หลักสูตรปริญญาเอกแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆคือ แบบที่ 1 (แบ่งออกเป็นแบบ 1.2 และ 1.2) นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาต่างๆและส่งเฉพาะวิทยานิพนธ์เท่านั้น กับแบบที่ 2 (แบ่งออกเป็นแบบ 2.1 และ 2.2) นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาต่างๆตามที่กำหนดและส่งวิทยานิพนธ์

 

แผนการเรียน แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต 87 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต

 

แบบ 1.1 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า)

วิทยานิพนธ์                               60 หน่วยกิต

รายวิชา
2209829          วิทยานิพนธ์       Dissertation      60 หน่วยกิต

แบบ 1.2 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม)

วิทยานิพนธ์                               87 หน่วยกิต

รายวิชา
2209830          วิทยานิพนธ์       Dissertation      87 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า)
รายวิชาบังคับ     6          หน่วยกิต
รายวิชาเลือก      18        หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์       36        หน่วยกิต

*นิสิตสามารถดูคำอธิบายรายวิชาได้ที่แถว “รายวิชา” ทางซ้ายมือ

รายวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยประเมินผลเป็น S/U

 • 2209512          สัทวิทยาพื้นฐาน 3 (3-0-9)
 • 2209522          วากยสัมพันธ์พื้นฐาน 3 (3-0-9)
 • 2209532          อรรถศาสตร์พื้นฐาน 3 (3-0-9)
 • 2209542          การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา 3 (3-0-9)

รายวิชาบังคับ     (6 หน่วยกิต)

 • 2209621          ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 3 (3-0-9)
 • 2209741          เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-8)

รายวิชาเลือก      (18 หน่วยกิต)

 • 2209610          สัทศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-9)
 • 2209611          ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3 (3-0-9)
 • 2209626          แนวการศึกษาปรากฏการณ์ทางวากยสัมพันธ์ 3 (3-0-9)
 • 2209630          ปริจเฉทวิเคราะห์ 3 (3-0-9)
 • 2209631          กลสัทศาสตร์ 3 (3-0-9)
 • 2209634          วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3 (3-0-9)
 • 2209640          สัทวิทยามาตราและสัทวิทยาสัทสัมพันธ์ 3 (3-0-9)
 • 2209641          วิธีปฏิบัติภาคสนามทางภาษาศาสตร์ 3 (2-2-8)
 • 2209643          ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3 (3-0-9)
 • 2209649          ภาษากับปริชาน 3 (3-0-9)
 • 2209653          ภาษาศาสตร์สังคม 3 (3-0-9)
 • 2209654          ภาษาศาสตร์จิตวิทยา 3 (3-0-9)
 • 2209655          ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-9)
 • 2209656          ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3 (3-0-9)
 • 2209657          วิทยาภาษาถิ่น 3 (3-0-9)
 • 2209663          การรับภาษา 3 (3-0-9)
 • 2209665          แบบลักษณ์ภาษา 3 (3-0-9)
 • 2209667          ศัพทวิทยาและการทำพจนานุกรม 3 (3-0-9)
 • 2209670          ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 (3-0-9)
 • 2209671          การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3 (2-2-8)
 • 2209673          ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 3 (2-2-8)
 • 2209675          ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท 3 (3-0-9)
 • 2209705          สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา 3 (3-0-9)
 • 2209724          สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ 3 (3-0-9)
 • 2209752          สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3 (3-0-9)
 • 2209753          สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม 3 (3-0-9)
 • 2209754          สัมมนาภาษาศาสตร์จิตวิทยา 3 (3-0-9)
 • 2209755          สัมมนาภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-9)
 • 2209756          สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ 3 (3-0-9)
 • 2209757          เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์ 3 (3-0-9)
 • 2209758          สัมมนาวิทยาภาษาถิ่น 3 (3-0-9)
 • 2209765          สัมมนาแบบลักษณ์ภาษา 3 (3-0-9)
 • 2209770          สัมมนาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 (3-0-9)
 • 2209772          เอกัตศึกษา 3 (0-0-12)
 • 2209773          การอ่านตามกำหนด 3 (0-0-12)
 • 2209774          การวิจัยตามกำหนด 3 (0-0-12)

วิทยานิพนธ์    (36 หน่วยกิต)

2209826          วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต

*ในภาคการศึกษาภาคใดที่นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U

แบบ 2.2 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม)

รายวิชาบังคับ     18        หน่วยกิต
รายวิชาเลือก      21        หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์       48        หน่วยกิต

*นิสิตสามารถดูคำอธิบายรายวิชาได้ที่แถว “รายวิชา” ทางซ้ายมือ

รายวิชาบังคับ     (18 หน่วยกิต)

 • 2209512*    สัทวิทยาพื้นฐาน  3(3-0-9)
 • 2209522*    วากยสัมพันธ์พื้นฐาน   3(3-0-9)
 • 2209532*    อรรถศาสตร์พื้นฐาน    3(3-0-9)
 • 2209542*    การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา   3(3-0-9)
 • 2209621    ทฤษฎีภาษาศาสตร์   3(3-0-9)
 • 2209741    เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์   3(2-2-8)

รายวิชาเลือก      (21 หน่วยกิต)
เหมือนรายวิชาเลือกของแบบ 2.1

วิทยานิพนธ์       (48 หน่วยกิต)

2209828    วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต

*ในภาคการศึกษาภาคใดที่นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U