รายชื่อหน่วยงานและหมายเลขติดต่อ

ภาควิชาและศูนย์ที่มีหลักสูตร หมายเลขติดต่อ อาคาร/ชั้น
ภาควิชาภาษาไทย T.02 218-4687

F.02 218-4685

บรมราชกุมารี ชั้น 12
ภาควิชาภาษาอังกฤษ T.02 218-4707

F.02 218-4707

บรมราชกุมารี ชั้น 11
ภาควิชาภาษาตะวันออก T.02 218-4739

F.02 218-4740

บรมราชกุมารี ชั้น 10
ภาควิชาภาษาตะวันตก T.02 218-4773

F.02 218-4776

บรมราชกุมารี ชั้น 9
ภาควิชาภาษาศาสตร์ T.02 218-4692

F.02 218-4695

บรมราชกุมารี ชั้น 12
ภาควิชาประวัติศาสตร์ T.02 218-4672

F.02 218-4673

บรมราชกุมารี ชั้น 12
ภาควิชาปรัชญา T.02 218-4754

F.02 218-4755

บรมราชกุมารี ชั้น 10
ภาควิชาศิลปการละคร T.02 218-4802

F.02 218-4803

บรมราชกุมารี ชั้น 8
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ T.02-218 4817

F.02-218 4818

บรมราชกุมารี ชั้น 8
ภาควิชาภูมิศาสตร์ T.02 218-4821

F.02 218-4822

บรมราชกุมารี ชั้น 8
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ T.02 218-4792

F.02 218-4792

บรมราชกุมารี ชั้น 9
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย T.02 218-4632

F.02 218-4632

บรมราชกุมารี ชั้น 13
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ T.02 218-4634

F.02 218-4634

บรมราชกุมารี ชั้น 13
ศูนย์ไทยศึกษา T.02 218-4862

F.02 218-4889

มหาจักรีสิรินธร ชั้น 4
ศูนย์วรรณคดีศึกษา T.02 218-4631

F.02 218-4631

บรมราชกุมารี ชั้น 13 ห้อง 1303
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม(นานาชาติ) T.02 218-4641

F.02 218-4641

บรมราชกุมารี ชั้น 7
ศูนย์เชี่ยวชาญ/หน่วยปฏิบัติการวิจัย เบอร์ติดต่อ อาคาร/ชั้น
ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ T.02 218-4856

T.02 218-4857

F.02 218-4857

บรมราชกุมารี ชั้น 8
ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T.02 218-4761

F.02 218-4755

บรมราชกุมารี ชั้น 10
ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย T.02 218-4914

F.02 218-4914

บรมราชกุมารี ชั้น 12
ศูนย์คติชนวิทยา T.02 218-4914

F.02 218-4914

มหาจักรีสิรินธร ชั้น 8
ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา T.02 218-4773

F.02 218-4773

มหาจักรีสิรินธร ชั้น 8
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย T.02 218-4915

F.02 218-4915

มหาจักรีสิรินธร ชั้น 8
หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ เบอร์ติดต่อ อาคาร/ชั้น
ฝ่ายวิจัย (ฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ) คณะอักษรศาสตร์ T.02 218-4899

F.02 218-4888

มหาวชิราวุธ ชั้น 1
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ T.02 218-4891

F.02 218-4896

มหาวชิราวุธ ชั้น 1-3
ศูนย์คอมพิวเตอร์ T.02 218-4841

F.02 218-4841

บรมราชกุมารี ชั้น 2
ฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตร
หน่วยบัณฑิตศึกษา
T.02 218-4875

T.02-218-4878
(หน่วยบัณฑิตศึกษา)

F.02 218-4875

มหาวชิราวุธ ชั้น 1
งานกิจการนิสิต T.02 218-4897

F.02 218-4897

มหาวชิราวุธ ชั้น 1
หน่วยโสตทัศนศึกษา T.02 218-4861

F.-

มหาจักรีสิรินธร ชั้น 7
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ T.02 218-4916

F.-

มหาจุฬาลงกรณ์ ชั้น 2
ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ T. 02 218-4924 801/2 มหาจักรีสิรินธร
ศูนย์บริการวิชาการ T.02 218-4886

F.-

มหาจักรีสิรินธร ชั้น 8
งานคลังและพัสดุ มหาวชิราวุธ ชั้น 1
งานขอตำแหน่งทางวิชาการ สำนักคณบดี