ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดสอนวิชาสาขาวิชาภาษาศาสตร์เป็น วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกทุกสาขาทั้งในคณะและนอกคณะ ดังนี้

 • วิชาบังคับเลือก     15         หน่วยกิต
 • วิชาเลือก            6          หน่วยกิต

นิสิตสามารถดูคำอธิบายรายวิชาได้ที่หัวข้อ “รายวิชา” ทางแถบซ้ายมือ

รายวิชาบังคับเลือก (15 หน่วยกิต)

 • 2209201            ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics) 3 (3-0-6)
 • 2209304            ระบบไวยากรณ์ (Grammatical System) 3 (3-0-6)
 • 2209305            ความหมายในภาษา (Meaning in Language) 3(3-0-6)
 • 2209307            เสียงในภาษา (Speech Sound) 3 (3-0-6)
 • 2209308            ระบบเสียง (Sound System) 3 (3-0-6)
 • 2209309            การแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษา (Variation and Change in Language) 3 (3-0-6)
 • 2209341            ภาษาในสังคมไทย (Language in Thai Society) 3 (3-0-6)
 • 2209344            ภาษาศาสตร์กับการแปล (Linguistics and Translation) 3(3-0-6)
 • 2209370            ภาษาและความคิด (Language and Mind) 3 (3-0-6)
 • 2209371            ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น (Introduction to Romance Linguistics) 3 (3-0-6)
 • 2209373            ภาษากับวัฒนธรรม (Language and Culture) 3 (3-0-6)
 • 2209375            ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 (Languages in ASEAN+3) 3 (3-0-6)
 • 2209376            คลังข้อมูลภาษา (Language Corpora) 3 (3-0-6)
 • 2209377            ภาษาศาสตร์ภาคสนาม (Field Linguistics) 3 (2-2-5)

วิชาเลือก (6 หน่วยกิต)

 • ให้เลือกจากรายวิชาบังคับเลือกที่เหลือ  หรือ
 • ให้เลือกจากรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (รายวิชาของปริญญาโท-เอก) ของภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาศาสตร์  หรือ
 • ให้เลือกจากรายวิชาอื่นๆในคณะอักษรศาสตร์ หรือในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาศาสตร์