สรุปกำหนดการสอบ-ส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2566

กำหนดการการสอบและส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2566

สำหรับนิสิตรุ่น 18

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย การดำเนินงาน
รอบที่ 1: 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

รอบที่ 2: 21 – 26 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

รอบที่ 3: 1 – 4 สิงหาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

  นิสิตลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  รอบที่ 1: 30 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 23.59 น.)

รอบที่ 2: 18 – 24 ธันวาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

นิสิตลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
18 กันยายน – 29 ตุลาคม 2566 (เวลา 23.59 น.) 19 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 (เวลา 23.59 น.) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น ปีการศึกษา 2566 ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ “ขอสำเร็จการศึกษา”
4 ธันวาคม 2566

(สามารถส่งก่อนวันที่ 4 ธ.ค. 2566 ได้)

9 พฤษภาคม 2567 (สามารถส่งก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ได้) เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเนื้อหาสารนิพนธ์สมบูรณ์พร้อมส่งแล้ว นิสิตส่งเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม มายังเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ (หรือส่งไฟล์ pdf ต้นฉบับสารนิพนธ์ มาที่ ccti_2010@hotmail.com กรณีประเมินออนไลน์)
ประมาณวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2566 ประมาณวันที่ 9 – 10  พฤษภาคม 2567 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินสารนิพนธ์และส่งแบบประเมิน
ประมาณวันที่ 7 – 18 ธันวาคม 2566 ประมาณวันที่ 11 – 24  พฤษภาคม 2567 ผู้อ่านสารนิพนธ์ประเมินสารนิพนธ์และส่งแบบประเมิน
ประมาณวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2566 ประมาณวันที่ 25 – 28   พฤษภาคม 2567 นิสิตแก้ไขสารนิพนธ์ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อ่านสารนิพนธ์แนะนำ
ไม่เกินวันที่ 16 มกราคม 2566 ไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม 2567 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและอนุมัติสารนิพนธ์เล่มที่นิสิตแก้ไขแล้ว  นิสิตส่งสารนิพนธ์จำนวน 3 เล่ม (เข้าเล่มสันกาว) มายังเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่ง/ประกาศของมหาวิทยาลัย

**กำหนดวันในตารางคืออย่างช้าที่สุดของภาคการศึกษานี้ ดังนั้นนิสิตสามารถดำเนินการได้ก่อนวันที่กำหนดในตารางข้างต้น

 

กำหนดการการสอบและส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2566

สำหรับนิสิตรุ่น 19 เป็นต้นไป  (รหัส 61…เป็นต้นไป)

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย การดำเนินงาน
รอบที่ 1: 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

รอบที่ 2: 21 – 26 กรกฎาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

รอบที่ 3: 1 – 4 สิงหาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

  นิสิตลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  รอบที่ 1: 30 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 23.59 น.)

รอบที่ 2: 18 – 24 ธันวาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)

นิสิตลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตดำเนินการทำสารนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา  และกรอกข้อมูลสารนิพนธ์ในระบบ iThesis

(นิสิตศึกษาข้อมูลระบบ iThesis ได้ที่ https://ithesis.grad.chula.ac.th/  หัวข้อ Tutorials  ซึ่งมีทั้งรูปแบบเอกสาร และวีดีโอ)

1 สิงหาคม – 6 พฤศจิกายน 2566 1 มกราคม – 1 เมษายน 2567 ·   เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเนื้อหาสารนิพนธ์สมบูรณ์พร้อมสอบ นิสิตและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งมายัง ประธานหลักสูตรและ/หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดวันสอบและแต่งตั้งกรรมการสอบสารนิพนธ์

·   ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

ก่อนวันสอบปากเปล่าประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนวันสอบปากเปล่าประมาณ 2 สัปดาห์ นิสิตกรอกข้อมูลสารนิพนธ์ในระบบ iThesis และส่งฉบับสารนิพนธ์ที่จะใช้สอบ 3 ชุด มายังเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

(หรือส่งไฟล์ pdf ต้นฉบับสารนิพนธ์ มาที่ ccti_2010@hotmail.com กรณีสอบออนไลน์)

18 กันยายน – 29 ตุลาคม 2566 (เวลา 23.59 น.) 19 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 (เวลา 23.59 น.) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น ปีการศึกษา 2566 ผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ “ขอสำเร็จการศึกษา”
ประมาณวันที่ 25 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2566

(สามารถสอบก่อนวันที่ 25 พ.ย. 2566 ได้)

ประมาณวันที่ 27 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2567

(สามารถสอบก่อนวันที่ 27 เม.ย. 2567 ได้)

· นิสิตสอบปากเปล่าสารนิพนธ์

· เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมแบบประเมินจากกรรมการทุกท่าน

หลังจากสอบเสร็จประมาณ 1 วัน หลังจากสอบเสร็จประมาณ 1 วัน นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขรอบแรกให้อาจารย์ที่ปรึกษา
หลังจากได้รับงานประมาณ 2 วัน หลังจากได้รับงานประมาณ 2 วัน อาจารย์ที่ปรึกษาคืนสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขให้นิสิต พร้อมทั้งคำแนะนำและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ไม่เกินวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 · นิสิตแก้ไขสารนิพนธ์เป็นครั้งสุดท้ายและนำไฟล์สารนิพนธ์ลงในระบบ iThesis เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ

· เมื่อนิสิตส่งสารนิพนธ์ในระบบ iThesis แล้ว นิสิตต้องส่งไฟล์เอกสารสารนิพนธ์ (ที่มีลายเซ็นครบถ้วน) ได้แก่ 1)ใบนำส่งสารนิพนธ์ 2)หน้าอนุมัติสารนิพนธ์  3) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปยังอีเมล ccti_2010@hotmail.com และ thesis62.submission@gmail.com

ไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2567 ไม่เกินวันที่ 19 สิงหาคม 2567 นิสิตส่งสารนิพนธ์จำนวน 3 เล่ม (เข้าเล่มสันกาว) มายังเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่ง/ประกาศของมหาวิทยาลัย

**กำหนดวันในตารางคืออย่างช้าที่สุดของภาคการศึกษานี้ ดังนั้นนิสิตสามารถดำเนินการได้ก่อนวันที่กำหนดในตารางข้างต้น

 

หมายเหตุ (สำหรับนิสิตรุ่น 19 เป็นต้นไป)

แนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ให้สามารถเลือกเผยแพร่ผลงานได้ ดังนี้

  1. เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศมหาวิทยาลัย
  2. เผยแพร่ในรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings)
  3. เผยแพร่ในวารสารที่จัดทำขึ้นโดยส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. เผยแพร่ในระบบ CUIR ผ่าน website ของสำนักงานวิทยทรัพยากร โดยใช้ระบบ iThesis ในการจัดทำรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือวิธีอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

 

ทั้งนี้ หากนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเห็นชอบให้ปกปิดรายงานการค้นคว้าอิสระ ทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ในระบบ CUIR รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 1. ถึงข้อ 3. นิสิตหลักสูตรแผน ข จึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้