คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการเปิดสอน “วิชาภาษาศาสตร์” มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๗  โดยใช้ชื่อว่า “นิรุกติศาสตร์” (Philology) มีศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน เป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ภาษาศาสตร์” โดยถูกบรรจุเข้าเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ “ภาควิชาภาษาศาสตร์” ได้ถือกำเนิดขึ้น ภายใต้การบุกเบิกของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์จากต่างประเทศ นับเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

ปัจจุบัน ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัดกว่า ๔๐-๖๐ คน และทำการเปิดรับนิสิตใหม่ปีละประมาณ ๑๐-๒๐ คน นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาศาสตร์เป็นวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี อีกด้วย