DOWNLOAD


ไฟล์ดาวน์โหลดจากสำนักคณบดี

ไฟล์ดาวน์โหลดสำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รหัส 604xxxxx22 ระบบทวิภาค

ไฟล์ดาวน์โหลดล่าสุดจากเว็บไซต์เดิมของคณะอักษรศาสตร์

แบบฟอร์มของฝ่ายวิรัชกิจ


แบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการ

การเสนอขอความเห็นชอบ: หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง
1. ภาควิชา/สาขาวิชาที่ประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรหรือเปิดหลักสูตรใหม่ ขอให้ส่งเอกสารการเสนอหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปยังฝ่ายวิชาการคณะอักษรศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

 1. แบบรับรองการเสนอหลักสูตร
 2. แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร  (ร่างหลักสูตร)
 3. สรุปประเด็นสำคัญของหลักสูตร (การเสนอปิดหลักสูตร : การเสนอปรับปรุงหลักสูตร)
   1. บทสรุปการเสนอเปิดหลักสูตร

  2. บทสรุปการเสนอปรับปรุงหลักสูตร

 4. ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับมีรายละเอียดครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด)
 5. เอกสารการประเมินหลักสูตร

2. กรณีหลักสูตรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้ภาควิชา/สาขาวิชาส่งเอกสารเพิ่มเติม 3 รายการ พร้อมกับเอกสารตามข้อ 1. ไปยังฝ่ายวิชาการ ได้แก่

 1. ร่างประกาศฯ เรื่อง อัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
 2. หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการเสนอขออนุมัติอัตราต่างๆ ดังกล่าว
 3. ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี

3. กรณีเปิดหลักสูตรใหม่ภาควิชา/สาขาวิชาส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. แบบแสดงทรัพยากรฯ หลักสูตรใหม่
 2. หลักสูตรแทรกแผนต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ แบบเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาฯ จุฬาฯ

4. เอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร

5. มคอ.2  ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

6. แบบฟอร์มประมวลรายวิชา

 1. [ไทย]
 2. [Eng]

7. แบบเสนอเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป

8. แบบเสนอเปิดรายวิชา

9. แบบเสนอปิดรายวิชา

10. แบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชา

11. แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08)

12. การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชา/สาขาวิชาจะต้องส่งเอกสารไปยังฝ่ายวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้

 1. แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. 08) (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร)
 2. การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
 3. การเขียนรายละเอียดหัวข้อผลงานทางวิชาการ
 4. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ

13. รหัสหลักสูตร

14. รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

15. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02)

16. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)

17. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)

18. บันทุึกขอส่งเอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์

19. บันทึกขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่เพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่

20. บันทึกขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรอักษรศาสตรบัณฑิต

21. บันทึกขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

แบบฟอร์มการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร
1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 การบริหารตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
2. แบบรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต (การประชุมพิจารณาข้อสอบ) ท.ส.๑
3. แบบรายงานการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต (การประชุมพิจารณาผลการศึกษา) ท.ส.๒|
4. แบบแสดงข้อมูลระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
5. แบบแสดงข้อมูลระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ)
6. แบบแสดงข้อมูลระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ปริญญาโท
7. แบบแสดงข้อมูลระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ปริญญาเอก

