สรุปกำหนดการสอบ-ส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2566

กำหนดการการสอบและส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตรุ่น 18 ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย การดำเนินงาน รอบที่ 1: 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23.59 น.) รอบที่ 2: 21 – 26 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23.59 น.) รอบที่ …

การดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

การดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในระบบ iThesis คือ ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2566: วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566: วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567   เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ + คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ  ที่ SR & THESIS คู่มือการดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ คู่มือ SR & THESIS อินโฟกราฟฟิกสรุปการสอบและส่งสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ …

เอกสารสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม

เอกสารสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม  ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lJzksZ1sosDitEWD7iUb9BUjlUyXv0Pz เอกสารสำหรับนิสิตใหม่ปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)  ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uHEohE1hhJUFr6E3O3n_Krei8kHSNQiA