จดหมายข่าวเทวาลัยปีที่ 10 ฉบับที่ 6 วันที่ 17 มีนาคม 2561
Devalai E-Newsletter Year 10, No.6: 17 March 2018

– CORPUS AND USAGE-BASED APPROACHES TO GRAMMAR/ ภาควิชาภาษาอังกฤษและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
– ซีรีส์งานเสวนา “ก้าวผ่านความอดกลั้น: ว่าด้วยการโอบรับและการดำเนินการเพื่อความหลากหลายทางเพศ/ ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์
– ฅนอักษรฯ: ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์