ความเป็นมา

คณะอักษรศาสตร์ได้มีการสอนแปลในระดับปริญญาบัณฑิตมาโดยตลอด ต่อมาก็ได้เริ่มมี การสอนแปลไทยและอังกฤษในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง และเพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้มีสนามในการฝึกฝนสร้างทักษะและประสบการณ์การแปล คณะอักษรศาสตร์จึงได้จัดตั้งศูนย์การแปลคณะอักษรศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เพื่อให้บริการวิชาการจนเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ต่อมาได้เริ่มมีความต้องการผู้ทำหน้าที่ล่ามในการเจรจาและการประชุมระหว่างชาติ จึงได้มีการร้องขอมายังคณะอักษรศาสตร์ให้จัดหาผู้ทำหน้าที่ล่ามให้แก่หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชน มีคณาจารย์และนิสิตของคณะอักษรศาสตร์ได้ไปทำหน้าที่ล่ามตามที่ได้รับคำขอมา ตามโอกาส ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีคำขอจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มายังคณะอักษรศาสตร์ ขอให้ฝึกล่ามสำหรับผู้บริหารประเทศในการเจรจาระหว่างประเทศ และการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งคณะอักษรศาสตร์ก็ได้ให้ความร่วมมือจัดการอบรมล่ามให้ตามคำขอเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ ยังได้รับคำขอให้ฝึกล่ามในการประชุมระหว่างประเทศ สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2538 พ.ศ. …

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร  จิตติพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการแปล คุณวุฒิ Ph.D. (Comparative Literature/Translation Studies), University College London M.A. (Comparative Literature), University College London อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่มี peer …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คุณวุฒิ อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ม. (การแปลและการล่าม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยในวารสาร อรสุรางค์ แสงสมสุรศักดิ์ และ ทองทิพย์ พูลลาภ.  การแปลอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย.  วารสารอักษรศาสตร์. ธันวาคม 2565.51(2), 91-114. TCI 1 Bunsorn, Maliwan …

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2218-4718 อีเมล: tongtip.c@chula.ac.th   รองศาสตราจารย์ ดร.แพร  จิตติพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการแปล โทร. 0-2218-1879 อีเมล: phrae.c@chula.ac.th ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการล่าม โทร. 0-2218-4718 อีเมล: tongtip.c@chula.ac.th อาจารย์ …