จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 วันที่ 6 มกราคม 2561
Devalai E-Newsletter Year 10, No.1: 6 January 2018

– กิจกรรมเนื่องในโอกาส 101 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์
– Southeast Asian Studies in Asia (SEASIA) 2017
– ฅนอักษรฯ คุณวีรวุฒ เหลืองพลสินกุล