์ ปราณี 2525
วิภา วงศ์สันติวนิช ปราณี 2525
อภิรดี อุดมมณีสุวัฒน์ ปราณี 2525
เพ็ญพร ตันวัฒนานันท์ เพียรศิริ 2525
สรัญญา เศวตมาลย์ เพียรศิริ 2525 อาจารย์  ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200/ 135/36 หมู่บ้านในฝัน ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ลอรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กัลยา 2526
ปราณี กายอรุณสิทธิ์ ธีระพันธ์ 2526
สุภา อังกุระวรานนท์ ปราณี 2526
อุไร งามสม เพียรศิริ 2526
พจนารถ เสมอมิตร วิจินตน์ 2526
นิตยา วัยโรจนวงศ์ สุดาพร 2526
สุกัลยา สุรินทร์ไพบูลย์ สุดาพร 2526 อาจารย์ ร.ร.ลานสกาประชาสรรค์ อ.ลานสกา จ.นครศระรรมราช 80230
มาลี คูสมิต อังกาบ 2526
ประภาพรรณ เสณีตันติกุล กัลยา 2527
วิสุทธิระ เนียมนาค กัลยา 2527 119/76 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
เจอรี่ เกนี่ ธีระพันธ์ 2527
สุรีย์พร ใหญ่สง่า ธีระพันธ์ 2527 581 บางขุนศรี บางกอกน้อย กทม. 10700
พรพิลาส (เรืองโชติวิทย์) วงศ์เจริญ (รศ) อมรา 2527 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่/21 ถ.สุขเกษม ซ.5 ต.ป่าตัน อ.เมือ จ.เชียงใหม่ 50200
ดวงใจ เอช กัลยา 2528
อะรุณี รัตนะกุล ปราณี 2528
ประนุท วิชชุโรจน์ ปราณี 2528 82/492 ซ.จัดสรรซีเมนต์ไทย ถ.ประชาชื่น เขตบางนา กทม.
ศรินทิพย์ วัชรวัฒนากุล ปราณี 2528 259/ 34 ซ.พิบูลเวศม์ ถ.สุขุมวิท71 เขตพระโขนง 10110
ประภาพร มณีโรจน์ เพียรศิริ 2528 560/80 ถ.สุขาภิบาล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
วัชระ โพธิสรณ์ (ว่าที่ร้อยตรี) เพียรศิริ 2528 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ.พิษณุโลก อ.ดุสิต กทม. 10300
ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน เพียรศิริ 2528
อภินันท์ เชื้อไทย เพียรศิริ 2528 40/66 ซ.สังข์ฉิม ถ.บางกรวย-ไทรน้อย เขตบางกรวย นนทบุรี 11130
อุไรรัตน์ บุญภานนท์ สุดาพร 2528 46/2 ซ.เกื้อวิทยา ถ.เจริญนคร เขตธนบุรี กทม. 10600
ประพนธ์  จุนทวิเทศ อมรา 2528 219/13 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10210
อภิญญา สร้อยธุหร่ำ อังกาบ 2528 อาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา
วิไลลักษณ์ เดชะ ธีระพันธ์ 2529 23/1 ซ.สุกร1 ถ.ตรีมิตร เขรสัมพันธวงศ์ กทม. 10400/ 138/86 หมู่บ้านดรีมแลนด์ ม.10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เปรมินทร์ คาระวี ปราณี 2529 อาจารย์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เฉลียว เอกนิยม สุดาพร 2529 23/7 ซ.เพชรเกษม53 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
แสงจันทร์ ตรียกูล สุดาพร 2529
ธนานันท์ ตรงดี (อ.ดร.) สุดาพร 2529 อาจารย์ ภาคตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
จันทิราพร สุขปรีดี กัลยา 2530 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ กทม.10160
ยาใจ มาลัยเจริญ กัลยา 2530 6/563 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
สุชาดา เทวะผลิน เพียรศิริ 2530
วิบูลย์ ธานสกุล สุดาพร 2530 103 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
พรศรี  ชินเชษฐ กัลยา 2531
สุรพล ชัยทองวงศ์วัฒนา ปราณี 2531
สมจิตต์  รัตนีลักษณ์ สุดาพร 2531
วัฒนะ  บุญจับ สุดาพร 2531
ทิพวัลย์  สังขะวัฒนะ สุดาพร 2531 20/1 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ศิริมา  ภิญโญสินวัฒน์ อมรา 2531
 อรุณี  อรุณเรือง อมรา 2531 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ.พิษณุโลก อ.ดุสิต กทม. 10300
จิราณัฐ งามพัฒนะกุล อมรา 2531
นันทา  กลิ่นมณี กิ่งกาญจน์ 2532
วิชัย  กฤตประโยชน์ กิ่งกาญจน์ 2532
กษมาภรณ์  มณีขาว (ผศ) เพียรศิริ 2532 อาจารย์ 250/8 ม.กรีนวิลล์ พุทธมณฑล สาย2 ทวีวัฒนา กทม.10170 kasamaporn.man@kmott.ac.th/ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วราภรณ์  สุขประเสริฐ เพียรศิริ 2532
วิโรจน์ อรุณมานะกุล เพียรศิริ 2532
แก้วใจ  จันทร์เจริญ อมรา 2532 432/1188 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ชนินธร  พัฒนศาสตร์ อมรา 2532 21/31 ซ.จุฬาเกษม ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
วนิดา เจริญศุข อมรา 2532
อังสนา  จามิกรณ์ อมรา 2532
สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์ กัลยา 2533
จุฑามาศ ชมมาลัย ชลิดา 2533
วัลจิลีน ชุติวัตร ชลิดา 2533
รุจนา พินิจารมณ์ ธีระพันธ์ 2533
นิธิวดี  มะปะวงศ์ เพียรศิริ 2533
