ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทองสุข จิตวิมลประเสริฐ
๐๒-๒๑๘-๔๘๗๓

หัวหน้างาน

นางวิภา หอมศิริ
งานบริการการศึกษา ๐๒-๒๑๘-๔๘๗๕

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ๐๒-๒๑๘-๔๘๗๘
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ๐๒-๒๑๘-๔๘๗๕
หน่วยกิจการนิสิต ๐๒-๒๑๘-๔๘๙๗

 หัวหน้างาน

นางจุฑามาศ จันทร์แก้ว
งานคลังและพัสดุ ๐๒-๒๑๘-๔๘๗๓

หน่วยการเงินและบัญชี ๐๒-๒๑๘-๔๘๗๓
หน่วยพัสดุ ๐๒-๒๑๘-๔๘๙๔

หัวหน้างาน

นายสุธรรม โตฤกษ์
งานบริหารและธุรการ ๐๒-๒๑๘-๔๘๗๐

หน่วยสารบรรณ ๐๒-๒๑๘-๔๘๗๐
หน่วยการเจ้าหน้าที่ ๐๒-๒๑๘-๔๘๖๙
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ๐๒-๒๑๘-๔๘๗๐

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ๐๒-๒๑๘-๔๘๔๑

หน่วยโสตทัศนศึกษา ๐๒-๒๑๘-๔๘๖๑


นางมาลี สังข์จุ้ย
นายทะเบียนคณะ

ทะเบียนคณะอักษรศาสตร์ ๐๒-๒๑๘-๔๘๗๘