จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 วันที่ 3 มิถุนายน 2560
Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 11: 3 June 2017)

คอลัมน์ประจำฉบับ:
– รายวิชา 2201370 พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช /ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
– ปาฐกถาพิเศษชุดอักษราภิวัตน์ หัวข้อ “อยุธยา บนก้าวย่างสู่ความเป็นมหาอำนาจ
เหนือผืนทวีปอุษาคเนย์” โดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
– งานสัมมนาอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2560
– ฅนอักษรฯ: พสพล เจริญพร (ไมค์)