จิราภัสร ลิมปิชาติ เพียรศิริ 2533
ปิยวลี ยิ่งสวัสดิ์ เพียรศิริ 2533
ปิยฉัตร ปานโรจน์ สุดาพร 2533
สุดจิตต์ วิชชุโรจน์ สุดาพร 2533
ศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคม อมรา 2533
จรรยา  นวลจันทร์แสง กัลยา 2534
พริ้มรส มารีประสิทธิ์ กัลยา 2534
รตญา กอบศิริกาญจน์ กัลยา 2534
รพีพรรณ  ใจภักดี กัลยา 2534
ปัญชนิตย์ บัณฑิตกุล กัลยา 2535
สุรางคนา  แก้วน้ำดี กัลยา 2535
จินดารัตน์  จรัสกำจรกุล กิ่งกาญจน์ 2535
ยาใจ  ชูวิชา กิ่งกาญจน์ 2535 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.กทม. 10400
สุดา รังกุพันธุ์ กิ่งกาญจน์ 2535 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิไลวรรณ  อรุณมานะกุล ปราณี 2535 อาจารย์ 95 ซ.จันทนชาติ ถ.กรุงเทพ-นนท์ บางซื่อ กทม. 10800/ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตรังสิต
พนิดา บัวเลิศ ปราณี 2535
อี-มิง จาง ปราณี 2535
อรทัย  ธาดารัตนกุล สุดาพร 2535
สุพัตรา  พันธ์โสตถี สุดาพร 2535
วิภัสรินทร์  ประพันธศิริ อมรา 2535 4993 ถ.ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กทม. 10320
จิติมา  มณฑาศวิน อมรา 2535
ปฎิมา ปรมศิริ กัลยา 2536
ศิริรัตน์  ศิริวิสูตร กัลยา 2536 เจ้าหน้าที่พนักงาน 173  ซ.กรุงเทพ-นนท์ 7 ถ.กรุงเทพ-นนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000/  TOT แจ้งวัฒนะ
สุธิดา  พูลทรัพย์ กัลยา 2536
อภิญญา พรสิบ กัลยา 2536
รุสลัน  อุทัย (ผศ.ดร.) ธีระพันธ์ 2536 อาจารย์ 181/279 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง ปัตตานี 94000/ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
พัชรินทร์  ดวงศรี เพียรศิริ 2536
สุธิดา สุนทรวิภาต เพียรศิริ 2536 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ/ 1/418 ม.2 ซ.เทศบาล อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โสภาวรรณ แสงไชย เพียรศิริ 2536
ศศิธร  หาญพานิช สุดาพร 2536
ฐิติรัตน์ ภู่กาญจน์ (แผน ข) สุดาพร 2536
จุฑารัตน์  โลห์ตระกูลวัฒน์ อมรา 2536
ปาลีรัฐ  ทรัพย์ปรุง อมรา 2536
มณฑิกา บริบูรณ์ อมรา 2536
ศุภมาศ เอ่งฉ้วน อมรา 2536 อาจารย์ วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
สายสมร  วัฒนะสมบูรณ์ อมรา 2536
พิกุลกานต์  รุจิราภา อมรา 2536
พัชนี มาลารักษ์ (แผน ข) กฤษดาวรรณ 2537
นิตยา เอี่ยมขำ (แผน ข) กฤษดาวรรณ 2537
ลัดดาวัลย์  ชัยสกุลสุรินทร์ กัลยา 2537
เอดเวิร์ด เรย์มอน โรบินสัน ธีระพันธ์ 2537
สมสมัย  มณีใส เพียรศิริ 2537 3/8 วิภาวดีรังสิต 54 หลักสี่ กทม. 10210
ปรัชญา  อาภากุล วิจินตน์ 2537
จันทนา ศักดานุวัฒน์วงศ์ วิจินตน์ 2537
พรสวรรค์ พวงนาค (แผน ข) สุดาพร 2537
บวร ฉายถวิล (แผน ข) สุดาพร 2537
สุนทรี คันธรรมพันธ์ (แผน ข) สุดาพร 2537
สุดาดวง  เกิดโมฬี อมรา 2537
นภารัฐ ฐิติวัฒนา อมรา 2537
จันทนา สิริจันทนางกูล (แผน ข) กฤษดาวรรณ 2538
มลุลี พรโชคชัย กิ่งกาญจน์ 2538
อาภาภรณ์ อักษรกาญจน์ เพียรศิริ 2538
อุมาพร ศรีรักษา สุดาพร 2538
กรองกาญจน์ ขาวหนู สุดาพร 2538
กมลวดี ศิริกาญจนพงศ์ สุดาพร 2538
ศรัญธร  นิ่มไพบูลย์ สุดาพร 2538
ทัศนีย์ บุญเจือ (แผน ข) สุดาพร 2538
ปัทมา ภาสบุตร (แผน ข) สุดาพร 2538
นารีรัตน์ บุญช่วย (แผน ข) สุดาพร 2538
รสสุคนธ์ แข็งแรง (แผน ข) อมรา 2538
บวรศรี มณีพงษ์ (แผน ข) อมรา 2538
สมจินต์ เชี่ยวชาญ(แผน ข) อมรา 2538
ฌัลลิกา มหาพูนทอง กัลยา 2539 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คิโยโกะ ทากาฮาชิ/Kiyoko Takahashi กิ่งกาญจน์ 2539 อาจารย์ Kanda University of international Studies ประเทศญี่ปุ่น/ kiyoko@kanda.kuis.ac.jp
จตุพร กลั่นเรืองแสง เพียรศิริ 2539
จิตติมา จารยะพันธุ์ เพียรศิริ 2539 329 ซ.จรเจริญ ถ.ริมคลองประปาฝั่งซ้าย บางซื่อ กทม. 10800
ปัทมา วสวานนท์ เพียรศิริ 2539 314/446 ซ.16 หมู่บ้านปรีชา ถ.สุขาภิบาล3 หัวหมาก กทม. 10240
วัชรพล บุพนิมิตร เพียรศิริ 2539 53 ซ.ลาดพร้าว 138 บางกระปิ กทม. 10240
ศรัณยา รัตนเลขา (แผน ข) เพียรศิริ 2539
ประภารัตน์ พรหมปภากร (อ.ดร.) อมรา 2539 อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คระมนายศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม ( จบ ป เอก ต่างประเทศ)
โสมพิทยา  คงตระกูล อมรา 2539
มล. จรัลวิไล จรูญโรจน์ (ผศ.ดร) อมรา 2539 อาจารย์ 908 ประชาอุทิศ54 บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140/ 091032248/ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กทม.
