จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
Devalai E-Newsletter Year 10, No.13: 28 July 2018

  • อักษรศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัล “เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2561”
  • การเสวนาอาศรมวิจัย
  • ฅนอักษรฯ: คุณบุษกร ธรณี

หรือดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_13.pdf
——————————————————————
อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://artscu.net/