หน้าแรก บริจาค (มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์)
ภาควิชา  

ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาตะวันออก
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาปรัชญา
ภาควิชาศิลปการละคร
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ไทยศึกษา
ศูนย์วรรณคดีศึกษา
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม(นานาชาติ)

 

ศูนย์เชี่ยวชาญ/หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ
ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย
ศูนย์คติชนวิทยา
ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ
ฝ่ายวิจัย (ฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ) คณะอักษรศาสตร์
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานบริการการศึกษา
ฝ่ายกิจการนิสิต
หน่วยโสตทัศนศึกษา
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ
ศูนย์บริการวิชาการ
หลักสูตร ปริญญาตรี

ปริญญาโท-เอก

ศูนย์บริการวิชาการ
ข่าวสารและกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวบริการวิชาการ

อาจารย์ได้รับรางวัล

นิสิตได้รับรางวัล

อัลบั้มภาพ

จดหมายข่าวเทวาลัย

หนังสือเวียน

ข่าวจากสารบรรณ

ข่าวรับสมัครงาน

หนังสือใหม่

ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเรา ประวัติความเป็นมา

สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

สัญลักษณ์ประจำคณะ

ทำเนียบคณบดี

คณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ และหน่วยงานสนับสนุน

ฐานข้อมูลบุคลากรคณะอักษรศาสตร์

Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ

รายงานประจำปี

แผนที่