จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 10 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 10: 18 May 2017)

คอลัมน์ประจำฉบับ:

  • ปาฐกถาพิเศษชุด อักษราภิวัตน์ หัวข้อ “การศึกษาประวัติคำในภาษาไทย” โดย รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา/ ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
  • ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์และแบบฟอร์มสมัครสมาชิกจดหมายข่าวเทวาลัย/ ผศ.ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ
  •  ฅนอักษรฯ: อันนา หล่อวัฒนตระกูล

สามารถดาวน์โหลดฉบับ pdf ได้ที่
http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai9_10.pdf