ภาษาศาสตร์ไม่ใช่การศึกษาภาษาเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านต่างๆ แต่เป็นการศึกษาภาษาเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติหรือระบบของภาษามนุษย์ โดยการศึกษาทางภาษาศาสตร์จะใช้แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ ประเด็นต่างๆที่นักภาษาศาสตร์ให้ความสนใจมีมากมาย เช่น เสียงในภาษาต่างๆทั่วโลกมีลักษณะอย่างไรบ้าง โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาต่างๆมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่าง มนุษย์เราสามารถเข้าใจและตีความความหมายของคำศัพท์หรือประโยคได้อย่างไร เป็นต้น

ภาษาศาสตร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 แขนงหลักคือ 1) ภาษาศาสตร์ทั่วไป (General linguistics) และ 2) ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied linguistics)

  1. ภาษาศาสตรทั่วไป เป็นการศึกษาตัวภาษาโดยตรงโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับศาสตร์แขนงอื่นๆ โดยนักภาษาศาสตร์อาจแบ่งการศึกษาออกเป็นส่วนใหญ่ๆเช่น การศึกษาในระดับเสียง ระดับคำ ระดับความหมาย ระดับโครงสร้างไวยากรณ์ การเปลี่ยนแปลงของภาษา เป็นต้น
  2. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ คือสาขาที่ประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆทางภาษาเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆ เช่น การประยุกต์องค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การบำบัดการพูด การสร้างเสียงสังเคราะห์ หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น