ศิริกุล กิติธรากุล อมรา 2539
สมฤดี เดชอมร กฤษดาวรรณ 2540 109/82 หมุ่บ้านอยู่เจริญพัฒนา ว.ลาดพร้าว18 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตบางเขน กทม. 10900/ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ห้อการค้า
ศุภฤกษ์ หอมแก้ว กัลยา 2540 146/6 ซ.18 หมู่บ้านสัมภากร ถ.สุขาภิบาล3 สะพานสูง กทม. 10240
นภาพร เอี่ยมใย กิ่งกาญจน์ 2540
เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ ธีระพันธ์ 2540 243 หมู่บ้านสุวธานี ต.คันนายาว อ.คันนายาว กทม. 10230
ปรัศนียา จารุสันต์ สุดาพร 2540
พิสันธนีย์ บูลภักดิ์ (แผน ข) สุดาพร 2540
สุธาสินี ปิยพสุนทรา (สิทธิเกษร) (ผศ.ดร) สุดาพร 2540 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.
ศรวณีย์ สรรคบุรารักษ์ อมรา 2540
สินี วณิชชานนท์ กฤษดาวรรณ 2541 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอักฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎจันทรเกษม/  67/154 หมู่บ้านภัทรินทร์เฮ้าส์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา กฤษดาวรรณ 2541 13/36 ม.2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ยศวีร์ เอี่ยมทวีเจริญ ธีระพันธ์ 2541
ศตนันต์ เชื้อมหาวัน ธีระพันธ์ 2541 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
สามิตต์ ทรัพย์ผุด ธีระพันธ์ 2541
จิรประภา วุฑฒยากร ปราณี 2541 10/3 ซ.4 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
สุวรรณา ประดับวัฒนางกูร ปราณี 2541
วิชญดา ทองแดง ปราณี 2541 107 ซ.พหลโยธินกอร์ฟ ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
เพ็ชรรัตน์ มณฑา สุดาพร 2541  96/2 บ้านมณฑา ซ.ชยางกูร10 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
อรวดี รุกขรังสฤษฎ์ สุดาพร 2541 39 ซ.ไสวสุวรรณ ถ.ประชาราษฎร์สาย1 บางซื่อ กทม.10800
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สุดาพร 2541
ธนพรรษ สายหรุ่น กฤษดาวรรณ 2542
รัชนี มโนอิ่ม กัลยา 2542 อาจารย์ โรงเรียนดัดดรุณี 144 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
วิเชียร สุนิธรรม(ผศ) กิ่งกาญจน์ 2542 อาจรย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
วิภาส โพธิแพทย์ กิ่งกาญจน์ 2542 อาจารย์ ฎ 39/113 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา/ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรฯ จุฬาฯ
วรินธร จารุโชติธนาวัฒน์ กิ่งกาญจน์ 2542 417 ซ.เจริญรัถ ถ.เจริญรัถ7 อ.คลองสาน กทม. 10600
สาคร เรือนไกล ธีระพันธ์ 2542 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200/ 199/65 ม.ศิริพร ม.8 ตหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
รุจิรา สุวรรณน้อย เพียรศิริ 2542 อาจารย์ ภาควิชาภาษาและสังคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เขตทุ่งครุ แขวงบางมด กทม. 10140
ศุภธิดา เทียมสมบูรณ์ เพียรศิริ 2542 27 ซอยอินทามระ8 ถ.สุทธิสาร เขตพญาไท กทม. 10400
จิตราวดี สิงหนิยม สุดาพร 2542 29/35 ซ.ประชาอุทิศ76 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140/ 05-9042594
เสาวลักษณ์ เมืองแมน สุดาพร 2542 อาจารย์ 55 ม.2 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 /สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 110/1-4 ถ.ประชาชื่น หลักสี่ กทม. 10210
จารุภัทร สุจิณโณ (แผน ข) สุดาพร 2542 287/1 สุขุมวิท50 พระโขนง กทม. 10250 /084-674-2969
นัฐยา บุญกองแสน อมรา 2542 279 ม.2 ซ.เทพประสิทธิ์ ถ.นครราชสีมา-จักราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ประภา ภิรมภ์ อมรา 2542 126/26 ยันฮีคอนโด ถ.บางกรวย-ไทรน้อย บางกรวย นนทบุรี 11130
วีรชัย อำพรไพบูลย์ อมรา 2542
เทอรีส มีเดช (แผนข) กฤษดาวรรณ 2545 5/1209 ม.10 ถ.สามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี11120
นฤมล กิตติกุลชาติ (แผนข) กฤษดาวรรณ 2545 9 ตรอก ราษฎร์บำรุง ถ.ราชวงศ์ สัมพันธวงศ์ กทม. 10110
บุศยา ชุติขจร(แผนข) กฤษดาวรรณ 2545 161/9 เคหะธนบุรี2 เขตบางขุนเทียน เขตแสมดำ ถ.พระราม2 กทม. 10150
ไพเราะ ศีพัฒนธาดากุล (แผนข) กฤษดาวรรณ 2545 91/4 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ลักษณาวดี บุญมี(แผนข) กฤษดาวรรณ 2545 31/512 ม.เคหะชุมชนมหาชัย ม.4 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 94000
วิลาสินี ดาราฉาย(แผน ข) กฤษดาวรรณ 2545 87/15 ซ.มีสุวรรณ2 ถ.สุขุมวิท71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กทม. 10110
สุนันทา วิไลศิลป์(แผนข) กฤษดาวรรณ 2545 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
อรประภัทร สุวรรณธาราทิพย์(แผนข) กฤษดาวรรณ 2545 45/117 I-House Laguna Garden Condo ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10310
อรภัทร พุกกะเวส(แผนข) กฤษดาวรรณ 2545 7/87 ถ.สุขาภิบาล3 มีนบุรี กทม.10510
นรินธร สมบัตินันท์ ธีระพันธ์ 2545 นิสิตป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จิราพร เกิดชูชื่น (แผนข) กฤษดาวรรณ 2546 9 ม.3 พระราม2 ซ.20 ถ.พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม 10150
พรเพ็ญ วงศ์รื่น (แผนข) กฤษดาวรรณ 2546 290 ม.6 ซ.พหลโยธิน55 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
ตามใจ อวิรุทธิโยธิน ธีระพันธ์ 2546 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปราจรีย์ แท่นทอง สุดาพร 2546 อาจารย์/นักวิจัย  86/74 ซ.หมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 5 ก. ถ.ลาดปลาเค้า 32 เขตลาดพร้าว กทม. 10230
พีรพัฒน์  ยางกลาง สุดาพร 2546 อาจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ต.สามพระยา อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120 / 31 ซ.5 ถ.เทศบาล16 อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130
