หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

หน่วยบริการงานแปลและงานล่ามได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ให้บริการแก่สังคมที่มีความ ต้องการด้านงานแปลเอกสารและงานล่าม โดยแปลเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวม 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาโปรตุเกส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร ภาษามาเลย์ ภาษาละติน ภาษาอารบิค และภาษาเวียดนาม โดยมีบุคลากรที่เป็นผู้สอนและมีความเชี่ยวชาญ หรือเป็นเจ้า ของภาษาเป็นผู้แปลและอ่านรับรองงานแปล ทั้งนี้ในการรับงานแปลดังกล่าวจะพิจารณาว่าไม่ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนมีความหมิ่นเหม่ทางศีลธรรมจรรยา โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้แปล และ/หรือของ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่จะรับงานแปลเป็นรายกรณีไป

อัตราค่าแปล  
(
 ดังที่ปรากฏในประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559)

เอกสารทั่วไป

1 หน้ากระดาษขนาด A4
พิมพ์โดย ตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana16 ตามความเหมาะสม

เอกสารเฉพาะด้าน

1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana16 ตามความเหมาะสม

เอกสารราชการ

เช่น บัตรประจำตัว บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หรือปริญญาบัตร และทรานสคริปต์

1. อังกฤษ – ไทย

800 – 1,500

2,000

700 – 1,500

2. ไทย – อังกฤษ

800 – 1,500

2,000

700 – 1,500

3. ภาษาต่างประเทศอื่น – ไทย

800 – 1,500

2,000

800 – 1,500

4. ไทย – ภาษาต่างประเทศอื่น

800 – 1,500

2,000

800 – 1,500

5. อังกฤษ – ภาษาต่างประเทศอื่น

800 – 1,500

2,500

800 – 1,500

6. ภาษาต่างประเทศอื่น – อังกฤษ

800 – 1,500

2,500

800 – 1,500

หมายเหตุ:

1. หน่วย ฯ บริการแปลภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย์ อราบิค เขมร ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน โปรตุเกส และลาติน
2. อัตราที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าแปลขั้นสูงสุด มีหน่วยเป็นเงินบาทไทย
3. ระยะเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

ทำเนียบล่าม (288 downloads)

หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

ห้อง 1310 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 0-2218-4635 และ 0-2218-4636 โทรสาร : 0-2218-4868 อีเมล์ : transunit@chula.ac.th

ข้อปฏิบัติในการชำระเงินค่าแปลเอกสาร

กรณีชำระเป็นเงินสด

1. เมื่อตกลงค่าแปลเรียบร้อยแล้ว โปรดนำใบแจ้งค่าแปลเอกสารที่ต้องชำระ (ออกโดยหน่วยบริการงานแปลฯ) ระบุจำนวนเงินค่ามัดจำ 60% หรือเต็มจำนวนนำไปชำระที่ งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ ห้อง 117 และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ในวันรับงานแปล

2. การติดต่อรับงานแปล

2.1 ในกรณีที่ชำระค่าแปลเอกสารเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ได้ที่ห้องหน่วยบริการงานแปลเพื่อติดต่อรับงานแปล

2.2 ในกรณีที่มัดจำค่าแปลเอกสารไว้ 60% ให้ไปชำระค่าแปลงวดสุดท้ายที่งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธห้อง 117 ก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมัดจำและใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายมาแแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ได้ที่ห้องหน่วยบริการงานแปลเพื่อติดต่อรับงานแปล

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี

1. เมื่อตกลงค่าแปลเรียบร้อยแล้ว โปรดโอนค่าแปลเอกสาร (มัดจำ 60% หรือเต็มจำนวน)

เข้าบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี : 152-4-21835-9

ชื่อบัญชี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์

**กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางอีเมล์หรือโทรสารหมายเลข 0-2218-4868

2. การติดต่อรับงานแปล

2.1 ในกรณีที่โอนชำระค่าแปลเอกสารเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ได้ที่ห้องหน่วยบริการงานแปลเพื่อติดต่อรับงานแปล

2.2 ในกรณีที่มัดจำค่าแปลเอกสารไว้ 60% ให้ไปชำระค่าแปลงวดสุดท้ายที่งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธห้อง 117 ก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมัดจำและใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายมาแแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ได้ที่ห้องหน่วยบริการงานแปลเพื่อติดต่อรับงานแปล

กรณีสั่งจ่ายเช็ค

โปรดสั่งจ่าย “กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

**หากไม่แสดงหลักฐานการชำระเงิน ทางหน่วยฯ จะไม่เริ่มดำเนินการแปลให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**