แบบฟอร์มงานจุฬาฯ เอ็กซ์โป

 1. ใบรับเงินยืม
 2. ใบรับเงินค่าสอน/ค่าวิทยากร
 3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 4. รายงานการรับ-จ่ายเงินสำหรับงานจุฬาฯ เอ็กซ์โป
 5. ใบรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุด้วยเงินยืมรองจ่ายและขออนุมัติเบิกจ่าย (ฝ่ายวิชาการ)
 6. ใบรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุด้วยเงินยืมรองจ่ายและขออนุมัติเบิกจ่าย (งานวิจัย)
 7. ใบรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุด้วยเงินยืมรองจ่ายและขออนุมัติเบิกจ่าย (งานกิจการนิสิต)
 8. ใบขอเบิกจ่ายรายการที่จ่ายด้วยเงินสดจากเงินยืมรองจ่าย (ฝ่ายวิชาการ)
 9. ใบขอเบิกจ่ายรายการที่จ่ายด้วยเงินสดจากเงินยืมรองจ่าย (งานวิจัย)
 10. ใบขอเบิกจ่ายรายการที่จ่ายด้วยเงินสดจากเงินยืมรองจ่าย (งานกิจการนิสิต)
แบบฟอร์มของงานบริการการศึกษา
 งานทะเบียน
แบบฟอร์มการให้สัญลักษณ์ I
แบบฟอร์มการแก้สัญลักษณ์ I
แบบฟอร์มการขอเลื่อนสอบ ใช้คู่กับ [จท41] 
แบบฟอร์มการขอสอบเก็บตัว ใช้คู่กับ [จท41] 
แบบฟอร์มนิสิตขอเปลี่ยนวิชาเอก/โท
แบบฟอร์มนิสิตขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่
แบบฟอร์มนิสิตขอยกเลิกแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มขอเข้าสังกัดวิชาเอก-โทของนิสิตปี 1 รหัส 584 (รวมทุกสาขา) 
แบบฟอร์มขอส่ง CR 58
ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเป็น VW,SU
 งานบัณฑิตศึกษา
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
[ภาษาไทย บ.19 ก,ข] และ [English B.19 A,B]
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับปริญญามหาบัณฑิต
[ภาษาไทย บ.18 ก,ข] และ [English B.18 A,B]
ตัวอย่างการกรอกแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
วิธีการกรอกแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอแต่งตั้งกรรมการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยน/เพิ่มอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องขอความร่วมมือในการวิจัย
แบบฟอร์มขอให้ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มขอเปลี่ยน/เพิ่มประธาน/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มคำร้องขอนัดสอบวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มการตรวจสอบผลงานของนิสิตที่ยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์
 แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอการตีพิมพ์เผยแพร่ (ป.โท)
 แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอการตีพิมพ์เผยแพร่ (ป.เอก)
คำขอร้องให้ออกหนังสือขอเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
คำร้องขอให้ออกหนังสือขอทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย
คำร้องขอให้ออกหนังสือขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม
 งานตารางสอนตารางสอบ
แบบฟอร์มการอนุญาตให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล
แบบฟอร์มการอนุญาตให้นิสิตเปลี่ยนตอนเรียนใน การลงทะเบียนเรียนเพิ่มเฉพาะบุคคล
แบบฟอร์มการขอเปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
แบบฟอร์มการขอแก้ไขตารางสอนตารางสอบ
แบบฟอร์มการขอใช้-ขอคืนห้องเรียน หน่วยตารางสอนตารางสอบ
แบบฟอร์มการขอปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
แบบฟอร์มขอรหัสประจำตัวอาจารย์ที่ใช้ ในการประเมินการเรียนการสอน
แบบฟอร์มแบบกรอกข้อมูลอาจารย์ผู้สอน เพิ่มผู้สอน แก้ไขผู้สอน ลบผู้สอน
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานที่สอบ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนวัน เวลาคุมสอบ
แบบฟอร์มขอคุมสอบแทน
แบบฟอร์มขอคุมสอบแทน นอกเวลาราชการ (ภาควิชา)
แบบฟอร์มขอคุมสอบแทน นอกเวลาราชการ (ส่วนกลาง)
ภาพถ่ายและโลโก้
โลโก้เว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์ [zip 43kb]
โลโก้จุฬาลงกรณ์มหาวิืทยาลัย์ [zip 2864kb]
แม่แบบ power point คณะอักษรศาสตร์ [zip 6,491 kb]
แม่แบบ power point จุฬาลงกรณ์มหาิวิทยาลัย [zip 11,118kb]
รวมภาพถ่ายคณะอักษรศาสตร์ [zip 5,578kb]
แบบฟอร์มกลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ และกลุ่มภารกิจงานสารบรรณฯ
แบบฟอร์มการประเมินข้าราชการ
 ประเมินข้าราชการ ป.จุฬา.-1
แบบฟอร์มการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบประเมินประจำปี สายปฏิบัติการ New
แบบประเมินประจำปี สายวิชาการ New
 ระเบียบ หลักเกณฑ์การประเมินฯ 2561
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ปี2561แก้ไข
FN_สรุปเกณฑ์การประเมินระดับ_2563
เกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี พนม 2563
 คู่มือการกรอกแบบประเมินฯ สายวิชาการ     
 คู่มือการกรอกแบบประเมินฯ สายปฏิบัติการ
แบบประเมินทดลองสายปฏิบัติการ
แบบประเมินทดลองสายวิชาการ บรรจุหลัง 1 ส.ค. 61
แบบประเมินทดลองสายวิชาการ บรรจุก่อน 1 ส.ค. 61
ประเมินต่อสัญญาสายวิชาการ
 ประเมินต่อสัญญาสายปฏิบัติการ
 แบบประเมิน Core Competencies
 การขอตำแหน่งทางวิชาการ
 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ที่หน้างานขอตำแหน่งทางวิชาการ
  ประกาศเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ
    ประกาศเกณฑ์ภาระงานสายวิชาการ_2561
  แบบฟอร์มสวัสดิการ
 ประกันกลุ่มปีที่ 13_new
 แบบแจ้งข้อมูลธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือน-new
 แบบฟอร์ม ล.ย.01
 ฟอร์มใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-new
 แบบขอรับประโยชน์ทดแทนประกันสังคม
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนาคารกรุงไทย-new
แบบฟอร์มใบลาข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ
 ใบลาพนักงานมหาวิทยาลัย
 ใบลาบวช บวชชีพราหมณ์ ประกอบพิธีฮัจจ์
 แบบใบลาไปต่างประเทศ(พนักงานมหาวิทยาลัย)
 แบบใบลาไปต่างประเทศ(ข้าราชการ)
 ใบลาพักผ่อนข้าราชการ(อาจารย์)
ใบลาพักผ่อนข้าราชการ(เจ้าหน้าที่)
 ใบลาป่วยกิจข้าราชการ(อาจารย์)
ใบลาป่วยกิจข้าราชการ(เจ้าหน้าที่)
 ใบลาศึกษาอบรมวิจัย
 ใบลาพนักงานวิสามัญ (ภาษาไทย)
 ใบสมัครพนักงานวิสามัญ (ภาษาอังกฤษ)
 ใบลาพนักงานวิสามัญ (ภาษาอังกฤษ)
ข้อบังคับการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ_2562
ประกาศแผนแม่บทลาป.พ._2562
ขอลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ(ป.พ.1)_2562
รายงานความก้าวหน้า(ป.พ.2)_2562
รายงานฉบับสมบูรณ์(ป.พ.3)_2562
ฟอร์มรายงานความก้าวหน้า-ปพ.2ฟอร์มเก่า
ฟอร์มส่งฉบับสมบูรณ์-ปพ.3ฟอร์มเก่า
บักทึกขอไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
 ใบลาออกข้าราชการ
 ใบลาออกพนักงานมหาวิทยาลัย(พม.15)
 ใบยกเลิกวันลา
แบบขอใช้รถยนต์
  เเบบขอใช้รถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ 2558 เขตปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี สมุทรปรา ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม (ระยะทางห่างจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ไม่เกิน 80 กิโลเมตร)
  เเบบขอใช้รถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ 2558
  เเบบขอใช้รถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ 2558 (นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ)
อื่นๆ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 
 ฟอร์มหนังสือรับรอง
 ข้อตกลงภาระงานสายปฏิบัติการ (Assignment Sheet)
 แบบแสดงข้อตกลงภาระงานสายวิชาการ_AS-2561
 ข้อตกลงภาระงานพนักงานวิสามัญ(ภาษาไทย)
 ข้อตกลงภาระงานพนักงานวิสามัญ(ภาษาอังกฤษ)
 ใบสมัครพนักงานวิสามัญ
 แบบขออัตราจ้างพนักงานวิสามัญ
 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างประเทศ-2561

