จดหมายข่าวเทวาลัยปีที่ 10 ฉบับที่ 7 วันที่ 31 มีนาคม 2561
Devalai E-Newsletter Year 10, No.7: 31 March 2018

– งานมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล
– ฝ่ายบริหารคณะอักษรศาสตร์เข้าศึกษาดูงานด้านงานบุคคลที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ฅนอักษรฯ: ผศ.ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
– ชุดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “ก้าวผ่านความอดกลั้น: ว่าด้วยการโอบรับและการดำเนินการเพื่อความหลากหลายทางเพศ”

หรือดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_7.pdf