[:th]การแปล[:]

1 ธันวาคม 2565 – 3 พฤษภาคม 2566 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม ประจำปีการศึกษา 2566  3 สาย ดังนี้ 1. สายการแปล (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 23 2. สายการล่าม (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 7 3. สายการแปลและการล่าม (ญี่ปุ่น – ไทย) รุ่นที่ 1   1. …

การสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม โดยเรียนร่วมกับนิสิตปริญญาโท ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการแปล วิชาละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 2. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม วิชาละ 35,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 3. ช่วงเวลาการสมัคร     …