บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ

ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

โทร. 0-2218-4718 อีเมล: tongtip.c@chula.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร  จิตติพลังศรี

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการแปล

โทร. 0-2218-1879

อีเมล: phrae.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการล่าม

โทร. 0-2218-4718

อีเมล: tongtip.c@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร. 0-2218-4920

อีเมล: animmarn.l@chula.ac.th

 

เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ดร. นิภาพร อางควนิช

ผู้จัดการหลักสูตรฯ

โทร. 0-2218-4633

อีเมล: ccti_2010@hotmail.com, nipaporn.a@chula.ac.th

น.ส. ณัฐกานต์ จินดาบริรักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

โทร. 0-2218-81706

อีเมล: nuttakarn.j@chula.ac.th

 

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

น.ส. กมลวรรณ อักษร

หัวหน้าหน่วยฯ

โทร. 0-2218-4636

อีเมล: transunit@chula.ac.th, kamolwan.a@chula.ac.th

นางสาวดุจดาว เอี่ยมละออ

โทร. 0-2218-4635

อีเมล: dutdao.i@chula.ac.th