รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์
คณบดีคณะอักษรศาสตร์


รองคณบดี

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ภักดีผาสุข
รับผิดชอบงานด้านบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์
รับผิดชอบงานด้านวิชาการ

IMG_0771

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรดา จิตรกร
รับผิดชอบงานด้านวิรัชกิจ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
รับผิดชอบงานด้านการวิจัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชร
รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิต


ผู้ช่วยคณบดี
teerawat

 

อาจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ ธีรพจนี
รับผิดชอบงานด้านวางแผนและพัฒนา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์
รับผิดชอบงานด้านบริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกิจ พู่พวง
รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิต

 

อาจารย์ ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์
รับผิดชอบงานด้านวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ
รับผิดชอบงานด้านวิชาการ

 

อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน
รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ

 

อาจารย์ ดร. ภรณี สิงห์เปลี่ยม
รับผิดชอบงานด้านวิรัชกิจ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพยา จินตโกวิท
รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์

 

อาจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ หมัดสะและ
รับผิดชอบงานด้านกายภาพ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองทิพย์ พูลลาภ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