ศุภกร พานิชกุล สุดาพร 2546 อาจารย์  ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ.บางนาตราด กม.26 กิ่งอำเภอบางสาธง สมุทธปราการ
นรพล อิ่มบริบูรณ์ สุดาพร 2546 พนักงานบริษัท 55/33 ถ.บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
อรวรรณ หวังสมบัติ สุดา 2546 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1ต.ท่าสุด จ.เชียงราย 72100
กุลพร  โพธิศรีเรือง สุดา 2546 50/108 ซ.เสนานิคม1 ถ.พหลโยธิน เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ลลิตา เรืองจิตปกรณ์ (แผนข) กฤษดาวรรณ 2547 พนักงานบริษัท Thai Ceramic Co., Ltd.  /  380/4 ถ.ประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
เพ็ญอาภา อยู่ดี (แผน ข) กฤษดาวรรณ 2547 อาจารย์พิเศษ สถาบันภาษาไทยสิรินธร/ 126 ม.1 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
พรลัดดา เมฆบัณฑูรย์ อมรา 2547 387/43ซ.อยู่ดี5 ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 1120
มนัญยา สิงหาศิลป์ กฤษดาวรรณ 2548 12/49 ซ.แฟลตคลองจั่น ถ.สุขาภิบาล2 เขตบางกระปิ กทม. 10240
อิทราพร อรัณยะนาค กฤษดาวรรณ 2548 26/1 ม.2 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
รัชนินท์ พงศ์อุดม กฤษดาวรรณ 2548 เจ้าหน้าที่ กระทรวงศึกษาธิการ/41/45 ม.ขวัญนคร ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อมรสิริ บุญญสิทธิ์ กฤษดาวรรณ 2548 กิจการส่วนตัว 90/233 หมู่บ้านโกลเด้นเพลส ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
สุนิสา กิติวงษ์ประทีป กัลยา 2548 20 ซ.8 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง นครปฐม 73000
คเชนทร์ ตัญศิริ กิ่งกาญจน์ 2548 นิสิตป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ / 150/48 อาคารชุดเมโทรพาร์ค ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.
อัครพล เอกวงศ์อนันต์ วิโรจน์ 2548 371 ซอยตากสิน28 ถ.ตากสิน แขวงบุคโล เขตธนบุรี กทม. 10600
สิงหชาติ ไตรจิตต์ อมรา 2548 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ 135/33 ถ.พระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
พินิศสรณ์ สิงห์เจริญ กฤษดาวรรณ 2549
มาริศา คานทอง กฤษดาวรรณ 2549
รพีพร สิทธิ กัลยา 2549 เจ้าหน้าที่วิจัย สกว. ชั้น14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400/ 322/308-310 ดวงพรแมนชั่น อโศก กทม. 10400
สุนทรัตร์ แสงงาม กัลยา 2549 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ภาษาไทยสิรินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรืองสุข คงทอง กัลยา 2549 เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท Golden Wealth Co.Ltd. อาคารอ็มไพร ทาวเวอร์ ชั้น53 ถ.สาธรใต้ ยานนาวา กทม./ 144/64 ถ.กัลปพฤกษ์ บางหว้า ภาษีเจริญ กทม. 10160
จิรัชย์ หิรัญรัศ กิ่งกาญจน์ 2549 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มช.  333/108 ม.4 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ Land and House Park ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจ้อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
สุมนมาศ ปุโรทกานนท์ ธีระพันธ์ 2549 นักวิจัย NECTEC/ 10/1 ซ.พหลโยธิน14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 /02-278-5571
สุฤดี ฉัตรไตรมงคล วิโรจน์ 2549 548/4-5 ซ.ประชาอุทิศ69 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ธเนศ เรืองรจิตรปกรณ์ วิโรจน์ 2549 นักวิจัย NECTEC รังสิต ปทุมธานี/ 380/4 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กทม. 10140
โสมพิทยา  คงตระกูล อมรา 2549
ณิศวร์ณิชา เหล่าตระกูล อมรา 2549 463 ซ.จรัญสนิทวงศ์32 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ10700
ปิยะลักษณ์ อุปนิสากร อมรา 2549 16/171 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
เอกพล กันทอง กัลยา 2550 นิสิตป.เอก 53  39/66 ซ.อินทามระ29 สานเสนใน พญาไท กทม.10400/ บรัท Asia Online Portals(thailand) Limited
สุธาทิพย์ เหมือนใจ กิ่งกาญจน์ 2550 นิสิตป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุภาพร ผลิพัฒน์ ธีระพันธ์ 2550 นักภาษาศาสตร์/เจ้าหน้าที่วิจัย 82/417 ซ.อินทามระ25 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 /Asia online Portals(Thailand) Limited
ยุพาพร ฮวดศิริ ธีระพันธ์ 2550 อาจารย์ 58 ม.9 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา /โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
กนิษฐา พุทธเสถียร ธีระพันธ์ 2550 อาจารย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
สรินยา ชมภูบุตร สุดา 2550 นักวิจัย NECTEC รังสิต ปทุมธานี/ 223 ม.2 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
กัณฑิมา รักวงษ์วาน อมรา 2550 เจ้าหน้าที่โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. 26/1 ม.2 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140/ สกว. ห้อง 405 อาคารจุฬาวิชช์1 ถ.อังรีดูนังต์ พญาไท 10330
สิริวิมล ศุกรศร อมรา 2550 285 ม.รัชดานิเวศน์ 2/7 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กทม. 10310
มนสิการ เฮงสุวรรณ อมรา 2550 อาจารย์/นิสิตเอก52 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ/ 567/39 อาคารลุมพินีเซ็นเตอร์ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กทม.10250
กิตติชัย พินโน กิ่งกาญจน์ 2551 อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร วังท่าพระ ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.
