จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 วันที่ 16 มิถุนายน 2561
Devalai E-Newsletter Year 11, No.11: 16 June 2018

– ภาพกิจกรรม: สัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์
– การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย “วิวิธวิจัยภาษาไทย” ครั้งที่ 1
– สาขาวิชาภาษาจีนต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมขงจื่อนานาชาติ
– ฅนอักษรฯ: คุณสุวรรณ ภู่พกสกุล
– จุฬาฯ ร่วมเฉลิมฉลองร้อยปีแห่งอิสรภาพของสาธารณะรัฐเชโกสโลวาเกีย

หรือดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_11.pdf

อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://artscu.net/