ภาพกิจกรรมของภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ “World Literature, National Markets”/ Prof. David Damrosch และ “World Literature in Thailand” / รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร และผศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-12.00น.)