จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2561
Devalai E-Newsletter Year 10, No.2: 19 January 2018


– นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลทุนการศึกษาจาก Khyentse Foundation ประจำปีการศึกษา 2560
– สวนอักษร/ ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
– ฅนอักษรฯ: คุณธนาอร ปุญเกษม (จูน)