กัญญารัตน์ เอี่ยมวันทอง ธีระพันธ์ 2551 อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ม.นอร์ทกรุงเทพ
สุดธิดา ศรีจันทร์ ธีระพันธ์ 2551
ชาฎินี มณีนาวาชัย ธีราภรณ์ 2551 เจ้าหน้าที่ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ / 481/742 ซ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.10700
ปริศนา อัครพุทธิพร วิโรจน์ 2551
ธนนท์ หลีน้อย วิโรจน์ 2551 นักวิจัย NECTEC รังสิต ปทุมธานี/ 21 ม.4 ซ.มหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ปวลี บุญปก สุดาพร 2551 อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพ์ระวี เรืองวัฒกี อมรา 2551 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี15000
ชุติชล เอมดิษฐ อมรา 2551 ช่วยงานอ.อมรา
ปาริดา สุขประเสริฐ กฤษดาวรรณ 2552 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
ณัฐชนัญ พุทธิปทีป กิ่งกาญจน์ 2552 เจ้าหน้าที่ RTAF กองบิน2
ปริญญา วงษ์ตะวัน กิ่งกาญจน์ 2552 นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
รัฐพล ทองแตง กิ่งกาญจน์ 2552 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สุวดี นาสวัสดิ์ กิ่งกาญจน์ 2552 อาจารย์ (สอนภาษาไทย) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4 บริดวณสนามกอล์ฟเพรสซิเดนท์คันทรีคลับ ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กทม 10530
นฤดล จันทร์จารุ กิ่งกาญจน์ 2552 ศึกษต่อระดับ ป.เอก ทุนอนันทมหิดล Cambridge University
ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ ธีระพันธ์ 2552 อาจารย์/เรียนต่อเอก ภาษาศาสตร์ จุฬาฯ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง จ.ลำปาง
ธนภัทร สินธวาชีวะ ธีระพันธ์ 2552 พนักงาน บริษัท GOOGLE (ประเทศไทย) จำกัด 57 อาคาร park Venture ชั้น14  ถ.วิทยุ กทม.
โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน อมรา 2552 เรียนต่อ ป.เอก ตปท. ทุนโครงการทุนการศึกษาขั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้าเพื่อศึกษา ณ ตปท.ประจำปี51(ภายใต้กิจกรรมการผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก) Leed University,England เดินทางปี 2010
ศศิธร นวเลิศปรีชา อมรา 2552 อาจารย์ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น 258 ซอย 17 ถ.พระราม9 แขวงบางกระปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ อมรา 2552 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยูทากะ โทมิโอกะ อมรา 2552 นักศึกษาระดับ ป.เอก/อาจารย์ Division of Linguistics and Multilingual Studies, School of Humanities and Social Sciences, Nanyang Technological University/ สอนที่ kanda University of International Studies
ฉัตรียา ชูรัตน์ ธีระพันธ์ 2553 เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจุฬาวิชช์ 1 ถ. อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ณัฐพล พึ่งน้อย ธีระพันธ์ 2553 เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจุฬาวิชช์ 1 ถ. อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
ฑีฆายุ เจียมจวนขาว ธีระพันธ์ 2553 อาจารย์สอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ (ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่) Sumaa Language and Culture Institute
ศศิวิมล กาลันสีมา วิโรจน์ 2553 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณัฐดาพร เลิศชีวะ วิโรจน์ 2553 เรียนต่อระดับ ป.เอก NUS ,Singapore
นัชชา ถิระสาโรช วิโรจน์ 2553 เรียนต่อระดับ ป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม สุดาพร 2554 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตท่าพระ เลขที่ 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
สุวิชา ถาวร สุดาพร 2554 อาจารย์ สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
เกศรา ตาลอิสาร สุดาพร 2554 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 1124 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
พิมพ์ชนา พาณิชย์กุล อมรา 2554 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ถ.ลำปาง-แม่ทะ ม.9 บ้านหนองหัวหงอก ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
จุฑาภรณ์ พูลเพิ่ม อมรา 2554 อาจารย์ สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 186 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
ดำรงค์ นันทผาสุข กัลยา 2555 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชลิดา งามวิโรจน์กิจ สุดาพร 2555
ศิวพร ทวนไธสง วิโรจน์ 2556 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี บ้านพุพระ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
นลินี อินต๊ะซาว วิโรจน์ 2556 พนักงาน บริษัท Globetech Co.Ltd  42/44 อาคารสาธรธานีชั้น 16 สาธรเหนือ บางรัก กทม 10500
อลิษา อินจันทร์ กิ่งกาญจน์ 2557 รองาน
จินต์ชุตา ศาสตร์สมัย ธีระพันธ์ 2557 วิทยากรปฎิบัติการ กลุ่มงานพระราชกรณียกิจ กองการในพระองค์ สำนักงานเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กทม 10200
วิชญะ ศรีพิพัฒนากุล ธีระพันธ์ 2557 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 72100
ตุลยา นครจินดา ธีราภรณ์ 2557 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
นุชนาถ (ลาออก) วิโรจน์ 2557 อาจารย์ สถาบันภาษา จุฬาฯ
ภัทริณี สุขสุอรรถ ธีระพันธ์ 2558
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล กัลยา 2541 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.พายัพ ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ภัทราวรรณ กลับสีอ่อน ปราณี 2545 171/2298 ซ.ช่องทางท่าดินแดง1 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กทม. 10220
