[:th]การแปล[:]

1 ธันวาคม 2566 – 1 พฤษภาคม 2567 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม ประจำปีการศึกษา 2567  2 สาย ดังนี้ 1. สายการแปล (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 23 2. สายการล่าม (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 7   1. รับสมัคร: ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง …

หน่วยงานภายนอกเยี่ยมชมศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการล่าม 705 ชั้น 7 อาคารมหาจักรีสิรินธร และรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาทักษะด้านการแปลและการล่าม สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – …