หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต วิชาโทภาษาศาสตร์ / Bachelor Degree, Minor Program in Linguistics

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561)
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ / Master’s Degree Program in Linguistics

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ / Ph.D. Program in Linguistics