สุชาดา เสริฐธิกุล สุดาพร 2547 28 ม.7 ถ.สายเอก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วาทิต พุ่มอยู่ อมรา 2547 อาจารย์ ศูนย์ Intensive Thai จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 3/120/8 ม.1 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์ พิทยาวัฒน์ 2555 เรียนต่อระดับ ป.เอก ที่ Tohoku University, Sendai, Japan
ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ พิทยาวัฒน์ 2555 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท Air Asia
สุทธิมาศ คำดี กัลยา 2543 91/12 ซ.วังหลัง ถ.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย กทม. 10300
สุนทรี เฉลิมแสนยากร กัลยา 2543 33/601 ซ.โชคชัย4 ถ.ลาดพร้าว กทม 10230
เดล ควาลไฮม์/Dale Kralheim กิ่งกาญจน์ 2543  thanasarnkaewklom@yahoo.com
วิไลลักษณ์   จูวราหะวงศ์ ธีระพันธ์ 2543
วิมลพักตร์ พรหมศรีมาศ ปราณี 2543
เดชา เวศยาภรณ์ (ร.อ.) สุดาพร 2543
วิษณุ วงษ์เนตร สุดาพร 2543
ปิยะวัลย์ วิรุฬหชัยพงษ์ สุดาพร 2543 125/11 ซ.วุฒากาศ19 ถ.วุฒากาศ อ.ธนบุรี กทม. 10600
น้องนุช  มณีอินทร์ อมรา 2543 101/54 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศธ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อัญชลิกา  ผาสุขกิจ อมรา 2543 90/21 หมู่บ้านสมชาย ซ.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย นนทบุรี 11130
สุนีรัตน์ ตั้งคีรีพิมาน อมรา 2543 143/331 ซ.โรงพยาบาลเจ้าพระยา ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
กาญจนา ยอดศิริจินดา กฤษดาวรรณ 2544 105 ม.10 ต.คลองด่าน ถ.สุขุมวิท  อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10550
อุไรภรณ์ ตันตินิมิตรกุล กัลยา 2544 42/66 ม.ภาณุการ์เด้นถ.สวนผัก เขตทวีวัฒนา กทม 10170
นิยะดา  รสิกวรรณ เพียรศิริ 2544 75/5 ถ.อำนวยสงคราม อ.ดุสิต กทม.10300
นัฐวุฒิ ไชยเจริญ วิโรจน์ 2544 200/446 หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 ถ.พัฒนาการ เขตประเวศ กทม.10250/ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นิตยาพร ธนสิทธิสุรโชติ กฤษดาวรรณ 2545
นิจจาภา วงษ์กระจ่าง กฤษดาวรรณ 2545 54/138 ซ.พัฒนาการ65 ถ.พัฒนาการ เขตประเวศ กทม. 10250
นรินธร สมบัตินันท์ กัลยา 2545 นิสิตป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุสุมา หะสานี กัลยา 2545 62 ม.2 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.ทุ่งครุ กทม. 10140
ญาณินท์  สวนะคุณานนท์ ธีระพันธ์ 2545 นิสิตป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์/72/4 ซ.ณรงค์กิจ ถ.รามอินทรา39 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220/ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ บางนา
ชมนาด  อินทจามรรัตน์ ธีระพันธ์ 2545 นิสิตป.เอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 23/4 ซ.ศิริวัฒน์ ถ.บางกอกน้อย-ตลิ่งชัน เขตบงกอกน้อย กทม 10700
สิริพร หฤทัยวิญญู ปราณี 2545 208 ซ.จุฬา50 ถ.พระราม4 เขตปทุมวัน กทม. 10330
ตระหนักจิตต  ทองมี สุดาพร 2545 อาจารย์ โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน 62/63 ซ.หมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110/   121 ม.ภาณุ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
อัจฉริยา  อาจวงศ์ สุดาพร 2545 130 ถ.ลำพูน-ดอยติ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000/ 931/12 ซ.เกษมสันต์1 ถ.พระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
วราภรณ์  เรืองศิลป์ อมรา 2545
ปานทิพย์  มหาไตรภพ อมรา 2545 173/16 ซอยวัดดีดวด ถ.จรัลสนิทวงศ์ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ศศิธร สินถาวรกุล อมรา 2545 2529/15 ม.เอสต้าโฮมไพรเวทพาร์ค ถ.พระราม3 ซ.ราษฎร์อุทิศ1 ต.บางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม 10120
ฤติ  สุนทรสิงห์ ธีระพันธ์ 2546 อาจารย์ โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา 643 ซอยลาซาล บางนา กทม 10260 / 59 ม.5 ซ.อุดมสุข ถ.สุขุมวิท103 เขต ประเวศ กทม. 10260
กาจบัณฑิต วงศ์ศรี สุดา 2546 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ 4 ม.7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์ กฤษดาวรรณ 2547 82/52 ม.16 ถ.นครเขื่อนขันธ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ กฤษดาวรรณ 2547  4412/20 ม.สินสุข-โพธิ์แก้ว ถ.สุขาภิบาล1 คลองจั่น บางกระปิ กทม. 10240 /14 ม.14 ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
ศิริรัตน์ ชูพันธุ์ อรรถพลพิพัฒน์ กัลยา 2547 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84100
กุสุมา เลาะเด ธีระพันธ์ 2547 66/8 ม.5 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วรลักษณ์ เดชะประทุมวัน(พันธ์สืบ) ธีระพันธ์ 2547 อาจารย์ 16/1 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
รุ่งวิมล ปินตาสะอาด ธีระพันธ์ 2547 อาจารย์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 72100
วัลย์วรา ไชยฤกษ์ วิโรจน์ 2547 เจ้าหน้าที่วิจัย 32/84 ถ.พระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000/ บริษัทเอเชียออนไลน์ พอร์ทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพ็ญสินี กิจค้า สุดาพร 2547 อาจารย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม/ 812/213 ซ.ประชาชื่น24 บางซื่อ กทม.10800
พิจิตรา พาณิชย์กุล อมรา 2547 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลพบุรี/ 1/6 ม.6 ถ.ป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ดิศราพร สร้อยญาณะ กัลยา 2552 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
สิรีมาศ มาศพงศ์ พิทยาวัฒน์ 2558 เรียนต่อ ป.เอก The Department of Linguistics Cornell University, USA 203 Morrill Hall Ithaca,New York 14853
