หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

หน่วยบริการงานแปลและงานล่ามได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ให้บริการแก่สังคมที่มีความ ต้องการด้านงานแปลเอกสารและงานล่าม โดยแปลเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวม 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาโปรตุเกส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร ภาษามาเลย์ ภาษาละติน ภาษาอารบิค และภาษาเวียดนาม โดยมีบุคลากรที่เป็นผู้สอนและมีความเชี่ยวชาญ หรือเป็นเจ้า ของภาษาเป็นผู้แปลและอ่านรับรองงานแปล ทั้งนี้ในการรับงานแปลดังกล่าวจะพิจารณาว่าไม่ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนมีความหมิ่นเหม่ทางศีลธรรมจรรยา โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้แปล และ/หรือของ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่จะรับงานแปลเป็นรายกรณีไป

อัตราค่าแปล  
(
 ดังที่ปรากฏในประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559)

เอกสารทั่วไป

1 หน้ากระดาษขนาด A4
พิมพ์โดย ตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana16 ตามความเหมาะสม

เอกสารเฉพาะด้าน

1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana16 ตามความเหมาะสม

เอกสารราชการ

เช่น บัตรประจำตัว บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หรือปริญญาบัตร และทรานสคริปต์

1. อังกฤษ – ไทย

800 – 1,500

2,000

700 – 1,500

2. ไทย – อังกฤษ

800 – 1,500

2,000

700 – 1,500

3. ภาษาต่างประเทศอื่น – ไทย

800 – 1,500

2,000

800 – 1,500

4. ไทย – ภาษาต่างประเทศอื่น

800 – 1,500

2,000

800 – 1,500

5. อังกฤษ – ภาษาต่างประเทศอื่น

800 – 1,500

2,500

800 – 1,500

6. ภาษาต่างประเทศอื่น – อังกฤษ

800 – 1,500

2,500

800 – 1,500

หมายเหตุ:

1. หน่วย ฯ บริการแปลภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย์ อราบิค เขมร ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน โปรตุเกส และลาติน
2. อัตราที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าแปลขั้นสูงสุด มีหน่วยเป็นเงินบาทไทย
3. ระยะเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

ทำเนียบล่าม (8356 downloads )

หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

ห้อง 1310 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 0-2218-4635 และ 0-2218-4636 โทรสาร : 0-2218-4868 อีเมล์ : transunit@chula.ac.th

 

 

ข้อปฏิบัติในการชำระเงินค่าแปลเอกสาร

หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กรณีชำระเป็นเงินสด

โปรดนำใบแจ้งค่าแปลเอกสารที่ต้องชำระ (ออกโดยหน่วยบริการงานแปลฯ)
นำไปชำระที่ งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ ห้อง 117
เมื่อได้รับใบเสร็จแล้วกรุณานำใบเสร็จรับเงินมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเริ่มดำเนินการแปล

 

กรณีสั่งจ่ายเช็ค

โปรดสั่งจ่าย
“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์”

 

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี : 152-4-21835-9
ชื่อ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์

*** โปรดโอนเข้าบัญชีข้างต้นนี้เท่านั้น ***

**เมื่อโอนเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางอีเมล์ transunit@chula.ac.th **
** หากไม่แสดงหลักฐานการชำระเงิน ศูนย์ฯจะไม่เริ่มดำเนินการแปลให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
** กรุณาเรียกรับใบเสร็จจากเจ้าหน้าทุกครั้ง **

การติดต่อรับงานแปล

  1. กรณีชำระเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว กรุณานำใบเสร็จรับเงินตัวจริงหรือสำเนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับผลงานแปล
  2. กรณีที่มัดจำค่าแปลเอกสารไว้ 60% กรุณาไปชำระค่าแปลงวดสุดท้ายที่งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ ห้อง 117 ก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินทั้งหมดแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับผลงานแปล

 

หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

ห้อง 1310 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร:    0-2218-4635-6

E-mail:  transunit@chula.ac.th