คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2218-4870

Faculty of Arts Chulalongkorn University Phayathai Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand
Tel. (662) 218 – 4870