เบญจวรรณ กสิโสภา ธีระพันธ์ 2546 นักวิจัย 301/938 ซ.23/7 ม.กิตตินิเวศน์ ถ.สุขาภิบาล3 เขตบางกระปิ กทม. 10240/ MARCS Institue for Brain, Behaviour and Development, Western Sydney University (Bankstown Campus) Locked Bay 1797 Penrith NSW 2751 Australia
วริสรา จันทรัฐ อมรา 2556 นักแปล บริษัท แอท โฟน จำกัด 276/8  ถนนอิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กทม 10600
สิริอมร หวลหอม อมรา 2556 อาจารย์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
สุวรรณรัตน์ ราชรักษ์ อมรา 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนิติบุคคล อาคารชุดศรัญญาเพลส ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ผณินทรา ธีรานนท์ กัลยา 2543 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1ต.ท่าสุด จ.เชียงราย 72100
บุรีรัตน์ รอดทิพย์ (พันเอกหญิง) กฤษดาวรรณ 2544 อาจารย์ 499/23 แฟลต5 ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. 10400/ รร.เสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 (ที่อยู่เปลี่ยนแล้ว)
สุนันทา คงประโคน เพียรศิริ 2544 2/43 ซ.มหาดเล็กหลวง1 ถ.ราชดำริ เขตปทุมวัน กทม. 10330(ออกจากม.ธุรกิจแล้ว)
วิภารักษ์ กนกรัตนนุกูล วิโรจน์ 2544 871 ซ.วาณิช2 ถ.เจริญกรุง อ.สัมพันธวงศ์ กทม. 10100
ทิพย์อาภา ชัยจำ กิ่งกาญจน์ อาจารย์ 13 ถ.แผ่นดินทอง2 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
อุเทน ปกรณ์เกษตร ปราณี 62 ซ.ตากสิน 17 ถ.ตากสิน เขตบุคคโล กทม. 10600
กาญจนา ยอดศิรจินดา เพียรศิริ
นิตยาภรณ์ ธนสิทธิสุรโชติ เพียรศิริ 88 ซ.จุฬาฯ 48 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
อมรทิพย์ กวินปณิธาน วิโรจน์ 326/1 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
สุมลวรรณ (แผน ข) สุดาพร

นิสิตเก่าระดับปริญญาเอก

ชื่อ-สกุล บัณฑิต อ.ที่ปรึกษา ปีที่จบ ตำแหน่ง สังกัด
บุญเรือง  ชื่นสุวิมล (เอก)รศ.ดร. อมรา 2534 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. 10200/   44/1 ซ.ปรีดี ถ สุขุมวิท71 กทม. 10110  02-711-2273
ยาใจ ชูวิชา (เอก) กิ่งกาญจน์ 2535 อาจารย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย/สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400
พจนี ศิริอักษรสาสน์ (เอก)อ (ผศ.ดร) ธีระพันธ์ 2535 อาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ 10240
ธนานันท์ ตรงดี ผศ.ดร. (เอก) ปราณี 2535 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พุทธชาติ  ธนัญชยานนท์ (สกุลใหม่ โปธิบาล) (เอก) ปราณี 2535 นักวิจัย ภาควิชาภาษาศาสตคร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดารณี กฤษณะพันธุ์ (เอก) (ข้อมูลไม่อัพเดท) กัลยา 2538 อาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/101/49 หมู่บ้านมณียา ซอย3 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ชัชวดี  ศรลัมพ์ (เอก) รศ.ดร. กิ่งกาญจน์/ธี 2538 อาจารย์ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.10200
จรัสดาว อินทรทัศน์ (เอก) รศ.ดร. อมรา 2538 อาจารย์ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าธนบุรี/54/55 ถ.พระราม2 ซ.5 เขตจอมทอง กทม.10150
สิทธิชัย สาเอี่ยม (เอก) ผศ.ดร. กฤษดาวรรณ 2539 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เปรมินทร์ คาระวี (เอก) ผศ.ดร. ธีระพันธ์ 2539 อาจารย์ อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ/สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นันทริยา สาเอี่ยม (เอก) (ผศ.ดร.) ปราณี 2539 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
ชญาดา ธนวิสุทธิ์ (เอก) สุดาพร 2540 อาจารย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(General Education Dept) คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ.บางนาตราด กม.26 กิ่งอำเภอบางสาธง สมุทธปราการ
คิโยโกะ ทากาฮาชิ/ Kiyoko Takahashi ( รศ.ดร.) Associate Prof.Dr. กิ่งกาญจน์ 2543 อาจารย์ Department of Asian Languages,Faculty of Foreign Languages , Kanda University of international Studies ประเทศญี่ปุ่น/ kiyoko@kanda.kuis.ac.jp
อมร แสงมณี(เอก) (รศ.ดร) ธีระพันธ์ 2543 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ศุภมาส เอ่งฉ้วน (เอก) ชื่อใหม่ กรัณศุภมาส ปราณี 2543 อาจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
 จรัลวิไล จรูญโรจน์(เอก) (รศ.ดร.มล.) อมรา 2543 อาจารย์ ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0-3428-1105 ถึง 7
พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา (เอก) (รศ.ดร.) สุดาพร 2545 อาจารย์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถ.อิสรภาพ เขตธนบุรี 10600
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล(เอก) ผศ.ดร. ธีระพันธ์ 2546 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ศิริพร ปัญญาเมธีกุล(เอก) (รศ.ดร.) วิโรจน์ 2546 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซ.สุขุมวิท23 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กทม.10110/ 134/3 ซ.ทนุรัตน์4ถ.ทนุรัตน์ อ.สาธร กทม. 10120
ปราณนภา(ปราณี)โหมดหิรัญ (เอก) (ผศ.ดร.) สุดาพร 2547 อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/361/1 ซ.สุขสวัสดิ์9 ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
ปรีชา สุขเกษม (เอก) (ผศ.ดร.) ธีระพันธ์ 2547 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี15000
หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ (เอก) กิ่งกาญจน์ 2548 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ(เอก) (รศ.ดร.) สุดาพร 2548 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1ต.ท่าสุด จ.เชียงราย 72100
