ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การแปล การล่าม และสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การแปล การล่าม และสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หน่วยปฏิบัติการวิจัยการแปล การล่ามและสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแปลกับวัฒนธรรม การล่ามในบริบทกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพของนักแปล ตลอดจนภาษาศาสตร์คลังข้อมูลด้านการแปล เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการแปลและการล่ามในบริบทสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ การแปล การล่าม และสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ตัวอย่างหัวข้อการวิจัย เช่น การแปลกับวัฒนธรรม การแปลและวรรณกรรมวิจารณ์ ความต้องการนักแปลและล่ามในตลาดแรงงานไทย และภาษาศาสตร์คลังข้อมูลด้านการแปล งานวิจัย / ผลงานเชี่ยวชาญ ทรงศักดิ์ หมัดสะและ. (2563). …