จดหมายข่าวเทวาลัย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 วันที่ 30 เมษายน 2559
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 8, No. 9: 30 April 2016)
สามารถดาวน์โหลดฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai8_9.pdf