กาญจนา เจริญเกียรติบวร ชื่อใหม่ กานดาภร เจริญกิตบวร(เอก) อ.ดร. กฤษดาวรรณ 2549 อาจารย์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 191/17 ซ.โรงเจ ถ.เทอดไท21 อ.ธนบุรี กทม.10600
จันทิมา เอียมานนท์ (เอก) อ.ดร. กฤษดาวรรณ 2549 อาจารย์(รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ) ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 12/49 ซ.สามัคคี34 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม(เอก) (อ.ดร.) กฤษดาวรรณ 2549 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ 244 ถ.กรุงเกษม อ.พระนคร กทม. 10200
รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร(เอก) ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์ 2549 อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผณินทรา ธีรานนท์(เอก) (รศ.ดร.) ธีระพันธ์ 2549 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56100
อรุณี อรุณเรือง(เอก) สุดาพร 2549 อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ.พิษณุโลก อ.ดุสิต กทม. 10300
สุธิดา สุนทรวิภาต(เอก) สุดาพร 2549 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วรวรรณา เพ็ชรกิจ (เอก) กฤษดาวรรณ 2551 อาจารย์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8/7 ตะวันนาเรสซิเด้นท์1 ซ.เผือกจิตร ถ.วิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร กทม 10900/สถาบันภาษา จุฬาฯ
นัทธ์ชนัน นาถประทาน (เอก) อมรา 2551 อาจารย์ 101/44 ม.2 หมู่บ้านมณียา3 ซ.2 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000/ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุธาสินี ปิยพสุนทรา(ผศ.ดร.) ธีราภรณ์ 2552 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.
ปนีตา นิตยาพร (เอก) วิโรจน์ 2552 พนักงานบริษัท การบินไทย มหาชน
ชมนาด อินทจามรรักษ์(เอก) ผศ.ดร. ธีระพันธ์ 2552 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
อภิญญา สร้อยธุหร่ำ อ.ดร. กิ่งกาญจน์ 2553 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 88 ม.8 ถ.บางนาตราด กม. ที่ 26 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โสรัจ เรืองมณี กิ่งกาญจน์ 2553 พนักงาน(ฝ่ายต่างประเทศ) งานพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร2 ชั้น23 เลขที่10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
สุกัญญา สุวิทยะรัตน์ เอก กิ่งกาญจน์ 2553 เจ้าของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลดรุณตะวัน
ตามใจ อวิรุทธิโยธิน(เอก) อ.ดร. ธีระพันธ์ 2553 อาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต (เอก) วิโรจน์ 2553 อาจารย์  สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา (เอก) อมรา 2554 ย้ายถิ่นฐานไป USA
นรินธร สมบัตินันท์ แบร์ (เอก) อ.ดร. ธีระพันธ์ 2555 อาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร /  143/1 ม.1 ซ.13 ม.มณีรินทร์เลค &ปาร์ค ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ญาณินท์ สวนะคุณานนท์(เอก) ธีระพันธ์ 2555 speech data evaluator บริษัท GOOGLE (ประเทศไทย) จำกัด 57 อาคาร park Venture ชั้น14  ถ.วิทยุ กทม.
ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์(เอก) อมรา 2556 อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรานี
สุริยะ ศรีพรหม(เอก) ธีราภรณ์ 2557 อาจารย์ Southeast Asian Studies, School of Global and International Studies, Indiana University 355 North Jordan Avenue, Bloomington, IN USA
นิดา จำปาทิพย์ พิทยาวัฒน์ 2557 อาจารย์ ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มนต์ชัย เดชะพิพัฒน์สกุล พิทยาวัฒน์ 2557 รองาน
ณิชา กลิ่นขจร (เอก) วิโรจน์/สุดาพร 2557 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
กิตตินาถ เรขาลิลิต (เอก) อมรา/Thom 2557 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
วิลาสินี ดาราฉาย(เอก) อมรา 2557 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร (เอก)( ออก) อมรา 2557 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
มนสิการ เฮงสุวรณ (เอก) อมรา 2557 อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กานต์ธิดา เกิดผล (เอก) ธีระพันธ์ 2558 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ (เอก) ธีระพันธ์ 2558 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
รุจิรา บำรุงกาญจน์ กิ่งกาญจน์ 2559 อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
สุมินตรา มาคล้าย (เอก) ธีราภรณ์ 2559 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ธีรนุช ศิริวิทยากร (เอก) ธีราภรณ์ 2559 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
จรรยาวรรณ สุวรรณรัตน์ (เอก) ธีราภรณ์ 2559 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์ (เอก) อมรา 2559 นักวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา
ชุติชล เอมดิษฐ (เอก) อมรา 2559 อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
ธารทอง แจ่มไพบูลย์ (เอก) วิโรจน์ 2559 นักวิจัยอิสระ 189/217 ถ.ประชาราษฏร์บำเพ็ญ life คอนโด แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310
คเชนทร์ ตัญศิริ กิ่งกาญจน์ 2554 (ต่อ) นักวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุธาทิพย์ เหมือนใจ กิ่งกาญจน์ 2554(ต่อ) อาจารย์ สอนภาษาไทย ที่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4  ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑลจ. นครปฐม 73170
ชาฏินี มรีนาวาชัย กิ่งกาญจน์ พนักงาน(ฝ่ายต่างประเทศ) งานพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร2 ชั้น23 เลขที่10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
ชวดล เกตุแก้ว พิทยาวัฒน์ อาจารย์ ภาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดุลยวิทย์ นาคนาวา พิทยาวัฒน์