[:th]การแปล[:]

1 ธันวาคม 2564 – 3 พฤษภาคม 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม ประจำปีการศึกษา 2565  2 สาย ดังนี้ 1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม(สายการแปล) (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 23 2. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม(สายการล่าม) (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 7   กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม(สายการแปล) (อังกฤษ – ไทย) …