กำหนดการลงทะเบียนและรายวิชา ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียนและรายวิชา ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 กำหนดการลงทะเบียนและรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lJzksZ1sosDitEWD7iUb9BUjlUyXv0Pz กำหนดการลงทะเบียนและรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565  ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lJzksZ1sosDitEWD7iUb9BUjlUyXv0Pz

สรุปกำหนดการสอบ-ส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2565

กำหนดการการสอบและส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตรุ่น 18 ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย การดำเนินงาน 19 กันยายน – 30 ตุลาคม 2565 (เวลา 23.59 น.) 20 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2566 (เวลา 23.59 น.) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น ปีการศึกษา 2565 …

การดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

การดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในระบบ iThesis คือ ภาคการศึกษาต้น: วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ภาคการศึกษาปลาย: วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566   เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ + คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ  ที่ SR & THESIS คู่มือการดำเนินงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ คู่มือ SR & THESIS อินโฟกราฟฟิกสรุปการสอบและส่งสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ และ

เอกสารสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม

เอกสารสำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม  ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lJzksZ1sosDitEWD7iUb9BUjlUyXv0Pz เอกสารสำหรับนิสิตใหม่ปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)  ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uHEohE1hhJUFr6E3O3n_Krei8kHSNQiA