ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การแปล การล่าม และสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การแปล การล่าม และสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการแปล การล่ามและสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแปลกับวัฒนธรรม การล่ามในบริบทกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพของนักแปล ตลอดจนภาษาศาสตร์คลังข้อมูลด้านการแปล เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการแปลและการล่ามในบริบทสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ การแปล การล่าม และสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ตัวอย่างหัวข้อการวิจัย เช่น การแปลกับวัฒนธรรม การแปลและวรรณกรรมวิจารณ์ ความต้องการนักแปลและล่ามในตลาดแรงงานไทย และภาษาศาสตร์คลังข้อมูลด้านการแปล

งานวิจัย / ผลงานเชี่ยวชาญ

ทรงศักดิ์ หมัดสะและ. (2563). โครงการวิจัยการศึกษาบทสนทนาระหว่างบุคลากรโรงพยาบาลและผู้ป่วย ต่างชาติเพื่อพัฒนาหนังสือสนทนาภาษาอาหรับพื้นฐานในงานบริการด้านการแพทย์. งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Chittiphalangsri, P. and V. Henitiuk. 2019. Orientalism. In Baker, M. & Saldanha, G. (eds), Routledge Encyclopedia of Translation Studies (3rd ed.). London: Routledge.

หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ และคณะ. (2561). โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางเพิ่มจำนวนล่ามภาษาอังกฤษและภาษาประจำชาติอาเซียนโดยการขึ้นทะเบียนกลางที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงานและพัฒนากำหนด      มาตรฐานบริการล่ามแปลภาษาเพื่อช่วยเหลือการดำเนินคดีอาญา. (ผู้เขียนร่วม ได้แก่ คณพล จันทร์หอม, ทรงศักดิ์ หมัดสะและ, ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์ และทรงพันธุ์ เจิมประยงค์). งานวิจัยได้รับสัญญาจ้างดำเนินการจากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ และภูษา ศรีวิลาศ. (2563). โครงการวิจัยการศึกษาระบบให้บริการล่ามเพื่อจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมล่ามแปลภาษาเพื่อการคุ้มครองเด็ก. งานวิจัยได้รับสัญญาจ้างดำเนินการจากกรม       กิจการเด็กและเยาวชน.

Chittiphalangsri, P. 2019. From Plagiarism to Incense Stick: the making of self and the other in translation history. In Gambier, Y. & Stecconi, U (eds), World Atlas of Translation. Amsterdam: John Benjamins.

ติดต่อ ที่

ห้อง 1303 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การแปล การล่ามและสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

อาคารบรมราชกุมารี (ชั้น 13) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร. 02-218-4643 อีเมล์: ruticchula@gmail.com