ความเป็นมา

คณะอักษรศาสตร์ได้มีการสอนแปลในระดับปริญญาบัณฑิตมาโดยตลอด ต่อมาก็ได้เริ่มมี การสอนแปลไทยและอังกฤษในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง และเพื่อให้คณาจารย์และนิสิตได้มีสนามในการฝึกฝนสร้างทักษะและประสบการณ์การแปล คณะอักษรศาสตร์จึงได้จัดตั้งศูนย์การแปลคณะอักษรศาสตร์ขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เพื่อให้บริการวิชาการจนเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน ต่อมาได้เริ่มมีความต้องการผู้ทำหน้าที่ล่ามในการเจรจาและการประชุมระหว่างชาติ จึงได้มีการร้องขอมายังคณะอักษรศาสตร์ให้จัดหาผู้ทำหน้าที่ล่ามให้แก่หน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชน มีคณาจารย์และนิสิตของคณะอักษรศาสตร์ได้ไปทำหน้าที่ล่ามตามที่ได้รับคำขอมา ตามโอกาส ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีคำขอจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มายังคณะอักษรศาสตร์ ขอให้ฝึกล่ามสำหรับผู้บริหารประเทศในการเจรจาระหว่างประเทศ และการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งคณะอักษรศาสตร์ก็ได้ให้ความร่วมมือจัดการอบรมล่ามให้ตามคำขอเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ ยังได้รับคำขอให้ฝึกล่ามในการประชุมระหว่างประเทศ สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2538 พ.ศ. …

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร  จิตติพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการแปล คุณวุฒิ Ph.D. (Comparative Literature/Translation Studies), University College London M.A. (Comparative Literature), University College London อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ที่มี peer …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คุณวุฒิ อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ม. (การแปลและการล่าม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยในวารสาร ปภาดา แก้วก่อง, ทองทิพย์ พูลลาภ และ ศิริพร ศรีวรกานต์. การแปลคำเลียนเสียงธรรมชาติในนวนิยายเรื่อง The Council of Animals ของ …

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2218-4718 อีเมล: tongtip.c@chula.ac.th   รองศาสตราจารย์ ดร.แพร  จิตติพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการแปล โทร. 0-2218-1879 อีเมล: phrae.c@chula.ac.th ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อ.ม. สายการล่าม โทร. 0-2218-4718 อีเมล: tongtip.c@chula.ac.th อาจารย์ …