จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
Devalai E-Newsletter Year 10, No. 4: 17 February 2018

– “เวนิสวาณิช” ละครเวทีอักษรฯ จุฬาฯ 61
– ฅนอักษรฯ: คุณกมลรัตน์ โกมลนิรมิต
ฅนอักษรฯ: คุณรวิวรรณ ไชยภูมิสกุล