ศิลปินแห่งชาติ

 • รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุม โกมล

คณาจารย์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลต่างประเทศ

 • ศาสตราจารย์ คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร . อำภา โอตระกูล
 • ศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาควัชระ
 • รองศาสตราจารย์ ดร . เตมีย์ ภิรมย์สวัสดิ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์
 • รองศาสตราจารย์ชัตสุณี สินธุสิงห์
 • รองศาสตราจารย์ ดร . แพรวโพยม บุณยะผลึก
 • รองศาสตราจารย์ ดร . วัลยา วิวัฒน์ศร
 • รองศาสตราจารย์ ดร . ขจิตรา ภังคานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี แกสตัน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปณิธิ หุ่นแสวง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมี กฤษณมิษ
 • อาจารย์ ดร . สิริวรรณ จุฬาภรณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
 • อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
 • รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์

ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา

 • ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
 • ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  จงสถิตย์วัฒนา
 • รองศาสตราจารย์สุกัญญา  สุจฉายา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร สุพันธ์วณิช
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร  ณ ถลาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  อัญชลีนุกูล

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ

 • ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
 • อาจารย์ ดร. สุดา รังกุพันธุ์
 • อาจารย์ ดร. วรุณี อุดมศิลป
 • อาจารย์ ดร. อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
 • อาจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พวงคราม พันธ์บูรณะ
 • รองศาสตราจารย์สมฤดี วิศทเวทย์
 • รองศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
 • อาจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
 • <อาจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

อาจารย์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

 • ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • ศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
 • ศาสตราจารย์ ดร. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

นักเรียนทุนอานันทมหิดล

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
 • อาจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
 • อาจารย์ ดร.สุภัควดี อมาตยกุล
 • อาจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
 • อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี
 • อาจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว
 • อาจารย์ ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข
 • อาจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา
 • อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี

รางวัลผลงานดีเด่นระดับชาติ

 • รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อำภา โอตระกูล
 • อ.ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต

คณาจารย์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