รศ.ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 99 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559