จดหมายข่าวเทวาลัยปีที่ 10 ฉบับที่ 10 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
Devalai E-Newsletter Year 10, No.10: 26 May 2018

• โครงการหลักสูตรพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ คณะอักษรศาสตร์ 2561
• งานอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ “ศาสตร์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
มุมมองของผู้เรียนและการพัฒนาการสอนในชั้นเรียน”
• ฅนอักษรฯ: พันธกานต์ บุญประเสริฐ

หรือดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_10.pdf

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://artscu.net/