ภาพคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ใช้ประกอบเว็บไซต์เป็นทางการของคณะอักษรศาสตร์)
ถ่ายภาพโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล (ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


 

1166
test4
bw
17
library2