แนวทางและหลักเกณฑ์ใหม่ABC_2562

แบบฟอร์มของงานคลังและพัสดุ
บันทึกเบิกค่าล่วงเวลา
บันทึกข้อความสำหรับการเบิกจ่าย
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
คำขอเป็นผู้ถือบัตรเครดิตส่วนราชการ
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ.2563 (ล่าสุด)
ระเบียบจุฬาฯว่าด้วยการยืมเงินรองจ่าย พ.ศ.2560
 ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่องตารางอัตราเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องการกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บุคคล นิติบุคคล ภายในจุฬา) แบบ คพ. 001
แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บุคคล นิติบุคคล ภายนอกจุฬา) แบบ คพ. 002
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มของงานกิจการนิสิต
 แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการศึกษา
 แบบรายงานผลการทำงานของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
 ใบสมัครโครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ
 ฟอร์มขอตราติดรถยนต์
 ฟอร์มเบิกเงิน โครงการจ้างพิเศษ ปี 2560
 แบบฟอร์มขอรับการฝึกงาน (ภาษาไทย)
 แบบฟอร์มขอรับการฝึกงาน (ภาษาอังกฤษ)
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกงาน
 แบบฟอร์มขอจดหมายขอยกเลิกการฝึกงาน
 แบบฟอร์มขอข้อมูลดาวจุฬาฯ
แบบฟอร์มใบสมัครหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แบบประเมินทดลองสายวิชาการ-บรรจุหลัง 1 ส.ค.61