คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 12
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330