ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • หน่วยบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ห้อง 713 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี

โทร. 0-2218-1706  โทรสาร 0-2218-4634

E-mail : ccti_2010@hotmail.com

  • หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

ห้อง 1310 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี

โทร. 0-2218-4635-6 โทรสาร 0-2218-4868

E-mail : transunit@chula.ac.th